Skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:247118

Skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Lennart Hedquist (m)

Lars Johansson (s)

Annicka Engblom (m)

Laila Bjurling (s)

Ulf Berg (m)

Karin Nilsson (c)

Jörgen Johansson (c) t.o.m. 100613, tjl. 100119–100228, 100608–100613

Raimo Pärssinen (s)

Gunnar Andrén (fp) t.o.m. 100316

Agneta Berliner (fp) fr.o.m. 100409

Christin Hagberg (s)

Lena Asplund (m)

Fredrik Olovsson (s) tjl. 100201–100531

Lennart Sacrédeus (kd)

Jessica Polfjärd (m) fr.o.m. 091016

Marie Engström (s)

Britta Rådström (s)

Christer Eriksson (c) fr.o.m. 100628

Helena Leander (mp)


Suppleanter

Jessica Polfjärd (m) t.o.m. 091016

Gustav Nilsson (m)

Hans Olsson (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Birgitta Eriksson (s)

Göran Montan (m)

Åke Sandström (c)

Lars U Granberg (s)

Agneta Berliner (fp) t.o.m. 100409

Jörgen Hellman (s)

Gustav Blix (m)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Lars Gustafsson (kd)

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Peter Pedersen (v)

Karl Gustav Abramsson (s)

Per Åsling (c)

Peter Rådberg (mp)

Lars Tysklind (fp)

Kent Persson (v)

Karin Svensson Smith (mp)

Catharina Bråkenhielm (s)

Lennart Axelsson (s)

Staffan Danielsson (c)

Anna Lilliehöök (m)

Holger Gustafsson (kd)

Christer Eriksson (c) 100119–100228, 100608–100613

Greger Tidlund (s) 100201–100531

Tjänstemän vid kansliet

Anna Wallin, kanslichef

Jan-Eric Gutsjö, utskottsråd

Peder Brynolf, utskottsråd

Ann Cathrine Bergman, föredragande

Olof Åkerrén, föredragande

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent

 

Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2009/10 höll utskottet 28 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för 2010 i betänkande 2009/10:SkU1 om anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m., dels ytterligare 37 propositioner, 5 skrivelser och 3 redogö­relser. Utskottet behandlade vidare 505 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2009 samt 92 yrkanden som väckts i följdmotioner till proposi­tioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2010 års ekonomiska vårproposition flera skattemotioner med ett nittiotal yrkanden med budgetanknytning som remitterats till finansutskottet. Utskottet behandlade slutligen under riksmötet ett ärende som avsåg subsidiaritetspröv­ning.

Sammanlagt lade utskottet fram 48 betänkanden och lämnade 4 yttranden till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. De frågor som utskottet behandlade gällde följande.

-  Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., förkortad A-sink. Sedan den 1 januari 2010 finns en möjlighet för dessa grupper att bli beskattade enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom få rätt till vissa avdrag och skattereduktioner (bet. 2009/10:SkU2).

-  Riksdagen har godkänt informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal mellan Sverige och Jersey, Guernsey, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Aruba och Nederländska Antillerna (bet. 2009/10:SkU4, 2009/10:SkU5, 2009/10:SkU6, 2009/10:SkU7, 2009/10:SkU14, 2009/10:
SkU19
och 2009/10:SkU20).

-  Riksdagen har godkänt informationsutbytesavtal mellan Sverige och Samoa, Cooköarna, Turks- och Caicosöarna, Anguilla, Gibraltar, San Marino och Andorra (bet. 2009/10:SkU41, bet. 2009/10:SkU42, bet. 2009/10:SkU43, bet. 2009/10:SkU44, bet. 2009/10:SkU45, bet. 2009/10:
SkU46 och bet. 2009/10:SkU47.

-  Riksdagen godkände också ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike. Ändringen innebär utökade möjligheter för länderna att utbyta information i skatteärenden (bet. 2009/10:SkU40).

-  Stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som sker genom partiell delning enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller genom en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar delning (bet. 2009/10:SkU10).

-  Lagändringar har antagits med retroaktiv verkan fr.o.m. den 13 februari 2009 för att motverka skatteplanering via utländska holdingbolag som syftar till att kringgå reglerna om s.k. förbjudna lån och därmed den be­skattning som ska ske på ägarnivå enligt reglerna i inkomstskattelagen (bet. 2009/10:SkU11).

