Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:2349AA

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid

riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Sammansättning

Under riksmötet 2008/09 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Gunnar Axén (m), ordförande

Veronica Palm (s), vice ordförande

Helena Rivière (m)

Ronny Olander (s)

Lars-Arne Staxäng (m)

Solveig Zander (c)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ulf Nilsson (fp)

Kurt Kvarnström (s)

Mats G Nilsson (m)

Göte Wahlström (s)

Lars Gustafsson (kd)

Mikael Cederbratt (m)

Kalle Larsson (v)

Matilda Ernkrans (s)

Fredrick Federley (c)

Gunvor G Ericson (mp)

Suppleanter

 

 
Marianne Watz (m)

Jasenko Omanovic (s)

Christian Holm (m)

Magdalena Streijffert (s) tjl. fr.o.m. 2009-08-07

Marianne Kierkemann (m)

Stefan Tornberg (c)

Billy Gustafsson (s)

Barbro Westerholm (fp)

Lena Hallengren (s) tjl. t.o.m. 2009-03-01

Jan Ericson (m)

Patrik Björck (s)

Emma Henriksson (kd) fr.o.m. 2009-02-09

Finn Bengtsson (m)

LiseLotte Olsson (v)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Lennart Pettersson (c)

Thomas Nihlén (mp)

Tobias Krantz (fp) t.o.m. 2009-06-17

Emma Carlsson Löfdahl (fp) fr.o.m. 2009-09-03

Wiwi-Anne Johansson (v)

Bodil Ceballos (mp)

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Désirée Pethrus Engström (kd) t.o.m. 2009-02-09

Eva Johnsson (kd)

Dan Nilsson (s) t.o.m. 2009-03-01

Björn Lind (s) fr.o.m. 2009-08-07

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Karin Laan, kanslichef

Kerstin Stridsberg, utskottsråd

Kari Hasselberg, föredragande

Jan-Ivar Levin, föredragande

Ann-Sofie Söderlund, utskottsassistent

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2008 tjänstgjorde även en extra föredragande, Anders Linnhag, vid kansliet.

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 35 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 30 timmar. Utskottet behandlade därvid 8 propositioner och 1 rege-ringsskrivelse samt 1 framställning och 1 redogörelse från Riksrevisionen liksom 498 motionsyrkanden. Behandlingen redovisades i 12 betänkanden till kammaren. Vidare avgav utskottet 7 yttranden till andra utskott. Verksamheten har även bestått i arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. Beträffande EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i ett stort antal olika frågor inom utskottets beredningsområde.

Betänkanden

Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet (SfU1)

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens förslag till anslag m.m. under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Utskottet tillstyrkte förslag om anslag för dessa utgiftsområden på sammanlagt ca 225 miljarder kronor. Utskottet behandlade även ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2008 som rörde socialförsäkringsområdet. Motionerna gällde anslagen eller anslutande frågor men även allmänna principer för socialförsäkringarna.

Utskottet tillstyrkte vidare regeringens förslag till mål för utgiftsområde 10: att frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Vad gällde utgiftsområde 11 tillstyrktes förslag om en höjd skälig levnadsnivå i det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet.

Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om beräkning av pensionsgrundandebelopp för dem som omfattas av de särskilda reglerna för sjukersättning och har arbetsskadelivränta.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns 59 reservationer (s, v, mp). Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redovisade även i särskilda yttranden sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU2)

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens förslag till anslag m.m. för 2009 såvitt avser utgiftsområde 8 Migration (prop. 2008/09:1). Utskottet tillstyrkte förslag om anslag för detta utgiftsområde om sammanlagt ca 5,9 miljarder kronor.

Utskottet tillstyrkte vidare regeringens förslag till mål för utgiftsområde 8 som ska vara att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som inom ramen för den reglerade invandringen värnar asylrätten, underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Utskottet behandlade även motioner från den allmänna motionstiden 2008 som rörde de olika anslagen eller närliggande frågor. Motionerna gällde bl.a. förslaget till mål för utgiftsområdet, resurser till Migrationsverket för att hantera nya regler för arbetskraftsinvandring, amnesti för vissa grupper samt höjd dagersättning och återinförande av bostadsersättningen till asylsökande. Även frågan om hälso- och sjukvård för asylsökande, personer som håller sig gömda och s.k. papperslösa togs upp i några motioner liksom frågan om det lämpliga i att Migrationsverket utser offentliga biträden.

Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

I betänkandet fanns 12 reservationer (s, v, mp). Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redovisade även i särskilda yttranden sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Nya regler för arbetskraftsinvandring (SfU3)

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring jämte två motioner som väckts med anledning av propositionen. Propositionen byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

I propositionen föreslogs nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige, varigenom ett effektivare och mer flexibelt system skulle införas för att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeland.

Den dittillsvarande ordningen för prövning av om det finns behov av att rekrytera arbetskraft från tredjeland, den s.k. myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, förslogs upphöra. Arbetsgivarens bedömning av behovet av en sådan rekrytering skulle i stället vara utgångspunkten vid handläggningen av ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd.

Vidare föreslogs förlängda tillståndstider för tidsbegränsade arbetstillstånd och att ett tidsbegränsat arbetstillstånd skulle kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Det föreslogs även att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd för den arbetssökande skulle motsvara vad som gällde för arbetstagare som redan fanns i Sverige. Inledningsvis skulle ett arbetstillstånd kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete.

Det föreslogs också flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd skulle vara ordnat före inresan i Sverige. Den vars anställning upphör under pågående tillståndsperiod skulle, om han eller hon får ett nytt anställningserbjudande, under en tid av tre månader ha möjlighet att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige. I vissa fall skulle även gäststudenter kunna ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet liksom den som beviljats en visering för att här besöka en arbetsgivare. Vidare skulle en utlänning, vars ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, under vissa förutsättningar kunna beviljas uppehållstillstånd för arbete utan att han eller hon först lämnar landet.

Som en konsekvens av de föreslagna ändringarna skulle möjligheten att bevilja permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl direkt vid invandringstillfället avskaffas och den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort.

Vidare föreslogs att kravet för att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet skulle förtydligas.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 15 december 2008.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna som bl.a. innehöll begäran om avslag på propositionen.

I betänkandet fanns 4 reservationer (s, v).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Från sjukersättning till arbete (SfU4)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete jämte en motion som har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs att särskilda regler skulle gälla för personer som hade rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning före juni 2008. Detta innebar bl.a. att rätten till sjukersättning inte skulle omprövas, vilket även gällde för den som återgick i arbete. Vid återgång i arbete skulle sjukersättningen i stället minskas med hänsyn till en s.k. reduceringsinkomst enligt ett system med steglös avräkning. Reduceringsinkomsten bestod av förvärvsinkomster och andra pensionsgrundande inkomster med vissa undantag. Sjukersättningen skulle minskas först när reduceringsinkomsten för ett år översteg ett s.k. fribelopp. En förutsättning för att rätten till sjukersättning inte skulle omprövas var att den försäkrade som avsåg att påbörja ett arbete lämnade in en ansökan till Försäkringskassan. Eftersom avstämning skulle göras för varje kalenderår måste den försäkrade lämna in en ansökan för varje år som reglerna för steglös avräkning ska tillämpas.

I propositionen lämnades dessutom ett antal förslag som gällde övriga försäkrade som beviljats en icke tidsbegränsad sjukersättning och de försäkrade som uppbar tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bland annat föreslogs att Försäkringskassan skulle betala ut ett månatligt belopp under tolv månader till en försäkrad som arbetade med sjuk- eller aktivitetsersättningen vilande. Vidare föreslogs en utökad skyldighet för den försäkrade att anmäla till Försäkringskassan när han eller hon påbörjade ett förvärvsarbete m.m. Om en försäkrad som uppbar sjukersättning återfått arbetsförmåga, skulle förmånen dras in eller minskas med hänsyn till arbetsförmågan. För närvarande krävdes att arbetsförmågan hade förbättrats väsentligt.

Reglerna föreslogs börja tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2009.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag, dock med den ändringen att även den som fr.o.m. juli 2008 beviljats icke tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008 skulle omfattas av de särskilda reglerna. Utskottet föreslog även ett förtydligande i lagtexten om när ansökan ska göras.

I betänkandet fanns 6 reservationer (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Sänkta socialavgifter m.m. (SfU5)

Utskottet behandlade i detta betänkande proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter och proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga samt de motioner som väckts med anledning av propositionerna. Vidare behandlade utskottet ett antal motioner från den allmänna motionstiden vilka avsåg frågor om socialavgifter.

I proposition 2008/09:45 föreslogs att det sammanlagda uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift skulle sänkas med 1 procentenhet och att avgifternas sammansättning skulle förändras. Det sammanlagda uttaget skulle därvid komma att uppgå till 31,42 % av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och maximalt 29,71 % av avgiftsunderlaget för egenavgifter.

