Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC31D

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid

riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Sammansättning

Under riksmötet 2007/08 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Gunnar Axén (m), ordförande

Tomas Eneroth (s), vice ordförande t.o.m. 2008-02-14

Veronica Palm (s) fr.o.m. 2008-02-14, vice ordförande fr.o.m. 2008-02-19

Helena Rivière (m)

Ronny Olander (s)

Lars-Arne Staxäng (m)

Solveig Zander (c)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Tobias Krantz (fp) t.o.m. 2007-10-03

Ulf Nilsson (fp) fr.o.m. 2007-10-04

Kurt Kvarnström (s)

Mats G Nilsson (m)

Göte Wahlström (s)

Lars Gustafsson (kd)

Mikael Cederbratt (m)

Kalle Larsson (v)

Matilda Ernkrans (s)

Fredrick Federley (c)

Gunvor G Ericson (mp)

Suppleanter

 

 
Marianne Watz (m)

Jasenko Omanovic (s)

Christian Holm (m)

Magdalena Streijffert (s)

Marianne Kierkemann (m)

Stefan Tornberg (c)

Billy Gustafsson (s)

Barbro Westerholm (fp)

Lena Hallengren (s) tjl fr.o.m. 2008-03-03

Jan Ericson (m)

Patrik Björck (s)

Eva Johnsson (kd)

Finn Bengtsson (m)

LiseLotte Olsson (v)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Lennart Pettersson (c)

Thomas Nihlén (mp)

Tobias Krantz (fp) fr.o.m. 2007-10-16

Fredrik Malm (fp) t.o.m. 2007-10-15

Wiwi-Anne Johansson (v)

Bodil Ceballos (mp)

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Dan Nilsson (s) fr.o.m. 2008-03-03

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Karin Laan, kanslichef, tjl 2007-10-08–2008-03-31

Kerstin Stridsberg, föredragande

Kari Hasselberg, föredragande, tf kanslichef 2007-10-08–2008-03-31

Jan-Ivar Levin, föredragande

Ann-Sofie Söderlund, utskottsassistent

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2007 tjänstgjorde även två extra föredragande, Katarina Delin och riksdagsstipendiaten Niklas Bolin, vid kansliet.

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 32 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 38 timmar. Utskottet behandlade därvid 8 propositioner och 1 regerings-skrivelse samt 2 framställningar och 1 redogörelse från Riksrevisionen liksom 500 motionsyrkanden. Behandlingen redovisades i 13 betänkanden till kammaren. Vidare avgav utskottet 5 yttranden till andra utskott. Verksamheten har även bestått i arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. Beträffande EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i 18 olika frågor inom utskottets beredningsområde.

Betänkanden

Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Utskottet behandlade i betänkandet budgetpropositionen för 2008 såvitt avsåg förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Utskottet behandlade även ett stort antal motioner som rörde anslagen eller anslutande frågor samt även allmänna principer för socialförsäkringarna.

Utskottet tillstyrkte förslag om anslag för utgiftsområdena 10, 11 och 12 för 2008 på sammanlagt ca 228 miljarder kronor.

Utskottet tillstyrkte vidare förslag om att den sjukpenninggrundande inkomsten ska multipliceras med talet 0,97 vid beräkning av dagersättningar, inklusive föräldraförsäkringsförmånerna. När det gäller ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten tillstyrkte utskottet en justering av beloppsgränsen för kostnadsavdrag vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Utskottet godkände även förslag till nya mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik.

Dessutom föreslog utskottet på eget initiativ en senareläggning av premiepensionssystemets efterlevandeskydd.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns 69 reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa redovisade även i särskilda yttranden sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU2)

Utskottet behandlade i betänkandet budgetpropositionen för 2008 såvitt avsåg förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 8 Migration, samt motioner som rörde anslagen eller närliggande frågor.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområdet på drygt 6 miljarder kronor för 2008 och avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns 16 reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa redovisade även i särskilda yttranden sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. (SfU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m., samt motioner. Vidare behandlades riksrevisorernas framställning (2006/07:RR2) om ändringar i bestämmelserna för Riksrevisionen.

I propositionen föreslogs att arbetsgivare skulle ges möjlighet att från en arbetstagare begära läkarintyg som avser förhållanden redan fr.o.m. den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. För en arbetstagare som utan godtagbart skäl underlåter att lämna intyg ska arbetsgivaren inte vara skyldig att utge sjuklön för den återstående delen av sjuklöneperioden. De nya bestämmelserna föreslogs tillämpas i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal.