-  Mervärdesskattereglerna har anpassats till nya EG-direktiv bl.a. när det gäller omsättning av tjänster. Vid tillhandahållande av tjänster mellan näringsidkare är huvudregeln att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad. Skatten ska då redovisas och betalas av köparen, s.k. omvänd skattskyldighet. Vid tillhandahållande av tjänster mellan närings­idkare och privatpersoner är huvudregeln att tjänsterna anses tillhanda­hållna i det land där säljaren är etablerad. Olika undantag ska gälla. Nya regler införs vidare för att öka kontrollen av handeln inom EU. Nya regler införs slutligen för återbetalning av moms som innebär bl.a. att svenska företag ska kunna ansöka om återbetalning av moms från övriga medlems­stater genom ett elektroniskt förfarande. Lagändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att så sker successivt den 1 januari 2010, 2011, 2012 och 2013, dvs. vid de tidpunkter som föreskrivs i EG-direktivet (bet. 2009/10:SkU12).

-  En ny lag har införts som reglerar möjligheten för näringsidkare att inom inkomstskatteområdet ansöka om besked om framtida prissättning av inter­nationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemen­skap, s.k. prissättningsbesked (bet. 2009/10:SkU13).

-  Systemet med kommunal fastighetsavgift har utvidgats till att även omfatta fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde, dvs. hus för vilka vär­det understiger 50 000 kr och tomtmark med ett småhus på ofri grund, t.ex. bostadshus på en tomt som arrenderas. Vissa förändringar sker också av reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av pri­vatbostad. För att finansiera de minskade skatteintäkterna som förändring­arna medför sänks taket för uppskovsbelopp från 1 600 000 kr till 1 450 000 kr för avyttringar som sker den 1 januari 2010 eller senare (bet. 2009/10:SkU15).

-  Reglerna för uppskov med beskattningen i samband med andelsbyten har anpassats till EG-rätten. Ändringen, som i huvudsak är en kodifiering av den praxis som Skatteverket redan tillämpar, ska tillämpas första gången vid 2011 års taxering (bet. 2009/10:SkU16).

-  Reglerna om uttagsbeskattning och återföring av fondavsättningar vid utflyttning till ett annat EU-land har anpassats till gemenskapsrätten (bet. 2009/10:SkU17).

-  Bestämmelserna om förfarandet vid beskattning av EG-harmoniserade tobaks- och alkoholvaror samt energiprodukter har överförts från cirkula­tionsdirektivet till ett nytt punktskattedirektiv. Punktskattedirektivet har genomförts i den svenska lagstiftningen. Ledsagardokument i pappersform ersätts av elektroniska dokument och elektroniskt utbyte av meddelanden mellan aktörerna och myndigheterna (bet. 2009/10:SkU18).

-  Eftersom ett par medlemsstater inte kunnat ansluta sig till det datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning av alkohol- och tobaksvaror samt vissa energiprodukter under skatteuppskov per den 1 april 2010 har en övergångslösning införts som innebär att varor som flyttas enligt ett upp­skovsförfarande, till en destination i en medlemsstat som ännu inte anslutit sig till det datoriserade systemet, ska åtföljas av nuvarande ledsagardoku­ment i pappersform (bet. 2009/10:SkU33).

-  Riksdagen har antagit lagstiftning om strukturella förändringar på punkt­skatteområdet bl.a. rörande koldioxidskatt, energiskatt och fordonsskatt som aviserades i 2009 års klimatproposition och i budgetpropositionen för 2010. Ändringarna ska bl.a. minska utsläppen av växthusgaser samt bidra till att målen för andel förnybar energi och effektivare energianvändning uppnås (bet. 2009/10:SkU21).

-  Handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag har infogats i systemet för skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Utvidgningen av skattefriheten för näringsbetingade andelar innebär samti­digt en motsvarande utvidgning av förbudet mot avdrag för kapitalförluster. Övergångsbestämmelserna innehåller förutom vissa avskattningsregler även begränsningar i avdragsrätten för kapitalförluster som uppkommit under tiden den 18 juni 2009 t.o.m. den 31 december 2009 (bet. 2009/10:SkU22).

