Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A4F

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Henrik von Sydow (M), ordförande, dock ej 2011-09-01–2011-12-31

Jennie Nilsson (S), vice ordförande t.o.m. 2012-02-23

Leif Jakobsson (S), vice ordförande fr.o.m. 2012-02-28

Ulf Berg (M), ordförande fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2011-12-31

Fredrik Olovsson (S), t.o.m. 2012-02-23

Hannah Bergstedt (S) fr.o.m. 2012-03-23

Lena Asplund (M)

Christina Oscarsson (S)

Fredrik Schulte (M)

Hans Olsson (S)

Gunnar Andrén (FP)

Christina Karlsson (S), t.o.m. 2011-10-18

Peter Persson (S), fr.o.m. 2012-03-23

Karin Nilsson (C)

Anders Karlsson (S)

Jessika Vilhelmsson (M), t.o.m. 2011-09-30

Maria Abrahamsson (M), fr.o.m. 2011-09-30

Helena Leander (MP), t.o.m. 2011-09-19

Mats Pertoft (MP), fr.o.m. 2011-09-20

Lars Gustafsson (KD)

David Lång (SD), t.o.m. 2012-01-17

Thoralf Alfsson (SD), fr.o.m. 2012-01-25

Jacob Johnson (V)

Suppleanter

Johnny Munkhammar (M), t.o.m. 2012-08-13

Peter Persson (S), t.o.m. 2012-03-22

Carina Moberg (S), fr.o.m. 2012-03-23 t.o.m. 2012-08-15

Lars Beckman (M)

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Mikaela Valtersson (MP), t.o.m. 2011-09-15

Helena Leander (MP), fr.o.m. 2011-09-20 t.o.m. 2012-06-30

Lotta Hedström (MP), fr.o.m. 2012-07-01

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

William Petzäll (–), t.o.m. 2011-09-30

Margareta Larsson (SD), fr.o.m. 2012-01-25

David Lång (SD), fr.o.m. 2012-01-25

Annelie Enochson (KD)

Marianne Kierkeman (M), fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2011-12-31

Marie Wickberg (C), fr.o.m. 2011-11-22 t.o.m. 2012-03-04

Emma Wallrup (V), fr.o.m. 2012-01-18 t.o.m. 2012-04-09

Martin Andreasson (FP) fr.o.m. 2012-03-20 t.o.m. 2012-06-20

 

Tjänstemän vid kansliet

Anna Wallin, kanslichef

Peder Brynolf, utskottsråd

Ann Cathrine Bergman, föredragande t.o.m. 2012-07-30

Olof Åkerrén, föredragande

Eva Berggren, föredragande

Mikael Pyka, föredragande, fr.o.m. 2012-09-01

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent

Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2011/12 höll utskottet 24 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för 2012 (bet. 2011/12:SkU1 om anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. dels ytterligare 10 propositioner med totalt 185 yrkanden och 3 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 343 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011 samt 9 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet ett antal skattemotioner i samband med sina yttranden till finansutskottet över skatte­frågorna i budgetpropositionen och 2012 års ekonomiska vårproposition. Utskottet behandlade slutligen under riksmötet 5 ärenden som avsåg subsidia­ritetsprövning.

Betänkanden

Sammanlagt lade utskottet fram 19 betänkanden och 1 utlåtande och lämnade 7 yttranden till andra utskott.

De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. Riksdagen har ställt sig bakom utskottets betänkanden. De frågor som utskottet behandlade gällde bl.a. följande.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens förslag i budgetpropositionen 2011/12:1 till anslag under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. Utskottet tillstyrkte drygt 10 miljarder kronor i budgetsanslag för 2012 till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen (SkU2)

I de nya reglerna är villkoret för skattebefrielse för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter m.m. som uppvärmningsbränsle samt för biogas som motor­bränsle för transportändamål att bränslet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna gäller fr.o.m. den 1 januari 2012. Bestämmelserna om hållbarhetsbesked tillämpas inte när skattskyldigheten inträder före den 1 februari 2012.

