Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande

Johan Forssell (M), vice ordförande fr.o.m. 2014-12-18

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande t.o.m. 2014-12-15

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Phia Andersson (M)

Markus Wiechel (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP) fr.o.m. 2015-05-21

Maria Ferm (MP) t.o.m. 2015-05-21

Lotta Finstorp (M)

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Roland Utbult (KD)

Teresa Carvalho (S)

Suppleanter

Patrik Engström (S)

Tina Ghasemi (M)

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Magda Rasmusson (MP) fr.o.m. 2015-05-21

Rickard Persson (MP) t.o.m. 2015-05-21

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S) fr.o.m. 2014-11-05

Paula Bieler (SD) fr.o.m. 2014-10-14

Hanna Wigh (SD) fr.o.m. 2014-10-14

Marco Venegas (MP) fr.o.m. 2014-10-14

Daniel Riazat (V) fr.o.m. 2014-10-14

Rossana Dinamarca (V) fr.o.m. 2014-10-14

Emma Henriksson (KD) fr.o.m. 2014-10-14

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP) fr.o.m. 2014-11-05

Mats Persson (FP) fr.o.m. 2014-11-19

Maria Arnholm (FP) fr.o.m. 2014-11-05 t.o.m. 2014-11-18

Tomas Eneroth (S) fr.o.m. 2014-11-25

Johanna Jönsson (C) fr.o.m. 2014-11-25

Larry Söder (KD) fr.o.m. 2015-05-08

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Kari Hasselberg, kanslichef

Jan-Ivar Levin, föredragande

Mia Pousette, föredragande

Maria Norberg, föredragande, fr.o.m. 2014-09-01

Mimi Axelsson, utskottshandläggare, fr.o.m. 2015-02-01

Satu Saariniemi, utskottshandläggare, t.o.m. 2015-01-31

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2014 hade kansliet även en extra föredragande, Linda Helgeby, och en utbytestjänstgörande från Regeringskansliet, Susanna Pohl Söderman.

Utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 35 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 27 timmar och 5 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena 5propositioner, 2regeringsskrivelser och ca 350 motionsyrkanden. Utskottet lämnade 13 betänkanden till kammaren. Vidare lämnade utskottet 3yttranden till andra utskott. Verksamheten har även bestått av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller uppföljning och utvärdering har utskottet publicerat en uppföljningsrapport om lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) samt haft en offentlig utfrågning i ämnet. När det gäller EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har även prövat om två EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Sammanlagt lämnade utskottet 13 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat de frågor som behandlades och utskottets ställningstaganden i dessa ärenden.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och knappt 50 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna fanns ett gemensamt alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (allianspartierna) och ett alternativt budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrkte det gemensamma förslaget från allianspartierna om anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt drygt 100 miljarder kronor för 2015. Därmed avstyrkte utskottet regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken och tillstyrkte delvis regeringens förslag om anslag inom utgiftsområdet. Vidare tillstyrkte utskottet vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Med anledning av ett förslag i en gemensam partimotion (M, C, FP, KD) föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen vad utskottet anförde om tidsgränserna i sjukförsäkringen. Utskottet avstyrkte övriga motionsförslag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet om anslag för utgiftsområde 10. De redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I ärendet fanns tolv reservationer (S, SD, MP, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och ett lagstiftningsförslag som rörde ålderspensionssystemet. Utskottet behandlade även ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna fanns ett gemensamt alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (allianspartierna) och ett alternativt budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrkte det gemensamma förslaget från allianspartierna om anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt ca 38 miljarder kronor för 2015. Därmed avstyrkte utskottet regeringens förslag om ändring i socialförsäkringsbalken och tillstyrkte delvis regeringens förslag till anslag.

Regeringens förslag till dels mål för utgiftsområdet, dels bemyndigande om ekonomiska åtaganden, dels ändring i socialförsäkringsbalken vad gällde ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget tillstyrktes av utskottet.

