Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2013/14 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Gunnar Axén (M), ordförande

Tomas Eneroth (S), vice ordförande

Mikael Cederbratt (M)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Finn Bengtsson (M)

Kurt Kvarnström (S)

Hans Backman (FP)

Shadiye Heydari (S)

Solveig Zander (C)

Jasenko Omanovic (S)

Gunilla Nordgren (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Suppleanter

Eva Lohman (M)

Annelie Karlsson (S)

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C), t.o.m. 2014-06-15

Johan Hedin (C), fr.o.m. 2014-06-16

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Agneta Luttropp (MP), fr.o.m. 2014-03-26

Roger Lamell (S), fr.o.m. 2014-03-11

Tomas Nilsson (S) t.o.m. 2014-02-15

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Kari Hasselberg, kanslichef

Kerstin Stridsberg, utskottsråd, t.o.m. 2014-06-30

Jan-Ivar Levin, föredragande

Mia Pousette, föredragande

Mimi Axelsson, utskottshandläggare, fr.o.m. 2013-11-04,

tjl. fr.o.m. 2013-12-20

Satu Saariniemi, utskottshandläggare, fr.o.m. 2014-02-06

Anita Hammar, utskottsassistent

Under våren 2014 hade kansliet även en extra föredragande, Linda Helgeby.

Utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 35 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 24 timmar och 10 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena 17 propositioner, 4regeringsskrivelser och 591 motionsyrkanden. Utskottet lämnade 22 betänkanden till kammaren. Vidare lämnade utskottet 5 yttranden till andra utskott. Verksamheten har även bestått av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har även prövat om vissa EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Sammanlagt lämnade utskottet 22 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat de frågor som behandlades och utskottets ställningstaganden i dessa ärenden.

Utgiftsområdena 10, 11, och 12 inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag till anslag för 2014 (prop. 2013/14:1) inom utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (ca 96 520 miljoner kronor), 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (ca 39 013 miljoner kronor) och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (ca 81 610 miljoner kronor). Utskottet behandlade även ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2013 som rörde socialförsäkringsområdet. Motionerna gällde anslagen eller anslutande frågor men även allmänna principer för socialförsäkringarna.

Vad gäller utgiftsområde 11 föreslog regeringen även att ett fribelopp för arbetsinkomst på 24 000 kronor vid beräkning av bostadstillägg skulle införas den 1 januari 2014. Vidare föreslogs inom utgiftsområde 12 att bostadsbidrag i form av det särskilda bidraget för hemmavarande barn skulle höjas med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller flera barn.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna redovisade partiernas budgetförslag i särskilda yttranden.

I ärendet fanns 49 reservationer (S, MP, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag till anslag för 2014 (prop. 2013/14:1) inom utgiftsområde 8 Migration (ca 9 919 miljoner kronor). Utskottet behandlade även motioner från den allmänna motionstiden 2013 som rörde de olika anslagen eller anslutande frågor.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner.

V-ledamoten redovisade sitt partis budgetförslag i ett särskilt yttrande.

I ärendet fanns 18 reservationer (S, SD, V) och 1 särskilt yttrande (S).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen (SfU3)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:4 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och en motion som väckts under den allmänna motionstiden 2013.

I propositionen lämnades förslag om att efter barnets fyraårsdag ska föräldrapenning kunna lämnas under högst 96 dagar. Det föreslogs även att åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning skulle höjas från åtta till tolv år. Vidare lämnades förslag om likadelning av föräldrapenningens ersättningsnivåer, dvs. att föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn får rätt till föräldrapenning för 195 dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå och 45 dagar på lägstanivå vardera. Ett ytterligare förslag var att om det inte fanns synnerliga skäl skulle föräldrapenning inte lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan kom in till Försäkringskassan. Slutligen föreslogs att tidsperioden för tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit skulle förlängas så att förmånen kan tas ut i tio dagar fram till den 90:e dagen efter det att barnet har avlidit.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns sex reservationer (MP, SD, V) och en motivreservation (S).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg (SfU4)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg och en motion som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2013 om utbetalning av barnbidrag.

