Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Sammansättning

Under riksmötet 2012/13 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Gunnar Axén (M), ordförande

Tomas Eneroth (S), vice ordförande

Mikael Cederbratt (M)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Finn Bengtsson (M)

Kurt Kvarnström (S)

Ulf Nilsson (FP), t.o.m. 2013-01-15

Hans Backman (FP), fr.o.m. 2013-01-16

Shadiye Heydari (S)

Solveig Zander (C)

Jasenko Omanovic (S)

Saila Quicklund (M), t.o.m. 2012-10-14

Gunilla Nordgren (M), fr.o.m. 2012-11-08

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Suppleanter

Eva Lohman (M)

Annelie Karlsson (S)

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M), fr.o.m. 2012-11-22

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Stefan Käll (FP), fr.o.m. 2012-10-01

Ulf Nilsson (FP), fr.o.m. 2013-01-23

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD), fr.o.m. 2013-02-22

Johnny Skalin (SD), fr.o.m. 2013-02-22

Annika Eclund (KD)

Tomas Nilsson (S), fr.o.m. 2013-08-15

Rebwar Hassan (MP), fr.o.m. 2012-11-29 t.o.m. 2013-05-17

Mohamoud M. Enow (M), fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-04-28

Johan Hedin (C) t.o.m. 2013-04-26

Margareta Larsson (SD), t.o.m. 2013-02-21

Maria Lundqvist-Brömster (FP), t.o.m. 2013-01-22

Erik Almqvist (SD), t.o.m. 2012-11-21

Anette Åkesson (M), t.o.m. 2012-11-16

Gunilla Nordgren (M), t.o.m. 2012-11-07

Roger Haddad (FP), t.o.m. 2012-09-30

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Kari Hasselberg, kanslichef

Kerstin Stridsberg, utskottsråd

Jan-Ivar Levin, föredragande

Mia Pousette, föredragande

Cecilia Mobach, utskottshandläggare, t.o.m. 2013-08-31

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2012 och under september 2013 hade kansliet även en extra föredragande, Johan Sehlström

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 40 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 35 timmar och 45 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena 11 propositioner, 1 regeringsskrivelse, 2 utskottsinitiativ liksom ca 500 motionsyrkanden. Utskottet lämnade 16 betänkanden till kammaren. Vidare lämnade utskottet 7 yttranden till andra utskott. Verksamheten har även bestått i arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har även prövat om vissa EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 16 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa ärenden.

Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens förslag till anslag för 2013 inom utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Utskottet tillstyrkte förslag om anslag för dessa utgiftsområden på sammanlagt ca 212,5 miljarder kronor. Utskottet behandlade även ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 som rörde socialförsäkringsområdet. Motionerna gällde anslagen eller anslutande frågor men även allmänna principer för socialförsäkringarna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att egenföretagare ska kunna välja 1 karensdag i sjukförsäkringen, att även egenföretagare som blir arbetslösa ska ha 1 karensdag och att den som valt 1 karensdag eller som blir arbetslös ska omfattas av både allmänt och särskilt högriskskydd. Vidare tillstyrkte utskottet att den som har aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga dels ska kunna få vilande ersättning för att pröva på att arbeta eller studera upp till två år oavsett längden på det ursprungliga beslutet om aktivitetsersättning, dels att 25 procent av den vilande ersättningen ska kunna betalas ut under en period av två år när ersättningen är vilande för arbete.

Utskottet tillstyrkte vidare regeringens förslag om dels en höjning av bostadstillägget med 170 kronor per månad för ogifta försäkrade som fyllt 65 år, dels en motsvarande höjning av den skäliga levnadsnivån för ogifta försäkrade som fyllt 65 år och har förmånerna särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Utskottet tillstyrkte även regeringens förslag att föräldrapenning på grundnivån höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag och att det inte längre ska krävas intyg om barns frånvaro från bl.a. förskola och skola för att få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Vidare tillstyrkte utskottet att regeringen bemyndigas att besluta om kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 9 000 miljoner kronor för att täcka Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna redovisade i särskilda yttranden partiernas budgetförslag.

I ärendet fanns 39 reservationer (S, MP, V)

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU2)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens förslag till anslag för 2013 inom utgiftsområde 8 Migration. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet på sammanlagt ca 9,5 miljarder kronor. Utskottet behandlade även motioner från den allmänna motionstiden 2012 som rörde de olika anslagen eller närliggande frågor.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

V-ledamoten redovisade i ett särskilt yttrande sitt partis budgetförslag.

