Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

utskottsdokument 2016/17:verk

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2016/17 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande

Johan Forssell (M), vice ordförande

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Phia Andersson (S)

Jennie Åfeldt (SD) fr.o.m. 2016-09-27

Markus Wiechel (SD) t.o.m. 2016-09-27

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

Tina Ghasemi (M) fr.o.m. 2017-02-14

Lotta Finstorp (M) t.o.m. 2016-11-18


Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

Teresa Carvalho (S)

Suppleanter

Mathias Tegnér (S)

Maria Abrahamsson (M) fr.o.m. 2017-06-26

Patrik Engström (S) t.o.m. 2017-05-07

Tina Ghasemi (M) t.o.m. 2017-02-14

Marie Olsson (S) fr.o.m. 2017-05-08

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Markus Wiechel (SD) fr.o.m. 2016-10-11

Jennie Åfeldt (SD) t.o.m. 2016-09-27

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (L) t.o.m. 2016-09-27

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S) t.o.m. 2017-07-27

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Extrasuppleanter

Anders Lönnberg (S) fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-08-31

Björn Rubenson (KD) fr.o.m. 2017-05-04

Helena Bonnier (M) fr.o.m. 2017-07-05

Camilla Mårtensen (L) fr.o.m. 2017-05-02 t.o.m. 2017-08-06

Eva Lindh (S) t.o.m. 2017-01-01

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Kari Hasselberg, kanslichef

Maria Norberg, föredragande

Sven Bergqvist, föredragande

Kerstin Stridsberg, föredragande t.o.m. 2017-06-12

Johan Eriksson, utskottshandläggare

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2016 hade kansliet en extra föredragande, Linda Helgeby.

Utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 39 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 39 timmar och 5 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena 11 propositioner, 4 regeringsskrivelser och ca 760 motionsyrkanden. Utskottet lämnade 25 betänkanden till kammaren. Vidare lämnade utskottet 2 yttranden till andra utskott. Verksamheten bestod även av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller EU-arbetet hade utskottet bl.a. överläggningar med regeringen i frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet prövade även om 10 EU-förslag till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Sammanlagt lämnade utskottet 25 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat de frågor som behandlades och utskottets ställningstaganden i dessa ärenden.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och ett hundratal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17 samt ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2015/16. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt ca 107 miljarder kronor för 2017. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden tillstyrktes av utskottet. Utskottet granskade även regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet. Utskottet föreslog ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen om att myndigheternas underrättelseskyldighet vid misstanke om felaktig utbetalning även bör gälla för socialtjänsten och att bidragsbrottslagen bör omfatta felaktiga utbetalningar till företag och organisationer.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns 21 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Utskottet behandlade även ca 40 motioner från allmänna motionstiden 2016/17 om pensionsfrågor. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt ca 34,8 miljarder kronor för 2017. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden tillstyrktes av utskottet. Utskottet granskade även regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet. Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns sju reservationer (SD, C, V, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och ca 100 motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2016/17. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet som totalt uppgick till drygt 89 miljarder kronor. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag till ändringar i bl.a. socialförsäkringsbalken och förslag om att upphäva lagen om jämställdhetsbonus. Utskottet granskade även regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet. Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns 15 reservationer (M, SD, C, V, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration och asylpolitik (SfU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 8 Migration och ca 60 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17 som gällde anslagen eller anslutande frågor. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte propositionens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt ca 33 miljarder kronor för 2017. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Även regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden tillstyrktes av utskottet.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. De redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.


I betänkandet fanns tre reservationer (M, SD, C) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Rättelse i utlänningslagen (SfU5)

I betänkandet behandlades utskottets initiativ till lag om ändring i utlänningslagen.

Utskottet föreslog att de felaktiga hänvisningarna i 8 kap. 2 § 6 samt i 8 kap. 17 § första stycket 3 skulle rättas.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 15 oktober 2016.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (SfU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:17 Genomförandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet, tre yrkanden i en motion som väckts med anledning av propositionen och ett yrkande från allmänna motionstiden 2016/17.