Med anledning av förslag i en gemensam partimotion (M, C, FP, KD) föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen vad utskottet anförde om vikten av att öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv.

Vidare föreslog utskottet med anledning av bl.a. ett förslag i den gemensamma partimotionen att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att en offentlig utredning borde tillsättas senast den 1 juni 2015 med uppdrag att utreda om det går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen fördelades lika mellan makar. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I ärendet fanns fem reservationer (S, SD, MP, V).

Riksdagen biföll dels en reservation om bostadstillägg och särskilt bostadstillägg (S, MP, V), dels i övrigt utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna fanns ett gemensamt alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (allianspartierna) och ett alternativt budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrkte det gemensamma förslaget från allianspartierna om anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt drygt 83 miljarder kronor för 2015. Utskottet tillstyrkte därmed delvis regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet och avstyrkte regeringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och förslag till ett nytt mål för familjepolitiken.

Med anledning av förslag i en gemensam partimotion (M, C, FP, KD) föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen vad utskottet anförde om en utökad jämställdhetsbonus, anmälan för flerbarnstillägg, anmälan om vård av sjukt barn, föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan, rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården och om att behålla vårdnadsbidraget. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I ärendet fanns elva reservationer (S, SD, MP, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 8 Migration och ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna fanns ett alternativt budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrkte propositionens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt knappt 17,5 miljarder kronor för 2015, och förslag till bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Vidare föreslog utskottet, med anledning av en gemensam partimotion (M, C, FP, KD), att riksdagen skulle tillkännage för regeringen vad utskottet anförde om tillsättande av en offentlig utredning med syfte att lämna förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända för att främja en snabb etablering på arbetsmarknaden. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I ärendet fanns sju reservationer (SD, V) och två särskilda yttranden (S, MP, V och SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet (SfU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande och för innehållet i det beviljade skyddet.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns två reservationer (SD och V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (SfU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om rätt att meddela föreskrifter om undantag från kravet på att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning dels för att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska vara skyddad, dels för att den försäkrade ska få behålla själva rätten till sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall respektive boendetillägg. Dessutom föreslogs att sjukpenning i särskilda fall inte skulle kunna lämnas när en försäkrad är avstängd från rätten till aktivitetsstöd.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 april 2015 men tillämpas fr.o.m. den 1 mars 2015.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

EU:s gränskodex (SfU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:32 EU:s gränskodex och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (gränskodexen) är direkt tillämplig i Sverige. I propositionen lämnades förslag till ändringar i utlänningslagen som motiverades av gränskodexen. Vidare föreslogs att utlänningslagen skulle kompletteras med en bestämmelse om skyldighet att lämna fingeravtryck i situationer som följde av gränskodexen. Propositionen innehöll också förslag som rörde bestämmelserna om s.k. uppskjuten invandringsprövning vid beviljande av uppehållstillstånd på grund av anknytning och om överklagande av polismyndighets beslut om avvisning i vissa fall.

Lagförslagen föreslogs träda i kraft den 15 april 2015.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns tre reservationer (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om att gå i pension (SfU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:33 Riksrevisionens rapport om att gå i pension.

Riksrevisionen hade i granskningsrapporten Att gå i pension – varför så krångligt? (RiR 2014:13) granskat om regeringen och Pensionsmyndigheten hade utformat och informerat om valmöjligheterna som den enskilde ställs inför vid pensioneringen på ett sådant sätt att individen gavs tillräckliga förutsättningar att göra bra val. Granskningen avsåg både det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionen.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen hade gjort i rapporten, dels vilka åtgärder som hade vidtagits eller skulle komma att vidtas med anledning av rapporten.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet (SfU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:34 Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet.