 

Skatteförfarandet (SkU3)

Syftet är att skatteförfarandet ska regleras i en enda lag och bli tydli­gare och lättare att tillämpa. Ändringarna i sak ska bidra till att ytterligare minska den administrativa bördan och stärka de skattskyldigas ställning.

Ett generellt system för deklarationsombud införs och alla deklarations­skyldiga ska kunna använda ombud.

Möjligheten att redovisa mervärdesskatt för beskattningsår behålls och momsen ska alltid redovisas i en skattedeklaration. Gränsen för att få redovisa mervärdesskatt för beskattningsår ska alltjämt vara högst 1 miljon kronor i beskattningsunderlag. En nyhet är att denna gräns även ska gälla för handelsbolag och skattskyldiga som inte ska lämna inkomstdeklaration, vilket innebär att fler får möjlighet att redovisa för beskattningsår.

För beskattningsår som avslutas med månaderna september, oktober, november eller december ska deklarationen lämnas den 1 juli. För beskattningsår som löper ut med månaderna januari, februari, mars eller april gäller tidpunkten den 1 november. För maj och juni gäller den 15 december och för slutmånaderna juli och augusti ska deklarationen lämnas in den 1 mars.

Den som lämnar deklaration elektroniskt får ytterligare en månad på sig. Möjligheterna att få byråanstånd upphör och individuella deklarationsanstånd ska kräva synnerliga skäl. Fysiska personer och dödsbon ska fortsättningsvis lämna deklaration senast den 2 maj.

Ändringarna gäller i huvudsak från den 1 januari 2012.

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen (SkU4)

I detta betänkande behandlar utskottet följdändringar med anledning av införandet av den nya skatteförfarandelagen. Förslagen handlar främst om att ändra hänvisningar till bestämmelser i de lagar som skatteförfarandelagen ersätter så att de i stället avser motsvarande bestämmelser i skatteförfarande­lagen. En annan typ av ändringar innebär att bestämmelsernas lydelse anpassas till den terminologi som införs genom den nya skatteförfarande­lagen. Det förekommer också ändringar av språklig och redaktionell natur som syftar till att modernisera äldre bestämmelser. Vidare upphävs några bestämmelser som inte längre behövs.

Ändringarna gäller fr.o.m. den 1 januari 2012.

Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (SkU5)

Riksdagen har tagit del av Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel. Skattebefrielsen för biodrivmedel bidrar till uppfyllelse av såväl klimatmålet och målet om 50 procent förnybar energi som målet om 10 procent förnybara bränslen inom transportsektorn till 2020. Syftet med ett fortsatt analysarbete är att det i god tid innan 2020 ska finnas väl avvägda ekonomiska styrmedel som kan användas vid behov.

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag (SkU6)

De så kallade Lundinreglerna avskaffas den 1 januari 2012. Reglerna kom till i mitten av 1960-talet för att hindra kringgående av det andra ledet i dubbelbeskattningen av inkomster från företag. Reglerna kan nu avskaffas eftersom ägarbeskattningen har reformerats. För att motverka skatteplanering när Lundinreglerna avskaffas införs en ny generell regel. Den innebär att förluster som uppkommer vid avyttring av lagerandelar bara ska få dras av om förlusterna är verkliga.

Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall (SkU7)

I betänkandet behandlas den lagstiftning som krävs om ömsesidigt bistånd för indrivning av ford­ringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Huvuddelen av bestämmelserna tas upp i en särskild lag om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. Det föreslås också ändringar i bl.a. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden  och att lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga ska upphöra att gälla.

Vidare lämnas förslag till ändringar i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Förslagen gäller fr.o.m. den 1 januari 2012.

Kontroll av postförsändelser (SkU8)

Riksdagen har tagit del av regeringens redogörelse för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2010.

Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift (SkU9)

Riksdagen godkänner ett protokoll om ändring av avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. Ändringen innebär att man slopar bestämmelsen om att vägavgiften endast ska återbetalas med belopp som motsvarar återstående hela månader av den tidsperiod för vilken avgiften har betalats. Nuvarande begränsning att endast årliga avgifter kan återbetalas slopas också. Återbetalning ska kunna ske för avgift som betalats för år, månad, vecka eller dag.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SkU10)

Riksdagen godkänner protokollet om ändring i skatteavtalet med Schweiz. Protokollet innebär att skatteavtalet får en ny artikel med bestämmelser om informationsutbyte. Bland annat får Skatteverket möjlighet att begära upplysningar från banker m.fl. i Schweiz. En framställning om informationsutbyte kan göras så snart lagen har trätt i kraft och får avse förhållanden under 2012 och senare år.

Protokollet innebär vidare att skatteavtalets beskattningsregler ändras.
Ändringarna träder i kraft efter att de båda länderna har godkänt dem. De nya beskattningsreglerna börjar tillämpas den 1 januari året efter den dag som lagändringarna börjar gälla. Övergångsbestämmelser kommer att gälla i vissa fall.

Vissa fastighetstaxeringsfrågor (SkU11)

Deklarationen och de andra uppgifter som ska lämnas i samband med fastighetstaxering får lämnas genom ett deklarationsombud. Riksdagen godkänner också de föreslagna ändringarna inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter som trädde i kraft den 1 april 2012.

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. (SkU18)

Reglerna för fakturering av mervärdesskatt vid handel med företag i andra EU-länder förenklas och huvudreglerna om hur en faktura ska utformas blir enklare och tydligare.

Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv.

Ändringarna träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2013.

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet (SkU19)

Riksdagen tillstyrker regeringens förslag om att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och få överklagas. Riksdagen bifaller också förslagen till ändringar i inkomstskattelagen och kupongkattelagen, som syftar till att genomföra två omarbetade EU-direktiv på skatteområdet.

Lagändringarna gäller fr.o.m. den 1 juli 2012.

Redovisning av skatteutgifter 2012 (SkU20)

Redovisningen ger en samlad överblick över de stöd till företag och hushåll som lämnas på budgetens inkomstsida, t.ex. i form av förmånliga skatteregler. Riksdagen ser positivt på regeringens arbete med att utveckla skatteutgiftsredovisningen för att den ska kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och vid beslut om skatteregler.

Utlåtanden

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner (SkU12)

I ärendet prövade utskottet kommissionens förslag till direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG, KOM(2011) 594 slutlig.

Riksdagen beslutade att avge ett motiverat yttrande.

Yttranden till andra utskott

Med anledning av att frågor som rör eller har anknytning till beskattning har tagits upp i propositioner och skrivelser eller i följdmotioner som beretts i andra utskott har skatteutskottet lämnat yttranden i angivna ämnen.

– Till finansutskottet

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2012 (yttr. 2011/12:SkU1y), Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (yttr. 2011/12:SkU2y), Kommissionens förslag till EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 (yttr. 2011/12:SkU3y) och 2012 års ekonomiska vårproposition (yttr. 2011/12:SkU6y).

– Till justitieutskottet

Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism (yttr. 2011/12:SkU4y) och Vissa åtgärder mot illegala vapen (yttr. 2011/12:SkU7y).

– Till konstitutionsutskottet

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (yttr. 2011/12:SkU5y) och Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU:s prot. 2011/12:6, § 9).

Tillkännagivande

Vid behandlingen av motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 om inkomstskatter föreslog utskottet (bet. 2011/12:SkU13) med bifall till en motion ett tillkännagivande till regeringen om att det finns skäl att ompröva det tidigare ställningstagandet att HUS-avdrag ska medges för arbeten som utförts utomlands. Riksdagen följde utskottet.

Riksdagen biföll i ärendet en reservation (S, MP, V) med ett tillkännagivande om det särskilda skatteavtalet mellan Sverige och Danmark, det s.k. Öresundsavtalet. Riksdagen uppmanade regeringen att omförhandla skatteavtalet eftersom det är till nackdel för Sveriges kommuner. Avtalet måste innebära att skattepengar hamnar i den kommun där man utnyttjar välfärden.