I ärendet fanns 14 reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa frågor om underhållsstöd (SfU3)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd och en motion som väckts med anledning av propositionen samt motioner från den allmänna motionstiden 2012 om underhållsstöd.

I propositionen föreslogs ett förtydligande i 19 kap. socialförsäkringsbalken om att betalningsskyldigheten efter anstånd med betalning av underhållsstöd ska fullgöras genom avbetalning.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden, om bl.a. översyn av underhållsstödet, inkomstuppgifter för återbetalning och ekonomiskt stöd för umgängesresor.

I ärendet fanns två reservationer (S, V) och ett särskilt yttrande (MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa internationella socialavgiftsfrågor (SfU4)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor och en motion som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 som rörde socialavgifter. Motionerna tog bl.a. upp frågor om lägre socialavgifter för mindre företag och företag i glesbygd.

I propositionen föreslogs bl.a. att en anställd som har ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländska arbetsgivare inte längre ska betala egenavgifter utan arbetsgivaravgifter. Vidare föreslogs att egenavgifter ska tas ut på samtliga avgiftspliktiga inkomster.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns två reservationer (S, SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Nordisk konvention om social trygghet (SfU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet. Konventionen ersätter 2003 års nordiska konvention om social trygghet. Den nya konventionen föranleddes framför allt av behovet av att förtydliga EU-bestämmelserna inom Norden och anpassa den nordiska samordningen till de nya EU-förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009.

Konventionen ska enligt förslaget införlivas i svensk rätt genom en särskild lag som ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Inga motioner hade väckts med anledning av propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Rehabilitering tillbaka till arbete (SfU6)

I betänkandet föreslog utskottet genom ett utskottsinitiativ att riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen i 2013 års ekonomiska vårproposition bör avisera att man avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2014 med förslag om en ordning som säkerställer att människor som behöver det får rehabiliteringsinsatser för återgång i arbete i god tid innan de har nått den bortre tidsgränsen för sjukpenning.

I betänkandet fanns en motivreservation (M, FP, C, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU7)

Utskottet behandlade i detta betänkande ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 som rörde asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap.

I betänkandet behandlades bl.a. frågor om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, visering och svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 43 reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare (SfU8)

I betänkandet behandlades proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, det s.k. sanktionsdirektivet.

I propositionen föreslogs ett straffrättsligt ansvar för arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige. Det föreslogs även bestämmelser om annan särskild rättsverkan av brott, bl.a. fråntagande av rätt till offentliga stöd och bidrag. Vidare föreslogs en lagstadgad rätt för utlänningar som har saknat rätt att vistas i Sverige att få lön och annan ersättning för utfört arbete.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med ändring av tidpunkten för ikraftträdandet.

Motionerna avstyrktes.

I ärendet fanns sju reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. (SfU9)

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:151 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs att regeringens ärenden om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott flyttas över till den ordinarie migrationsprocessen och att s.k. automatiskt uppskov med verkställigheten av fängelsestraff vid ansökan om nåd upphävs.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tre reservationer (SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Metoder för bedömning av arbetsförmåga (SfU10)

I betänkandet föreslog utskottet genom ett utskottsinitiativ att riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen ska återkomma till riksdagen med en utvärdering av den hittillsvarande försöksverksamheten med aktivitetsförmågeutredningar (AFU).

Försäkringskassan har i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården under drygt två år – utifrån ett regeringsuppdrag – bedrivit ett arbete för att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga. Försäkringskassan föreslog att försöksverksamheten utvidgas till att omfatta fler landsting och ett större antal fördjupade utredningar. Eftersom någon reell utvärdering inte hade gjorts av försöksverksamheten ansåg utskottet att den nya metoden först måste utvärderas grundligt.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs en ändring av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. så att Migrationsverket kan anvisa ett ensamkommande barn till en kommun som ska ordna boendet även om kommunen inte har träffat en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Förslaget innebar ingen förändring när det gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns två reservationer (S och SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:117 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Vidare föreslogs att konventionen införlivas i svensk rätt genom en särskild lag.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av blåkortsdirektivet (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag till genomförande av rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, det s.k. blåkortsdirektivet.

Regeringen föreslog att det införs ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning som betecknas EU-blåkort. För att beviljas EU-blåkort krävs bl.a. att lönen är minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige och att personen har en högskoleutbildning eller fem års motsvarande yrkeserfarenhet.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns fem reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Etableringsförberedande insatser för asylsökande (SfU14)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2012/13:139 Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande (RiR 2012:23) och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten, dels vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av rapporten.

