Skatteutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:825

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Susanne Eberstein (s), ordförande

Anna Grönlund Krantz (fp), vice ordförande, tjl. 2005-10-01–2005-11-30

Ulla Wester (s)

Lennart Hedquist (m)

Per Erik Granström (s)

Per-Olof Svensson (s)

Per Landgren (kd)

Marie Engström (v)

Lennart Axelsson (s)

Ulf Sjösten (m)

Mats Berglind (s)

Gunnar Andrén (fp), vice ordförande 2005-10-13–2005-11-30

Jörgen Johansson (c)

Catharina Bråkenhielm (s)

Stefan Hagfeldt (m)

Britta Rådström (s)

Barbro Feltzing (mp), tjl. 2005-11-07–2006-05-21

 


Suppleanter

Fredrik Olovsson (s)

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Maud Ekendahl (m)

Anne-Marie Ekström (fp)

Kjell Nordström (s)

Bo Bernhardsson (s)

Lars Gustafsson (kd)

Per Rosengren (v), t.o.m. 2006-01-25

Lennart Gustavsson (v), fr.o.m. 2006-03-09

Laila Bjurling (s)

Anna Lilliehöök (m)

Conny Öhman (s)

Karin Pilsäter (fp)

Roger Tiefensee (c)

Christina Axelsson (s)

Henrik Westman (m)

Rolf Lindén (s)

Åsa Domeij (mp)

Carl B Hamilton (fp)

Torkild Strandberg (fp)

Staffan Danielsson (c)

Ingegerd Saarinen (mp)

Anne-Marie Pålsson (m), fr.o.m. 2005-11-16

Börje Vestlund (s)

Pia Nilsson (s)

Åke Bergbäck (fp), 2005-10-01–2005-11-30

Peter Rådberg (mp), 2005-11-07–2006-05-21

Tjänstemän vid kansliet

David Ask, kanslichef

Jan-Eric Gutsjö, föredragande

Peder Brynolf, föredragande

Ann Cathrine Bergman, föredragande

Olof Åkerrén, föredragande, tjl. fr.o.m. 2006-08-14

Eva Berggren, föredragande, 2006-01-23–2006-06-15

Ann-Charlotte Sköldberg, byråassistent

Britt-Marie Asplind, byråassistent

 


Verksamheten

Under riksmötet 2005/06 höll utskottet 26 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för 2006 (bet. 2005/06:SkU1 Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m.), dels ytterligare 23 propositioner och en skrivelse. Vidare behandlade utskottet 638 motionsyrkanden, de flesta från den allmänna motionstiden 2005, samt därutöver 63 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner. Härutöver behandlade utskottet ett antal motionsyrkanden som skjutits upp från riksmötena 2003/04 och 2004/05. Det var dels yrkanden som väckts med anledning av stormen i södra Sverige i början av år 2005, dels allmänna motionsyrkanden om folkbokföringsfrågor. Utskottet behand­lade som vanligt i ett yttrande till finansutskottet under hösten skattefrågorna i budgetpropositionen jämte ett stort antal skattemotioner med sammanlagt 186 yrkanden med budgetanknytning som remitterats till finansutskottet.

Sammanlagt lade utskottet under riksmötet 2005/06 fram 38 betänkanden och avlämnade fyra yttranden till andra utskott. De behandlade propositio­nerna tillstyrktes genomgående av utskottet – i några fall med vissa ändringar. Bland propositionsärendena märktes bl.a. följande.

  • Betänkande 2005/06:SkU5 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater (prop. 2005/06:15). Den viktigaste ändringen gällde beskattningen av utdelning mellan dotter- och moderbolag. Huvudregeln blir att någon källskatt inte skall tas ut på sådan utdelning. Dessutom skall pensionsfonder vara befriade från kupongskatt på utdelning.
  • Betänkande 2005/06:SkU10 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (prop. 2005/06:40) där utskottet med hänsyn till förslagets effekter för medlemmar i s.k. oäkta bostadsrättsföre­ningar föreslog en ändring som innebar att andelar i sådana före­ningar inte skall omfattas av de reformerade reglerna för onoterade företag i avvaktan på visst utredningsarbete rörande beskattningen av denna boendeform. Riksdagen följde utskottet.

·          Betänkande 2005/06:SkU13 Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar där utskottets beredning av ett antal motioner från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005 utmynnade i ett tillkänna­givande till regeringen om en ny översyn av frågan om folkbok­föringens koppling till de kyrkliga församlingarna.