Regeringen föreslog bl.a. att när föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn ska barnbidraget betalas ut med hälften till vardera föräldern. Om föräldrarna i en gemensam anmälan anger vem som ska vara bidragsmottagare betalas barnbidraget till den angivna mottagaren.

Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och de har gemensam vårdnad om barnet, föreslogs att barnbidraget lämnas med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem. Vidare föreslogs att barnbidraget efter anmälan endast ska betalas till den ena föräldern, om barnet bor varaktigt tillsammans med endast den föräldern, eller om den andra föräldern under en längre tid inte kan delta i vårdnaden på grund av frånvaro, sjukdom eller något annat skäl. Regeringen föreslog också att kravet på anmälan för att få flerbarnstillägg skulle slopas i vissa fall och att flerbarnstillägget i vissa fall skulle beräknas proportionerligt.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns två reservationer (MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Förstärkt nedsättning av egenavgifter (SfU5)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter, en följdmotion och motioner om socialavgifter från den allmänna motionstiden 2013.

Regeringen föreslog att nedsättningen av egenavgifterna skulle förstärkas genom att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget. Det maximala avdragsbeloppet föreslogs höjas med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år. Avdraget fick inte medföra att egenavgifterna understeg ålderspensionsavgiften. Det föreslogs också att begränsningsregeln för delägare i handelsbolag och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet tillsammans slopas.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns två reservationer (S), en motivreservation (S, MP, V) och ett särskilt yttrande (MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU6)

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2013/14:73 Migration och asylpolitik och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlades ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 om asyl- och migrationsfrågor.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I ärendet fanns 34 reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd (SfU7)

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2013/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och tre motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

I rapporten Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram? (RIR 2013:7) granskade Riksrevisionen om regeringens och Pensionsmyndighetens hantering av tilläggsförmånerna till ålderspen-sionen har medfört att riksdagens syfte med förmånerna uppnås och om administrationen av tilläggsförmånerna är effektiv.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten, dels vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av denna.

Utskottet avstyrkte motionerna och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I ärendet fanns tre reservationer (S, MP, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd (SfU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen informerades riksdagen om en rekommendation om nationellt socialt grundskydd som internationella arbetskonferensen antog 2012.

Utskottet avstyrkte motionen och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I ärendet fanns en reservation (MP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning och en följdmotion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, lämnades förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd. Regeringen föreslog bl.a. att flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska kunna beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Det föreslogs också vissa ändringar vad gäller beräkningen av den vistelsetid som krävs för att ställning som varaktigt bosatt ska kunna beviljas. Vidare föreslogs att det ska införas en bestämmelse om att en person som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som åtnjuter internationellt skydd i en annan EU-stat endast får utvisas till den staten. Det föreslogs också att det ska införas en bestämmelse om att Sverige ska återta en person som Sverige har beviljat flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring och som utvisas från en annan EU-stat där han eller hon har ställning som varaktigt bosatt. Återtagandeskyldigheten skulle även gälla personens familjemedlemmar.

I propositionen lämnades förslag till ändringar i utlänningslagen och lagen om särskild utlänningskontroll. Av lagtekniska skäl samordnades dessa förslag i utskottets betänkande 2013/14:SfU12.

Utskottet godtog regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen och lagen om särskild utlänningskontroll och tillstyrkte propositionens förslag till följdändring i studiestödslagen. Den motion som väckts i ärendet avstyrktes.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (SfU10)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande (SfU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, lämnades förslag till författningsändringar med anledning av en uppföljning av vissa delar av genomförandet i svensk rätt av rörlighetsdirektivet (2004/38/EG). Bland annat föreslogs att reglerna i utlänningslagen som gäller för familjemedlemmar till EES-medborgare även skulle gälla för familjemedlemmar till svenska medborgare som har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet. Vidare föreslogs att definitionen av familjemedlem till EES-medborgare i utlänningslagen skulle utvidgas och att den begränsning som gällde för kretsen av familjemedlemmar till studerande som har uppehållsrätt skulle tas bort.

