Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

utskottsdokument 2013/14:verk

Skatteutskottets verksamhet vid riksmötet 2013/14

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2013/14 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Henrik von Sydow (M), ordf.

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

Ulf Berg (M)

Hannah Bergstedt (S)

Lena Asplund (M)

Christina Oskarsson (S)

Fredrik Schulte (M)

Hans Olsson (S)

Gunnar Andrén (FP)

Peter Persson (S)

Karin Nilsson (C)

Anders Karlsson (S)

Maria Abrahamsson (M)

Mats Pertoft (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Thoralf Alfsson (SD) t.o.m. 2014-04-24

Kent Ekeroth (SD) fr.o.m. 2014-04-25

Jacob Johnson (V)

Suppleanter

Lars Beckman (M)

Teres Lindberg (S)

Anette Åkesson (M)

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björk (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

Kansli

Anna Wallin, kanslichef

Peder Brynolf, utskottsråd

Olof Åkerrén, föredragande

Eva Berggren, föredragande, tjl fr.o.m. augusti 2014

Mikael Pyka, föredragande

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent


Verksamhet

Under riksmötet 2013/14 höll utskottet 30 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för år 2014 (bet. 2013/14:SkU1 om anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. dels ytterligare 23 propositioner med totalt 62 yrkanden och 4 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 397 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2013 samt 28 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet ett antal skattemotioner i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2014 års ekonomiska vårproposition. Utskottet behandlade slutligen under riksmötet 12 ärenden som avsåg subsidiaritetsprövning.

Betänkanden

Sammanlagt lade utskottet fram 33 betänkanden, 2 utlåtanden och 2 tillkännagivanden (bet. 2013/14:SkU20 och 2013/14:SkU24) och lämnade 7 yttranden till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. Riksdagen har ställt sig bakom utskottets betänkanden. De frågor som utskottet behandlade gällde bl.a. följande.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 10,5 miljarder kronor i anslag till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten för 2014. (Prop. 2013/14:1, bet. SkU1, prot. 39, 40)

Investeraravdrag (SkU2)

Ett investeraravdrag för företag av mindre storlek införs. Avdraget ska gälla för fysiska personer som förvärvar andelar när företaget bildas eller vid en nyemission. Man ska då få göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Alla investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kronor per år.

Riksdagen beslutade om ett förtydligande av regeringens förslag efter ett påpekande av EU-kommissionen. Avdrag ska inte gälla om någon andel i företaget handlas på en reglerad marknad, det vill säga är börsnoterat. Andra villkor som ska vara uppfyllda för att få avdrag:

Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer.

Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska vara högst 80 miljoner kronor.

Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

Lagen ska tillämpas på investeringar efter den 30 november 2013. (Prop. 2012/13:134, bet. SkU2, prot. 8)

Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU (SkU3)

Kroatien blev medlem i EU den 1 juli 2013. Den svenska inkomstskattelagen ändras med anledning av medlemskapet. Lagen kompletteras med uppgifter om kroatiska associationsformer och skatter, och ändringarna gäller de bilagor i lagen som motsvarar ränte- och royaltydirektivet, fusionsdirektivet och direktivet om moderbolag och dotterbolag. (Prop. 2012/13:181, bet. SkU3, prot. 17)

Beskattning av etanolbränsle (SkU4)

Lagen om alkoholskatt ändras så att det tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen. (Prop. 2012/13:183, bet. SkU4, prot. 17)

Ändring av skatteavtalet mellan Sverige och Botswana (SkU5)

Sverige har ett skatteavtal med Botswana för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Avtalets bestämmelse om informationsutbyte uppdateras till den OECD-standard som gäller nu. Det innebär bl.a. att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från banker i Botswana.

