Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter samt ärenden om skatteförfarandet, skattebetalning, folkbokföring och exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Per Åsling (C), ordf.

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

Niklas Wykman (M) fr.o.m. den 27 januari 2015

Jessica Polfjärd (M) t.o.m. den 27 januari 2015

Sara Karlsson (S)

Olof Lavesson (M)

Peter Persson (S)

Anna Hagwall (SD)

Maria Plass (M)

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

Helena Bouveng (M)

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

Mats Persson (FP)

Daniel Sestrajcic (V)

Aron Modig (KD)

Patrik Lundqvist (S)

Suppleanter

Erik Ezelius (S)

Anette Åkesson (M)

Lawen Redar (S)

Erik Andersson (M)

Jörgen Hellman (S)

Olle Felten (SD)

Maria Abrahamsson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Ulf Berg (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mathias Sundin (FP)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Oscar Sjöstedt (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Emil Källström (C) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Ulla Andersson (V) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Jakob Forssmed (KD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Robert Hannah (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Said Abdu (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Fredrik Schulte (M) fr.o.m. den 13 november 2014 t.o.m. den 10 februari 2015

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Anna Wallin, kanslichef

Peder Brynolf, utskottsråd

Olof Åkerrén, föredragande

Eva Berggren, föredragande, tjl fr.o.m. augusti 2014

Mikael Pyka, föredragande

Petra Andersson, föredragande

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2014/15 höll utskottet 36 protokollförda sammanträden och behandlade då dels sin del av budgetpropositionen för 2015 (bet. 2014/15:SkU1 om anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket m.m., dels ytterligare 17 propositioner och 3 skrivelser. Utskottet behandlade motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 samt yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet ett antal skattemotioner i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2015 års ekonomiska vårproposition. Utskottet behandlade slutligen under riksmötet 3 ärenden som avsåg subsidiaritetsprövning.

Betänkanden

Sammanlagt lade utskottet fram 26 betänkanden och 1 utlåtande och lämnade 7 yttranden till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar. Riksdagen har ställt sig bakom utskottets förslag förutom vid behandlingen av SkU18 där reservation 9 om gödselskatt bifölls. De frågor som utskottet behandlade gällde bl.a. följande.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till utgiftsområdet skatt, tull och exekution för 2015. Samtidigt sa riksdagen delvis ja till regeringens förslag.

Den sammanlagda summan i statens budget för området var drygt 10,5 miljarder kronor. Skatteverket fick drygt 7 miljarder, Kronofogdemyndigheten knappt 2 miljarder och Tullverket drygt 1,5 miljarder. (Prop. 2014/15:1, prot. 38)

Informationsutbytesavtal med Macao SAR (SkU2)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. (Prop. 2013/14:230, prot. 16)

Informationsutbytesavtal med Grenada (SkU3)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. (Prop. 2013/14:231, prot. 16)

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår (SkU4)

Riksdagen antog hösten 2013 regler som handlar om att bensinbolagen ska se till att det finns en viss andel biodrivmedel i den bensin och diesel som de levererar. Samtidigt ändrades vissa energi- och koldioxidskatteregler. Reglerna skulle ha börjat gälla den 1 maj 2014.

Sommaren 2013 kontaktade den svenska regeringen EU-kommissionen för att få bekräftat att de föreslagna svenska lagändringarna inte stred mot EU:s regler om statsstöd. Men diskussionerna med kommissionen har inte lett fram till ett beslut. Därför föreslog regeringen nu att reglerna om biodrivmedel och ändrade energiskatter skulle tas bort och aldrig börja gälla.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. (Prop. 2013/14:246, prot. 16)

Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier (SkU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Eric-konsortier ska omfattas av samma regler för inkomstskatt som ekonomiska föreningar. Ett Eric-konsortium är en sammanslutning av företag och institutioner inom europeisk forskningsinfrastruktur.

