Socialförsäkringsutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:824

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet har berett ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive stöd åt barnfamiljer. Utskottet har även berett ärenden om svenskt medborgarskap, asyl- och migrationsfrågor samt integrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde har hört ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Invandrare och flyktingar, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer.

Sammansättning

Under riksmötet 2005/06 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Tomas Eneroth (s), ordförande

Sven Brus (kd), vice ordförande

Anita Jönsson (s)

Per Westerberg (m)

Bo Könberg (fp) t.o.m. 2005-12-31

Linnéa Darell (fp)

Mona Berglund Nilsson (s)

Mariann Ytterberg (s)

Ulla Hoffmann (v) 

Lennart Klockare (s)

Tobias Billström (m)

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)
Solveig Hellquist (fp) fr.o.m. 2006-01-01

Birgitta Carlsson (c)

Göte Wahlström (s)

Anna Lilliehöök (m)

Yilmaz Kerimo (s)

Mona Jönsson (mp)

Suppleanter

Kurt Kvarnström (s)

Åsa Lindestam (s)

Anita Sidén (m)

Solveig Hellquist (fp) t.o.m. 2005-12-31

Mauricio Rojas (fp)

Börje Vestlund (s)

Kerstin Andersson (s)

Kenneth Lantz (kd)

Kalle Larsson (v)

Billy Gustafsson (s)

Anne-Marie Pålsson (m)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Anne-Marie Ekström (fp)

Annika Qarlsson (c)

Pär Axel Sahlberg (s)
Anne Marie Brodén (m)

Lilian Virgin (s)

Jan Lindholm (mp)  

Karin Enström (m) 

Nyamko Sabuni (fp)

Louise Edlind-Friberg (fp) fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-03-09

Liselott Hagberg (fp) fr.o.m. 2006-03-10

Kenneth Johansson (c)

Gustav Fridolin (mp)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Sonja Fransson (s) t.o.m. 2006-07-31

Inger Nordlander (s)

Torsten Lindström (kd)

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-07-31

Marianne Kierkemann (m) fr.o.m. 2005-11-09 t.o.m. 2005-12-10

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Karin Laan, kanslichef

Kerstin Stridsberg, föredragande

Kari Hasselberg, föredragande

Jan-Ivar Levin, föredragande

Ann-Sofie Söderlund, utskottsassistent

Ann-Charlotte Eklund, utskottsassistent tjl. fr.o.m. 2005-12-13

Anita Hammar, utskottsassistent fr.o.m. 2006-01-16

 

Utskottet hade under en period även extra föredragande.

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 34 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 40 timmar. Utskottet behandlade därvid 12 propositioner, 1 regeringsskrivelse, 4 framställningar från Riksrevisionen och 947 yrkanden i motioner. Behandlingen redovisades i 18 betänkanden till kammaren. Utskottet avgav även 4 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområdena 10–12 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, vid ålderdom och för familjer och barn (SfU1)

I betänkande SfU1 behandlade utskottet budgetpropositionen för 2006 såvitt avsåg förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn samt motioner som rörde anslagen eller anslutande frågor och även allmänna principer för socialförsäkringarna samt internationella aspekter. Vidare behandlades i betänkandet Riksrevisionens styrelses framställningar angående dels beräkning av utgifterna för anslaget till sjukpenning, dels styrningen inom området för sjuk- och aktivitetsersättning.

Utskottet tillstyrkte förslagen i budgetpropositionen om anslag för utgiftsområdena 10, 11 och 12 för 2006 på sammanlagt drygt 236 miljarder kronor.

Utskottet tillstyrkte även ett förslag om höjning av bostadstillägget till pensionärer.

Såvitt gällde sjuklönesystemet föreslog utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna att en utvärdering av sjuklönesystemets effekter för småföretagare borde komma till stånd under 2006. Därmed tillstyrkte utskottet en motion i frågan.

Utskottet avstyrkte övriga motioner samt Riksrevisionens styrelses framställningar.

