Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Skatteutskottets verksamhet vid riksmötet 2012/13

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Henrik von Sydow (M), ordf.

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

Ulf Berg (M)

Hannah Bergstedt (S)

Lena Asplund (M)

Christina Oskarsson (S)

Fredrik Schulte (M)

Hans Olsson (S)

Gunnar Andrén (FP)

Peter Persson (S)

Karin Nilsson (C)

Anders Karlsson (S)

Maria Abrahamsson (M)

Mats Pertoft (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Jacob Johnson (V)

Suppleanter

Lars Beckman (M)

Teres Lindberg (S) fr.o.m. 2012-09-27

Anette Åkesson (M) fr.o.m. 2012-10-19

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lotta Hedström (MP) t.o.m. 2012-12-31

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. 2013-01-31

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Margareta Larsson (SD) t.o.m. 2013-02-21

Stellan Bojerud (SD) fr.o.m. 2013-02-22

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP) fr.o.m. 2012-10-16

Extra suppleanter

Sven Britton (S) 2012-09-27–2012-12-31

Daniel Bäckström (C) 2013-04-24–2013-05-31

Tjänstemän vid kansliet

Anna Wallin, kanslichef

Peder Brynolf, utskottsråd

Olof Åkerrén, föredragande

Eva Berggren, föredragande

Mikael Pyka, föredragande

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent


Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2012/13 höll utskottet 34 protokollförda sammanträden och behandlade då dels sin del av budgetpropositionen för 2013 (bet. 2012/13:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution om anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m.), dels ytterligare 16 propositioner med totalt 49 yrkanden och 5 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 368 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2012 samt 40 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet ett antal skattemotioner i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2013 års ekonomiska vårproposition. Slutligen behandlade utskottet ärenden som avsåg subsidiaritetsprövning.

Betänkanden

Sammanlagt lade utskottet fram 29 betänkanden, 1 utlåtande och lämnade 5 yttranden till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. Riksdagen har ställt sig bakom samtliga av utskottets betänkanden förutom en reservation i SkU32. De frågor som utskottet behandlade gällde bl.a. följande:

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen 2012/13:1 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. Utskottet tillstyrkte drygt 10 miljarder kronor i budgetanslag för 2013 till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet (SkU2)

Vissa otydligheter i den svenska lagstiftningen har undanröjts och en anpassning har skett till EU:s punktskattedirektiv (2008/118/EG).

Bestämmelserna om när beskattning av en vara som importeras skjuts upp från importtillfället till en senare tidpunkt förtydligas.

Uppgifter och handlingar som ingår i det datoriserade transportkontrollsystemet (EMCS) ska kunna behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas. Tullverket får direktåtkomst till uppgifterna.

Säkerhetsbeloppet vid flyttningar av etanol i bulk med fartyg och via rörledning sänks från 100 procent till 10 procent av skatten på varorna.

Reglerna om flyttning av varor från små vinproducenter förtydligas. En vara som skickas från en vinproducent i ett annat EU-land omfattas av uppskovsförfarandet när den befinner sig i Sverige även i de fall avsändarlandet infört undantag från de krav som annars gäller för att en vara ska få flyttas under skatteuppskov.

Tullverket får slutligen möjlighet att genomföra transportkontroller när punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal för på-, av- och omlastning under en pågående flyttning.

Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden (SkU3)

Tullverkets vidtesförelägganden med stöd av inregränslagen får överklagas och detta ska gälla omedelbart. De nya reglerna ska tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2012.

Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius (SkU4)

Riksdagen godkänner skatteavtalet mellan Sverige och Mauritius för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte. Det finns också nya bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, s.k. coordination centres eller liknande verksamhet som huvudsakligen byggs upp av skatteskäl.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados (SkU5)

Riksdagen godkänner ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados. En av ändringarna ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet eller liknande verksamhet som huvudsakligen byggs upp av skatteskäl. En annan ändring gör det möjligt att utbyta information mellan länderna enligt internationell standard. För Sveriges del innebär detta bl.a. att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från banker i Barbados.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter (SkU6)

Utskottet avstyrkte motionsförslag om ett klimatpolitiskt ramverk och om en långsiktig strategi för en likvärdig klimatbeskattning. Motionerna hade väckts med anledning av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto (SkU7)

Riksdagen godkänner ändringen i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto fr.o.m. den 15 juni 2012 för att förhindra skatteplanering. Finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto och som kan vara förpliktelser för innehavaren i form av t.ex. optioner och terminer ska enligt de nya reglerna schablonbeskattas på samma sätt som aktier och andra finansiella instrument som är tillgångar. Tidigare var det möjligt att inom ett investeringssparkonto skapa vinster på tillgångar som schablonbeskattades och förluster på förpliktelser som beskattades konventionellt och därefter utnyttja skillnaden i skattesatsen.

Lagändringarna har utformats för att tillämpas fr.o.m. den 15 juni 2012 i enlighet med vad som aviserats i en stoppskrivelse till riksdagen.

Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning (SkU8)

Riksdagen godkänner en ny lag som ska förbättra informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra EU-länderna. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv. Skatteverket ska kunna lämna ut upplysningar till motsvarande myndigheter i andra EU-länder, tillåta besök från dessa myndigheter på Skatteverkets kontor, göra utredningar för att få fram uppgifter som andra EU-länder begärt ut och hjälpa till med delgivning av beslut.

I den nya lagen ingår också sekretessregler. Bland annat får EU-kommissionens rapporter och dokument inte offentliggöras utan kommissionens uttryckliga samtycke. Rapporterna innehåller uppgifter och statistik för analysändamål. Sekretessen ska gälla i högst 40 år. Uppgifterna i EU-kommissionens rapporter och dokument ska vara föremål för tystnadsplikt och inte omfattas av meddelarfriheten, dvs. rätten att lämna ut uppgifter till media för publicering. Riksdagen påpekade också att det är viktigt att den långtgående svenska meddelarfriheten uppmärksammas under förhandlingsarbetet i EU. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma i ett annat sammanhang och redogöra för hur regeringen avser att följa utvecklingen.

Kontroll av postförsändelser (SkU9)

Riksdagen har tagit del av regeringens redogörelse för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2011.

Skattereduktion för läxhjälp (SkU10)

Regler om skattereduktion för HUS-tjänster har kompletterats med en bestämmelse som innebär att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer ska omfattas av skattereduktionen. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Bakgrunden är att det har visat sig vara svårt att tillämpa reglerna om skattereduktion för läxhjälp i samband med barnpassning. Genom att skilja på läxhjälp och barnpassning ska det bli mindre problem med kontroller och gränsdragningar.

Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar (SkU11)

Riksdagen tillstyrker regeringens förslag om justering av inkomstskattelagen (1999:1229) när det gäller resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar. Rättelsen innebär en redaktionell ändring så att det klart framgår att tillämpningen av bestämmelsen inte förutsätter avyttring av minst två taxeringsenheter. När inkomstskattelagen infördes fick bestämmelsen av misstag en annan innebörd som inte var avsedd. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2013.

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018 (SkU12)

För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastighetstaxering 2013 och särskild fastighetstaxering 2014–2018 omfatta värdet av elproduktionen men inte värmeproduktion. Ändringen ska ge tid för att se över reglerna om fastighetstaxering av kraftvärmeverk och värmecentraler. Ändringen började gälla den 1 januari 2013.

Beskattning av tillsatser i motorbränsle (SkU13)

Energiprodukter som säljs, förbrukas eller är avsedda att förbrukas som tillsatser i motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym ska omfattas av skatteplikt. Tillsatserna, ofta kallade additiv, tillsätts exempelvis för att hålla bränslesystemen renare eller motverka knackningar i motorn. Ändringarna började gälla den 1 januari 2013.