Ändringarna innebär även att ett Eric-konsortium varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning och göra den offentlig. Dessutom ska ett Eric-konsortium ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor. (Prop. 2014/15:4, prot. 24)

Minskat svartarbete i byggbranschen (SkU6)

Personalliggare införs på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet, och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. (Prop. 2014/15:6, prot. 32)

Förbättringar av husavdragets fakturamodell (SkU7)

Ett företag som har utfört arbeten inom ramen för husskatteavdragen RUT och ROT ska på fakturan tydligt lista antal arbetade timmar, debiterade kostnader för material och debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material. Det ska också framgå tydligt vilken typ av arbete som har utförts. Syftet är att ge Skatteverket en tydligare bild av det utförda hushållsarbetet och genom detta bättre verktyg för kontroller.

Skatteutskottet tycker det är bra att företag som utfört arbeten inom ramen för RUT och ROT måste lämna tydliga uppgifter om arbetet och dess kostnader. Utskottet anser vidare att det behövs en bred samhällsekonomisk studie om husskatteavdraget och förutsätter att frågan tas upp av regeringen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. (Prop. 2014/15:10, prot. 32)

Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR (SkU8)

Riksdagen har godkänt ett avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. (Prop. 2014/15:7, prot. 24)

Kontroll av postförsändelser (SkU9)

Regeringen redogjorde i sin årliga skrivelse för hur reglerna om kontroll av postförsändelser följdes under 2013. Redogörelsen visar enligt regeringen att reglerna följs och att postförsändelser inte öppnas i onödan. Den personliga integriteten kränks inte i onödan. Regeringen föreslog därför att den årliga redovisningen till riksdagen i en särskild skrivelse kunde upphöra. Skatteutskottet höll med om att den årliga redovisningen kan upphöra. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, dvs. avslutade ärendet. (Skr. 2014/15:8, prot. 40)

Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats (SkU10)

Skatteverket blir ansvarig myndighet för ärenden som gäller att inrätta exportbutiker på flygplatser. Förändringen syftar till att minska antalet förvaltningsärenden som regeringen hanterar. Det innebär inga förändringar i sak.

Definitionen av s.k. tredje territorier i mervärdesskattelagen ändras i enlighet med ett EU-direktiv. Huvudmannen för en mervärdesskattegrupp som använder en särskild ordning för moms för tv- och radiosändningar samt telekommunikationstjänster ska redovisa och betala skatten till Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. (Prop. 2014/15:5, prot. 32)

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör (SkU11)

Den 1 januari 2012 infördes en sparform som kallas investeringssparkonto. På ett investeringssparkonto får man ha tillgångar i form av exempelvis pengar, fondandelar eller vissa aktier. Kontot innebär att tillgångarna där schablonbeskattas, i stället för att det sker en traditionell kapitalbeskattning.

Regeringen föreslår vissa ändringar i reglerna. Bland annat ska investeringssparkontot inte upphöra att gälla endast av den anledningen att tillgångar som kontoformen inte tillåter överförs till eller förvaras på kontot.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna ska gälla från den 1 mars 2015. (Prop. 2014/15:17, prot. 52)

Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle (SkU12)

Färre undgår att betala skatt på flyg- och fartygsbränsle. Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade beskattningsregler.

Förslaget innebär att skattebefrielse endast ska ges när flygplan och fartyg används

för transport av passagerare eller varor mot ersättning

för utförande av andra tjänster mot ersättning

av offentliga myndigheter eller för deras räkning

för yrkesfiske.

Frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer som använder bränslet för sjöräddning, brandövervakning eller liknande verksamhet ska inte heller behöva betala skatt på flyg- och fartygsbränsle.

Ändringen görs för att anpassa Sveriges regler till EU-rätten. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2015. (Prop. 2014/15:40, prot. 70, 71)

Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca (SkU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att genomföra det s.k. Fatca-avtalet. Det är ett avtal mellan Sveriges regering och USA:s regering om ömsesidigt utbyte av information inom skatteområdet.

För Sveriges del innebär avtalet bl.a. att svenska banker och andra finansiella institut måste lämna information till Skatteverket om konton som tillhör amerikanska medborgare. Skatteverket ska sedan lämna informationen till den amerikanska skattemyndigheten, IRS. Vidare innebär avtalet att IRS lämnar motsvarande information om svenska medborgares kontouppgifter i USA till Skatteverket.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2015. (Prop. 2014/15:41, prot. 62)

Informationsutbytesavtal med Uruguay (SkU14)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. (Prop. 2014/15:20, prot. 62)

Informationsutbytesavtal med Dominica (SkU15)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. (Prop. 2014/15:18, prot. 62)

Inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 som gäller inkomstbeskattningen av fysiska personer. Motionerna handlar bl.a. om skatteskalan, bilförmån, reseavdrag, personalvårdsförmåner, gåvor till ideella ändamål, personaloptioner, pensionsförsäkringar samt avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor.