Det föreslogs vidare bl.a. att det särskilda registreringsförfarandet för EES-medborgare skulle tas bort och att Migrationsverkets beslut om uppehållsrätt skulle kunna överklagas.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, lämnades förslag som syftade till att förtydliga regleringen för EES-medborgare och deras familjemedlemmar på det migrationsrättsliga området.

Utskottet tillstyrkte, med vissa lagtekniska justeringar, regeringens lagförslag, och föreslog en följdändring i utlänningslagen och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Cirkulär migration och utveckling (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, föreslogs bl.a. att ett permanent uppehållstillstånd under vissa förutsättningar ska kunna återkallas tidigast efter två år. Kvalificeringsperioden för permanent uppehållstillstånd föreslogs förlängas från fem till sju år och den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd ska kunna vara längre än fyra år om det finns särskilda skäl. Den skulle dock inte kunna vara längre än sex år. Det föreslogs också att det nuvarande kravet på sex månaders anställning för att uppehållstillstånd för arbete ska kunna beviljas för en utlänning som har fått avslag på en asylansökan ändras till fyra månaders anställning.

Det föreslogs vidare att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå. Regeringen skulle också kunna meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som har slutfört sin högskoleutbildning och för hans eller hennes familjemedlemmar samt för familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för studier eller näringsverksamhet i Sverige. Slutligen föreslogs att det ska bli lättare att återvinna ett svenskt medborgarskap. Det nuvarande kravet på hemvist här i landet under sammanlagt tio år skulle inte längre behöva vara uppfyllt före 18 års ålder.

Utskottet avstyrkte motionerna och tillstyrkte regeringens förslag.

I ärendet fanns två reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd (SfU14)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd och en motion som väckts med anledning av propositionen. Propositionen byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Enligt regeringen motsvarades merparten av direktivets bestämmelser av den ordning som i dag gäller vid ansökan om och beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. För att uppfylla direktivets krav på likabehandling med svenska medborgare i fråga om social trygghet föreslogs en ändring i socialförsäkringsbalken. Förslaget innebar att det inte längre ska krävas viss bosättningstid i Sverige för personer som inte är svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning för dem vars försäkringsfall inträffat före det år de fyllde 18 år.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU15)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs att det skulle ges möjligheter till uttag av ränta på sjukersättning som återbetalas av den försäkrade efter avstämning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken.

Vidare föreslogs en förenklad anmälningsskyldighet av inkomster m.m. för den som får bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Med en lagteknisk justering i regeringens förslag tillstyrkte utskottet förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tre reservationer (MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (S).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet (SfU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:109 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premie-pensionssystemet.

I rapporten Sjunde AP-fonden – svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav? (RIR 2013:14) har Riksrevisionen granskat förvaltningen av det statliga förvalsalternativet i premiepensionssystemet.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten, dels vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av rapporten.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ett medborgarskap som grundas på samhörighet (SfU17)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet, två följdmotioner och åtta motionsyrkanden om medborgarskapsfrågor från den allmänna motionstiden 2013.

Propositionen innehöll bl.a. förslag till en ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse och att det ska bli obligatoriskt för kommunerna att anordna medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare. Vad gäller reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap vid födelsen föreslogs att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Personer som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap föreslogs vidare kunna återfå svenskt medborgarskap genom anmälan.

Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns fem reservationer (MP, SD) och ett särskilt yttrande (S, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (SfU18)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga skulle förändras för att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga.

Med bifall till två motioner (S och V) om avslag på propositionen avstyrkte utskottet regeringens förslag om en mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta.

Utskottet avstyrkte även en motion (SD).

I ärendet fanns två reservationer (M, FP, C, SD, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och ett överflyttat motionsyrkande.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, lämnades förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Regeringen föreslog bl.a. kompletterande bestämmelser om återkallelse av uppehållstillstånd som har beviljats för arbete om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda, eller det arbete som arbetstillståndet beviljats för inte har påbörjats inom rimlig tid.