I ärendet förelåg 93 reservationer av m, fp, kd, v och c. M-, fp-, kd- och c-ledamöterna redovisade i särskilda yttranden sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar (SfU2)

I betänkande SfU2 behandlade utskottet budgetpropositionen för 2006 såvitt avsåg förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar samt motioner som rörde anslagen eller närliggande frågor. Vidare behandlades i betänkandet Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning.

Utskottet föreslog att riksdagen, med anledning av ändringar i utlänningslagen som möjliggjorde en ny prövning av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut som inte verkställts, skulle för bl.a. kommunersättningar vid flyktingmottagande och ersättningar och bostadskostnader för asylsökande anslå drygt 1,2 miljarder kronor mer än vad regeringen föreslagit. Utskottet tillstyrkte därmed en motion (s, v, mp) samt i övrigt förslagen i budgetpropositionen. De under utgiftsområdet föreslagna anslagsbeloppen uppgick därmed till drygt 8,2 miljarder kronor.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna vad som anförts om ökade möjligheter till bl.a. vidarebosättning i Sverige genom en annan fördelning av tillgängliga resurser för migrationspolitiken. Därmed tillstyrkte utskottet helt eller delvis några motioner.

Utskottet avstyrkte övriga motioner och Riksrevisionens styrelses framställning.

I ärendet förelåg tio reservationer av fp, kd, c, v och mp. M-, fp-, kd- och c-ledamöterna redovisade i särskilda yttranden sina respektive partiers budgetförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige (SfU3)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige jämte två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen behandlades genomförandet i svensk rätt av EG-direktivet om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg. Direktivet innehåller sammanfattningsvis bestämmelser om vad som skall gälla när en tredjelandsmedborgare som avvisats eller utvisats från en medlemsstat i EU eller från Island eller Norge måste byta flygplan på en flygplats i en annan medlemsstat för att nå destinationsorten.

En ny lag om transitering av tredjelandsmedborgare, med ikraftträdande den 1 december 2005, föreslogs i propositionen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet förelåg en reservation av v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning (SfU4)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning jämte ett antal motionsyrkanden.

I propositionen föreslogs att personer som kände välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, och som enligt nuvarande bestämmelser gavs skydd som skyddsbehövande i övrigt, i stället skulle få skydd som flyktingar. Lagändringarna föreslogs träda i kraft samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006.

Utskottet föreslog att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna att regeringen skulle återkomma med ett lagförslag som innebar att den som utsatts för människohandel under vissa förutsättningar skulle kunna beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Därmed tillstyrktes delvis ett flertal motionsyrkanden.

Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag samt avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I ärendet förelåg tio reservationer av fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut (SfU5)

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle besluta om ändringar i utlänningslagen.

De föreslagna lagändringarna avsåg en tillfällig ordning, inför den nya utlänningslagens ikraftträdande den 31 mars 2006, med vidgade möjligheter att bevilja uppehållstillstånd. Den skulle gälla fr.o.m. den 15 november 2005 t.o.m. den 30 mars 2006. Den tillfälliga ordningen avsåg möjligheter att få till stånd en ny prövning för vissa grupper som kommit att vistas i Sverige under lång tid och vars avvisnings- eller utvisningsbeslut av olika anledningar inte verkställts, främst vissa barnfamiljer och personer vars avlägsnandebeslut på grund av förhållandena i mottagarländerna inte bedömts kunna verkställas med tvång. Prövningen skulle gälla lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte verkställts. Utlänningsnämndens prövning av s.k. nya ansökningar om uppehållstillstånd (NUT) skulle därmed upphöra. Prövningen enligt den tillfälliga ordningen skulle kunna initieras av Migrationsverket självmant eller efter ansökan av utlänningen.

Migrationsverket skulle därvid få bevilja ett uppehållstillstånd om det kommit fram nya omständigheter i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft. Det skulle gälla vid behov av skydd eller om det fanns praktiska eller medicinska hinder mot att verkställa beslutet eller om det annars skulle vara humanitärt angeläget.

Det av utskottet framlagda lagförslaget motsvarade, med några justeringar, förslagen i en motion (s, v, mp) som utskottet således delvis tillstyrkte.