Avtalets bestämmelse om begränsningar av förmåner moderniseras. Det innebär att det inte ska vara möjligt att få avtalsförmåner för offshoreverksamhet s.k. coordination centres, huvudkontor eller liknande verksamhet som byggs upp främst av skatteskäl. Dessutom begränsas avtalsförmånerna för bolag som har rätt till skattelättnader enligt vissa bestämmelser i Botswanas interna lagstiftning. (Prop. 2013/14:9, bet. SkU5, prot. 35)

Informationsutbytesavtal med Bahrain (SkU6)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar mellan ländernas myndigheter, möjlighet för myndigheter att vara med vid skatteutredningar i det andra landet, sekretess och hur myndigheterna ska gå till väga vid överenskommelser. (Prop. 2013/14:12, bet. SkU6, prot. 35)

Informationsutbytesavtal med Belize (SkU7)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar mellan ländernas myndigheter, möjlighet för myndigheter att vara med vid skatteutredningar i det andra landet, sekretess och hur myndigheterna ska gå till väga vid överenskommelser. (Prop. 2013/14:11, bet. SkU7, prot. 35)

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (SkU8)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i reglerna för hantering av varor som är belagda med punktskatt. Det gäller alkohol- och tobaksvaror samt bränsle. Ändringarna gäller det s.k. uppskovsförfarandet, det vill säga den period då varorna kan flyttas och förvaras skattefritt i s.k. skatteupplag innan de släpps till försäljning och blir beskattningsbara. Ändringarna rör bl.a. användningen av ett datoriserat system för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor. Kraven på dem som har skatteupplag och på varumottagare förtydligas. Skatteverket får större möjligheter att kontrollera skatteupplag. (Prop. 2013/14:10, bet. SkU8, prot. 39, 40)

Kontroll av postförsändelser (SkU9)

Tullverket får undersöka post från andra länder för att kontrollera om den innehåller alkohol eller tobak som mottagaren ska betala skatt för. Regeringen informerar varje år riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats och med vilket resultat. Under 2012 öppnade Tullverket 22 försändelser som alla innehöll alkohol. Ingen tobak hittades. Totalt innehöll försändelserna 1 042 liter alkohol som mottagarna debiterades 73 417 kronor i skatt för. Riksdagen håller med regeringen om att kontrollen av post är ett viktigt instrument för att säkerställa att svenska konsumenter som köper alkohol eller tobak via post betalar punktskatt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. (Skr. 2013/14:8, bet. SkU9, prot. 39, 40)

Vissa skattefrågor (SkU10)

Mervärdesskattelagen ändras. I dag finns ett undantag från mervärdesskatt, moms, vid försäljning av flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Undantaget ska i framtiden bara gälla flygplan som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning.

En annan ändring innebär att vissa biobränslen ska kunna placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt.

Den som säljer ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar och gör en kapitalvinst ska i framtiden betala 30 procent i skatt. Det är samma skattesats som i dag gäller för utdelning vid indirekt innehav.

Det görs också ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. (Prop. 2013/14:27, bet. SkU10, prot. 39, 40)

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt (SkU11)

Det ska bli möjligt att redovisa mervärdesskatt, moms, för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen. Tidpunkten för att lämna deklarationerna samordnas. Syftet är att göra det lättare för företagen att redovisa skatt. (Prop. 2013/14:28, bet. SkU11, prot. 39, 40)

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag (SkU12)

Möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag begränsas. Syftet är att förhindra skatteplanering mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den lägre skattesats som gäller från 2013.

Ett företag får nu göra avdrag med högst 83,66 procent för så stor del av det lämnade koncernbidraget som antalet påbörjade månader före den 1 januari 2013 utgör av antalet månader i beskattningsåret. För den resterande delen får företaget göra avdrag utan begränsning.