Regeringen ansåg även att Migrationsverket under löpande tillståndstid borde ges möjlighet att utföra efterkontroller när det gäller beviljade arbetstillstånd och föreslog att det skulle införas en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgifter till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som har beviljats arbetstillstånd.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tre reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande (SfU20)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:197 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande och en motion som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades två motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013.

I propositionen¸ som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, föreslogs bl.a. att en asylansökan får nekas prövning om sökanden har status som alternativt skyddsbehövande i en annan EU-stat.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tre reservationer (S, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Särskilt ömmande omständigheter (SfU21)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, föreslogs att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen skulle ändras när det gäller barn så att uppehållstillstånd får beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande. Vidare föreslogs en ändring så att barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd efter ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft, när det kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning till att beslutet inte bör verkställas, även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att uppehållstillstånd ska beviljas vuxna personer.


Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns två reservationer (S, SD, V) och ett särskilt yttrande (V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige (SfU22)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:217 Enklare regler för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen, som byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna, föreslogs bl.a. att en särskild grund för uppehållstillstånd skulle införas i utlänningslagen för en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för och som sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Som en konsekvens föreslogs vissa ändringar i fråga om möjligheten att få en dna-analys genomförd på statens bekostnad i dessa ärenden. Det föreslogs bli möjligt att överklaga Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om främlingspass till en migrationsdomstol, förutsatt att det sker i samband med att ett beslut om uppehållstillstånd överklagas.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

2013/14:SfU1y till finansutskottet över regeringens förslag till dels fördelning av utgifterna för 2014 och preliminär fördelning av utgifterna för 2015–2017 inom utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12, dels beräkning av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, dels beräkning av budgetens inkomster i de delar som avser utskottets beredningsområde samt vissa lagförslag. Utskottet yttrade sig även över vissa motionsyrkanden.

2013/14:SfU2y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2013/14:SfU3y till socialutskottet över en motion som väckts med anledning av regeringens skrivelse 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige.

2013/14:SfU4y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 och vissa motionsyrkanden.

2013/14:SfU5y till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Samarbetet inom EU berör utskottet dels i fråga om personers fria rörlighet och en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem, dels vad gäller asyl- och migrationspolitik.

Utskottet har under riksmötet haft överläggningar med regeringen om sammanlagt nio olika frågor (varav de flesta på migrationsområdet). Därutöver har utskottet fått information om EU-frågor från berörda departement.

Överläggningarna med regeringen (Justitiedepartementet) har rört bl.a. arbetsgruppen för Medelhavsfrågor, den framtida utvecklingen på RIF-området, den fria rörligheten inom EU, ett öppet och säkert EU samt migrationstrycket.

Vidare har Justitiedepartementet under riksmötet informerat om den fria rörligheten inom EU, situationen i Syrien, skydd av flyktingar, det första årliga omplaceringsforumet, den framtida utvecklingen på RIF-området och arbetsgruppen för Medelhavet.

Utskottet har även hållit överläggningar med regeringen (Socialdepartementet) om förslag om förhandssamordning av större reformer, den årliga tillväxtpakten och den gemensamma sysselsättningsrapporten 2014 samt den sociala situationen i EU.

Vidare har Socialdepartementet informerat om den sociala dimensionen av EU/EMU inklusive den sociala resultattavlan. Resultattavlan innehåller bl.a. sociala indikatorer och frågor om samordningsreglerna för trygghetssystemen (rörlighetsdirektivet och förordning 883/2004). Utskottet har även informerats om EU2020-strategin samt om det grekiska ordförandeskapets prioriteringar, bl.a. kommande ändringsförslag av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009. Socialdepartementet har också informerat om generaladvokatens yttrande till EU-domstolen i mål nr C-333/13 och om den europeiska planeringsterminen 2014 – bidrag till Europeiska rådet.

Utskottet har genomfört subsidiaritetsprövningar av följande EU-förslag:

Förslag om ändring av förordning (EG) nr 539/2001, den s.k. viseringslistan, KOM(2013) 853.

Förslag om en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008, KOM(2013) 163.

Förslag om unionskodexen om viseringar, KOM(2013) 164.