I propositionen lämnades bl.a. förslag om att det ska preciseras i lag att en asylansökan ska kunna anses uppenbart ogrundad om de uppgifter som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller om uppgifterna saknar tillförlitlighet. Vidare föreslogs bestämmelser om att sökanden i vissa fall ska tillåtas stanna kvar i landet till dess att tidsfristen för utövande av rätten till ett effektivt rättsmedel har löpt ut, att ensamkommande barn har rätt till kostnadsfritt rättsligt bistånd eller biträde vid överklaganden samt att de omedelbart ska få information om att en företrädare har utsetts.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SfU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och två yrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om att Polismyndigheten, om Migrationsverket begär det, ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut om att en utlänning som inte längre har rätt till bistånd i form av logi vid anläggningsboende ska lämna boendet.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 maj 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet fanns 2 reservationer (SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:61 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning och sju yrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades bl.a. förslag om att en utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som har uppehållstillstånd i en annan EU-stat med vissa undantag ska uppmanas att inom en skälig tid självmant bege sig till den andra EU-staten. Avvisning eller utvisning ska få beslutas först om en sådan uppmaning inte följts. Vidare föreslogs ändrade regler om bl.a. överklagande av Polismyndighetens beslut om återreseförbud.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 mars 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

I ärendet fanns två reservationer (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om asylboenden (SfU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden. Inga motioner hade väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen (SfU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen dels, med anledning av två motioner, skulle göra ett tillkännagivande om att Försäkringskassan regelbundet ska mäta storleken på felaktiga utbetalningar, dels skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Regelverket för arbetskraftsinvandring (SfU11)

I betänkandet behandlades ett utskottsinitiativ. Utskottet föreslog ett tillkännagivande om att regeringen skulle besluta om tilläggsdirektiv för Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden.

Utskottet ansåg att den särskilde utredaren borde undersöka om regelverket för arbetskraftsinvandring, särskilt de ändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2014, har fått avsedd effekt och i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre seriösa arbetsgivare.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Socialavgifter (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Motionerna tog bl.a. upp frågor om lägre socialavgifter för unga, små företag och företag i glesbygden samt undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns en reservation (SD, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:76 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

I propositionen lämnades bl.a. förslag om en ny lag för Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 maj 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen med en mindre komplettering.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Medborgarskap (SfU14)

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Motionerna tog bl.a. upp frågor om språk- och samhällskunskapstester som villkor för svenskt medborgarskap, att alla barn som föds i Sverige ska beviljas svenskt medborgarskap från födseln samt en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns tre reservationer (SD, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU15)

I betänkandet behandlade utskottet ca 200 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17 om bl.a. svensk migrations- och flyktingpolitik, samarbetet inom EU, skyddsgrunder, mottagande av asylsökande, verkställighet av utvisning och avvisningsbeslut, förvar och viseringsfrågor.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 49 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Anhöriginvandring (SfU16)

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Betänkandet behandlade bl.a. frågor om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning, uppehållstillstånd för nära anhöriga utöver kärnfamiljen samt försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns sju reservationer (M, SD, C, V, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Arbetskraftsinvandring (SfU17)

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

Betänkandet behandlade bl.a. frågor om underlättande av arbetskraftsinvandring, att utannonsera tjänster, försörjningskrav, s.k. spårbyte, uppehållstillstånd för studerande samt sanktioner och straff.

Utskottet föreslog att riksdagen med anledning av två motioner skulle göra ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med ett förslag om att införa direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos andra myndigheter och om uppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Utskottet avstyrkte övriga motioner.

I ärendet fanns 15 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (SfU18)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, 24 yrkanden som väckts med anledning av propositionen och 18 yrkanden från allmänna motionstiden 2016/17.

I propositionen lämnades förslag om att Migrationsverket vid asylprövningen ska tidigarelägga sin bedömning av en utlännings ålder.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 maj 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tolv reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.


Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:133 Komplettering av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå och ett tjugotal yrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om att nyanlända ungdomar som studerar på gymnasienivå och sköter sina studier ska kunna beviljas längre uppehållstillstånd.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 juni 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns åtta reservationer (M, SD, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om sjukskrivning (SfU20)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning och en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i sin rapport Är sjukskrivning bra för hälsan? (RiR 2016:31), dels vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas på det aktuella området.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionen och lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen (SfU21)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen och ett yrkande som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om att i de fall Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och klaganden yrkar inhibition inom överklagandetiden får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionen.