  • Betänkande 2005/06:SkU14 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (prop. 2005/06:44) som resulterade i ett särskilt direktstöd till skogsägare som drabbats av stormskador. Syftet var att ge ett incitament för att få det stormfällda virket ut ur skogen. Regeringen bemyndigades att förordna om dag för ikraftträdande efter det att Europeiska kommissionen lämnat sitt godkännande från statsstödssynpunkt.
  • Betänkande 2005/06:SkU15 Ny vägtrafikskattelag m.m. samt all­männa motioner om vägtrafikbeskattning (prop. 2005/06:65) som utmynnade i att en koldioxidbaserad fordonsskatt infördes.

·          Betänkande 2005/06:SkU27 Skattelättnad för bilar i vissa miljö­klasser (prop. 2005/06:167) som resulterade i en skattlättnad på 6 000 kr för miljövänliga dieseldrivna personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Genom betänkandet genomfördes också en miljöinrik­tad omläggning av fordonsskatten för tunga lastbilar och tunga bussar som uppfyller de avgaskrav som blir obligatoriska den 1 oktober 2006.

  • Betänkande 2005/06:SkU30 Omvänd skattskyldighet för mervärdes­skatt inom byggsektorn (prop. 2005/06:130) där syftet var att mot­verka att mervärdesskatt undandras vid utförande av tjänster eller uthyrning av arbetskraft inom byggsektorn. Med hänsyn till att genomförandet förutsatte beslut inom EU bemyndigades regeringen att förordna om dag för ikraftträdande.
  • Betänkande 2005/06:SkU33 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. (prop. 2005/06:125) som utmynnade i införandet av en skatt på fossilt kol i hushållsavfall som förbrukas för uppvärm­ning vid yrkesmässig förbränning.
  • Betänkande 2005/06:SkU34 Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190) där utskottet med några ändringar i regeringens förslag ställde sig bakom en skatt på flygresor, utformad som en skatt på transporte­rade passagerare. Med hänsyn till att genomförandet av skatten förutsätter ett statsstödsgodkännande av EG-kommissionen bemyn­digades regeringen att bestämma om ikraftträdandet. Riksdagen följde utskottet.
  • Betänkande 2005/06:SkU35 En kronofogdemyndighet i tiden (prop. 2005/06:200 och prop. 2005/06:124 delvis) resulterade i en avveck­ling av de nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna och att en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, Kronofogdemyn­digheten, inrättas.
  • Betänkande 2005/06:Sk38 Vissa skattefrågor rörande statsråden där skatteutskottet och konstitutionsutskottet i samband med konstitu­tionsutskottets beredning av riksdagsstyrelsens framställning om ändrade ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter (2005/06: RS4), på respektive utskotts beredningsområde, tog initiativ till motsvarande förändringar för statsrådens del. Skatteutskottets betänkande mynnade ut i en ändring i inkomstskattelagen som inne­bar att uppdraget som statsråd skall berättiga till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna om tillfälligt arbete och att förmån av resa med statsrådsbil inte skall tas upp till beskattning.

De flesta av motionerna från allmänna motionstiden 2005 behandlade utskottet i sju separata betänkanden under våren 2006 (bet. 2005/06:SkU16–SkU22). Utskottet behandlade uppskjutna motioner från de allmänna motionstiderna 2004 och 2005 om införande av ett nytt sockenbegrepp i folk­bokföringssammanhang i det ovan nämnda betänkandet 2005/06:SkU13 Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar. Övriga uppskjutna allmänna motioner med anknytning till folkbokföringen från 2003 och 2004 jämte allmänna motioner om folkbokföringsfrågor från 2005 behandlades i betänkande 2005/06:SkU21 Allmänna motioner om taxering och skattebetal­ning m.m. De uppskjutna motionerna som väckts med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005 behandlades jämte motioner från den allmänna motionstiden 2005 om skogsbeskattningen i betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning. I några fall behandlades all­männa motioner i propositionsbetänkanden (bet. 2005/06:SkU1, 2005/06:SkU15, 2005/06:SkU34).

Som nämnts förekom i några fall under riksmötet att utskottet föreslog till­kännagivanden till regeringen, vilka riksdagen följde. Det skedde i betänkande 2005/06:SkU10 och gick ut på att de ändrade reglerna för ägare i fåmansföretag inte skall omfatta medlemmar i s.k. oäkta bostadsrättsföre­ningar i avvaktan på visst utredningsarbete rörande beskattningen av denna boendeform. Det skedde också i betänkande 2005/06:SkU13 där utskottet begärde en ny översyn av frågan om folkbokföringens koppling till de kyrk­liga församlingarna.