Lagändringarna gäller från den 19 april 2013, det vill säga dagen efter det att regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen om förslaget. (Skr. 2012/13:149, prop. 2013/14:19, bet. SkU12, prot. 39, 40)

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import (SkU13)

Importföretag ska redovisa och betala mervärdesskatt, moms, till Skatteverket i stället för Tullverket. Det gäller för importörer som är momsregistrerade i Sverige och bedriver import i egenskap av beskattningsbar person. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2015. (Prop. 2013/14:16, bet. SkU13, prot. 39, 40)

Undantag från kassaregisterkrav vid betydlig omfattning (SkU14)

De flesta företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Om försäljningen sker i obetydlig omfattning behövs inget sådant kassaregister. Lagen förtydligas när det gäller bedömningen av vad som ska räknas som obetydlig omfattning.

Ändringarna gäller från den 2 januari 2014 men ska tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012. (Prop. 2013/14:22, bet. SkU14, prot. 39, 40)

Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden (SkU15)

Trafikleden Norra länken i Stockholm kommer enligt planerna att öppnas för trafik under hösten 2015. Norra länken och Roslagsvägen, norr om Frescati, ska vara undantagna från trängselskatt. Det innebär i praktiken också att resande till och från Lidingö inte behöver betala trängselskatt. Därför slopas den s.k. Lidingöregeln.

Eftersom det ännu inte finns något exakt datum för när Norra länken ska öppna kommer regeringen senare att bestämma när ändringarna ska börja gälla. (Prop. 2013/14:26, bet. SkU15, prot. 39, 40)

Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner (SkU21)

Riksrevisionen har granskat skattekontroll och hantering av vissa skatter i statliga myndigheter och kommuner. Riksrevisionen menar att det finns brister i mervärdesskatteredovisningen hos statliga myndigheter och kommuner och att kontrollen av redovisningen inte är tillräcklig.

Regeringen håller med Riksrevisionen om att reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster behöver granskas. Andra brister kan enligt regeringen åtgärdas genom dialog med myndigheterna om hur man med information och utbildning kan tillämpa reglerna på rätt sätt. Riksrevisionen rekommenderar att det i ersättningslagen införs en avgift som motsvarar skattetillägg. Regeringen bedömer att detta inte behövs eftersom Skatteverket har möjlighet att begära in uppgifter från eller göra revision hos kommunerna.

Riksdagen delar regeringens bedömning och beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. (Skr. 2013/14:88, bet. SkU21, prot. 95)

Informationsutbytesavtal med Montserrat (SkU22)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur det ska gå till vid ömsesidiga överenskommelser. (Prop. 2013/14:62, bet. SkU22, prot. 78, 79)

Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm (SkU24)

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad och trängselskatt införs på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.

Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2016. (Prop. 2013/14:76, bet. SkU24, prot. 90)

Skatteavtal mellan Sverige och Georgien (SkU25)

Riksdagen godkände ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte som har utformats enligt den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar. I avtalet finns också bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, s.k. coordination centres eller liknande verksamhet som byggs upp främst av skatteskäl. (Prop. 2013/14:149, bet. SkU25, prot. 109)

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan (SkU26)

Sverige har sedan tidigare ett skatteavtal med Japan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst. Ändringarna i avtalet innebär bl.a. större möjlighet att slippa betala källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag. Dessutom ska källstaten inte ta ut skatt på ränta, utom i särskilda fall. Det gäller även royalties. Bestämmelser för hur tvister ska lösas när dubbelbeskattning har skett införs också. (Prop. 2013/14:150, bet. SkU26, prot. 109)

Informationsutbytesavtal med Qatar (SkU27)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. (Prop. 2013/14:105, bet. SkU27, prot. 109)

Informationsutbytesavtal med Liberia (SkU28)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. (Prop. 2013/14:97, bet. SkU28, prot. 109)

Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (SkU29)

Tullagen och offentlighets- och sekretesslagen ändras med anledning av nya EU-regler om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Bakgrunden är att EU-kommissionen tillsammans med EU-länderna har sett över tidigare regler. Reglerna om kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter skärps, och samtidigt förtydligas reglerna för att höja rättssäkerheten. (Prop. 2013/14:164, bet. SkU29, prot. 109)

Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga (SkU30)

Reglerna för beskattningsår och tidpunkten för när en inkomstdeklaration ska lämnas av den som har en utländsk pensions- eller kapitalförsäkring ändras. Det innebär att alla som måste betala skatt nu bara får en tidpunkt för att deklarera per år.