Riksrevisionens samlade bedömning i granskningsrapporten Det allmänna pensionssystemet – en granskning av granskningen (RiR 2014:17) var att granskningen av det allmänna pensionssystemet hade brister. Granskningen syftade till att bedöma om staten hade gett förutsättningar för att granskningen av det allmänna pensionssystemet skulle bidra till att upprätthålla rättssäkerhet och effektivitet.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen hade gjort i rapporten, dels vilka åtgärder som hade vidtagits eller skulle komma att vidtas med anledning av rapporten.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga (SfU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga och en motion som väckts med anledning av propositionen samt några motionsyrkanden om socialavgifter från den allmänna motionstiden 2014.

I propositionen föreslog regeringen en sänkning av socialavgifterna för ungdomar som inte hade fyllt 23 år och att nedsättningen av socialavgifter helt skulle tas bort för personer som hade fyllt 25 år.

Lagförslagen föreslogs träda i kraft den 1 maj 2015.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns tre reservationer (SD) och ett särskilt yttrande (S, MP, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration (SfU11)

I betänkandet behandlade utskottet ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som rörde asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Bland annat behandlades frågor om skyddsbehov, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, asylprocessen, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar, visering och svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 22 reservationer (M, SD, V, FP, KD) och ett särskilt yttrande (M).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Anhöriginvandring (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet ett flertal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om anhöriginvandring. Motionerna tog upp frågor om den s.k. sista-länken, försörjningskrav, den tvååriga prövotiden och ändrade krav för anhöriginvandring.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns sju reservationer (M, SD, C, V, KD) och ett särskilt yttrande (FP).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Arbetskraftinvandring (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet ett flertal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som rörde frågor om arbetskraftsinvandring. Bland annat behandlades frågor om arbetsmarknadsprövning, bindande arbetserbjudande och sanktioner mot arbetsgivare.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns sju reservationer (M, SD, C, V, FP, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

2014/15:SfU1y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2014/15:SfU2y till finansutskottet över regeringens förslag till dels fördelning av utgifterna för 2015 och preliminär fördelning av utgifterna för 2016–2018 inom utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12, dels beräkning av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, dels beräkning av budgetens inkomster i de delar som avsåg utskottets beredningsområde, dels vissa lagförslag. Utskottet yttrade sig även över vissa motionsyrkanden.

2014/15:SfU3y till finansutskottet över regeringens förslag till dels ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisade ändrade anslag för 2015 inom utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12, dels ändrad beräkning av inkomster för 2015 i de delar som avsåg utskottets beredningsområde, dels vissa lagförslag. Utskottet yttrade sig även över vissa motionsyrkanden.

Subsidiaritetsprövningar

Utskottet har genomfört två subsidiaritetsprövningar dels av förslag om upphävande av vissa rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM(2014) 713, dels av förslag om ändring av förordning om enhetlig utformning av visumhandlingar, KOM(2015) 303. Utskottet ansåg inte att utkasten till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Samarbetet inom EU berör utskottet dels i fråga om personers fria rörlighet och en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem, dels vad gäller asyl- och migrationspolitik.

Utskottet har under riksmötet haft överläggningar med regeringen om sammanlagt fyra frågor inom utskottets beredningsområde. Därutöver har utskottet fått information om EU-frågor från berörda departement.

Överläggningarna med regeringen (Justitiedepartementet) har rört hanteringen av migrationsströmmar och kommissionens förslag till en europeisk migrationsagenda. Vidare har Justitiedepartementet informerat utskottet om bl.a. den grekiska regeringens färdplan på asylområdet för 2015, hanteringen inom EU av migrationsagendan och det fortsatta arbetet med agendan.