Riksdagen har också behandlat en skrivelse från regeringen som innehåller en återkallelse av en tidigare lagd proposition om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, dvs. avslutade ärendet. (Skr. 2014/15:3, prot. 70, 71)

Beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Anledningen är bl.a. att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. (Prot. 78)

Punktskatter (SkU18)

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att en skatt på handelsgödsel bör införas den 1 januari 2016 för att minska övergödning av vattenområden. Riksdagen anser att en sådan skatt är ineffektiv och inte kommer att påverka särskilt många bönder att minska användningen av konstgödsel.  Därför anser riksdagen att en sådan skatt inte bör införas. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed sa riksdagen ja till en motion från Centerpartiet (= reservation 9 om gödselskatt).

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om punktskatter. Motionerna handlar bl.a. om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt samt skatt på alkohol och tobak. (Prot. 78)

Mervärdesskatt (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, ideell verksamhet och andra frågor inom mervärdesskatteområdet. (Prot. 74, 75)

Skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för s.k. företrädaransvar (personligt betalningsansvar). Företrädaransvar innebär att en företrädare för en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, kan bli personligt betalningsansvarig för obetalda skatter och avgifter på bolagets skattekonto. Oftast är den eller de personer som sitter i styrelsen företrädare.

Enligt beslutet ska regeringen i översynen av reglerna om företrädaransvar också undersöka om dagens regler tillämpas för hårt och om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Riksdagens ställningstagande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om skatter och folkbokföring. Riksdagen sa nej till övriga motioner. (Prot. 90)

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017 (SkU21)

Taxeringen av lantbruksenheter förenklas inför 2017 års fastighetstaxering. Bland annat tas den s.k. värdefaktorn kostnad bort i modellen för att värdera skogsmark, och storlekskorrektion ska inte användas på småhus eller mark för småhus. Det görs även andra förenklingar av taxeringen av lantbruksenheter. Syftet med förslagen är att förenkla för både enskilda, företag och Skatteverket.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. (Prop. 2014/15:48, prot. 62)

Informationsutbytesavtal med Costa Rica (SkU22)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Riksdagen sa även ja till vissa ändringar av rättelsekaraktär i mervärdesskattelagen och i lagen om frihet från skatt vid import. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2015. (Prop. 2014/15:54, prot. 82, 83)

Informationsutbytesavtal med Marshallöarna (SkU23)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla. (Prop. 2014/15:55, prot. 82, 83)

Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen (SkU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på lagändringar med anledning av Kroatiens anslutning till den s.k. skiljemannakonventionen. Konventionen har undertecknats av EU-länder och innehåller regler för hur de ska lösa tvister om hur beskattningen av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska regleras, s.k. internprissättningsfrågor. Sådana tvister ska överlämnas till en skiljenämnd om länderna inte kan komma överens om en lösning. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2015. (Prop. 2014/15:86, prot. 90)

Redovisning av skatteutgifter (SkU25)

Regeringen har lämnat sin årliga redovisning av de s.k. skatteutgifterna. Skatteutgifter är exempelvis stöd till företag och hushåll som ges via skattesystemet, t.ex. i form av förmånliga skatteregler. Redovisningen synliggör och ger en överblick över de indirekta stöd som olika skatteförmånliga regler innebär.

Skatteutgifterna påverkar statsbudgetens inkomst. Regeringens skrivelse beskriver bl.a. skatteutgifter som är kopplade till exempelvis nedsättningen av socialavgifter för unga och nedsatt moms på restaurang- och cateringtjänster samt hur mycket de kan anses vara samhällsekonomiskt motiverade.

Skatteutskottet har behandlat regeringens skrivelse. Utskottet tycker det är bra att regeringens arbete med att utveckla skatteutgiftsredovisningen har gjort att redovisningen kan bli ett mer aktivt verktyg i budgetarbetet och när beslut ska tas om skatteregler.