I proposition 2008/09:7 föreslogs att den dåvarande nedsättningen av det samlade uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år skulle bli kraftfullare och utvidgas till att omfatta ytterligare åldersgrupper. Syftet med åtgärden var att skapa en varaktigt högre sysselsättning och att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. De nya åldersgrupperna som föreslogs omfattas av nedsättningen var dels personer under 18 år, dels personer som vid årets ingång har fyllt 25 men inte 26 år. De nya lägre avgifterna föreslogs uppgå till hela ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av de övriga avgifterna.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2009.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte de motioner som väckts med anledning av propositionerna.

Utskottet avstyrkte också motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden och som avsåg frågor om bl.a. arbetsgivaravgifter för mindre företag, arbetsgivaravgifter för forskningsintensiva företag, avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar samt om s.k. ekonomiska frizoner.

I betänkandet fanns 7 reservationer (s, v, mp) samt 1 särskilt yttrande (v).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU6)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor och tre motioner som hade väckts med anledning av propositionen samt en motion från den allmänna motionstiden 2008.

I propositionen föreslogs att en arbetsgivare inte skulle vara skyldig att betala sjuklön enligt sjuklönelagen till en person med icke tidsbegränsad sjukersättning för den tid som personen omfattas av de särskilda bestämmelser om sjukersättning som tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2009. Arbetstagaren skulle i sin skriftliga försäkran vid sjukdom lämna arbetsgivaren uppgift om arbetsoförmågan avser sådan tid.

I propositionen föreslogs också att nämndemän inte längre skulle delta i kammarrättens avgörande av socialförsäkringsmål. Vidare föreslogs ett förtydligande i bestämmelsen om överklagande i lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2009.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns 3 reservationer (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (SfU7)

I betänkandet behandlades proposition 2008/09:51 Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen. Inga motioner hade väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs en justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) som innebar att även överträdelser av verkställda beslut om utvisning på grund av brott som meddelats före ikraftträdandet av 2005 års utlänningslag skulle omfattas av bestämmelsen.

Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 april 2009.

Utskottet tillstyrkte propositionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU8)

Utskottet behandlade i betänkandet skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlades ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008 som rörde asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap.

Regeringen redovisade i skrivelsen den svenska migrations- och asylpolitiken och statistiska uppgifter för perioden den 1 januari 2007–30 juni 2008. I skrivelsen lämnades en redovisning av den svenska politiken med avseende på asyl- och skyddsrelaterade frågor, arbetskraftsinvandring, övrig invandring och viseringsfrågor. Det internationella samarbetet, särskilt med avseende på migration och utveckling samt migrationsfrågorna i EU:s yttre förbindelser, redovisades också.

I betänkandet behandlades bl.a. frågor om samarbetet inom EU, skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, asylprocessen, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, visering, mottagande av asylsökande samt svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns 56 reservationer (s, v, mp) samt 1 särskilt yttrande (v).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Redogörelse om sänkta socialavgifter (SfU9)

I betänkandet behandlade utskottet en redogörelse från Riksrevisionens styrelse angående sänkta socialavgifter (2008/09:RRS9) jämte en motion som väckts med anledning av redogörelsen.

Av Riksrevisionens granskning framgick att såväl forskning som de utvärderingar som genomförts av Riksrevisionen av några olika former av nedsättningar av socialavgifter visade att effekterna på sysselsättning och nyföretagande var obetydliga och att dödviktseffekterna var stora. Det fanns således starka indikationer på att nedsatta socialavgifter inte var en kostnadseffektiv åtgärd för att öka t.ex. sysselsättningen. Vad gäller nedsättningar riktade till ungdomar var emellertid effekterna otillräckligt utvärderade.

Styrelsen ansåg att Riksrevisionens iakttagelser i granskningen var väsentliga. Förslagen att avveckla den regionala nedsättningen av socialavgifterna och att utvärdera nedsättningen för ungdomar borde således, enligt styrelsen, utgöra en utgångspunkt för vidare diskussion i riksdagen. En nedsättning av socialavgifterna kunde emellertid ha andra syften än att öka sysselsättningen. Enligt styrelsens mening borde regeringen i de fall den föreslår en nedsättning av socialavgifterna tydliggöra målen med nedsättningen.

Utskottet, som utgick från att regeringen beaktat slutsatserna av Riksrevisionens granskning, avstyrkte motionen och föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns 1 reservation (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa frågor om vårdnadsbidrag m.m. (SfU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.

I propositionen föreslog regeringen att Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna och socialnämnderna skulle lämna ut vissa uppgifter till den kommunala nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag. Det föreslogs också att informationsutbytet mellan Försäkringskassan och kommunen skulle kunna ske genom s.k. direktåtkomst. Förslagen syftade till att minska felaktiga utbetalningar från kommunen, öka effektiviteten samt förbättra servicen till enskilda.