Personalliggare för tvätteribranschen (SkU14)

Kravet på personalliggare har den 1 april 2013 utvidgats till tvätteribranschen. Riksdagen uttalade samtidigt att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om personalliggare för byggbranschen i så god tid att det kan träda i kraft under 2013 och ett förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter med ikraftträdande den 1 januari 2014.

Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (SkU15)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle ändra sitt beslut rörande vissa ändringar av den skattemässiga hanteringen av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel (se 2012/13:FiU1). Ändringen innebär att riksdagen bemyndigade regeringen att bestämma när vissa paragrafer i lagförslaget som kräver statsstödsgodkännande ska träda i kraft.

Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag (SkU21)

Riksdagen har tagit del av Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag. Regeringen är nöjd med att Skatteverket arbetar mer förebyggande än tidigare. Regeringen anser att Riksrevisionens granskning är en viktig del i Skatteverkets arbete med att göra kontrollen mer effektiv. Riksdagen konstaterar att Skatteverket till stor del håller med Riksrevisionens om dess analys. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna.

Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda (SkU22)

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter utväxlingen av godkännanden.

Informationsutbytesavtal med Saint Lucia (SkU23)

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (SkU24)

Mervärdesskattelagen anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv. Begreppet ”yrkesmässig verksamhet” ersätts av begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”. Begreppen ”företagare” och ”näringsidkare” slopas. Även de särskilda bestämmelserna om yrkesmässighet vid vissa omsättningar från fastigheter tas bort. Ändringarna började gälla den 1 juli 2013.

Folkbokföringen i framtiden (SKU25)

Riksdagen beslutade att från den 1 januari 2016 ska folkbokföring inte längre ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i en kommun. Samtidigt införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999.

En enhetlig begravningsavgift för begravningar inom Svenska kyrkan införs den 1 januari 2016. Beslutet gäller i det här skedet inte Stockholm och Tranås, men regeringen kommer att utreda hur även dessa kommuner ska kunna omfattas av systemet.

Riksdagen beslutade också om en rad andra ändringar i reglerna för folkbokföring från den 1 januari 2014. Om ett barn bor ungefär lika mycket hos två vårdnadshavare ska vårdnadshavarna kunna välja var barnet ska vara folkbokfört, förutsatt att vårdnadshavarna är överens. Vid gemensam vårdnad ska en vårdnadshavare ha rätt att ensam överklaga ett beslut om barnets folkbokföring.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica (SkU26)

Riksdagen godkänner en ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica. Bestämmelsen om informationsutbyte mellan länderna uppdateras enligt den internationella standarden. För Sveriges del innebär det bl.a. att Skatteverket i sitt arbete med skattekontroll får möjlighet att begära upplysningar från banker i Jamaica.

Informationsutbytesavtal med Panama (SkU27)

Riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Panama. Avtalet gäller utbyte av information i skatteärenden mellan myndigheter. Syftet med avtalet är att skapa en effektiv skattekontroll.

Informationsutbytesavtal med Seychellerna (SkU28)

Riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av information i skatteärenden. Det ska bl.a. bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter (SkU29)

Riksdagen godkänner en ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien. Bestämmelserna om informationsutbyte ska uppdateras till internationell standard, och det ska bli möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredningar i det andra landet. Riksdagen godkände också en överenskommelse som gör det möjligt för svenska företag med verksamhet i Indien att under vissa omständigheter skjuta upp betalningen av skatter.

Redovisning av skatteutgifter (SkU30)

I betänkandet behandlas regeringens årliga redogörelse över de s.k. skatteutgifterna. Årsredovisningen ger en överblick över de stöd till företag och hushåll som lämnas på budgetens inkomstsida, t.ex. i form av förmånliga skatteregler. Redovisningen av skatteutgifterna är också den enda uppdateringen av de regelavvikelser från enhetlig beskattning som publiceras löpande.

Riksdagen ser positivt på regeringens arbete med att utveckla redovisningen för att den ska kunna bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och när man beslutar om skatteregler. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna.

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU32)

Kravet på kassaregister ska gälla även torg- och marknadshandlare från den 1 januari 2014. Skatteverket får samtidigt större möjlighet att i enskilda fall ge undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister.

Regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag där samma krav på kassaregister gäller oavsett om ett företag har fast driftställe i Sverige eller inte.

Utlåtande

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) (SkU33)

I ärendet prövade utskottet kommissionens förslag till direktiv om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT), KOM(2013) 71.

Riksdagen beslutade att lämna ett motiverat yttrande.

I ärenden anser riksdagen att EU-kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner går alltför långt. Sverige deltar inte i samarbetet, men finansinstitut i Sverige ska ändå beskattas i vissa fall. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och skickade ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

EU har tidigare sagt ja till att låta elva EU-länder inleda ett fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner. De länder som deltar i samarbetet är Belgien, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Portugal, Slovenien och Slovakien. Enligt EU-kommissionens förslag ska all finansiell handel med anknytning till de elva samarbetsländerna kunna beskattas. Det betyder att finansinstitut i Sverige ska beskattas då de handlar med en part som finns inom samarbetsområdet. Handel mellan parter inom Sverige ska också kunna beskattas om den sker med sådana finansiella instrument som har sitt ursprung inom det fördjupade samarbetet.

Vidare anser riksdagen att den delen av förslaget som rör beskattning av aktörer i länder som inte deltar i samarbetet är problematisk. Det är enligt riksdagen oklart hur en sådan beskattning ska fungera rättsligt och praktiskt. Därför är det också svårt att bedöma vilka effekter förslaget kommer att få. Riksdagen anser att förslaget är oklart och att det går längre än vad som är nödvändigt för att nå målen.

Yttranden till andra utskott

Med anledning av att frågor som rör eller har anknytning till beskattning har tagits upp propositioner och skrivelser eller i följdmotioner som beretts i andra utskott har skatteutskottet lämnat yttranden i angivna ämnen.

Till finansutskottet

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2013 (yttr. 2012/13:SkU1y), Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (yttr. 2012/13:SkU2y) och 2013 års ekonomiska vårproposition (yttr. 2012/13:SkU5y).

Till konstitutionsutskottet

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (yttr. 2012/13:SkU3y) och Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (yttr. 2012/13:SkU4y).

Tillkännagivanden

Bet. 2012/13:SkU8

Vid behandlingen av proposition 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör redovisa noggranna överväganden i fråga om inskränkningar av meddelarfriheten och sekretessbestämmelsers utformning.

I den nya lagen som ska förbättra informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra medlemsländer ingår bl.a. sekretessregler. Som exempel får EU-kommissionens rapporter och dokument inte offentliggöras utan kommissionens uttryckliga samtycke. Rapporterna innehåller uppgifter och statistik för analysändamål. Uppgifterna i EU-kommissionens rapporter och dokument ska vara föremål för tystnadsplikt och inte omfattas av meddelarfriheten, dvs. rätten att lämna ut uppgifter till media för publicering.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag men påpekade utöver tillkännagivandet också att det är viktigt att den långtgående svenska meddelarfriheten uppmärksammas under förhandlingsarbetet i EU (prot. 2012/13:37, rskr. 2012/13:76–77).

Bet. 2012/13:SkU14

Vid behandlingen av proposition 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om personalliggare för byggbranschen i så god tid att det kan träda i kraft under 2013 och ett förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter med ikraftträdande den 1 januari 2014. Riksdagen följde utskottet (prot. 2012/13:56, rskr. 2012/13:143).

Bet. 2012/13:SkU32

Vid voteringen om utskottets betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (prop. 2012/13:129) biföll riksdagen en reservation (S, MP, V) med ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till en reglering som inte ställer olika krav på kassaregister utifrån om företag har fast driftställe i Sverige eller ej (prot. 2012/13:110, rskr. 2012/13:241).

Utskottsutfrågningar m.m.