-  Jobbskatteavdraget har förstärkts med 10 miljarder kronor i ett fjärde steg i syfte att dämpa sysselsättningsfallet, minska risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå och främja en varaktig sysselsättning (bet. 2009/10:SkU23).

-  Skatten för pensionärer har sänkts fr.o.m. den 1 januari 2010. Sänkningen åstadkoms genom en förstärkning av den skattelättnad i form av förhöjt grundavdrag som gäller för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. För en pensionär med full garantipension innebär det en skattesänk­ning med 1 000 till 1 200 kr per år beroende på kommunalskatt (bet. 2009/10:SkU24). För en pensionär med 150 000 kr i inkomst uppgår sänk­ningen till 1 700 till 2 000 kr per år.

-  Reglerna som ska motverka skattebetingad handel med underskottsföretag har skärpts med retroaktiv verkan fr.o.m. den 5 juni 2009 för att förhindra skattebortfall (bet. 2009/10:SkU25).

-  Ändringar har skett i främst tullagen (2000:1281) till följd av att det i EG-rätten införts regler om enhetstillstånd vid övergång till fri omsättning och export, dvs. ett tillstånd som medger att en importör eller exportör fullgör sina deklarations- och betalningsskyldigheter när det gäller tull gentemot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till eller expor­teras från en annan medlemsstat. Riksdagen har vidare godkänt dels kon­ventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de egna medlen överförs till EU:s budget, dels att Sverige avger en förklaring enligt artikel 7.3 i konventionen om tillämpningen av konventionen (bet. 2009/10:SkU31).

-  Möjligheten till anstånd med inbetalning av anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter som omfattar högst två av redovisningsperioderna februari–december 2009 har förlängts, dock längst till januariuppbörden 2011 (bet. 2009/10:SkU32).

-  För att underlätta övergången till en högre andel biogas i energisystemet har reglerna för beskattning av biogas och andra gasformiga bränslen som levereras i rörledning ändrats så att skattefriheten för biogasen kan följa gasen till kunden enligt avtal. Definitionen av begreppet biogas har också ändrats (bet. 2009/10:SkU34).

-  Energiskatten på el som förbrukas av fartyg som ligger i hamn, s.k. land­ström, har satts ned från den generella nivån på 28,0 öre per kWh till 0,5 öre per kWh (bet. 2009/10:SkU34).

-  Regler har införts fr.o.m. den 1 juli 2010 om koncernavdrag som ger svenska moderföretag en möjlighet att tillgodogöra sig en definitiv förlust i samband med avveckling av ett helägt utländskt dotterföretag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (bet. 2009/10:SkU36).

-  Med anledning av regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatte­utgifter 2010 uttalade utskottet att regeringen i det fortsatta arbetet med att utveckla skatteutgiftsredovisningen bör beakta de rekommenda-tioner och synpunkter på skatteutgiftsredovisningen som Riksrevisionen lämnat bl.a. i en nyligen publicerad granskningsrapport samt vad utskottet tidigare uttalat i frågan (bet. 2009/10:SkU37).

-  Trängselskatt ska införas i de centrala delarna av Göteborg fr.o.m. den 1 januari 2013. Trängselskatten ska förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg och bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnvägar samt en ny älvförbindelse (bet. 2009/10:SkU39).

-  Fastighetsskatten på vattenkraftverk höjs fr.o.m. den 1 januari 2011 från 1,7 % till 2,8 % av taxeringsvärdet. Från samma tidpunkt höjs stämpel­skatten för vissa juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter från trettio kronor till fyrtiotvå kronor och femtio öre för varje tusental kronor av egendomens värde. Skattehöjningarna ska bidra till finansie­ringen av den slopade revisionsplikten för mindre företag, som aviserades i 2010 års ekonomiska vårproposition (bet. 2009/10:SkU48).

Med anledning av att frågor som rör eller har anknytning till beskattning har tagits upp i propositioner och skrivelser eller i följdmotioner som beretts i andra utskott har skatteutskottet lämnat yttranden i angivna ämnen.

-  Till konstitutionsutskottet
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (yttr. 2009/10:SkU4y).

-  Till finansutskottet
Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010 (yttr. 2009/10:SkU1y),
Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (yttr. 2009/10:SkU2y),
2010 års ekonomiska vårproposition (yttr. 2009/10:SkU3y).