I propositionen föreslogs också att Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder ska avvecklas och att beslut i ärenden som tidigare har avgjorts i socialförsäkringsnämnd i stället ska fattas av en tjänsteman hos Försäkringskassan.

Vidare lämnades i propositionen förslag till ändringar i bestämmelserna om revision av samordningsförbund. Det föreslogs bl.a. att var och en av de samverkande kommunerna och landstinget ska få möjlighet att träffa överenskommelse om att använda sig av en eller flera gemensamma revisorer.

I propositionen lämnades också ett förslag om att det inte längre ska vara ett krav att inhämta försäkringsläkarens bedömning när det gäller beslut om medicinsk utredning för den som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen föreslogs upphöra att gälla liksom den s.k. hemmamakeförsäkringen och försäkringen mot vissa semesterlönekostnader.

Därtill föreslogs dels några ändringar som gällde omprövning och överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst m.m., dels att den pensionsgrundande inkomsten ska kunna ändras oavsett storleken på den ändrade inkomsten.

Slutligen föreslogs några ändringar i lagen (1993:737) om bostadsbidrag gällande beräkningen av inkomst av näringsverksamhet och vid ändrat studiemedel i form av studiebidrag.

I riksrevisorernas framställning föreslogs att Försäkringskassan, i stället för Riksrevisionen, ska utse den revisor som för förbundsmedlemmarnas (Försäkringskassan och länsarbetsnämnden) räkning ska granska samordningsförbundens räkenskaper m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens och Riksrevisorernas förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 10 reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Socialavgifter (SfU4)

I betänkandet behandlade utskottet allmänna motioner om socialavgifter samt regeringens skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser. I motionerna fanns förslag om minskade socialavgifter, arbetsgivaravgifter för visstidsanställda, regional nedsättning av socialavgifter, egenavgifter för begränsat skattskyldiga, avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar och överskott i socialförsäkringssystemen.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner och föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare (SfU5)

I betänkandet behandlade utskottet en redogörelse från Riksrevisionens styrelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare (2007/08: RRS15) samt två motioner.

Riksrevisionens granskning visade att Försäkringskassan i många fall inte fullgör sitt uppdrag att utreda möjligheten till anpassning av den sjukskrivnes arbetsplats och alternativa nya arbetsuppgifter. Riksrevisionen fann vidare flera brister i Försäkringskassans utredningar som kunde medföra en ökad risk för att enskildas arbetsförmåga inte togs till vara, att sjukskrivningar blev onödigt långa samt att enskilda behandlades olika.

Utskottet, som utgick från att regeringen och Försäkringskassan beaktade slutsatserna av Riksrevisionens granskning, föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna och avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet fanns tre reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU6)

Utskottet behandlade i betänkandet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden som rörde asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. I motionerna togs upp frågor bl.a. om en översyn av Dublinförordningen och begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen och om permanent uppehållstillstånd för traffickingoffer samt en rad frågor kring samarbetet inom EU. I betänkandet behandlades vidare frågor om bl.a. skyddsbehov och asylprocessen, visering, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, arbetskraftsinvandring, utnyttjande av papperslösa, anhöriginvandring, mottagande av asylsökande och svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 44 reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt två särskilda yttranden från företrädare för Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SfU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt tre motioner.

Regeringen föreslog att det i en särskild lag skulle tas in bestämmelser om underrättelseskyldighet för vissa myndigheter. Underrättelseskyldigheten skulle gälla när en myndighet har anledning att anta att en annan myndighet felaktigt har beslutat om eller betalat ut en ekonomisk förmån till en enskild. De förmåner som skulle omfattas av underrättelseskyldigheten var sådana som beslutats av Försäkringskassan, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassorna.

Skyldigheten att lämna ut uppgifter föreslogs gälla för samma myndigheter, med undantag för kommunerna (socialnämnderna). Dessutom skulle skyldigheten att lämna ut uppgifter gälla för Skatteverket, utom verkets brottsbekämpande verksamhet, och Kronofogdemyndigheten.

Det föreslogs också att underrättelseskyldigheten inte skulle gälla om det finns särskilda skäl.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tre reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt ett särskilt yttrande från företrädaren för Vänsterpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SfU8)

I betänkandet behandlades proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., samt tre motioner.

I propositionen föreslogs en ny lag för att reglera landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande m.fl. hälso- och sjukvård samt tandvård. Lagförslaget innebar i huvudsak en lagreglering av den vård som berörda utlänningar erbjöds enligt särskilda överenskommelser mellan staten och Landstingsförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting).

Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns fyra reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform (SfU9)

Utskottet behandlade i betänkandet proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform, samt motioner. I propositionen lämnades förslag till en lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagförslaget innebar en kompetensutvidgning för landets kommuner och en möjlighet för dessa att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar.