På sedvanligt sätt anordnade utskottet i samband med behandlingen av budgetpropositionen interna utfrågningar med Tullverkets, Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning. Vid utskottets sammanträde den 16 oktober 2012 informerade generaldirektör Ingemar Hansson om Skatteverkets verksamhet. Vid utskottets sammanträde den 18 oktober 2012 informerade generaldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson om Tullverkets verksamhet. Vid utskottets sammanträde den 23 oktober 2012 informerade rikskronofogde Eva Liedström Adler om Kronofogdens verksamhet.

Vid utskottets sammanträde den 22 november 2012 hölls en öppen utfrågning i Skandiasalen om Skattereduktion för läxhjälp i anslutning till behandlingen av prop. 2012/13:14, bet. 2012/13:SkU10. Anföranden hölls av Hans Lindberg, statssekreterare, Finansdepartementet, Mikael Sindahl, rättslig expert, Skatteverket, Gunilla Hedwall, enhetschef, Skatteverket, Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket, Eva-Lis Sirén, ordförande, Lärarförbundet, Helene Lindstrand, 1:e förbundssekreterare, Lärarförbundet, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, Marie Silfverstolpe, arbetsmarknadspolitisk chef, Almega, Metta Fjelkner, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Lars Hallenberg, kanslichef , Lärarnas Riksförbund, Peter Burman, vd, My Academy och Ida Renström, läxhjälpscoach, My Academy.

Vid utskottets sammanträde den 4 december 2012 hölls en sluten utfrågning med ordföranden HG Wessberg och huvudsekreterare Anna Brink, Företagsskattekommittén, om Företagsskattekommitténs arbete.

Vid utskottets sammanträde den 6 december 2012 hölls en öppen utfrågning i förstakammarsalen om skattekontroll av företag med anledning av Riksrevisionens rapport (RiR 2012:13). Anföranden hölls av Claes Norgren, riksrevisor, Riksrevisionen, Anna Gärdin, områdesansvarig företag, Skatteverket, Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten, Skatteverket, Krister Andersson, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv och Annika Fritsch, skatteexpert, Företagarna.

Vid utskottets sammanträde den 16 maj 2013 hölls en öppen utfrågning i förstakammarsalen om svensk bolagsskattebas i en global ekonomi. Anföranden hölls av Krister Andersson, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv, Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, Uppsala universitet, Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare, Skatteverket och Mikael Lundholm, statssekreterare, Finansdepartementet.

Resor och studiebesök

En delegation från utskottet gjorde en studieresa till Australien den 6–16 september 2012 med besök i Sydney och Canberra. Resan planerades och genomfördes i nära samverkan med den svenska ambassaden i Canberra. I Sydney besökte delegationen centralbanken och Inspector-General of Taxation, ett oberoende ämbete med uppgift att föreslå förbättringar i skatteadministrationen till gagn för skattebetalarna. Delegationen besökte också två tankesmedjor, dels Per Capita som är en oberoende progressiv ”think tank” som tar fram och stöder förändringsidéer, dels Centre for Independent Studies som är den ledande konservativa oberoende tankesmedjan. På programmet i Sydney stod också ett besök hos den största arbetstagarorganisationen Australian Workers’ Union (AWU). I huvudstaden Canberra inleddes besöket hos Australian Chamber of Commerce (ACCI) som är Australiens främsta nationella sammanslutning av arbetsgivare. Delegationen gjorde vidare en rad besök på departement, bl.a. finansdepartementet, där även representanter för Skatteverket deltog, och olika kontor, bl.a. Office of Best Practice Regulation (OBPR), dvs. kontoret för regeltillämpning, OBPR, genomför regeringens politik för att förbättra lagstiftningens effektivitet. Delegationen ägnade en hel dag åt besök i parlamentet. Senatens talman senator John Hogg tog emot. Under dagen fördes vidare samtal med bl.a. senator Mathias Corman, skuggminister för finanser, MP David Bradbury, biträdande finansminister, medlemmar av utskottet för Public Accounts and Audit under ledning av MP Robert Oakeshot samt med medlemmar av parlamentsgruppen Australien/Sverige under ledning av MP Jill Hall. Under en buffémiddag på den svenska ambassaden fick delegationen tillfälle till samtal med en rad inbjudna gäster. Ambassaden ordnade också lunchsamtal med Laura Tingle, politisk redaktör på Australian Financial Review och med den tidigare finansministern Ken Henry, knuten till premiärministerns kansli som berättade om rapporten Australia's future tax system.