Utskottet anser även att redovisningen av skatteutgifter har ett värde när det gäller att redogöra för avvikelser från enhetlig beskattning.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, dvs. avslutade ärendet. (Prop. 2014/15:98, prot. 117)

Lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (SkU27)

Riksdagen sa ja till skatteutskottets förslag om lag om ändring i lagen om skiljemannakonventionen. Konventionen, som undertecknats av EU-länder, innehåller regler för hur tvister om beskattningen av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska regleras. Lagändringen innebär att konventionen ska gälla som lag i Sverige. (Prot. 104)

Utlåtande

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om automatiskt utbyte av upplysningar och förhandsbesked (SkU26)

EU-kommissionen lade i mars 2015 fram ett förslag om obligatoriskt, automatiskt utbyte av upplysningar om beskattning. Förslaget innebär att EU:s medlemsländer automatiskt ska utbyta information om förhandsbesked som gäller gränsöverskridande skattefrågor och prissättning.

Utskottet hade inget att invända mot EU-kommissionens bedömning att användbar information i de här frågorna bara kan uppnås genom åtgärder på EU-nivå. Däremot ansåg utskottet att förslaget går längre än vad som behövs och att det bryter mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle lämna ett s.k. motiverat yttrande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen om detta. Riksdagen följde utskottets förslag. (KOM(2015) 135, prot. 100)

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2014/15:SkU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag och de motioner som väckts med anledning av propositionen och som rörde skattefrågor.

2014/15:SkU2y till finansutskottet över ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution och de motioner som väckts med anledning av propositionen och som rörde skattefrågor.

2014/15:SkU3y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2014/15:SkU4y till finansutskottet över Höständringsbudget för 2014.

2014/15:SkU5y till konstitutionsutskottet över Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser.

2014/15:SkU6y till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2015.

2014/15:SkU7y till finansutskottet över 2015 års ekonomiska vårproposition.

EU-frågor

Utskottet höll överläggningar med regeringen i sammanlagt fyra olika frågor. Överläggningarna avsåg

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

ett förslag till rådets beslut om upphävande av sparandedirektivet

ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

ett förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater.

Vid fem tillfällen fick utskottet information i EU-frågor av företrädare för Finansdepartementet, bl.a. om det pågående lagstiftningsarbetet i EU inom utskottets beredningsområde.

Utskottet gjorde subsidiaritetsprövningar av tre EU-förslag. Förslagen avsåg

ett förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena – KOM(2014) 666

ett förslag till rådets beslut om upphävande av sparandedirektivet – KOM(2015) 129

ett förslag till rådets beslut om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning – KOM(2015) 135.

Som ett led i arbetet med att följa verksamheten inom EU upprättas en förteckning över inkomna EU-dokument inom utskottets kansli. I den finns en förteckning över de dokument som rör utskottets beredningsområde. Förteckningen är avsedd att vara ett underlag för utskottets arbete med EU-frågorna. I förteckningen finns länkar till de aktuella EU-dokumenten samt kansliets kommentarer om dem.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet lade den 16 april 2015 fram utvärderingsrapporten Skattebefriade bränslen i industriella processer, s.k. råvarubränslen.

I anslutning till att rapporten lades fram informerade ämnesråden Susanne Åkerfeldt och Mats-Olof Hansson, Finansdepartementet, om skattebefriade bränslen i industriella processer, s.k. råvarubränslen.

Offentliga utfrågningar m.m.

Den 4 juni 2015 hölls ett öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt i förstakammarsalen. Seminariet handlade om OECD:s handlingsplan mot skattebaserodering och vinstförflyttning (BEPS). Inbjudna talare var Magdalena Andersson, Finansdepartementet, Grace Perez-Navarro, Centrum för skattepolicy och administration, OECD, Penny Davies, Diakonia, Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, Anna Ryott, Swedfund och Yvonne Bertlin, Astra Zeneca.

Interna utfrågningar m.m.