Utskottet avstyrkte motionerna och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I ärendet fanns två reservationer (SD, V).

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna.

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (SfU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag som innebär att gravida företagare, i likhet med vad som gäller för gravida arbetstagare, ska omfattas av rätten till graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön. I propositionen redovisades även regeringens bedömning av socialförsäkringsförmåner i övrigt vid graviditet.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (MP) och ett särskilt yttrande (S).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Enklare regler i socialförsäkringen (SfU16)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen. Propositionen innehöll förslag till regelförenklingar m.m. inom socialförsäkringsområdet.

Regeringen föreslog bl.a. att sjukpenning ska kunna lämnas för upp till sju dagar före sjukanmälan till Försäkringskassan, att dagar i sjukperioder ska läggas samman om färre än 90 dagar har förflutit mellan perioderna, att kravet på att skicka in anmälan om närståendepenning avskaffas och att bostadstillägg till personer med sjukersättning och aktivitetsersättning ska kunna lämnas retroaktivt fr.o.m. den månad som sjuk- och aktivitetsersättning har beviljats.

Inom pensionsområdet föreslogs bl.a. att det ska införas en möjlighet att meddela beslut om pensionsgrundande belopp, pensionsrätt och pensionspoäng på annat sätt än skriftligen om den försäkrade begär det. Vidare föreslogs att allmän ålderspension ska få beviljas utan ansökan till den som haft hel sjukersättning omedelbart före 65 års ålder och att bostadstillägg som understiger 25 kronor per månad ska betalas ut.

Inga motioner hade väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

2012/13:SfU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag dels om fördelning av statsbudgetens utgifter på utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12, dels om beräkning av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten och av statsbudgetens inkomster i de delar som avsåg utskottets beredningsområde samt lagförslagen 3.3, 3.5 och 3.12.

2012/13:SfU2y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2012/13:SfU3y till justitieutskottet över en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

2012/13:SfU4y till utbildningsutskottet över utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.

2012/13:SfU5y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2012/13:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012.

2012/13:SfU6y till socialutskottet över hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

2012/13:SfU7y till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Sedan 2007 gäller en ny ordning för riksdagens arbete med EU-frågor där utskotten har fått en mer aktiv roll. Regeländringarna innebär att utskotten ska skriva utlåtanden över vissa EU-förslag. Regeringen ska också överlägga med utskotten i EU-frågor om utskottet begär det. Sedan den 1 december 2009 gäller att utskotten även ska ta ställning till om EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Samarbetet inom EU berör utskottet dels vad gäller personers fria rörlighet och bl.a. möjligheterna att uppnå en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem, dels i frågor på det asyl- och migrationspolitiska området.

Utskottet har under riksmötet haft överläggningar med regeringen om sammanlagt åtta olika frågor (varav sex avsåg migrationsområdet) och även fått information om EU-frågor från berörda departement.

Överläggningarna med regeringen (Justitiedepartementet) har bl.a. rört det gemensamma europeiska asylsystemet, halvtidsutvärderingen av Stockholmsprogrammet, förslag till direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete, förslag till direktiv om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern överföring av personal samt förslag till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning.

Vidare har Justitiedepartementet under riksmötet informerat bl.a. om läget i Syrien, Greklands nationella handlingsplan på asyl- och migrationsområdet, olaglig invandring samt kommissionens rapport om uppföljningen av viseringsliberaliseringen för länderna på västra Balkan.

Utskottet har även hållit överläggningar med regeringen (Socialdepartementet) om förslag till rådets slutsatser om åtgärder för att förebygga och ta itu med barnfattigdom och socialt utanförskap samt främja barns välbefinnande samt om den årliga tillväxtöversikten och den gemensamma sysselsättningsrapporten inom ramen för den europeiska planeringsterminen: politisk vägledning för sysselsättningspolitik och socialpolitik.

Vidare har Socialdepartementet informerat om bl.a. associeringsavtal mellan EU och vissa tredjeländer vad gäller bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen, Europa 2020-strategin och de nya europeiska styrelseformerna, den sociala situationen och tendenser som bör bevakas i EU och det sociala investeringspaketet. Utskottet har också fått information om de irländska och cypriotiska ordförandeskapens prioriteringar på det sociala området och om Högsta förvaltningsdomstolens dom den 3 juli 2012 om föräldrapenning.