Den 26 september 2012 var deltagarna i skatteutskottets resa till Ottawa och Toronto den 3–10 mars 2012 inbjudna till lunch på Kanadas ambassad i Stockholm.

Den 19–20 februari 2013 gjorde utskottet en resa till Malmö och Köpenhamn.

Utskottet besökte Skatteverket den 23 april 2013, Tullverket den 21 maj 2013 och Kronofogden den 30 maj 2013.

Sex av utskottets ledamöter och en tjänsteman besökte den 2–3 juni 2013 OECD i Paris för att orientera sig om organisationens arbete på skatteområdet. Målsättningen är att varje ledamot ska få möjlighet att genomföra ett studiebesök vid OECD under valperioden. I studiebesöket deltog även tre ledamöter och en tjänsteman från finansutskottet.

EU-frågor

Information och överläggningar i EU-frågor

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år möten med företrädare för Finansdepartementet för att informera sig om aktuella frågor i EU på skatte- och tullområdet. Statsekreterare Hans Lindberg biträdd av finansrådet Per Classon informerade utskottet den 18 oktober 2012, den 12 december 2012, den 17 januari 2013 och den 24 januari 2013. Av statssekreterare Mikael Lundholm och finansrådet Per Classon informerades utskottet den 14 mars 2013 och den 11 juni 2013. Informationsmötena om EU-frågor har varit väl förberedda genom de promemorior som Finansdepartementet lämnat till utskottet före mötena.

Den 25 oktober 2012 hade utskottet tillsammans med finansutskottet en gemensam information i EU-nämndens sessionssal om EU:s budgetram (MFF) 2014–2020. Statsrådet Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen och statssekreterarna Hans Lindblad och Hans Lindberg, Finansdepartementet, informerade.

Utskottet överlade den 18 oktober 2012 om förslag om en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri, KOM(2012) 428, med statssekreterare Hans Lindberg.

Utskottet överlade den 18 oktober 2012 om förslag om mervärdesskatt på vouchrar, KOM(2012) 206, med statssekreterare Hans Lindberg.

Utskottet överlade den 27 november 2012 om fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner (FTT), KOM(2012) 631 med finansminister Anders Borg och med statssekreterare Hans Lindberg den 29 november 2012 och den 17 januari 2013.

Utskottet överlade den 24 januari 2013 om tullfrågor med statssekreterare Mikael Lundholm om

omarbetad förordning om tullkodex KOM(2012) 64 och faktapromemoria 2011/12:FPM122

Tull 2020 – förordning om nytt åtgärdsprogram inom tullområdet KOM(2012) 464 och faktapromemoria 2012/13:FPM6

ny förordning om tullkontroll av immaterialrättsintrång KOM(2011) 285.

Utskottet överlade den 11 juni 2013 med statssekreterare Mikael Lundholm om

förslag om åtgärdspaket mot momsbedrägerier inkl. mekanism för snabba insatser mot momsbedrägeri m.m. KOM(2012) 428

förslag om tillämpning av mervärdesskatteregler om beskattningsland för elektroniska tjänster m.m. KOM(2012) 763.

Subsidiaritetskontroll

Utskottet genomförde tre subsidiaritetsprövningar under riksmötet.

KOM(2012) 428 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri, (faktapromemoria 2012/13:FPM3).

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:1 (2012-09-27).

Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

KOM(2012) 206 Förslag till rådets direktiv 2016/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandlingen av vouchrar, (faktapromemoria 2011/12:FPM153, SUB-1-2012/13).

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:1 (2012-09-27).

Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

KOM(2013) 71 Förslag till rådets direktiv om genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT), (faktapromemoria 2012/13: FPM76, SUB-43-2012/13).

