Skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2008/09

Skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

 

 

Sammansättning

Ledamöter

Lennart Hedquist (m)

Lars Johansson (s)

Annicka Engblom (m)

Laila Bjurling (s)

Ulf Berg (m)

Jörgen Johansson (c)

Raimo Pärssinen (s)

Gunnar Andrén (fp)

Christin Hagberg (s)

Lena Asplund (m)

Fredrik Olovsson (s)

Lennart Sacrédeus (kd)

Fredrik Schulte (m)

Marie Engström (v)

Britta Rådström (s)

Åke Sandström (c)

Helena Leander (mp)

Suppleanter

Jessica Polfjärd (m)

Hans Olsson (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Birgitta Eriksson (s)

Göran Montan (m)

Karin Nilsson (c)

LarsU Granberg (s)

Agneta Berliner (fp)

Jörgen Hellman (s)

Gustav Blix (m)

Gunilla C Carlsson (s)

Lars Gustafsson (kd)

Cecilie Tenfjord-Toftby (m) fr.o.m. 2008-10-01

Peter Pedersen (v)

KG Abramsson (s)

Per Åsling (c)

Peter Rådberg (mp)

Lars Tysklind (fp)

Kent Persson (v)

Karin Svensson Smith (mp)

Catharina Bråkenhielm (s)

Lennart Axelsson (s)

Staffan Danielsson (c)

Anna Lilliehöök (m)

Holger Gustafsson (kd) fr.o.m. 2009-02-11

 

Tjänstemän vid kansliet

Anna Wallin, kanslichef

Jan-Eric Gutsjö, utskottsråd

Peder Brynolf, utskottsråd

Ann Cathrine Bergman, föredragande

Maria Kaiser, föredragande (t.o.m. våren 2009)

Olof Åkerrén, föredragande (fr.o.m. hösten 2009)

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent

Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2008/09 höll utskottet 28 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för år 2009 (bet. 2008/09:SkU1 Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m.), dels ytterligare 27 propositioner och tre skrivelser. Vidare behandlade utskottet 439 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2008 samt 38 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2009 års ekonomiska vårproposition flera skattemotioner med 85 yrkanden med budgetanknytning som remitterats till finansutskottet.

Sammanlagt lade utskottet fram 36 betänkanden och lämnade 15 yttranden till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. De frågor som utskottet behandlade gällde bl.a. följande.

-  Beskattningen av personaloptioner lades om fr.o.m. den 1 januari 2009 i samband  med att ett krav på avskattning av personaloptioner vid utflyttning slopades (bet. 2008/09:SkU2).

-  Genom en ny skattereduktionsregel har uttaget av kommunal fastighetsavgift begränsats för pensionärer och personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning (bet. 2008/09:SkU3).

-  Lagändringar har antagits med retroaktiv verkan fr.o.m. den 18 april 2008 för att motverka vissa förfaranden med andelar i handelsbolag och lagerandelar som ger upphov till konstruerade förluster (bet. 2008/09:SkU4).

-  Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om sådana tillgångar och skulder som tidigare låg till grund för förmögenhetsbeskattningen har  slopats (bet. 2008/09:SkU5).

-  Undantaget från trängselskatt för miljöbilar upphörde den 1 januari 2009. I vägtrafikregistret införda bilar som var undantagna före det datumet får ha kvar undantaget fram till den 1 augusti 2012 (bet. 2008/09:SkU6).

-  Skogskonton och skogsskadekonton får föras över till närstående i samband med generationsskiften utan att själva överföringen leder till att behållningen på kontot ska tas upp till beskattning (bet. 2008/09:SkU8).

-  Lagändringar har genomförts i syfte att förenkla reglerna om återföring av periodiseringsfonder, hanteringen av säkerheter i samband med skalbolagsdeklarationer och bestämmelserna om årligt gränsbelopp vid tillämpning av de s.k. 3:12-reglerna. I ärendet har även behandlats vissa skattefrågor om lagerbolag och kommissionärsförhållanden (bet. 2008/09:SkU9).

-  Beskattningen av vinster på utländska premieobligationer och utländska lotterivinster har anpassats till EG-rätten (bet. 2008/09:SkU11).

-  Den beloppsgräns över vilken kostnader för resor mellan bostaden och arbets­platsen får dras av har höjts från 8 000 kr till 9 000 kr (bet. 2008/09:SkU11).