Utskottets behandling av regeringens förslag sköts i ett fall upp till det på­följande riksmötet 2006/07 (bet. 2005/06:SkU36). Det gällde förslaget i budgetpropositionen för 2006 om bl.a. slopad koldioxidskatt för industri­anläggningar och högeffektiva kraftvärmeverk som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Avsikten var att de nya reglerna skulle tilläm­pas fr.o.m. den 1 januari 2006. Finansutskottet hade (bet. 2005/06:FiU1) i sak ingen invändning mot förslaget men ansåg att kommissionens godkännande borde avvaktas innan riksdagen antog lagförslaget. Förslaget bröts därför ut ur finansutskottets budgetbetänkande och överlämnades till skatteutskottet för fortsatt beredning. Regeringen bedömde i 2006 års vårproposition att ifråga­varande lagändring, med hänsyn till kommissionens arbete, kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2007.

Utskottsutfrågningar m.m.

Under hösten 2005 anordnade utskottet på traditionellt vis en intern utfråg­ning av Skatteverkets ledning, generaldirektör Mats Sjöstrand och överdirek­tör Katrin Westling Palm, i samband med behandlingen av statsbudgeten såvitt avser skatte- och exekutionsverksamheten. Ett motsvarande möte med Tullverket och Kustbevakningen anordnades senare under hösten. Tullverket representerades av generaldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl. Kustbevakningen representerades av sjöövervakningsschef Dan Thorell.

Som ett led i beredningen av ett förslag till utskottsinitiativ rörande idrotts­föreningars förhyrning av lokaler anordnade utskottet under hösten en utfråg­ning av skattedirektör Vilhelm Andersson och experten Martin Loeb, Skatte­verket. Ämnet togs även upp vid det påföljande sammanträdet i samband med det sedvanliga informationsmötet med Finansdepartementets tjänstemän.

Som ett led i beredningen av ett annat förslag till utskottsinitiativ som rörde uppräkning av beloppsgränsen för skattefrihet vid bär-, svamp- och kottplockning anordnade utskottet under våren en utfrågning av tjänstemän från Finansdepartementet. Departementsrådet Ulf Rehnberg och departe­mentssekreterare Pia Gustafsson informerade utskottet.

Utskottet tog under riksmötet emot ett flertal uppvaktningar. Svenska Ren­hållningsverksföreningen (RVF), Svensk Fjärrvärme och Sveriges Kommuner och Landsting uppvaktade i oktober 2005 angående det i budgeten aviserade förslaget om en förbränningsskatt på avfall. Senare samma månad uppvakta­des utskottet av Svenska torvproducentföreningen rörande budgetförslaget om ändrad koldioxidskatt för fossila bränslen. I november samma år var det dags för Svenskt Näringsliv att uppvakta med anledning av regeringens förslag om reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag. När propositionen om förbränningsskatt väl lagts på riksdagens bord mottog utskottet i april 2006 på nytt uppvaktning från Svenska Renhållningsverksföreningen.

Studieresor och studiebesök

Utskottet företog under riksmötet två utrikes studieresor. I september 2005 gjordes en veckolång studieresa till Estland, Lettland och Litauen, under ledning av ledamoten Ulla Wester (s), för att studera ländernas ekonomiska och politiska förhållanden med betoning på skatter och välfärdssystem. I månadsskiftet februari–mars året därpå reste utskottet till Edinburgh och London under ordföranden Susanne Ebersteins (s) ledning. Ingående redovis­ningar av dessa båda resor lämnas i utskottets reseberättelser.

En delegation inom utskottet och en delegation inom finansutskottet gjorde tillsammans i februari 2006 en studieresa till Paris och besökte OECD, Frankrikes senat samt Sveriges ambassad i Paris respektive representation vid OECD.

Utskottet gjorde under riksmötet också två inrikes studieresor. Under hösten besöktes Borlänge, Ludvika och Falun. Utskottet besökte SSAB i Borlänge, Särskilda skattekontoret i Ludvika och företaget Laggen som pro­ducerar pannkakor. Under bussfärden till Falun informerade Region Dalarna. I Falun träffade utskottet landshövding Ingrid Dahlberg som informerade och bjöd på middag. Besöket avslutades med möte med Stora Enso och guidat besök i Falu koppargruva. Under våren 2006 besökte utskottet vidare Borås och Sjuhäradsbygden. Utskottet besökte i Borås bl.a. Skattebrottsenheten, revisionsenheten och ekobrottsmyndigheten, Sveriges provnings- och forsk­ningsinstitut, Textilhögskolan och postorderföretaget Ellos. Resan avslutades med ett studiebesök hos AB Ludvig Svensson i Kinna.