Vid behandlingen av motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011 om skatteförfarande och folkbokföring föreslog utskottet (bet. 2011/12:SkU17), med delvis bifall till en motion, ett tillkännagivande till regeringen om en förutsättningslös utvärdering av de ändringar av näringsbegreppet som genomfördes den 1 januari 2009 i syfte att göra det möjligt för fler att få F-skatt. Riksdagen följde utskottet (prot. 2011/12:86, rskr. 2011/12:163).

Utskottsutfrågningar, information m.m.

På sedvanligt sätt anordnade utskottet i samband med behandlingen av budgetpropositionen interna utfrågningar med Tullverkets, Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning. Vid utskottets sammanträde den 18 oktober 2011 informerade generaltulldirektör Therese Mattsson och vikarierande överdirektör Per Nilsson om Tullverkets verksamhet. Vid utskottets sammanträde den 20 oktober 2011 informerade rikskronofogde Eva Liedström Adler, Kronofogdemyndigheten, respektive Skatteverkets general­direktör Ingemar Hansson om verksamheterna.

Vid utskottets sammanträde den 24 november 2011 informerade Finansdepartementet och Skatteverket om arbetet gällande avancerad skatteplanering särskilt bland företag inom välfärdssektorn. Från Finans­departementet deltog statssekreterare Hans Lindberg, finansrådet Per Classon och kanslirådet Linda Haggren och från Skatteverket deltog generaldirektör Ingemar Hansson och enhetschef Tomas Algotsson.

Vid utskottets sammanträde den 1 december 2011 informerade tjänstemän från Finansdepartementet om beskattningen av biodrivmedel med anledning av regeringens skrivelse 2011/12:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (bet. 2011/12:SkU5). Från Finansdepar­tementet deltog biträdande enhetschef Monica Falck, ämnesråden Susanne Åkerfelt och Henrik Hammar samt departementssekreterare Anna Wallentin.

Ledamöter och tjänstemän från skatteutskottet deltog i ett heldagssemina­rium den 21 mars 2012 i riksdagens förstakammarsal anordnat av skatte­utskottet, Riksbankens Jubileumsfond och Skatteakademien. Temat för semi­nariet var skatteforskning, skattepolitik och sysselsättning. I den avslutande paneldebatten deltog ordförande, vice ordförande och ytterligare två leda­möter.

Vid utskottets sammanträde den 8 maj 2012 hölls en öppen utfrågning i förstakammarsalen gemensamt med finansutskottet om jobbskatteavdraget. Anföranden hölls av Hans Lindberg, statssekreterare, Finansdepartementet, Anders Forslund, biträdande chef, professor, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Jesper Hansson, prognoschef, Konjunkturinstitutet (KI), Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO, och Lena Hagman, chefsekonom, Almega.

Den 30 maj 2012 hölls ett öppet seminarium i lokal L4-17 med anledning av skatteutskottets uppföljningsrapport om undantagen från normalskatte­satsen för mervärdesskatteområdet. Seminariet inleddes med en presentation av rapporten (2011/12:RFR13) och därefter hölls anföranden av Eleonor Kristoffersson, professor vid Örebro Universitet, Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv, Hans Gerremo, Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), och Mats Höggren, Svenska Djurparksföreningen (SDF).

Studieresor och studiebesök

Den 8 november 2011 var utskottet på en informationsträff hos System­bolaget AB.