-  Schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet har höjts från 4 000 kr per år till 12 000 kr per år fr.o.m. den 1 januari 2009 (bet. 2008/09:SkU11).

-  Skatten på förvärvsinkomster har sänkts med ca 15 miljarder kronor fr.o.m. den 1 januari 2009 genom förstärkt jobbskatteavdrag och höjd nedre gräns för uttag av statlig inkomstskatt. Förändringen innebär att jobbskatteavdraget får genomslag även för ålderspensionärer som har låga arbetsinkomster. Tidigare medförde reglerna att pensionärer med arbetsinkomster som inte översteg grundavdragets nivå inte fick något jobbskatteavdrag (bet. 2008/09:SkU12).

-  Skatten för pensionärer har sänkts genom ett utvidgat grundavdrag för personer som fyllt 65 år (bet. 2008/09:SkU13).

-  Två ärenden har gällt EG-rättsliga anpassningar och kontrollbestämmelser  beträffande införsel av bränsle och alkohol, bl.a. mot bakgrund av inom EU beslutade nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m. (bet. 2008/09:SkU14 och 15).

-  Ett avtal med Isle of Man som gäller bl.a. utbyte av upplysningar i skatteärenden och undvikande av dubbelbeskattning i vissa situationer har godkänts av riksdagen (bet.  2008/09:SkU16).

-  Ett flertal ändringar har gjorts i lagreglerna om avräkning av utländsk skatt för att förenkla och precisera reglerna. Den tidsperiod under vilken en skattskyldig har möjlighet att få avräkning av utländsk skatt som inte kunnat avräknas vid den tidpunkt då den först skulle ha avräknats (den s.k. carry forward-perioden har förlängts från tre till fem år (bet.  2008/09:SkU17).

-  Reglerna om F-skatt har ändrats i syfte att fler ska ha möjlighet att starta företag  (bet. 2008/09:SkU18).

-  Skatteuttaget inom företagssektorn har sänkts bl.a. genom att bolagsskatten sänkts från 28 % till 26,3 %. Lagändringar i syfte att stoppa avancerad skatteplanering inom koncerner med ränteavdrag har fått bidra till finansieringen av skattesänkningarna (bet. 2008/09:SkU19).

-  Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete har införts fr.o.m. den 1 juli 2009. Den som köper hushållsarbete kan få del av skattelättnaden, dvs. hälften av arbetskostnaden, direkt vid köpet (fakturamodellen).  Den som sålt tjänsten får sedan begära utbetalning från Skatteverket av den del av arbetskostnaden som köparen inte har betalat (bet. 2008/09:SkU20).

-  Arbetsgivare har fått möjlighet att under ett år få anstånd med inbetalningen av de anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter avseende högst två månader under år 2009. Lagändringen ingick som en del i ett åtgärdspaket med anledning av den finansiella krisen (bet. 2008/09:SkU27).

-  Reglerna för tilldelning av personnummer har ändrats för att lösa problemet med att personnummer för vissa födelsetider redan har eller kan komma att ta slut (bet. 2008/09:SkU28).

-  Reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete har utvidgats så att reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägaren eller innehavaren låter utföra ska räknas som hushållsarbete vid tillämpning av reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete. Det totala utrymmet för skattereduktion ändrades inte. De nya reglerna tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 8 december 2008. (bet. 2008/09:SkU32).

-  I förenklingssyfte har införts en särskild lagregel som anger i vilken omfattning inköp av inventarier kan dras av genom ett direktavdrag (bet. 2008/09:SkU34).

-  Regler har införts för att svensk skatt ska tas ut på ersättningar till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet i den omfattning ledamotsstadgan medger att nationell beskattning får ske. I ärendet föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen, se redovisningen av tillkännagivanden nedan (bet. 2008/09:SkU36).

Med anledning av att frågor som rör eller har anknytning till beskattning  har tagits upp i propositioner och skrivelser eller i följdmotioner som beretts i andra utskott har skatteutskottet lämnat följande yttranden i angivna ämnen.

-  Till konstitutionsutskottet

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (yttr. 2008/09:SkU6y).

-  Till finansutskottet

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2009 (yttr. 2008/09:SkU1y),

Åtgärder mot konjunkturförsvagningen (yttr. 2008/09:SkU3y),

Åtgärder för jobb och omställning (yttr. 2008/09:SkU4y),

2009 års ekonomiska vårproposition (yttr. 2008/09:SkU5y),

Vårtilläggsbudget 2009 – utgiftsområde 3 (yttr. 2008/09:SkU13y),

Årsredovisning för staten 2008 (yttr. 2008/09:SkU14y).