I betänkandet behandlades även sex motionsyrkanden som också rörde frågan om att inför den nya utlänningslagens ikraftträdande införa en vidgad möjlighet att, under vissa förutsättningar, bevilja uppehållstillstånd. Utskottet avstyrkte dessa motioner.

I ärendet förelåg sex reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Styrningen av integrationspolitiken (SfU6)

Utskottet behandlade Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken.

I betänkandet behandlades även motionsyrkanden som avsåg frågor om integration, om insatser mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering samt om svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte Riksrevisionens styrelses framställning och samtliga motionsyrkanden.

I ärendet förelåg 32 reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. (SfU7)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. jämte sex motioner som väckts med anledning av propositionen. Propositionen byggde på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

I propositionen föreslogs att vid gemensam vårdnad om ett barn skulle det allmänna barnbidraget betalas ut till den förälder som av föräldrarna gemensamt anmälts till Försäkringskassan som mottagare av barnbidraget. Om det inte gjordes någon anmälan skulle bidraget utbetalas till modern.

Vidare föreslogs att för särlevande föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn som bodde växelvis hos föräldrarna, skulle barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna kunna delas så att hälften utbetalades till vardera föräldern. Under vissa förutsättningar skulle barnbidraget även kunna delas efter anmälan av endast en förälder. Om barnbidraget delades skulle även ett eventuellt flerbarnstillägg delas automatiskt.

Slutligen föreslogs att en möjlighet att dela rätten till vårdbidrag, och inte enbart utbetalningen, skulle införas när båda föräldrarna ansökte om detta. Om endast en av föräldrarna ansökte om delad rätt till vårdbidrag fick bidraget delas vid växelvis boende enligt samma kriterier som för delat barnbidrag.

De nya reglerna föreslogs börja gälla den 1 juli 2006.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna.

I ärendet förelåg fyra reservationer av m, fp, kd, v och c.

Riksdagen biföll två gemensamma reservationer av m, fp, kd, v och c och avslog därmed förslaget om delat barnbidrag och vårdbidrag i de fall en förälder motsatte sig delning samt gjorde ett tillkännagivande om en samlad utredning om bidragsregler m.m. som påverkade barn till särlevande föräldrar.

I övrigt biföll riksdagen utskottets förslag till beslut.

Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening (SfU8)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening jämte motioner.

I propositionen föreslogs ändringar i utlänningslagen (2005:716) till följd av rådets direktiv om rätt till familjeåterförening. Ändringarna innebar bl.a. att medlemmar ur kärnfamiljen skulle kunna ges en rätt till uppehållstillstånd för familjeåterförening. Vidare föreslogs att det skulle vara möjligt att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats vid s.k. uppskjuten invandringsprövning om anknytningen upphört. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 maj 2006.

I propositionen föreslogs även att det i utlänningslagen skulle införas en skyldighet för Migrationsverket att, i vissa fall, erbjuda den som ansökte om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening en DNA-analys för att visa det släktskap som åberopas. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändring i utlänningslagen med den ändringen att bestämmelserna om uppehållstillstånd skulle träda i kraft en dag tidigare, dvs. den 30 april 2006.

Såvitt gällde frågan om fortsatt uppehållstillstånd i ett s.k. snabbanknytningsärende när förhållandet upphört främst på grund av våld eller annan allvarlig kränkning, föreslog utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna att regeringen borde se över tillämpningen av denna bestämmelse i syfte att klarlägga huruvida skyddet för kvinnor och barn uppnådde en godtagbar nivå. Om så inte var fallet borde regeringen återkomma till riksdagen med förslag till ändring i utlänningslagen. Därmed föreslog utskottet att riksdagen skulle helt eller delvis bifalla några motioner.

Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I ärendet förelåg 20 reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU9)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU samt varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning jämte motioner.

I propositionen föreslogs lagändringar till följd av det s.k. rörlighetsdirektivet om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m. Ändringarna innebar bl.a. att systemet med uppehållstillstånd skulle avskaffas för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. I stället skulle införas begreppet uppehållsrätt, dvs. en självständig rätt att uppehålla sig i Sverige. Personer med uppehållsrätt skulle få ett utökat skydd mot avvisning och utvisning.