Utskottet har genomfört subsidiaritetsprövningar av följande EU-förslag:

förslag om ändring av vissa beslut som rör ökning av EU:s medfinansieringssats för flyktingfonden, återvändandefonden och fonden för integration av tredjelandsmedborgare, KOM(2012) 526,

förslag om ändring av beslut nr 574/2007/EG för att öka EU:s medfinansieringssats för fonden för yttre gränser, KOM(2012) 527,

förslag om ändring av förordning (EG) nr 539/2001, den s.k. viseringslistan, KOM(2012) 650,

förslag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete, KOM(2013) 151,

förslag om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna gällande Kroatien och Cypern, KOM(2013) 441.

Utskottet ansåg inte att något av utkasten till lagstiftningsakt stred mot subsidiaritetsprincipen.

Som angivits ovan har utskottet även yttrat sig till konstitutionsutskottet om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen (SfU2y).

Uppföljning och utvärdering

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Förutom en rad offentliga utfrågningar som utskottet hållit i syfte att följa upp vissa frågor har uppföljning främst skett genom att utskottet vid sina sammanträden får redovisningar från regeringen och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Kansliet tog under våren fram ett underlag för diskussion om det fortsatta uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Utskottet beslutade att löpande bjuda in Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för att få information om de rapporter som rör utskottets ansvarsområde. Vidare diskuterade utskottet frågan om en uppföljning av vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen.

Utfrågningar m.m.

I syfte att följa upp effekterna av rehabiliteringskedjan från 2008 höll utskottet en offentlig utfrågning den 2 oktober 2012. I utfrågningen deltog företrädare för ett flertal myndigheter och organisationer. Utfrågningen ingår som bilaga 6 i utskottets betänkande 2012/13:SfU1.

Inför behandlingen av utskottets betänkande 2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga hade utskottet ett öppet sammanträde den 23 maj 2013. Företrädare för ett flertal myndigheter och organisationer deltog. Utfrågningen ingår som en bilaga i utskottets betänkande 2012/13:SfU10.

Utskottet hade vidare ett öppet sammanträde den 20 november 2012 om dem som lämnat sjukförsäkringen med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Från Socialdepartementet närvarade även statssekreterare Anna Pettersson Westerberg m.fl.

Den 13 november 2012 anordnade utskottet, tillsammans med finansutskottet, en offentlig utfrågning om AP-fondernas framtid.

Därutöver hade utskottet den 4 juni 2013 ett öppet sammanträde om de ökande sjuktalen med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Även statssekreterare Christina Lundmark m.fl. från Socialdepartementet närvarade.

Myndighetskontakter m.m.

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och försäkringsdirektör Laura Hartman informerade i november 2012 om myndighetens verksamhet och aktuella frågor.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, rättschef Mikael Ribbenvik och verksamhetschef Elisabeth Backteman informerade i november 2012 om myndighetens arbete och aktuella frågor.

I december 2012 lämnade Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson med medarbetare, Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist med medarbetare och SKL:s utredare Leif Klingensjö och handläggare Anna Östbom synpunkter på ett utskottsinitiativ om rehabilitering.

Professor emeritus Åke Nygren och professor Kristina Alexanderson redogjorde för aktuella frågor om rehabilitering i januari 2013.

Departementsrådet Petter Odmark och departementssekreteraren Johanna Evjen från Socialdepartementet informerade i februari 2013 om frågor hänförliga till Nordisk konvention om social trygghet.

Statssekreterare Martin Valfridsson med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade i mars 2013 om Frontex.

I mars 2013 informerade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare och rikspolischef Bengt Svensson med medarbetare om bl.a. självmant återvändande och inre utlänningskontroll.

Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare presenterade i maj 2013 granskningsrapporten RiR 2013:7 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram?

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson med medarbetare informerade i juni 2013 om Försäkringskassans metoder för bedömning av arbetsförmåga.

Utskottet besökte Läkarförbundet den 17 oktober 2012, Försäkringskassan den 19 februari 2013 och Pensionsmyndigheten den 11 juni 2013.

Utländska besök

Under riksmötet har utskottet haft besök av Mr Rigoni, ledamot från Europarådet (tillsammans med arbetsmarknadsutskottet), utskottet för social utveckling från Sydafrikas Östra Kapprovins provinsiella legislatur, en delegation från det sydkoreanska socialutskottet (tillsammans med socialutskottet) samt ledamöter från det irakiska social- och arbetsmarknadsutskottet. Representanter för utskottet deltog även i en arbetslunch med Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) den 3 maj 2013.

Övrigt

Statsrådet Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet, och statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, informerade i februari utrikes- och socialförsäkringsutskotten om Sveriges ordförandeskap i Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) 2013–2014.

Elanders, Stockholm 2013

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.