Förslaget till vårdnadsbidrag syftade till att ge ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. Bidraget föreslogs vara skattefritt, inte pensionsgrundande och uppgå till maximalt 3 000 kr per barn och månad. Om barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet kan fullt vårdnadsbidrag utgå. Kommunerna gavs också rätt att införa vårdnadsbidrag på deltid och får själva avgöra hur närvaron i förskolan ska samspela med avtrappningen av vårdnadsbidraget. Vårdnadshavaren kan förvärvsarbeta heltid och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Vårdnadsbidrag ska inte kunna lämnas till en vårdnadshavare som har vissa ersättningar som t.ex. arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, ålderspension, sjuk- eller aktivitetsersättning.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns två reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform (SfU10)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus –familjepolitisk reform, samt motioner. I propositionen föreslogs att det införs en jämställdhetsbonus. Förslaget syftade till att förbättra förutsättningarna för jämställdhet vad gäller såväl föräldraledighet som deltagande i arbetslivet.

Förslaget innebar att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Högsta nivå för jämställdhetsbonusen är 100 kr per dag, dvs. ca 3 000 kr per månad. Bonusen utgår till de föräldrar som har gemensam vårdnad om barn. Om föräldrarna delar helt lika på föräldraledigheten kan en maximal bonus på 13 500 kr per barn erhållas.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns tre reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt ett särskilt yttrande från företrädare för Socialdemokraterna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning (SfU11)

I betänkandet behandlades proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, samt tre motioner.

I propositionen föreslogs att en förälder för att få rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år med ett intyg eller på annat sätt måste styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Vidare föreslogs att den verksamhet där barnet normalt vistas, oavsett om det är en enskild eller offentlig huvudman, ska vara skyldig att på förälderns begäran utfärda ett sådant intyg.

Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns två reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, samt tre motioner.

I propositionen föreslogs åtgärder i syfte att förbättra sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. Regeringen föreslog att en rehabiliteringskedja skulle införas med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan. Under de första 90 dagarna i en sjukperiod ska Försäkringskassan bedöma om den försäkrade har förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. Från och med dag 91 i sjukperioden innebär prövningen av rätten till sjukpenning att Försäkringskassan även ska beakta om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Om Försäkringskassan begär det ska den försäkrade lämna ett utlåtande av sin arbetsgivare. Från och med dag 181 i sjukperioden ska det dessutom bedömas om den försäkrade kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. Om det finns särskilda skäl ska prövningen mot hela arbetsmarknaden kunna skjutas upp, dock inte längre än t.o.m. dag 365 i sjukperioden.

Regeringen föreslog vidare att sjukpenning med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) endast ska betalas ut under 364 dagar inom en ramtid av 450 dagar, om inte synnerliga skäl föreligger. Därefter ska en försäkrad efter skriftlig ansökan kunna erhålla s.k. förlängd sjukpenning motsvarande 75 % av SGI. Förlängd sjukpenning ska kunna betalas ut för 550 dagar. Förslaget om förlängd sjukpenning innebär även en anpassning av den s.k. minskningsregeln.

Regeringen föreslog också att sjukersättning i fortsättningen endast ska komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Förslaget innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja tidsbegränsad sjukersättning. De som har tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna ska kunna beviljas tidsbegränsad sjukersättning enligt nu gällande regler för ytterligare perioder om sammanlagt högst 18 månader, dock längst till och med december 2012.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med vissa mindre ändringar samt med ett eget förslag till en ny övergångsbestämmelse för att inte bara sjukersättning utan även aktivitetsersättning skulle kunna beviljas enligt äldre regler för ytterligare perioder om högst 18 månader i de fall en tidigare beviljad aktivitetsersättning upphört efter ikraftträdandet.

Utskottet avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns fyra reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen  (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet en framställning av Riksrevisionens styrelse om Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen (2007/08: RRS28), samt två motioner.

Styrelsen begärde att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande om att regeringen ska säkerställa att hanteringen av arbetsskadeförsäkringen blir effektiv och rättssäker. I sina överväganden framhöll styrelsen bl.a. vikten av att regeringen och Försäkringskassan ingående undersöker och analyserar orsakerna till skillnader i Försäkringskassans arbetsskadebedömningar. Styrelsen ansåg det därtill viktigt att regeringen och Försäkringskassan överväger hur forskning och kunskap inom området bättre ska kunna tas till vara i hanteringen av arbetsskadeförsäkringen. En systematisk uppföljning av arbetsskadebedömningar och en utvecklad erfarenhetsåterföring inom organisationen var enligt styrelsen grundläggande för att få till stånd en mer rättssäker och effektiv hantering av arbetsskadeförsäkringen.