I propositionen föreslogs vidare ändringar i utlänningslagen till följd av EG-direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Ändringarna innebar bl.a. att en ny rättsfigur, ställning som varaktigt bosatt, skulle införas. Enligt huvudregeln skulle en tredjelandsmedborgare, som hade permanent uppehållstillstånd och som vistats oavbrutet i Sverige i fem år, beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Det innebar att personen skulle tillerkännas vissa särskilda rättigheter som liknar de rättigheter som tillkommer unionsmedborgare. För att få denna ställning skulle personen bl.a. kunna försörja sig. En tredjelandsmedborgare som beviljats ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och dennes familjemedlemmar skulle kunna få uppehållstillstånd i Sverige.

Ändringarna föreslogs träda i kraft den 30 april 2006.

Utskottet föreslog några ändringar i lagförslagen av mer redaktionell karaktär. I övrigt tillstyrkte utskottet regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg sex reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU10)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik och ett stort antal motionsyrkanden.

Regeringen redovisade i skrivelsen den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. I skrivelsen redogjordes också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt.

Utskottet föreslog att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört om behovet av speciella barntolkar och att regeringen snarast borde återkomma med förslag. Därmed tillstyrkte utskottet delvis ett motionsyrkande.

Övriga motionsyrkanden avstyrktes. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I betänkandet förelåg 64 reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll en gemensam reservation av m, fp, kd och c om ett tillkännagivande om bl.a. att asylprocedurdirektivet snarast borde genomföras och att regeringen borde verka för att en lista över säkra länder inte antogs av EU. Sverige borde även i högre grad utnyttja möjligheten till undantag och tillämpa en betydligt mer generös tolkning av Dublinförordningen, t.ex. vid sjukdom eller familjeanknytning och särskilt då det gällde barn, varvid prövningen borde ske i Sverige.

Vidare biföll riksdagen en gemensam reservation av m, fp, kd och c om ett tillkännagivande om bl.a. att EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik måste bygga på en generös flyktingpolitik. Asylrätten i Sverige och Europa måste värnas och EU:s medlemsstaters minimiansvar på det flyktingpolitiska området samordnas.

Slutligen biföll riksdagen en gemensam reservation av m, fp, kd och c om ett tillkännagivande om att det måste bli enklare för asylsökande att få arbetstillstånd samtidigt som handläggningstiderna måste förkortas. Det borde även vara möjligt för alla att fortsätta att arbeta så länge ett avvisningsbeslut inte kunnat verkställas. En asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och som hade ett arbete som han eller hon kunde försörja sig på, borde kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att behöva åka tillbaka till hemlandet för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd.

I övrigt biföll riksdagen utskottets förslag till beslut.

Löneskatter för ensamföretag (SfU11)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag jämte en motion som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlades ett antal motionsyrkanden om socialavgifter.

I propositionen föreslogs en ny lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och allmän löneavgift för enmansföretag. Förslaget innebar att enmansföretag som anställde en person endast skulle betala ålderspensionsavgift på den ersättning som betalades till den anställde. Nedsättningen av avgiftsskyldigheten skulle gälla till den del ersättningen inte översteg 25 000 kr per månad och under högst tolv månader. På grund av EG-rättsliga bestämmelser skulle företag som bedrev fiskeri-, jordbruks- eller transportverksamhet inte omfattas av lagen.

Lagen föreslogs träda i kraft den 1 juni 2006 och tillämpas på ersättningar som betalades ut från denna dag t.o.m. den 31 december 2007 samt avse anställningar som inte påbörjats före den 1 januari 2006.

Utskottet tillstyrkte regeringens lagförslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet förelåg nio reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Mottagande av ensamkommande barn (SfU12)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn jämte motioner.

I propositionen föreslogs att särskilda bestämmelser om mottagande av ensamkommande barn skulle införas i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), innebärande bl.a. att mottagandet av de ensamkommande barnen skulle handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket, som dock skulle behålla det övergripande ansvaret för mottagandet.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändring i LMA och godkänna föreslagna riktlinjer om statlig ersättning till kommuner för mottagande av ensamkommande barn.