-  Till justitieutskottet

Liechtensteins associering till Schengenregelverket (yttr. 2008/09: SkU15y).

-  Till utrikesutskottet

Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (yttr. 2008/09:SkU10y).

-  Till socialutskottet

Hälsoeffekt av höjd snusskatt (yttr. 2008/09:SkU7y).

-  Till utbildningsutskottet

Ett lyft för forskning och innovation (yttr. 2008/09:SkU2y),

Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (yttr. 2008/09:SkU8y).

-  Till miljö- och jordbruksutskottet

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (yttr. 2008/09: SkU9y),

En sammanhållen svensk havspolitik (yttr. 2008/09:SkU12y).

-  Till näringsutskottet

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (yttr. 2008/09: SkU11y).

Tillkännagivande

Vid behandlingen av regeringens proposition 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna föreslog utskottet (bet. 2008/09:SkU36) med delvis bifall till två motionsyrkanden ett tillkännagivande om att regeringen ska undersöka möjligheten av att beskatta kostnadsersättningar för utövande av uppdraget som ej motsvaras av utgifter som de är avsedda att täcka och återkomma till riksdagen i frågan.

Utskottsutfrågningar m.m.

I början av hösten 2009 höll utskottet en offentlig utfrågning om Tullverkets arbete och då främst det brottsbekämpande arbetet. Från Tullverket medverkade generaldirektören Karin Starrin och överdirektören Ted Stahl samt  Lennart Nilsson, processägare för Brottsbekämpning och Ulf Rolander, processägare för Effektiv handel.

På sedvanligt sätt anordnade utskottet även interna utfrågningar  med  Skatteverket och Kronofogdemyndighetens respektive ledning.  Generaldirektör Mats Sjöstrand och rikskronofogde Eva Lidström Adler informerade om verksamheterna och besvarade frågor i samband med behandlingen av budgetpropositionen hösten 2008. Kronofogdemyndigheten genom rikskronofogden, tillfälligt bitr. rikskronofogde Annika Stenberg och ekonomichef Ola Hägglund lämnade även ytterligare information och svarade på frågor om verksamheten vid ett utskottssammanträde under våren 2009.

Utskottet tog den 23 september emot en uppvaktning om pensionärernas skatteförhållanden. Vid uppvaktningen medverkade Lars Wettergren,  Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Mats Bergström, Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sam Sandberg, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF), Lisbeth Eklund, Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) och Berit Carlström, Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG). Samma dag tog utskottet emot en uppvaktning av Naturskyddsföreningen genom Magnus Nilsson m.fl. angående en fråga om utvidgade möjligheter till att lokalt och regionalt besluta om trängselskatt.

I samband med behandlingen av regeringens förslag om ändringar i reglerna för F-skatt (prop. 2008/09:62) inhämtade utskottet kompletterande information från företrädare för Skatteverket, rättslig expert Pia Blank Thörnroos och skattedirektör Urban Strömberg. Under ärendets beredning tog utskottet även emot uppvaktningar från företrädare för LO, TCO, Svenskt näringsliv och Företagarna.

I samband med behandlingen av motionsförslag om beskattningen av arrendetomter och tomter med enkla bostadsbyggnader uppvaktades utskottet den 12 december 2009 av Västerbottens markägarförening genom C G Berglund och Lars Tegenfält och Villaägarnas Riksförbund genom Elisabeth Österman och Joacim Olsson. Samma dag uppvaktades utskottet beträffande företrädaransvaret i skattebetalningslagen av Svenskt näringsliv genom Kerstin Nyqvist samt av konkursförvaltaren Elisabeth Lövgren, Ackordscentralen, och Roger Persson Österman, Wistrands advokatbyrå.

Under utskottets beredning av proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (ROT-avdrag) uppvaktades utskottet av Bo Antoni för Sveriges Byggindustrier, Annika Fritsch för Företagarna och Kerstin Nyquist för Svenskt näringsliv.

Studieresor och studiebesök

En delegation under ledning av utskottets ordförande besökte Chile den 30 augusti – den 6 september 2008 för att studera landets skattepolitik, handelspolitik och välfärdsfrågor. Studieresan omfattade besök i parlamentet och finansministeriet samt besök av skatte- och tullmyndigheter, en kommunal förvaltning och organisationer och företag i Santiago.