Utskottet, som konstaterade bl.a. att Riksrevisionens rapport m.m. var föremål för regeringens handläggning, ansåg inte att det fanns skäl för riksdagen att göra något tillkännagivande. Framställningen avstyrktes därför.

Även motionerna avstyrktes.

I ärendet fanns två reservationer från företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avgav följande yttranden.

2007/08:SfU1y till finansutskottet över budgetpropositionens (prop. 2007/08:1) förslag dels om fördelning av statsbudgetens utgifter på utgiftsområdena 8 samt 10–12, dels om beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, dels om beräkningen av statsbudgetens inkomster i de delar som avsåg utskottets beredningsområde, samt motioner.

2007/08:SfU2y till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2007/08:SfU3y till finansutskottet över proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för 2008, samt motioner.

2007/08:SfU4y till konstitutionsutskottet över proposition 200/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition, som avsåg indelning i utgiftsområden.

2007/08:SfU5y till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete.

Utskottet avgav även yttrande i protokollform till finansutskottet om
tilläggsbudget.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Sedan 2007 gäller en ny ordning för riksdagens arbete med EU-frågor där utskotten har fått en mer aktiv roll. Regeländringarna innebär att utskotten ska skriva utlåtanden över vissa EU-förslag. Regeringen ska också överlägga med utskotten i EU-frågor om utskottet begär det.

Utskottet har under året haft överläggningar med regeringen om sammanlagt 18 olika frågor samt även som tidigare fått information om EU-frågor från berörda departement.

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde vad gäller personers fria rörlighet och bl.a. möjligheterna att uppnå en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem så att arbetstagare och deras familjemedlemmar som flyttar mellan medlemsländerna inte går miste om förmåner på grund härav. Utskottet har hållit överläggningar med regeringen bl.a. om förslag till ändring och utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, som avses ersätta nuvarande förordning (EEG) nr 1408/71, samt om en därtill hörande tillämpningsförordning. Förslagen har rört bl.a. familje- och arbetslöshetsförmåner samt finansiella bestämmelser och återkrav.

Under riksmötet har Socialdepartementet informerat om bl.a. Lissabonprogrammet och Europas demografiska framtid.

Utskottet har under riksmötet även följt utvecklingen på det asyl- och migrationspolitiska området, vilket inneburit bl.a. överläggningar med regeringen och information om EU-frågor på migrationsområdet. Utskottet har hållit överläggningar med regeringen om bl.a. återvändandedirektivet, utvidgning av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk, två direktivförslag om arbetskraftsinvandring, direktiv om sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas olagligt samt gemenskapskodex om viseringar. I juli månad hölls också överläggning med regeringen om den s.k. pakten, det franska ordförandeskapets initiativ till en europeisk pakt för invandring och asyl. Vidare har Justitiedepartementet under riksmötet informerat om bl.a. flyktingfrågor och situationen i Irak, gränskontrollfrågor vad gäller migrationspolitiska aspekter (bl.a. Frontex) samt rådsslutsatser om att gå vidare med den övergripande strategin för migration.

Vidare har en EU-parlamentariker (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor) informerat utskottet om Europaparlamentets pågående granskning av förhållandena för asylsökande i vissa medlemsländer, varvid bl.a. villkoren för asylsökande vid återsändande till Grekland enligt Dublinförordningen togs upp.

I övrigt har utskottet behandlat ett flertal motioner om olika EU-frågor, främst i betänkande SfU6 Migration och asylpolitik.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras och gör dessutom regelmässigt ett samlat ställningstagande vad gäller utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Uppföljning sker främst genom att utskottet vid sina sammanträden får redovisningar från regering och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Underlag för uppföljningsarbetet inhämtas också vid utskottsutfrågningar samt vid sammanträffanden med företrädare för myndigheterna. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Utskottet har särskilt följt hur rehabiliteringsverksamheten fungerar; två offentliga utfrågningar har hållits under hösten 2007 för att belysa bl.a. förutsättningarna för en lyckad rehabilitering och i vilken omfattning Försäkringskassan köper in rehabiliteringstjänster.

Vidare har utskottet följt Försäkringskassans verksamhet genom information från bl.a. Försäkringskassans ledning. Utskottet har också fått information om behandlingen av socialförsäkringsärenden vid utskottets besök vid Kammarrätten i Stockholm.