Utskottet besökte Systembolagets huvudkontor i januari 2006 och informe­rades av bl.a. styrelsens ordförande Olof Johansson och generaldirektör Anitra Steen. Mötet var denna gång förlagt till Nordiska museet, vilket gav tillfälle att se den pågående utställningen om Systembolaget i ett historiskt perspektiv.

I mars 2006 besökte utskottet Svenskt Näringsliv.

I april 2006 slutligen gjorde utskottet traditionsenligt ett studiebesök på Skatteverkets huvudkontor i Solna.

En delegation från utskottet deltog i maj 2006 i ett skatteseminarium som anordnades av Landsorganisationen (LO).

EU

Under riksmötet anordnade utskottet på sätt som blivit brukligt under senare år ett flertal möten vid vilka tjänstemän från Finansdepartementet lämnade information om EU-frågor som har beröring med utskottets verksamhetsom­råde. En särskild promemoria om de aktuella frågorna lämnades till utskottet i anslutning till dessa möten.

Det första mötet för riksmötet ägde rum i oktober 2005. Dit kom stats­sekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus och lämnade information om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU. Ett nytt möte om EU-frågor hölls senare under hösten 2005 och ännu ett i början av år 2006. Ett fjärde möte hölls senare under våren med inriktning på energibeskattning och alkoholbeskattning i ett EU-perspektiv. Dit kom departementsrådet Agneta Bergquist och informerade. Ett femte möte hölls slutligen i maj 2006. Dit kom finansrådet Anita Saldén Enérus, departements­rådet Marianne Svanberg och ämnesrådet Christina Eng och informerade om aktuella EU-frågor.

Utländska besök

Tre parlamentariker från Island besökte riksdagen i februari 2006 och togs emot av Ulla Wester (s) och Lennart Axelsson (s) samt några från kansliet.

Senare under våren besöktes riksdagen av budgetutskottet i Vietnams parlament. Ordföranden Susanne Eberstein (s) bjöd gästerna på lunch. I lunchen deltog även Lennart Axelsson (s) och Jörgen Johansson (c).

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisats i det föregående i form av bl.a. utfrågningar, studieresor och studiebesök utgör led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering vid sidan av det informationsinhämtande som är mera direkt knutet till behandlingen av propositioner, motioner, skrivelser och förslag. I detta sammanhang bör även nämnas det granskningsarbete som föranleds av regeringens årliga redogörelse till riksdagen avseende behand­lingen av riksdagens tillkännagivanden m.m. till regeringen (skr. 2005/06:75). De frågor som under riksmötet varit aktuella i det sammanhanget är yrkes­fiskarnas konkurrenssituation här jämfört med den i andra länder och det uteblivna slopandet av reklamskatten.

Utskottet initierade under riksmötet två särskilda uppföljnings- och utvär­deringsprojekt. Projekten gällde skogsbeskattningen och frågan om kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Ett huvudsyfte med uppföljningen av skogsbeskattningen är att fördjupa kunskaperna om hur den nuvarande skogsbeskattningen fungerar utifrån den neutralitetsprincip som 1990 års skattereform vilar på. Syftet med det andra projektet är dels att belysa om kvittningsregeln underlättar nyföretagandet och i så fall vilken typ av företag, dels att redovisa vilka administrativa problem som regelverket kan ge upphov till. Beträffande båda projekten har förstudier genomförts av Upp­följnings- och utvärderingsfunktionen vid utredningstjänsten. Utskottet har därefter beträffande båda projekten beslutat att gå vidare och genomföra huvudstudier. När det gäller skogsbeskattningen har uppföljnings- och utvär­deringsarbetet lagts ut på institutionen för skogens produkter och marknader vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Övrigt

Sedvanligt julkaffe anordnades i mitten av december 2005 på kansliet för utskottets ledamöter och tjänstemän.

En ny och uppdaterad utgåva av utskottets årligen återkommande Basfakta om svenska skatter (svensk och engelsk version) gavs ut i början av år 2006.

Med anledning av riksdagens veteraners årsmöte anordnade utskottet i maj 2006 ett öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Senare samma månad anordnade utskottet en gemensam middag för utskottets ledamöter och kansli i partimatsalen för att markera att arbetet under riksmötet gick mot sin avslutning. Eftersom det också var slutet på valperioden togs tillfället i akt att tacka av de ledamöter som inte ställer upp till omval i höstens riksdagsval.

IFA:s (International Fiscal Association) årliga kongress, som detta år hölls i slutet av september i Amsterdam, bevakades på plats av kanslichefen.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.