Förslag om ändring av förordning (EU) nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd av ensamkommande barn utan någon familjemedlem, något syskon eller någon släkting som lagligen vistas i en medlemsstat, KOM(2014) 382.

Utskottet ansåg inte att något av utkasten till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.


Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Förutom de offentliga utfrågningarna som utskottet hållit i syfte att följa upp vissa frågor har uppföljning främst skett genom att utskottet vid sina sammanträden får redovisningar från regeringen och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Utskottet har, enligt tidigare beslut, löpande bjudit in Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för att få information om de rapporter som rör utskottets ansvarsområde.

Utskottet beslutade att ge utvärderings- och forskningssekretariatet i uppdrag att inleda en förstudie om en uppföljning av Finsam (finansiell samordning för rehabilitering med samordningsförbund). Utifrån förstudien beslutades att genomföra en uppföljning och att utse en uppföljningsgrupp för genomförandet.

Offentliga och interna utfrågningar

Den 12 november 2013 anordnade utskottet, tillsammans med arbetsmarknadsutskottet, ett offentligt seminarium om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet. Vid seminariet deltog bl.a. statssekreterare Anna Pettersson Westerberg från Socialdepartementet och ett flertal företrädare för myndigheter och organisationer. Utskriften från seminariet ingår som bilaga 5 i utskottets betänkande 2013/14:SfU1.

Utskottet anordnade en offentlig utfrågning om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus den 26 november 2013. Företrädare för bl.a. universitet i Oslo och Stockholms universitet samt myndigheter deltog. Utfrågningen har publicerats i skriftserien Rapporter från riksdagen, 2013/14: RFR9.


Myndighetskontakter m.m.

I oktober 2013 informerade generaldirektör Per Molander med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen utskottet om följande fyra rapporter: Landstingsmiljarden från 2011, Landstingsmiljarden från 2013, Handläggarprojektet och Unga med förtidspension.

I november 2013 informerade Försäkringskassans generaldirektör Dan
Eliasson utskottet om myndighetens verksamhet och aktuella frågor.

I november 2013 informerade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson utskottet om verkets arbete och aktuella frågor.

I november 2013 informerade generaldirektör Per Molander från Inspektionen för socialförsäkringen utskottet om följande tre rapporter: Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning, Föräldrapenning och föräldraledighet och Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag.

I december 2013 fick utskottet en presentation av riksrevisor Jan Landahl med medarbetare om granskningsrapporten RIR 2013:14 Sjunde AP-fonden – svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav?

I februari 2014 informerade generaldirektör Per Molander från Inspektionen för socialförsäkringen utskottet om följande fyra rapporter: Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv, Vårdbidrag och framtida inkomster, Slopat frånvarointyg och Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning.

I mars 2014 informerade generaldirektör Per Molander med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen utskottet om följande två rapporter: Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron och Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering.

I mars 2014 informerade planeringschef Ola Henrikson med medarbetare från Justitiedepartementet, och departementssekreterare Johanna Evjen, utskottet om frågor om fri rörlighet för EU-medborgare.

I april 2014 informerade generaldirektör Per Molander med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen utskottet om följande tre rapporterna: Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna, Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet och Återkravshandläggning på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – Styrning och tillämpning.

I maj 2014 informerade generaldirektör Dan Eliasson, Försäkringskassan, utskottet om aktuella frågor.

I maj 2014 informerade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, Socialdepartementet, utskottet om aktuella frågor.

Utskottet besökte Försäkringskassan och Riksbanken i februari 2014 och Pensionsmyndigheten i juni 2014.

Utländska besök

Under riksmötet har utskottet, tillsammans med arbetsmarknads- och socialutskotten, haft besök av László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Vidare har utskottet haft besök från det bosniska jämställdhetsutskottet, av en delegation från underhuset i Kazakstans parlament samt av Rumäniens talman, Valeriu Zgonea med delegation.

Övrigt

I oktober 2013 deltog en ledamot från utskottet i ett möte i folketinget om fri rörlighet i EU.

Utskottet besökte Bryssel i januari 2014.

Ordföranden deltog i en EU-ordförandekonferens i Aten i februari 2014.

Elanders, Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.