Vidare lämnades förslag om sekretesskydd för ärenden om vårdnadsbidrag, om statistikinsamling och om att Försäkringskassan i vissa fall skulle kunna återkräva felaktigt utbetalt vårdnadsbidrag och även få efterge ett sådant återkrav.

Det föreslogs också en komplettering i fråga om vårdnadsbidrag för adopterade barn med innebörd att tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård skulle anses som tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldergränsen för hur gammalt barnet fick vara för att vårdnadsbidrag skulle kunna lämnas. Vårdnadsbidrag skulle få lämnas för högst två år och längst till dess att barnet fyller fem år. Vidare föreslogs ett förtydligande vad gäller rätten till jämställdhetsbonus som tog sikte på de adoptivbarn som var födda före den 30 juni 2008 men som kommit i adoptivförälderns vård efter denna tidpunkt. Avsikten med förslaget var att möjliggöra för adoptivföräldrar som fått föräldrapenning att få jämställdhetsbonus.

De nya bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2009.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

I betänkandet fanns 1 särskilt yttrande (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Trygghetssystemen utomlands (SfU11)

I betänkandet behandlade utskottet en framställning av Riksrevisionens styrelse angående trygghetssystemen utomlands (2008/09:RRS23).

Riksrevisionen hade granskat om regeringen, Försäkringskassan och CSN hade säkerställt att utbetalningar och fordringshantering fungerar när personer bor utomlands. Resultatet av granskningen hade redovisats i rapporten Svenska trygghetssystem utomlands (RiR 2008:31). I granskningen konstaterades flera brister som gällde både Försäkringskassans och CSN:s hantering av utbetalningar, återkrav och fordringar utomlands. Den bristande hanteringen hade varit ett problem under en längre tid och kunde enligt Riksrevisionen medföra att staten riskerade att gå miste om betydande belopp genom att skulderna preskriberades. Regeringen och myndigheterna hade enligt Riksrevisionen inte gjort tillräckligt för att säkerställa en effektiv och rättssäker hantering. Granskningen visade även på ett komplext regelverk som gav dels utrymme för tolkningar, dels begränsade förutsättningar för myndigheterna att effektivt driva in fordringar utomlands.

Riksrevisionens styrelse ansåg att regeringen borde vara tydligare i sin styrning och uppföljning av Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och fordringshantering utomlands och att regelverket för Försäkringskassans och CSN:s fordringshantering borde ses över av regeringen. Styrelsen föreslog att riksdagen skulle ge regeringen detta till känna.

Utskottet tillstyrkte styrelsens förslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ändring av vissa övergångsbestämmelser (SfU12)

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle anta utskottets förslag till ändring i de övergångsbestämmelser till lagen (1962:381) om allmän försäkring som trädde i kraft den 1 juli 2008 och som gällde införandet av en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Utskottets förslag avsåg att möjliggöra för framför allt personer som tillerkänts tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning utan att själva ha ansökt om det att beviljas fortsatt ersättning för ytterligare perioder om sammanlagt högst 18 månader. Förslaget tog sikte på de fall där Försäkringskassan fattat sitt beslut före den 1 juli 2008 men där förmånen börjat betalas ut nämnda dag eller senare.

Ändringen föreslogs träda i kraft den 15 juni 2009.

I betänkandet fanns 1 särskilt yttrande (s, v, mp).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet avgav följande yttranden.

20087/09:SfU1y till finansutskottet över budgetpropositionens (prop. 2008/09:1) förslag dels om fördelningen av statsbudgetens utgifter på utgiftsområdena 8 samt 10–12, dels om beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, dels om beräkningen av statsbudgetens inkomster i de delar som avsåg utskottets beredningsområde samt motioner.

2008/09:SfU2y till utrikesutskottet över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget samt motioner.

2008/09:SfU3y till justitieutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt motioner.

2008/09:SfU4y till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2008/09:SfU5y till finansutskottet över proposition 2008/09:99, 2009 års proposition om vårtilläggsbudget samt motioner.

2008/09:SfU6y till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. samt motion.

2008/09:SfU7y till justitieutskottet över kommissionens meddelande, Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (Stockholmsprogrammet).

Utskottet avgav även yttrande i protokollform till finansutskottet om
tilläggsbudget.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Sedan 2007 gäller en ny ordning för riksdagens arbete med EU-frågor där utskotten har fått en mer aktiv roll. Regeländringarna innebär att utskotten ska skriva utlåtanden över vissa EU-förslag. Regeringen ska också överlägga med utskotten i EU-frågor om utskottet begär det.