På sedvanligt sätt anordnade utskottet i samband med behandlingen av budgetpropositionen interna utfrågningar med Tullverkets, Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning. Vid utskottets sammanträde den 6 november 2014 informerade rikskronofogde Eva Liedström Adler om Kronofogdemyndighetens verksamhet. Vid utskottets sammanträde den 11 november 2014 informerade generaldirektör Ingemar Hansson om Skatteverkets verksamhet. Vid sammanträdet den 13 november 2014 informerade generaltulldirektör Therese Mattsson och överdirektör Per Nilsson om Tullverkets verksamhet.

Den 29 januari 2015 informerade statssekreterare Charlotte Svensson och departementssekreterare Marcus Sjögren, Finansdepartementet, Ulrika Hansson, Bankföreningen, rättslig expert Britt-Marie Hallberg Eriksson, verksamhetsutvecklare Magnus Johansson och enhetschef Magnus Wallin, Skatteverket, om genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikanska förenta staternas regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca.

Den 3 februari 2015 tog utskottet emot en uppvaktning av Riksidrottsförbundet: styrelseledamot Stefan Bessman, generaldirektör Birgitta Ljung och ordförande Karin Mattsson Weijber.

Den 10 februari 2015 informerade statssekreterare Charlotte Svensson, departementsrådet Niklas Ekstrand och ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet, om beskattning av ideella föreningar.

Den 10 februari 2015 direkt efter sammanträdet tog utskottet emot en uppvaktning av ordförande Bengt Almkvist, Skärgårdarnas riksförbund.

Den 19 februari 2015 informerade finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Charlotte Svensson, departementsrådet Niklas Ekstrand och ämnesrådet Jan Larsson, Finansdepartementet, om beskattning av ideella föreningar.

Den 5 mars 2015 informerade statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet, om beskattning av ideella föreningar.

Den 12 mars 2015 tog utskottet emot en uppvaktning av Svenskt Näringsliv om tillsättning av en utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret.

Den 24 mars 2015 informerade statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet, om skatteförfarande och folkbokföring.

Den 14 april 2015 informerade generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, om Skatteverkets beslut att centralisera verksamheten till färre orter.

Den 16 april 2015 informerade ämnesråden Susanne Åkerfeldt och Mats-Olof Hansson, Finansdepartementet, om skattebefriade bränslen i industriella processer, s.k. råvarubränslen.

Den 21 april 2015 tog utskottet emot en uppvaktning av Sveriges Redareförening m.fl. om tonnageskatt.

Den 28 april 2015 informerade statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar om beskattning.

Den 6 maj 2015 tog utskottet emot en uppvaktning av företrädare för Stora branschgruppen.

Den 7 maj 2015 informerade statssekreterare Charlotte Svensson, enhetschef Niklas Ekstrand, ämnesrådet Jan Larsson och rättssakkunniga Terese Danielsson, Finansdepartementet, om beskattning av ideella föreningar.

Den 23 juni 2015 informerade generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, om Skatteverkets verksamhet och organisation.

Resor och besök

Den 30 oktober 2014 deltog vice ordförande Leif Jakobsson (S) och en tjänsteman i en konferens i London om globaliseringens inverkan på beskattning.

Den 26 november 2014 besökte utskottet Riksrevisionen.

Den 11 februari 2015 besökte utskottet Saco.

Den 25–27 februari 2015 gjorde en delegation från skatteutskottet och finansutskottet en OECD-resa till Paris.

Den 23 april 2015 deltog några av utskottets ledamöter och några från kansliet i ett seminarium om skattereformer på EU-kommissionens kontor i Stockholm.

Den 6 maj 2015 tog utskottet emot ett besök av IOGT-NTO.

Den 21 maj 2015 besökte utskottet Astra Zeneca AB.

Den 3 juni 2015 besökte utskottet Svenskt Näringsliv.

Den 17 juni 2015 deltog en delegation från utskottet i konferensen om Aggressive Tax Planning and Democratic Control Role of Parliaments som anordnades av TAXE-utskottet i Europaparlamentet i Bryssel.

Övrigt

Några av utskottets ledamöter och kansli deltog när riksdagen hade Öppet hus lördagen den 14 mars 2014.

I samband med den årliga återvändardagen den 6 maj 2015 anordnade utskottet traditionellt öppet hus på kansliet för de som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Uppslutningen av såväl tidigare som nuvarande ledamöter var god.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.