En skyldighet att betala avkastningsskatt införs för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupper som har sitt säte i Sverige. Regler införs också för vad som menas med beskattningsår för dessa bolag och organisationer.

Elever i gymnasiet som går en lärlingsutbildning kan få ersättning för kostnader av Centrala studiestödsnämnden. Denna ersättning ska nu bli skattefri. (Prop. 2013/14:147, bet. SkU30, prot. 108)

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunika-tionstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (SkU31)

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya reglerna gör att företag i ett land kan konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda s.k. kontaktpunkt.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2015. (Prop. 2013/14:224, bet. SkU31, prot. 126, 127)

Uppskov med behandling av vissa ärenden (SkU32)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens propositioner 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Även nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till skatteutskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte. (Bet. SkU32, prot. 131)

Redovisning av skatteutgifter 2014 (SkU33)

Regeringen har lämnat sin årliga redogörelse över de s.k. skatteutgifterna. Årsredovisningen ger en överblick över de stöd till företag och hushåll som lämnas på budgetens inkomstsida, t.ex. i form av förmånliga skatteregler. Redovisningen av skatteutgifterna är också den enda uppdateringen av de regelavvikelser från enhetlig beskattning som publiceras löpande.

Skatteutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet tycker att det är bra att regeringens arbete med att utveckla skatteutgiftsredovisningen har gjort att redovisningen kan bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och när beslut ska tas om skatteregler.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. (Skr. 2013/14:98, bet. SkU33, prot. 132)

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (SkU34)

Regeringen har för avsikt att ta fram ett förslag som syftar till att göra sekretesskyddet för våldsutsattas personuppgifter starkare. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt och att ett förslag läggs fram inom rimlig tid.

Dessutom sade riksdagen ja till regeringens förslag om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Beslutet innebär bl.a. att Skatteverket ska kunna fråga polis och socialnämnd om hjälp vid utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen. (Prop. 2013/14:178, bet. SkU34, prot. 109)

Utlåtanden

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (SkU23)

EU-kommissionen föreslår att en obligatorisk skatteflyktsbestämmelse ska läggas till i reglerna om beskattning av moder- och dotterbolag. Syftet är att förhindra skatteflykt och andra former av skattemissbruk. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen ifrågasätter om kommissionens förslag kommer att innebära någon förbättring jämfört med de nationella regler som gäller i dag.

Riksdagen beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU. (KOM (2013) 814 slutlig, utl. SkU23, prot. 62)

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (SkU35)

EU-kommissionen har lämnat ett förslag om gemensamma bestämmelser för överträdelser mot EU:s tullregler. Enligt förslaget ska medlemsländerna ha en gemensam förteckning över överträdelser mot tullagstiftningen. I förslaget finns också regler för gemensamma sanktionsnivåer i fråga om regelbrott.

Skatteutskottet har granskat kommissionens förslag utifrån EU:s subsidiaritetsprincip. Enligt den principen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Utskottet håller med regeringen om att den rättsliga grunden för förslaget inte är korrekt. Kommissionen har heller inte visat att bestämmelser om gemensamma sanktionsnivåer är nödvändiga för att uppnå ett starkare tullsamarbete. Det är tveksamt om vissa av åtgärderna kommissionen föreslår regleras bättre på EU-nivå än av de olika medlemsländerna, anser utskottet.

Riksdagen beslutade därför att skicka ett motiverat yttrande till EU. (KOM(2013) 884, utl. SkU35, prot. 130)

Tillkännagivanden

Skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)

Regeringen arbetar med ett förslag om personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill att regeringen lämnar förslaget till riksdagen så att beslut kan fattas under 2014 och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S och V.