Tillkännagivande

Vid behandlingen av motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 om beskattningen av företag, kapital och fastigheter föreslog utskottet (bet. 2009/10:SkU27) med delvis bifall till ett antal motioner ett tillkännagivande till regeringen om en utredning för att belysa förutsättningarna för att slopa fastighetstaxeringen av bostäder. Riksdagen följde utskottet (prot. 2009/10:86, rskr. 2009/10:205).

Utskottsutfrågningar m.m.

På sedvanligt sätt anordnade utskottet i samband med behandlingen av budgetpropositionen interna utfrågningar med Skatteverkets, Kronofogde­myndighetens och Tullverkets respektive ledning. Vid utskottets samman­träde den 20 oktober 2009 informerade Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand och överdirektör Erica Wass respektive Tullverkets generaltull­direktör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl om verksamheterna. Vid utskottets sammanträde den 22 oktober 2009 informerade rikskronofogde Eva Liedström Adler om Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Med anledning av regeringens förslag i proposition 2009/10:15 Nya mer­värdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning inhämtade utskottet vid sammanträde den 12 november 2009 kompletterande information från Finansdepartementet, företrätt av departementssekreterare Tomas Eurenius, Skatteverket företrätt av sektionschefen Eva Mårtensson och rättsliga exper­ten Christina Olsson, Svenskt Näringsliv, företrätt av momsexperten Anna Sandberg Nilsson och Sveriges Kommuner och Landsting, företrätt av skatte­experten Jeanette Fored.

Med anledning av regeringens förslag i proposition 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 uppvakta­des utskottet den 12 november 2009 av Svensk Energi genom vd Kjell Jansson och medarbetaren Göran Lagerstedt, Göteborg Energi genom affärs­områdeschef Bengt Göran Dalman och Eon Malmö genom chefen för reger­ingskontakterna Göran Bolin.

Vid utskottets sammanträde den 9 februari 2010 informerade riksrevisor Claes Norgren, revisionsledare Jesper Antelius och revisionsdirektörerna Christian Andersson och Anna Hansson om Riksrevisionens gransknings­rapporter om jobbskatteavdraget och internationell skattekontroll.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson informerade utskottet den 25 mars 2010 om Skatteverkets handlingsplan med anledning av den ansträngda ekonomin. 

Riksrevisor Eva Lindström, programansvarig Tomas Nordström och revi­sionsdirektörerna Mikael Pyka och Lena Unemo informerade utskottet den 3 juni 2010 om revisionsrapporten Enhetlig beskattning? (RiR 2010:11).

Med anledning av regeringens förslag i proposition 2009/10:206 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor uppvaktades utskottet den 3 juni 2010 av Svensk Energi genom medarbetarna Maria Wärnberg och Göran Lagerstedt, Vattenfall genom medarbetaren Gunnar Axheim, Fortum genom senior advisor Göran Hult samt Boliden genom den ansvarige för Basel, Mats Gustavsson.

Studieresor och studiebesök

En delegation under ledning av riksdagsledamoten Christin Hagberg besökte USA den 4–9 oktober 2009. Resan omfattade besök i Washington DC och delstaten Michigan. I Washington besökte delegationen den svenska ambas­saden, representanthuset (Committee on Financial Services), American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), Brookings Institution, Center on Budget and Policy Priorities, Office of management and Budget (OMB), International Revenue Service (IRS), Inter­nationella valutafonden (IMF). I Michigan besökte delegationen bl.a. repre­sentanthuset i Michigan State Capitol i Lansing.     

Tre av utskottets ledamöter jämte två tjänstemän besökte den 9–10 maj 2010 OECD i Paris för att orientera sig om organisationens arbete på skatte­området. Målsättningen är att varje ledamot ska genomföra ett studiebesök vid OECD under valperioden. I studiebesöket deltog även fyra ledamöter och en tjänsteman från finansutskottet.

Utskottet besökte Kronofogdemyndigheten i Solna den 3 mars 2010, Systembolagets huvudkontor den 16 mars 2010 och Skatteverket i Solna den 29 april 2010.

EU

Information och överläggningar i EU-frågor

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år möten med före­trädare för Finansdepartementet för att informera sig om aktuella frågor i EU på skatte- och tullområdet. Dåvarande statssekreterare Ingemar Hansson biträdd av departementsrådet Agneta Bergqvist informerade utskottet den 5 november 2009. Statssekreterare Hans Lindberg biträdd av finansrådet Per Claesson informerade utskottet den 15 juni 2010.