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:25 (2013-04-09).

Riksdagen beslutade att avge ett motiverat yttrande, 2012/13:SkU33.

Uppföljning och utvärdering

Gruppen för uppföljning och utvärdering beslutade att genomföra en förstudie om vilka effekter de ändrade expertskattereglerna som började gälla den 1 januari 2012 har haft. Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag för ställningstagande till den fortsatta inriktningen på uppföljningens huvudstudie.

Fokus i arbetet har varit att identifiera förslag till fördjupningsfrågor om vilka effekter de nya bestämmelserna om förenklad expertskatt har haft för arbetsgivarna. Förstudien har i huvudsak innefattat studier av olika rapporter och andra dokument samt intervjuer med Forskarskattenämnden och ett antal branschorganisationer.

Gruppen beslutade att gå vidare med en huvudstudie som ska vara klar våren 2014. Uppföljningen utförs av sekretariatet för forskning och utvärdering.

Övrigt

Utskottet hade den 20 september 2012 en minnesstund i skatteutskottets sessionssal för Johnny Munkhammar (M) och Carina Moberg (S).

Den 27 september 2012 uppvaktades utskottet av Kjell Jansson, vd, Svensk Energi, Göran Hult, Fortum och Göran Lagerstedt, Svensk Energi angående konsekvenserna av skattehöjningen på vattenkraften 2011 m.m.

Den 6 november 2012 presenterades rapporten från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Income Shifting in Sweden – An empirical evaluation of the 3:12 rules, av författarna docent Annette Alstadsæter och fil.dr Martin Jacob.

Den 6 november 2012 uppvaktades utskottet av ordföranden i näringslivets skattedelegation Rune Andersson och näringslivets sakkunnige Krister Andersson från Svenskt Näringsliv angående ränteavdragsbegränsningar.

Den 15 november 2012 presenterades Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter (RiR 2012:1) av riksrevisor Claes Norgren, revisionsdirektör Fredrik Engström, revisionsledare Madeleine Nyman och programansvarig Lena Björck, Riksrevisionen (skr. 2011/12:150, bet. 2012/13:SkU6).

Den 20 november 2012 lämnades information om det nya arbetssättet ”fördjupad samverkan” av rättschef Inga-Lill Askersjö och chefen för storföretagsregionen Anette Landén, Skatteverket.

Den 12 december 2012 tog presidiet emot Jacques Toubon, f.d. kulturminister i Frankrike, för en diskussion om momsbeskattning på kulturella produkter. Medverkade gjorde även hans assistent Lauriane Roudy samt Pierre Labbe, kulturråd och Alexandra Nistor, kulturattaché vid Franska Ambassaden i Sverige.

Den 26 mars 2013 uppvaktades utskottet av Sjöarbetsmarknadens parter om tonnagebeskattningsutredningen. Deltagare i uppvaktningen var Christer Schoug, Sveriges Redareförening (SRF), Lars Andersson, Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF), Per A Sjöberger, SRF, Tomas Abrahamsson, Facket för Service och Kommunikation (Seko) och Martin Lindeblad, Sjöbefälsföreningen (SBF).

I samband med den årliga återvändardagen den 10 april 2013, som i år sammanföll med riksdagens veteranförenings årsmöte, anordnade utskottet traditionsenligt öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Uppslutningen av såväl tidigare som nuvarande ledamöter var god.

Den 4 juni 2013 lämnades information om ROT-avdraget av finansminister Anders Borg, statsekreterare Mikael Lundholm, kansliråden Peter Österberg och Nils-Fredrik Carlsson, Finansdepartementet. Information lämnades även av överdirektör Helena Dyrssen, rättsliga experten Pia Blank Thörnroos och enhetschef Magnus Wallin, Skatteverket.

Den 11 juni 2013 lämnades information om säkerhetsfrågor kring känsliga personuppgifter och skyddade identiteter av generaldirektör Ingemar Hansson m.fl., Skatteverket.

Elanders, Stockholm 2013