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 11 juni 2013 uttalat att den som har lämnat oriktiga skatteuppgifter och därför betalat skattetillägg inte därefter får åtalas och dömas för skattebrott. Regeringen arbetar nu med ett lagförslag. Riksdagen menar att det är viktigt att en lagändring som stärker rättssäkerheten och undanröjer konflikten med Europakonventionen och EU-stadgans regler kan genomföras så snart som möjligt. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från S. (Bet. SkU20, prot. 78, 79)

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (SkU34)

Regeringen har för avsikt att ta fram ett förslag som syftar till att göra sekretesskyddet för våldsutsattas personuppgifter starkare. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt och att ett förslag läggs fram inom rimlig tid.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2013/14:SkU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag och motstående motioner som rörde skattefrågor

2013/14:SkU2y till finansutskottet över ramen för utgiftsområde 3, Skatt, tull och exekution

2013/14:SkU3y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2013/14:SkU4y till finansutskottet över förslag om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt

2013/14:SkU5y till finansutskottet över 2014 års ekonomiska vårproposition

2013/14:SkU6y till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

2013/14:SkU7y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013.

EU-frågor

Utskottet höll överläggningar med regeringen i sammanlagt sex olika frågor. Överläggningarna avsåg

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

ett förslag om moms för vouchrar

ett förslag om ändring i förordning om ömsesidigt bistånd och samarbete rörande tillämpningen av tull- och jordbrukslagstiftningen

ett förslag om tullrättsliga överträdelser och sanktioner.

Vid fem tillfällen fick utskottet information i EU-frågor av företrädare för Finansdepartementet, bl.a. om det pågående lagstiftningsarbetet i EU inom utskottets beredningsområde.

Utskottet gjorde subsidiaritetsprövningar av tolv EU-förslag. Förslagen avsåg

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad beträffar de franska yttersta områdena, särskilt Mayotte

ett förslag till ändring av direktiv 2006/1112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration

ett förslag om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbetet mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

ett förslag till rådets beslut om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om ändring av beslut 2007/659/EG

ett förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

ett förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte fr.o.m. den 1 januari 2014

ett förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där

ett förslag till rådets beslut om tillämpningen av AIEM-skatten på Kanarieöarna

ett förslag till rådets beslut om ändring av giltighetstiden för beslut 2004/162/EG om sjötullsystemet i de franska utomeuropeiska departementen

ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner.

Som ett led i arbetet med att följa verksamheten inom EU upprättas en förteckning över inkomna EU-dokument inom utskottets kansli. I den finns en förteckning över de dokument som rör utskottets beredningsområde. Förteckningen är avsedd att vara ett underlag för utskottets arbete med EU-frågorna. I förteckningen finns länkar till de aktuella EU-dokumenten samt kansliets kommentarer om dem.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet har under året utvärderat effekterna av de utvidgade expertskatteregler som trädde i kraft den 1 januari 2012 (2013/14:RFR11).

I anslutning till att rapporten lades fram höll utskottet i maj 2014 ett öppet seminarium i frågan.

Offentliga utfrågningar m.m.

Vid utskottets sammanträde den 24 september 2013 hölls en öppen utfrågning om föreslagna justeringar av 3:12-reglerna. Anföranden hölls av enhetschef Tomas Algotsson, Skatteverket, statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet, generalsekreterare Anne Ramberg, Advokatsamfundet, generalsekreterare Dan Brännström, FAR, chefen för skatteavdelningen Krister Andersson, Svenskt Näringsliv och docent Annette Alstadsæter, Oslo universitet.

Den 10 december 2013 hölls ett öppet seminarium om Multinationella företag och nationella skattebaser i förstakammarsalen. Seminariet rör OECD:s handlingsplan mot skattebaserodering och vinstförflyttning (BEPS). Inbjudna talare var Pascal Saint-Amans, OECD:s enhet för skattepolicy och administration, statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet, rättschef Inga-Lill Askersjö, Skatteverket och skattejurist Jesper Barenfeld, AB Volvo.