Tre av utskottets ledamöter besökte den 19 och 20 april 2009 OECD i Paris för att orientera sig om organisationens arbete på skatteområdet. Syftet är att varje ledamot ska genomföra ett sådant studiebesök under valperioden. I studiebesöket deltog även fyra ledamöter från finansutskottet.

Utskottets ordförande och ytterligare en ledamot samt kanslichefen deltog den 30 och 31 mars 2009 i den i Bryssel av kommissionen anordnade konferensen The Brussels Tax Forum 2009.

Hösten 2008 besökte utskottet Riksbanken för att få information om dess verksamhet. Våren 2009 besöktes Skatteverkets huvudkontor i samma syfte.  Under våren besöktes också Saco.


EU

Vid en överläggning med finansminister Anders Borg den 30 oktober 2008 behandlades kommissionens förslag till ändring av mervärdesskattedirektivets (2006/112/EG) bestämmelser om reducerade skattesatser, KOM (2008) 428. Avsikten med kommissionens förslag var att öppna en möjlighet för alla medlemsstater att tillämpa en skattesats som är lägre än normalskattesatsen för moms på bl.a. sådana arbetsintensiva tjänster som ingår i det s.k. lågmomsförsöket och på vissa restaurangtjänster.  Utöver det innebar  förslaget några tekniska justeringar av texten i mervärdesskattedirektivet. Vid överläggningen biträddes finansministern av ämnesrådet Eva Posjnov och politiskt sakkunniga Caroline Raxell. Se vidare skatteutskottets protokoll 2007/08:5 och 6.

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år ytterligare möten med företrädare för Finansdepartementet för att informera sig om EU-frågor som har beröring med utskottets verksamhetsområde. Vid tre tillfällen lämnade statssekreterare Ingemar Hansson information om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU, med biträde den 14 oktober 2008 av finansrådet Anita Saldén Enérus, den 27 januari 2009 av departementsrådet Agneta Bergqvist och den 16 juni 2008 av finansrådet Per Classon.

Informationsmötena om EU-frågor har varit väl förberedda genom de promemorior som Finansdepartementet lämnar till utskottet före mötena.

En arbetsgrupp för EU-frågor bildades i början av riksmötet. Gruppen består av ledamöter och tjänstemän. Den har hittills haft tre sammanträden.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisas i det föregående i form av bl.a. utfrågningar, studieresor och studiebesök är ett led i utskottets fortlöpande uppföljning vid sidan av det informationshämtande som är mera direkt knutet till behandlingen av propositioner, motioner, skrivelser och förslag. Vidare bör nämnas det granskningsarbete som föranleds av regeringens årliga redogörelse till riksdagen avseende behandlingen av riksdagens tillkännagivanden m.m. till regeringen. De frågor som varit aktuella i det sammanhanget under riksmötet är bl.a. riksdagens tidigare tillkännagivanden om att avveckla reklamskatten, en förändring av bilförmånsreglerna som syftar till att alkolås inte ska påverka värdet och ett påskyndande av beredningen av en tonnageskatt för sjöfartsnäringen.

Utskottet genomförde 2007 en inventering av pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor inom skatteområdet. Vid en uppföljning av inventeringen konstaterades ett behov av en något breddad kartläggning. Den nya inventeringen publicerades i februari 2009 (2008/09:RFR6 Inventering av skatteforskare 2009).

Övrigt

Skatteutskottets kansli sammanställde i slutet av 2008 broschyren Kortfakta om svenska skatter 2009 och en motsvarande broschyr på engelska.

Ledamöter och tjänstemän från skatteutskottet deltog i Öppet Hus i riksdagen som anordnades den 22 november 2008.

I samband med riksdagens veteraners årsmöte i maj anordnade utskottet traditionsenligt öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet.

Kansliet genomförde en studie- och planeringsresa till Köpenhamn och Malmö den 14 januari – 16 januari 2009. I programmet ingick möten med tjänstemän från Folketingets Skatteudvalg och EU-udvalg, besök hos tullen vid Öresundsbron och hos Öresund direkt.

En tjänsteman från kansliet bevakade IFA:s (International Fiscal Association) årliga kongress, som detta år hölls i slutet av september 2008 i Bryssel.

 

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.