Utskottet fick vidare vid besöket hos Kammarrätten i Stockholm information om handläggningen i utlänningsärenden.

Utskottet besökte också Migrationsverket i Solna samt Linggården i Farsta, ett gruppboende för ensamkommande asylsökande ungdomar, och fick därvid information om bl.a. verkets organisation för mottagande av ensamkommande utländska barn.

I en extern studie, gjord av professor Lars Nord vid Mittuniversitetet på uppdrag av utskottet, har redovisats hur äldreförsörjningsstödet hanteras i massmedierna åren 2002–2007.

Riksdagens utredningstjänst har vidare på utskottets uppdrag gjort en sammanställning av flykting- och invandringspolitiken i vissa EU-länder.

Offentliga utfrågningar

Utskottet höll under riksmötet tre offentliga utfrågningar.

Två utfrågningar, den 16 oktober och den 13 november 2007, behandlade frågor kring arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete. Utfrågningarna ingår som bilaga 6 och 7 i utskottets betänkande SfU1.

I samband med behandlingen av regeringens proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete höll utskottet vidare en offentlig utfrågning den 6 maj 2008. Utfrågningen ingår som bilaga 4 i utskottets betänkande SfU12.

Myndighetskontakter m.m.

Under riksmötet fick utskottet muntlig information från olika myndigheter. Förutom att myndigheterna medverkade vid utskottets utfrågningar inhämtades muntlig information enligt följande.

Riksrevisor Eva Lindström m.fl., Riksrevisionen, har informerat om ett antal granskningsrapporter på utskottets beredningsområde.

Ordförande Inger Efraimsson m.fl., Försäkringskassan, informerade om Försäkringskassornas kontakter med arbetsgivare med anledning av Riksrevisionens rapport härom.

Generaldirektör Dan Eliasson m.fl., Migrationsverket, har informerat om verkets arbete med aktuella frågor.

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger informerade om handläggningen av utlännings- och medborgarskapsärenden.

Utländska besök

Under riksmötet har utskottet haft besök av en delegation från det slovenska parlamentet den 15 maj 2008, en irakisk parlamentariker den 30 maj 2008 samt en delegation från Kinas nationella folkkongress den 10 juni 2008.

Övrigt

Utskottet gjorde ett studiebesök hos Migrationsverket den 22 oktober 2007.

En ledamot deltog i ett IPU-seminarium om migration den 24–26 oktober 2007.

Den 22 november 2007 respektive den 19 februari 2008 anordnade utskottet pressträffar för att informera om utskottets arbete.

Utskottet deltog vidare i riksdagens framtidsdag den 24 januari 2008.

Utskottet fick den 29 januari 2008 information från delegationen mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen (FUT-delegationen).

En utskottsdelegation gjorde en studieresa till Japan den 2–10 februari 2008. Inför resan var utskottet inbjudet till information och middag hos japanska ambassadören. Vid resan studerades bl.a. det japanska socialförsäkringssystemet, företrädesvis ålderspensioner och familjepolitik i ljuset av den demografiska situationen med en allt äldre befolkning. På migrationsområdet studerades främst frågor om arbetskraftsinvandring.

En utskottsdelegation besökte Australien den 31 augusti–11 september 2008. Vid resan studerades socialförsäkringssystemet bl.a. med fokus på den i landet nyligen reformerade myndighets- och organisationsstrukturen. På migrationsområdet studerade utskottet såväl frågor om arbetskraftsinvandring som asyl- och flyktingpolitiska frågor, bl.a. mottagande av asylsökande.

Ett antal ledamöter från socialförsäkringsutskottet och utrikesutskottet tog emot UNHCR:s flyktingkommissarie António Guterres den 18 mars 2008.

Utskottet var inbjudet till information och middag hos Försäkringskassan den 9 april 2008.

En ledamot deltog i Nordiska rådets seminarium”Arbetskraftens fria rörlighet” i Köpenhamn den 21–22 april 2008.

I Nationellt Försäkringsmedicinskt Forums rikskonferens deltog två ledamöter den 19 maj 2008.

Tre ledamöter deltog i Nordiskt Socialförsäkringsmöte den 11–13 juni 2008.

En ledamot och en tjänsteman deltog i ett interparlamentariskt möte anordnat av det franska parlamentet om sociala frågor i Paris den 9–10 juli 2008.

Slutligen deltog fyra ledamöter och en tjänsteman i ett interparlamentariskt möte om migration och integration anordnat av det franska parlamentet och Europaparlamentet i Bryssel den 10–11 september 2008. En av utskottets ledamöter utsågs till ordförande och rapportör i en arbetsgrupp om asylfrågor.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.