Den 7 maj 2014 hölls ett öppet seminarium om expertskatten i samband med utvärderingen av de utvidgade expertskattereglerna (2013/14:RFR11).

Den 8 maj 2014 hölls en öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak. Anföranden hölls av statssekreterare Mikael Lundholm och medarbetare från Finansdepartementet, överdirektör Per Nilsson, Tullverket samt Per Hortlund, utredare HUI research.

Interna utfrågningar m.m.

På sedvanligt sätt anordnade utskottet i samband med behandlingen av budgetpropositionen interna utfrågningar med Tullverkets, Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning. Vid utskottets sammanträde den 15 oktober 2013 informerade rikskronofogde Eva Liedström Adler om Kronofogdemyndighetens verksamhet. Vid utskottets sammanträde den 22 oktober 2013 informerade generaldirektör Ingemar Hansson om Skatteverkets verksamhet. Vid sammanträden den 24 oktober 2013 informerade generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson om Tullverkets verksamhet.

Den 22 oktober 2013 tog utskottet emot en uppvaktning av Carola Lemne, Praktikertjänst AB, angående förslaget om ändrade 3:12-regler.

Den 26 november 2013 informerade Företagsskattekommitténs ordförande HG Wessberg och tf. huvudsekreterare Lena Björner om Företagsskattekommitténs arbete.

Den 28 november 2013 informerade riksrevisor Claes Norgren och medarbetare om rapporten RiR 2013:12 Skattekontroll – en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning.

Den 21 januari 2014 informerade rikskronofogde Eva Liedström Adler och medarbetare om säkerhetsfrågor kring känsliga personuppgifter.

En delegation av utskottets ledamöter tog den 29 januari 2014 emot Jacques Toubon, f.d. kulturminister i Frankrike. Mötet handlade om moms på e-böcker.

Den 27 februari 2014 informerade generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket om Rapport 2014-01-08: Skattefelets utveckling i Sverige 2007–2012.

Den 25 mars 2014 informerade statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet, om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Den 3 april 2014 informerade professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan i Jönköping, om beskattning av den digitala ekonomin.

Den 29 april 2014 informerade statssekreterare Mikael Lundholm och medarbetare från Finansdepartementet samt VD Kjell Jansson och medarbetare från Svensk Energi, om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el med anledning av proposition 2013/14:151. Ledamöter och tjänstemän från näringsutskottet deltog också vid informationen.

Den 6 maj 2014 informerade Annette Alstadsaeter och Altin Vejsiu med anledning av ESO-rapporten om 3:12-reglernas betydelse för företagande och sysselsättning.

Den 26 juni 2014 informerade generaldirektör Ingemar Hansson och medarbetare från Skatteverket om skatteplanering med ränteavdrag i vinstdrivande företag inom välfärdssektorn.

Resor och besök

Den 2 oktober 2013 deltog två ledamöter i ett parlamentarikermöte i OECD i Paris där bl.a. frågan om BEPS-projektet togs upp.

Den 18 november 2013 deltog utskottets ordförande, vice ordförande och kanslichef i kommissionens seminarium i Bryssel – Brussel Tax Forum – som handlade om ett bättre momssystem.

Den 5–7 februari 2014 deltog fyra ledamöter i ett seminarium i OECD i Paris, International Parliamentary Seminar.

Den 6–8 april 2014 gjorde en delegation från skatteutskottet och finansutskottet en OECD-resa till Paris.

Övrigt

I samband med den årliga återvändardagen den 2 april 2014 anordnade utskottet traditionsenligt öppet hus på kansliet för de som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Uppslutningen av såväl tidigare som nuvarande ledamöter var god.

Elanders, Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.