Utskottet har under året haft överläggningar med regeringen om sammanlagt 17 olika frågor (varav 12 avsåg migrationsområdet) samt även som tidigare fått information om EU-frågor från berörda departement.

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde vad gäller personers fria rörlighet och bl.a. möjligheterna att uppnå en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem så att arbetstagare och deras familjemedlemmar som flyttar mellan medlemsländerna inte går miste om förmåner på grund härav. Utskottet har hållit överläggningar med regeringen bl.a. om förslag till ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, som avses ersätta nuvarande förordning (EEG) nr 1408/71, samt om en därtill hörande tillämpningsförordning. Förslagen har rört bl.a. familje- och arbetslöshetsförmåner samt finansiella bestämmelser och återkrav.

Under riksmötet har Socialdepartementet informerat om bl.a. förslag till förordning om samordning av sociala trygghetsförmåner för trejdelandsmedborgare.

Utskottet har under riksmötet även följt utvecklingen på det asyl- och migrationspolitiska området, vilket inneburit bl.a. överläggningar med regeringen och information om EU-frågor på migrationsområdet. Utskottet har hållit överläggningar med regeringen om bl.a. förslag till revidering av mottagandedirektivet, Dublinförordningen, Eurodacförordningen samt inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor. Vidare har överläggningar hållits med regeringen om utvidgning av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, direktivförslag om arbetskraftsinvandring, det s.k. sanktionsdirektivet, rådsslutsatser om genomförandet av den övergripande strategin för migration och partnerskap med ursprungs- och transitländer samt om en europeisk pakt för invandring och asyl och om kampen mot illegal invandring i Medelhavsområdet (ett initiativ från fyra Medelhavsländer). Vidare har Justitiedepartementet under riksmötet informerat om bl.a. flykting-, viserings- och gränskontrollfrågor vad gäller migrationspolitiska aspekter.

I övrigt har utskottet behandlat ett flertal motioner om olika EU-frågor, främst i betänkande SfU8 Migration och asylpolitik.

Se även nedan under rubrikerna Offentlig utfrågning och Utländska besök.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Uppföljning sker främst genom att utskottet vid sina sammanträden får redovisningar från regering och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Underlag för uppföljningsarbetet inhämtas också vid utskottsutfrågningar samt vid sammanträffanden med företrädare för myndigheterna. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Offentlig utfrågning

I samband med behandlingen av regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring höll utskottet en offentlig utfrågning den 23 september 2008. Utfrågningen ingår som bilaga 4 i utskottets betänkande 2008/09:SfU3.

Utskottet höll även ett öppet seminarium med Socialdepartementet om socialförsäkringar när vi flyttar inom EU den 1 april 2009. Seminariet ingår som bilaga 4 i utskottets betänkande 2008/09:SfU10.

Myndighetskontakter m.m.

Under riksmötet fick utskottet muntlig information från olika myndigheter. Förutom att myndigheterna medverkade vid utskottets utfrågningar inhämtades muntlig information enligt följande.

Riksrevisor Karin Lindell m.fl., Riksrevisionen, har informerat om ett antal granskningsrapporter på utskottets beredningsområde.

Generaldirektör Curt Malmborg m.fl., Försäkringskassan, informerade om verksamheten.

Generaldirektör Dan Eliasson och enhetschef Tove Friberg, Migrationsverket, har informerat om verkets arbete med aktuella frågor.

Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt m.fl. informerade vid ett offentligt sammanträde om Försäkringskassans handläggning.

Utländska besök

Under riksmötet har utskottet haft besök av vice ordförande i Europeiska kommissionen, Jacques Barrot, den 13 november 2008.

Utskottet har vidare haft besök av en delegation från Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor den 5 mars 2009, en delegation från Sydkorea den 11 mars 2009 samt en delegation från den tjeckiska senaten den 20 maj 2009.

Övrigt

Den 25 september 2008 anordnade utskottet en pressträff för att informera om utskottets arbete.

Två ledamöter deltog i en konferens om migration och trafficking i London den 2–7 februari 2009.

En ledamot och en tjänsteman deltog i en konferens om utveckling och migration i Bryssel den 12 februari 2009.

Utskottet var inbjudet till information och middag hos Försäkringskassan den 11 mars 2009.

Därtill var utskottet inbjudet till information och middag hos Svenskt Näringsliv den 18 mars 2009 och hos Saco den 5 maj 2009.

Utskottet besökte Migrationsöverdomstolen den 19 maj 2009, varvid utskottet informerades om handläggningen i utlänningsärenden.

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.