Såvitt gällde god man för ensamkommande barn, föreslog utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna dels att regeringen snarast borde återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att den gode mannen skulle utses inom 24 timmar efter barnets ankomst till Sverige, dels att den nya lagbestämmelsen skulle utvärderas senast ett år efter ikraftträdandet. Därmed tillstyrkte utskottet helt respektive delvis två motionsyrkanden i frågan.

Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I ärendet förelåg tolv reservationer av s, fp, kd, c, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Pensionssystemet (SfU13)

Utskottet behandlade motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2005 om pensionssystemet. Motionerna gällde bl.a. pensionssystemets utformning, pensionsrättens storlek vid totalförsvarsplikt, uttag av pensionsmedel för kompetensutveckling m.m. samt fördelningen av pensionsrätt mellan makar och efterlevandeskydd. Några motionsyrkanden gällde premiepensionssystemets fonder.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet förelåg sex reservationer av m, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier (SfU14)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter samt om uppehållstillstånd för studier jämte motionsyrkanden.

Med anledning av rådets direktiv om överföring av passageraruppgifter föreslogs i propositionen att flygbolag som transporterade passagerare till Sverige från en stat som inte tillhörde EU eller Schengenområdet skulle, om polismyndighet begärde det, överföra information om passagerarna så snart incheckningen var klar. Transportörer som underlät detta eller som överfört ofullständiga eller felaktiga uppgifter föreslogs kunna få betala en särskild avgift om högst 46 000 kr. Rikspolisstyrelsen skulle spara uppgifterna i ett passagerarregister. För detta ändamål föreslogs en ny lag om passagerarregister, som skulle träda i kraft den 1 september 2006.

Med anledning av EG-direktivet om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete föreslog regeringen att det skulle bli möjligt att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier om det framkom att förutsättningarna för att bevilja tillståndet inte längre förelåg, t.ex. om innehavaren aldrig infunnit sig för registrering vid skolan eller om studierna inte påbörjats eller avbrutits i förväg. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2007.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande om att regeringen skulle följa upp och analysera tillämpningen av förslagen avseende överföring av passageraruppgifter och de aspekter på tillämpningen som belyste förhållandet till Genèvekonventionen och andra folkrättsliga åtaganden liksom till den svenska grundlagen. Regeringen borde därefter återkomma till riksdagen med en redovisning. Därmed tillstyrktes ett motionsyrkande.

Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I ärendet förelåg sex reservationer av m, fp, kd, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning (SfU15)

Utskottet behandlade proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen. Propositionen byggde på en överenskommelse mellan regeringen, v och mp.

I propositionen föreslogs att inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst skulle höjas från sju och en halv till tio gånger prisbasbeloppet fr.o.m. den 1 juli 2006. Det höjda inkomsttaket skulle bl.a. omfatta sjukpenning, rehabiliteringspenning, havandeskapspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning. Däremot omfattade förslaget inte inkomsttaken för sjuk- och aktivitetsersättning eller för arbetsskadelivränta.

Vidare föreslogs att lägstanivån för hel föräldrapenning skulle höjas från 60 kr per dag till 180 kr per dag. Därmed skulle också 240-dagarsvillkoret ändras till att föräldern under angiven period skall ha varit försäkrad för en sjukpenning över 180 kr per dag.

Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionerna. Utskottet föreslog därvid några ändringar av mer redaktionell art. Vidare föreslog utskottet att det höjda taket även skulle gälla i vissa fall för den särskilda arbetsskadeersättning som utgavs som kompensation för karensdagar.

I ärendet förelåg två reservationer av m, fp, kd och c.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU16)

Utskottet behandlade delar av regeringens proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor. Även två motioner som avsåg frågor om sjukpenning behandlades.

I propositionen lämnades bl.a. förslag om en utvidgning av rätten till tillfällig föräldrapenning som utges under ett obegränsat antal dagar, om vilande sjuk- eller aktivitetsersättning vid studier, om samboförhållanden i fråga om bostadstillägg till pensionärer och om en justering av reglerna för inkomstberäkning vid beräkning av särskilt bostadstillägg.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med en mindre justering och avstyrkte motionerna.