I ärendet fanns en reservation (SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (SfU22)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen med anledning av en motion skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla regelverket och tillämpningen av regelverket för arbetskraftsinvandringen.

Utskottet avstyrkte övriga motioner och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I ärendet fanns två reservationer (S, SD, MP, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SfU23)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn och sju motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag om att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet fanns fyra reservationer (M, SD, V, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU24)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:152 Vissa socialförsäkringsfrågor.

I propositionen lämnades bl.a. förslag om ansvaret för ett samordningsförbund, arkivering, regelförenklingar vid beräkning av bostadstillägg och när grunder för den frivilliga pensionsförsäkringen ska fastställas, samt att om Pensionsmyndigheten ska ha möjlighet att fatta interimistiska beslut om att dra in eller minska allmän ålderspension, efterlevandepension och efterlevandestöd.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2017 respektive den 1 november 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.


Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (SfU25)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:172 och sex yrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades bl.a. förslag om att den som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löpt ut inte ska omfattas av mottagandesystemet på nytt och att tillgång till bosättningsbaserade förmåner, studiemedel och studiestartstöd ska kunna betalas ut utan hinder av att ett uppehållstillstånd upphört, om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd inkommit innan tillståndet löpt ut. Vidare föreslås att EU-medborgare endast ska omfattas av LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m.fl.) om det finns synnerliga skäl samt att ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpningen av LMA.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

I ärendet fanns två reservationer (SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2016/17:SfU1y till finansutskottet över bl.a. regeringens förslag till regeringens utgiftsram för 2017 och den preliminära utgiftsramen för 2018 och 2019 inom utgiftsområdena 8 och 10–12, beräkningen av budgetens inkomster för 2017 och den preliminära beräkningen av budgetens inkomster för 2018 och 2019 i de delar som avser utskottets beredningsområde

2016/17:SfU2y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprövningar

Utskottet genomförde tio subsidiaritetsprövningar

förslag om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

förslag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (EU-blåkort)

förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland

förslag om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning av Dublinförordningen)

förslag om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinförordningen (EU) nr 604/2013, för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål

förslag om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (mottagandedirektivet)

förslag om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande och för innehållet i det beviljade skyddet samt om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (skyddsgrundsdirektivet)

förslag om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU (asylprocedurdirektivet)

förslag om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014.

förslag om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

Utskottet ansåg inte att utkasten till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Samarbetet inom EU berör utskottet dels i fråga om det socialpolitiska området, dels vad gäller det asyl- och migrationspolitiska området.

Utskottet har under riksmötet haft överläggningar med regeringen om sammanlagt elva frågor inom utskottets beredningsområde. Därutöver har utskottet fått information om EU-frågor av berörda departement.

Överläggningarna med regeringen (Justitiedepartementet) har rört hanteringen av migrationsströmmar, lagstiftningsförslagen som presenterats som en följd av reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS), skydd av migrerande barn samt EU:s återvändandepolitik. Vidare har Justitiedepartementet informerat utskottet om flyktingsituationen i Europa och om pågående förhandlingar om CEAS.

Överläggningarna med regeringen (Socialdepartementet) har rört kommissionens förslag till revidering av förordning 883/2004. Socialdepartementet har informerat om EU-domstolens dom C-308/14 (EU-kommissionen mot Storbritannien) där domstolen ansett att nationella krav på laglig vistelse i landet för rätt till vissa barnbidrag och skatteavdrag för barn kan vara motiverat om det är proportionerligt och för att värna landets offentliga finanser. Vidare har Socialdepartementet informerat om kommissionens förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter, rådets slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2016 och om den gemensamma sysselsättningsrapporten för 2016.