Överläggningarna med regeringen (Socialdepartementet) har rört bl.a. rådets slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2015 och den gemensamma sysselsättningsrapporten: politisk vägledning för 2015 samt utkast till rådsslutsatser om lika inkomstmöjligheter för kvinnor och män: Att minska pensionsklyftan mellan könen. Vidare har Socialdepartementet informerat utskottet om bl.a. förordning 883/2004, EU-domstolens dom (Dano) samt om nyckelbudskapen i två rapporter, dels det sociala Europa: Att skapa tillväxt för alla, dels finansieringsarrangemang och resursfördelning gällande de sociala trygghetssystemen i Europa. Dessutom informerades utskottet bl.a. om aviserade förslag till paket om arbetskraftens rörlighet och frågor om fri rörlighet för EU-medborgare.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Uppföljning har främst skett genom att utskottet vid sina sammanträden fått redovisningar från regeringen och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Utskottet har löpande bjudit in Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för att få information om rapporter som rör utskottets ansvarsområde. Dess-utom har Försäkringskassan, Riksrevisionen och Migrationsverket informerat utskottet.

I april 2014 beslutade utskottet att ge utvärderings- och forskningssekretariatet i uppdrag att inleda en förstudie om en uppföljning av Finsam (finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). Under riksmötet har en arbetsgrupp genomfört en uppföljning som presenterades för utskottet i juni 2015, varvid utskottet ställde sig bakom rapporten och beslutade om publicering i skriftserien Rapporter från riksdagen (Finsam – en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 2014/15:RFR13).

Offentlig utfrågning

Den 21 maj 2015 anordnade utskottet en offentlig utfrågning om Finsam. Företrädare för olika samordningsförbund höll anföranden. Vidare deltog företrädare för bl.a. Socialdepartementet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) i utfrågningen. Utfrågningen har publicerats i skriftserien Rapporter från riksdagen, 2014/15: RFR14.

Myndighetskontakter m.m.

I oktober 2014 informerade riksrevisor Jan Landahl med medarbetare utskottet om granskningsrapporterna Det allmänna pensionssystemet – en granskning av granskningen och Att gå i pension – varför så krångligt? Samma månad informerade generaldirektör Per Molander med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utskottet om följande sju rapporter: Förnyad utredning av sjukersättning, Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering, Vårdvalets effekter på sjukskrivningarna, Tjugo år av socialförsäkringsnämnder, Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro, Handläggningen av bostadstillägg och Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget.

I november 2014 informerade dels migrationsminister Morgan Johansson, Justitiedepartementet, dels socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Socialdepartementet, utskottet om aktuella frågor. Samma månad informerade generaldirektör Dan Eliasson och överdirektör Ann Persson Grivas, Försäkringskassan, samt generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare från Migrationsverket utskottet om myndigheternas verksamhet och aktuella frågor.

I december 2014 och januari 2015 informerade generaldirektör Per Molander med medarbetare utskottet om ISF:s rapporter Sjukfrånvaro över generationer, Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete?, Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser, Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning – En uppföljning samt Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering.

Vid ett gemensamt sammanträde med arbetsmarknadsutskottet i mars 2015 informerade den parlamentariska socialförsäkringsutredningens ordförande Gunnar Axén utskottet om kommitténs slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring.

I juni 2015 informerade riksrevisor Margareta Åberg m.fl. utskottet om granskningsrapporten Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? Vidare informerade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utskottet om sjukförsäkringen och regeringens arbete med anledning av de ökande sjuktalen. Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerade utskottet om ISF:s rapporter Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen och Tidsgränserna i sjukförsäkringen. Slutligen informerade statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EES-medborgare utskottet om utsatta EES-medborgare.

Utskottet besökte Riksrevisionen i november 2014, Försäkringskassan i februari 2015 samt Kammarrätten i Stockholm och Pensionsmyndigheten i april 2015.

Utländska besök

I februari 2015 hade utskottet besök av en delegation från det kurdiska parlamentet i Irak.

Övrigt

Maria Ferm (MP) deltog i oktober 2014 i parlamentariskt möte i Rom om grundläggande rättigheter och migration.

Utskottet besökte Luleå i januari 2015. Bland annat besöktes Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Sunderby folkhögskola.

Solveig Zander (C) och Markus Wiechel (SD) deltog i en OECD-konferens i Paris i februari 2015.

Företrädare för Etikkommissionen uppvaktade utskottet i april 2015 och företrädare för Psykoterapicentrum i maj 2015.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.