I ärendet förelåg två reservationer av fp, v, c och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Konvention mellan Sverige och Chile (SfU17)

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile.

I propositionen föreslogs att riksdagen skulle godkänna ett avtal den 12 december 2005 som ändrade konventionen om social trygghet mellan Sverige och Chile och att konventionen skulle gälla som lag i Sverige. I huvudsak föranleddes ändringarna i konventionen av det reformerade svenska pensionssystemet.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna avtalet och anta regeringens lagförslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Rättelse i utlänningslagen (SfU18)

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen med ändring av ett tidigare beslut skulle anta den av utskottet föreslagna lydelsen av 8 kap. 1 § utlänningslagen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

 

Yttranden till andra utskott

2005/06:SfU1y till finansutskottet över budgetpropositionens (prop. 2005/06:1) förslag dels om fördelning av statsbudgetens utgifter på utgiftsområdena 8 samt 10–12, dels om beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, dels om beräkningen av statsbudgetens inkomster i de delar som avsåg utskottets beredningsområde.

2005/06:SfU2y till finansutskottet över tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2005.

2005/06:SfU3y till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid.

2005/06:SfU4y till finansutskottet över 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa EU-frågor inom sitt beredningsområde och liksom tidigare år fått information från Utrikesdepartementet och Socialdepartementet inför aktuella ministerrådsmöten.

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde vad gäller personers fria rörlighet och bl.a. möjligheterna att uppnå en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem så att arbetstagare och deras familjemedlemmar som flyttar mellan medlemsländerna inte går miste om förmåner på grund härav. Under riksmötet har Socialdepartementet bl.a. informerat om förslag till EG-förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Tillämpningsförordningen utgör en förutsättning för att förordning 883/2004 skall kunna träda i kraft.

Utskottet har under riksmötet även följt utvecklingen på det asyl- och migrationspolitiska området och därvid haft en fortlöpande dialog med Utrikesdepartementet, innebärande bl.a. information om ett nytt informationssystem om viseringar (VIS) samt vissa andra viseringsfrågor, om en strategisk plan för laglig migration (framför allt arbetskraftsinvandring) samt om det fortsatta arbetet i övrigt med genomförande av ett flerårigt program för rättsliga och inrikes frågor, det s.k. Haagprogrammet. Vidare har Utrikesdepartementet informerat bl.a. om kommissionens förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistats olagligt i medlemsstaterna.

Under våren 2006 behandlade utskottet även fyra propositioner som avsåg genomförandet i svensk rätt av EG-direktiven om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg (SfU3), om rätt till familjeåterförening (SfU8), om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU9) samt om överföring av passageraruppgifter och om uppehållstillstånd för studier (SfU14).

I övrigt har utskottet behandlat ett flertal motioner om olika EU-frågor, främst i betänkande SfU10 Migration och asylpolitik.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet följer i det löpande arbetet regelmässigt upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras och gör dessutom en gång om året ett samlat ställningstagande vad gäller utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete. Uppföljning sker främst genom att utskottet vid sina sammanträden får redovisningar från regeringen och berörda myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Underlag för uppföljningsarbetet inhämtas också vid utskottsutfrågningar samt vid sammanträffanden med företrädare för myndigheterna inom utskottets beredningsområde. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har betydelse för uppföljningsarbetet.

Sedan tidigare följer utskottet utvecklingen av sjukfrånvaron och hur de av regeringen uppsatta målen för minskning av ohälsan uppfylls. Som ett led i uppföljningsarbetet tar utskottet del av statistik om ohälsan på månadsbasis. Utskottet har även informerat sig om Försäkringskassans arbete med att minska sjukfrånvaron och hållit en offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar.

Vidare har utskottet informerat sig om Försäkringskassans verksamhet i stort, om rehabiliteringsverksamheten samt om förtroendemannarollen hos Försäkringskassan.

Utskottet har även inhämtat information om kommunernas mottagande av flyktingar m.fl.