Uppföljnings- och utvärderingsarbete samt forskningsfrågor

Utskottet beslutade i oktober 2016 att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp bestående av ledamöterna Mathias Tegnér (S), Linus Bylund (SD) och Solveig Zander (C). Arbetsgruppen har en sammanhållande funktion och tar emot utskottsledamöternas förslag om att bl.a. följa upp eller utvärdera specifika frågor. Om gruppen anser att en fråga är lämplig att följa upp presenteras frågan för utskottet som tar ställning till om en uppföljning ska genomföras samt bestämmer de närmare formerna för arbetet. Gruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Utskottet fattade den 11 maj 2017 beslut om utskottets arbetsformer för uppföljnings-, utvärderings- och forskningsfrågor. Dessa arbetsformer följer ett processchema, där utskottet under månaderna september–januari bedömer behovet av och beslutar om eventuella uppföljnings- och utvärderingsuppdrag. Under månaderna mars–maj bedömer utskottet behovet av och beslutar om eventuella forskningsuppdrag.

Utskottet följde i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiserades. Vid sina sammanträden fick utskottet redovisningar av regeringen och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har haft betydelse för uppföljningsarbetet.

Utskottet har löpande bjudit in Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för att få information om rapporter som rör utskottets ansvarsområde. Dessutom har Försäkringskassan, Riksrevisionen och Migrationsverket informerat utskottet.

Offentliga utfrågningar

Under riksmötet hölls två offentliga utfrågningar, dels torsdagen den 17 november 2016 om Finsams fortsatta utveckling och nästa steg (2016/17:RFR6), dels torsdagen den 6 april 2017 om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen (2016/17:RFR18)

Myndighetskontakter m.m.

I oktober 2016 informerade generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) om rapporterna 2017:7 Kontroller i handläggningen av bostadsbidrag och 2017:8 Försäkringskassans utvecklingsarbete – Utveckling av stöd till handläggningsverksamheten. Under samma månad informerade dels vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik från Migrationsverket, dels generaldirektör Ann-Marie Begler från Försäkringskassan om respektive myndighets verksamhet och aktuella frågor. Vidare informerade generaldirektör Katrin Westling Palm med medarbetare från Pensionsmyndigheten om vissa fondförvaltningsfrågor under samma månad.

I november 2016 informerade riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporterna RiR 2016:10 Asylboenden och RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen.

I januari 2017 informerade generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare från ISF om rapporterna 2016:10 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och 2016:13 Läkares sjukskrivning av män och kvinnor.

I februari 2017 informerade avdelningschef Robert Boije med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporterna RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan? och RiR 2016:32 Ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring. Under samma månad informerade statsrådet Annika Strandhäll med medarbetare från Socialdepartementet om regeringens arbete med anledning av det ökade antalet långtidssjukskrivna.

I april 2017 informerade riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporterna RiR 2017:4 Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering och RiR 2017:7 Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig och transparent?

I juni 2017 informerade generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare från ISF om rapporterna 2017:5 Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan? och 2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016. Under samma månad informerade riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporterna RiR 2017:9 Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv och RiR 2017:10 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system.

Utländska besök

I september 2016 tog utskottet tillsammans med socialutskottet emot en delegation från Montenegros parlament.

I november 2016 tog utskottet tillsammans med utrikesutskottet och försvarsutskottet emot EU-kommissionens kommissionär Christos Stylianides och utskottet tog i december 2016 emot en delegation från Indonesiens parlament.

I januari 2017 tog utskottet emot en delegation från Rumäniens parlament. Under mars månad tog utskottet emot ett besök från Storbritanniens parlament.

I april 2017 tog socialförsäkrings- och arbetsmarknadsutskotten emot ett besök från norska stortinget. Vidare besöktes socialförsäkringsutskottet i maj 2017 av företrädare för Libyens regering.

I juni 2017 besöktes utskottet av ett rådgivande organ från Tyskland som skulle inhämta information om det svenska pensionssystemet.

Övrigt

Den 25 oktober 2016 besökte en utskottsdelegation Rwandas ambassad.

Den 28 februari 2017 deltog Paula Bieler (SD) i ett interparlamentariskt möte om migration i Europaparlamentet i Bryssel.

Under mars 2017 besökte utskottet Prevent och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) samt Försäkringskassan.

Den 4 maj 2017 besökte utskottet Migrationsöverdomstolen.

Utskottet reste till Göteborg den 29–30 maj 2017. Bland annat besöktes Migrationsverket, Astra Zeneca och Finsamprojektet Delta.

En delegation från utskottet reste den 2–9 september 2017 till Mexiko och USA för att informera sig om frågor inom utskottets beredningsområde.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.