Informationsmötena om EU-frågor har varit väl förberedda genom de promemorior som Finansdepartementet lämnat till utskottet före mötena.

Utskottet överlade vid två tillfällen med regeringen enligt 10 kap. 3 § riks­dagsordningen.

Vid det första tillfället, den 24 november 2009, avsåg överläggningen dels Bekämpande av momsbedrägerier; omvänd skattskyldighet för utsläppsrätter m.m. (KOM(2009) 511, fakta-PM 2009/10:FPM27), dels God förvaltning i skattefrågor (sparandedirektivet, indrivningsdirektivet, handräckningsdirekti­vet och avtal om informationsutbyte med Liechtenstein m.fl.).  Som underlag inför överläggningen fanns Finansdepartementets promemoria 2009-11-20 (Fi2009/7398). Regeringen företräddes av dåvarande statssekreterare Ingemar Hansson biträdd av finansrådet Per Classon.

Vid det andra tillfället, den 9 mars 2010, avsåg överläggningen God för­valtning i skattefrågor, sparandedirektivet, handräckningsdirektivet, avtal med Liechtenstein om bedrägeribekämpning samt mandat för ytterligare avtal och nya faktureringsregler på momsområdet samt Översyn av undantagen från moms för finansiella tjänster och försäkringstjänster. Som underlag inför överläggningen fanns Finansdepartementets promemoria 2010-03-05 (Fi2010/1360). Regeringen företräddes av finansminister Anders Borg, biträdd av statssekreterare Hans Lindberg, ekonomiska rådet Ulf Rehnberg, ämnesrådet Ulrika Hansson och pressekreterare Daniel Valiollahi.

Subsidiaritetsprövning

Utskottet behandlade under riksmötet ett ärende avseende subsidiarietspröv­ning. Prövningen avsåg ett förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskatte­satsen, KOM(2010)331 slutlig. Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisats i det föregående i form av bl.a. utfrågningar, studieresor och studiebesök är ett led i utskottets fortlöpande uppföljning vid sidan av det informationsinhämtande som är mer direkt knutet till behand­lingen av propositioner, motioner, skrivelser och förslag. Vidare bör nämnas det granskningsarbete som föranleds av regeringens årliga redogörelse till riksdagen för behandlingen av riksdagens tillkännagivanden m.m. till reger­ingen. De frågor som varit aktuella i det sammanhanget under riksmötet är bl.a. riksdagens tidigare tillkännagivande om att avveckla reklamskatten, en förändring av bilförmånsreglerna som syftar till att alkolås inte ska påverka värdet och ett påskyndande av beredningen av en tonnageskatt för sjöfarts­näringen.

Övrigt

Ledamöter och tjänstemän från skatteutskottet deltog i ett forskarseminarium den 11 november 2009 i riksdagens förstakammarsal anordnat av skatte­utskottet och Riksbankens Jubileumsfond och i samarbete med Skatteakade­min. Temat för seminariet var skatter och skattesystem i en värld av alltmer globalt beroende.

I samband med riksdagens veteraners årsmöte i maj 2010 anordnade utskottet traditionsenligt öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Uppslutningen var god.

Skatteutskottets kansli tog den 25 september 2009 emot en grupp tjänste­män från det danska skatteministeriets ledelsessekretariat under ledning av kontorschef Hans From och fagchef Rasmus Hylleberg och informerade om budgetprocessen i riksdagen och behandlingen av skattepropositioner.

Kansliet sammanställde i slutet av 2009 broschyren Kortfakta om svenska skatter 2010 och en motsvarande broschyr på engelska.

Den 27 april 2010 besökte professor Bertil Wiman och ett antal doktoran­der från Centrum för Skatterätt vid Uppsala universitet utskottets kansli för ett ömsesidigt informationsutbyte.

Kansliet tog slutligen den 28 maj 2010 emot Skatterättsnämndens kansli och informerade om riksdagens och utskottets verksamhet. Från skatterätts­nämnden deltog bl.a. ordföranden, biträdande finansrådet Peder André och kanslichefen Marianne Svanberg.

 

 

Elanders, Vällingby  2010

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.