Offentliga utfrågningar

Utskottet höll under riksmötet två offentliga utfrågningar.

I samband med behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken (2005/06:RRS2) höll utskottet den 21 februari 2006 en offentlig utfrågning. Anföranden hölls av deltagare från Integrationsverket samt från Uppsala, Lunds och Växjö universitet. Dessutom var ytterligare myndigheter och organisationer inbjudna för att svara på frågor. Utfrågningen ingår som bilaga 2 i betänkande SfU6.

Som ett led i utskottets arbete med att följa upp riksdagens beslut inom utskottets ansvarsområde höll utskottet den 9 mars 2006 en offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader. Inledningsanföranden hölls av statssekreterare Anders Teljebäck, Näringsdepartementet och generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan. Dessutom var ett antal myndigheter och organisationer inbjudna för att svara på frågor. Utfrågningen ingår som bilaga 3 i betänkande SfU16.

Myndighetskontakter m.m.

Under riksmötet fick utskottet muntlig information om verksamheten vid myndigheter inom utskottets beredningsområde. Förutom att myndigheterna medverkade vid utskottets utfrågningar inhämtades muntlig information enligt följande.

I samband med utskottets behandling av fråga om ändringar i utlänningslagen inhämtades hösten 2005 information av representanter för Utrikesdepartementet, Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik m.fl. och Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren m.fl.

I samband med utskottets behandling av budgetpropositionen under hösten 2005, utgiftsområde 10, informerade generaldirektör Curt Malmborg m.fl. om Försäkringskassans verksamhet och om arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Våren 2006 informerade Curt Malmborg m.fl. även om rehabiliteringsverksamheten. Utskottet besökte dessutom Försäkringskassan.

I samband med utskottets behandling av propositionen om delat barnbidrag vid växelvis boende m.m. höll utskottet en sluten utfrågning med representanter för Barnombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Socialstyrelsen, TCO, Sveriges Makalösa Föräldrar, Försäkringskassan och Socialdepartementet.

I samband med utskottets behandling av motioner om det reformerade pensionssystemet, informerade en representant för Premiepensionsmyndigheten om fondbyten.

Generaldirektör Andreas Carlgren m.fl., Integrationsverket, informerade våren 2006 om kommunernas mottagande av flyktingar.

Representanter för Socialdepartementet, Försäkringskassan och Ideella föreningen Försäkringskassans förtroendevalda informerade om förtroendemannarollen inom Försäkringskassan.

Uppvaktning av organisationer m.m.

Företrädare för Fountaine House uppvaktade utskottet om arbetsrehabilitering av psykiskt långtidssjuka.

Turkiska riksförbundet uppvaktade utskottet om vårdförmåner under vistelse i Turkiet.

Skogsbärsbranschens Intresseorganisation uppvaktade utskottet om arbetsgivaravgifter för utländsk arbetskraft.

Sveriges Psykologförbund och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund uppvaktade utskottet om psykologers och sjukgymnasters roll i sjukskrivningspocessen.

Företrädare för invandrarorganisationer uppvaktade utskottet i frågor om pension till personer som befinner sig utomlands.

Utskottet besökte Läkarförbundet hösten 2005 och Svenskt Näringsliv våren 2006.

Utländska besök

Under riksmötet har utskottet haft besök av:

- ledamöter från franska nationalförsamlingen, tyska förbundsdagens budgetutskott, brittiska underhuset, delstatsparlamenten i Sachsen-Anhalt och Niedersachsen i Tyskland samt från Turkmenistan,

- delegationer från Vietnam, Armeniens regering och Rumäniens senat,

- australiska representanthusets talman,

- vice talmannen i polska sejmen samt lokalpolitiker från Georgien.

 

Övrigt

Utskottet besökte Nynäshamns kommun och Försäkringsmedicinskt centrum hösten 2005.

Utskottet gjorde en studieresa till Oslo den 11–12 januari och besökte norska Utlendningsdirektoratet, Stortingets Arbeids- og socialkomitee samt Telenor.

Den 24 januari 2006 anordnade utskottet en pressträff för att informera om utskottets arbete under våren 2006.

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.