En delegation från utskottet gjorde en studieresa till Kanada den 3–11 mars 2012. I Ottawa besökte delegationen parlamentet och träffade ledamöter från finansutskottet. Vidare besöktes finansdepartementet, skatteverket och parla­mentets budgetkontor. Studiebesök genomfördes vidare hos Canadian Labour Congress, The Conference Board of Canada, The Canadian Chamber of Commerce, The Canadian Manufacturers och Ericssons forskningsanlägg­ning. I Ottawa besökte delegationen Ontarios parlament och finansdeparte­ment. Besök genomfördes också hos Canadian Federation of Independent Business, C.D. Howe Institute och svenska handelskammaren i Kanada. Delegationen träffade dessutom Kevin G Lynch som berättade om erfaren­heterna från tiden som statssekreterare och om de beslut som format det kanadensiska skattesystemet. Vidare berättade Ratna Omidvar från Maytree Foundation om stiftelsens arbete med att underlätta invandring till Kanada.

En av utskottets ledamöter och en tjänsteman besökte den 5–6 mars 2012 Bryssel för att medverka i Brussels Tax Forum.

En av utskottets ledamöter besökte den 19–20 mars 2012 Köpenhamn för att medverka i den parlamentariska konferensen om EU:s långtidsbudget som anordnades av det danska ordförandeskapet i EU.

Fyra av utskottets ledamöter och en tjänsteman besökte den 14–15 maj 2012 OECD i Paris för att orientera sig om organisationens arbete på skatte­området. Målsättningen är att varje ledamot ska få möjlighet att genomföra ett studiebesök vid OECD under valperioden. I studiebesöket deltog även tre ledamöter och en tjänsteman från finansutskottet.

Utskottet besökte Skatteverket den 24 maj 2012, Tullverket den 29 maj 2012 och Kronofogdemyndigheten den 31 maj 2012.

En delegation från utskottet gjorde en studieresa till Australien den 6–16 september 2012. Resan inleddes och avslutades i Sydney och däremellan tillbringades tre dagar i Canberra. I Canberra besökte utskottet parlamentet och träffade senatens talman och andra ledamöter från senaten och repre­sentanthuset, bl.a. från utskottet för Public Accounts and Audit samt från parlamentsgruppen Australien/Sverige. Delegationen hade tillfälle att lyssna till en frågestund både i senaten och i representanthuset. På programmet i Canberra stod också besök på flera departement och myndigheter, bl.a. finans­departementet och skatteverket. Även den ledande arbetsgivarorganisationen fick besök och gav sin syn på skattepolitiken och den nyligen införda kol­dioxidskatten. Ambassaden i Canberra hade gjort ett förnämligt program och gav delegationen möjlighet att på en kvällsmottagning och arbetsluncher knyta informella kontakter med politiker och tjänste­män och lyssna till en av de ledande politiska kommentatorerna samt den utredare som sett över hur Australiens framtida skattesystem kunde se ut. I Sydney fick delegationen på centralbanken en ingående analys av den ekonomiska situationen i landet och i regionen, bl.a. i Kina. Inspector–General of Taxation berättade om arbetet med att föreslå förbättringar i skatteadministrationen till gagn för skattebetalarna. Besök på en progressiv och en konservativ tankesmedja stod också på programmet i Sydney och båda lämnade bredvilligt sin syn på skattesystemet. Delegationen fick i det sammanhanget en kort redovisning av Tax Survey 2011, dvs. medborgarnas syn på skattepolitiken. Resan avslutades med ett besök hos Australian Workers Union, som är den dominerande arbetstagarorganisationen i landet och vars systerorganisation i Sverige är IF Metall.

Den 17 september 2012 deltog en delegation från utskottet i ett möte i Villa Bonnier med företrädare för danska Folketingets skatteutskott, danska Skatteministeriet och den danska ambassadören.

EU

Information och överläggningar i EU-frågor

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år möten med före­trädare för Finansdepartementet för att informera sig om aktuella frågor i EU på skatte- och tullområdet. Statssekreterare Hans Lindberg, biträdd av finans­rådet Per Classon, informerade utskottet den 27 oktober 2011, den 29 mars 2012 och den 12 juni 2012.

Informationsmötena om EU-frågor har varit väl förberedda genom de promemorior som Finansdepartementet lämnat till utskottet före mötena.

Överläggningar med regeringen i enlighet med 10 kap. 4 § riksdags­ordningen har hållits i frågor om arbetet i Europeiska unionen.

Utskottet överlade den 27 oktober 2011 om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), KOM(2011) 121 slutlig/2 och faktapromemoria 2010/11:FPM96. En skrivelse från kommissionen, K(2011) 8163 slutlig, inkom i november 2011 där de tackade för riksdagens motiverade yttrande.

Den 27 oktober 2011 överlade utskottet om en översyn av energiskattedirektivet, KOM(2011) 169 slutlig och faktapromemoria 2010/11:FPM113. Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, som åtföljdes av finansrådet Per Classon närvarade vid båda överläggningarna.

Utskottet överlade tillsammans med finansutskottet den 22 november 2011, i EU-nämndens sessionssal, om EU:s nya system för egna medel. Stats­sekreterarna Hans Lindblad och Hans Lindberg närvarade.

Utskottet överlade den 29 mars 2012 om dels kommissionens förslag till direktiv KOM(2011) 594 om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner (FTT), dels kommissionens förslag till direktiv KOM(2011) 730 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Regeringen företräddes av statssekreterare Hans Lindberg åtföljd av finansrådet Per Classon.


Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM20

Direktiv om gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM44

Förordning om administrativt samarbete på punktskatteområdet

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM45

Omarbetning av ränte- och royaltydirektivet

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM46

Förordning som etablerar ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM79

Meddelande om mervärdesskattens framtid

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM112

Förordning om förenklad deklaration av mervärdesskatt på elektroniska tjänster

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM122

Omarbetad förordning om tullkodex

Regeringens faktapromemoria 2011/12:FPM153

Mervärdesskatt för vouchrar

Subsidiaritetskontroll

Utskottet genomförde fem subsidiaritetsprövningar under riksmötet.

KOM(2011) 443 Förslag om förlängning av beslut 2002/546/EG som innebär att Spanien får bevilja befrielse från eller nedsättning av AIEM-skatten för vissa produkter som tillverkas på Kanarieöarna.

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:1 (2011-09-27)

Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

KOM(2011) 594 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG.

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:6 (2011-11-15)

Riksdagen beslutade att avge ett motiverat yttrande 2011/12:SkU12.


KOM(2011) 706 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Fiscus) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG och nr 624/2007/EG.

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:11 (2011-12-15)

Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

KOM(2011) 714 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (omarbetning).

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:10 (2011-12-13)

Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

KOM(2011) 730 Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter.

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:10 (2011-12-13)

Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering

Gruppen för uppföljning och utvärdering lade fram en rapport om uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt, 2011/12:RFR13. Rapporten presenterades på ett öppet seminarium den 30 maj 2012 och där­efter hölls anföranden av Eleonor Kristoffersson, professor vid Örebro Universitet, Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv, Hans Gerremo, Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), och Mats Höggren, Svenska Djurparksföreningen (SDF).

Övrigt

Utskottets presidium tog den 4 oktober 2011 emot besök från den förre franske ministern Jacques Toubon för en diskussion om moms på elek­troniskt levererade tjänster inom kulturområdet. Övriga deltagare var Daniel Segoin, tjänsteman från Paris, Laurent Clavel, finansråd från franska ambassaden i Stockholm, och Eva Bonnard, tolk.

Den 18 oktober 2011 uppvaktades utskottet av ordförande Eva Gottfridsdotter Nilsson och vd Pia Nilsson, Fondbolagens förening, angående bl.a. investeringsfonder.

Några av utskottets ledamöter tog emot en delegation från Kina den 10 maj 2012 i utskottets sessionssal för att bl.a. diskutera miljöskatter.

I samband med riksdagens veteranförenings årsmöte den 9 maj 2012 anordnade utskottet traditionsenligt öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Uppslutningen av såväl tidigare som nuvarande ledamöter var god.

Den 28 februari 2012 anmäldes i utskottet en granskningsrapport från Riksrevisionen: Klimatrelaterade skatter – vem betalar?, RiR 2012:1.

 

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.