Socialutskottets verksamhet riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC34F

Socialutskottets verksamhet

riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Utgiftsområdet omfattar politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik. Utgiftsområdet omfattar även anslagen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning, vilka ingår i politikområdet Forskningspolitik inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.


Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2007/08 hade socialutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Kenneth Johansson (c)

Ylva Johansson (s)

Cecilia Widegren (m)

Magdalena Andersson (m)

Christer Engelhardt (s)

Marianne Kierkemann (m)

Lars U Granberg (s)

Johan Pehrson (fp) (t.o.m. 3 oktober 2007)

Tobias Krantz (fp) (fr.o.m. 4 oktober 2007)

Marina Pettersson (s)

Jan R Andersson (m)

Lennart Axelsson (s)

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Margareta B Kjellin (m)

Elina Linna (v)

Catharina Bråkenhielm (s)

Lars-Ivar Ericson (c)

Thomas Nihlén (mp)

 

Suppleanter

Finn Bengtsson (m)

Per Svedberg (s)

Mats G Nilsson (m)

Ann Arleklo (s)

Mikael Cederbratt (m)

Lennart Levi (c)

Désirée Liljevall (s)

Barbro Westerholm (fp)

Kent Härstedt (s)

Helena Bouveng (m)

Kerstin Engle (s)

Rosita Runegrund (kd)

Mats Gerdau (m)

Eva Olofsson (v)

Lars Wegendal (s)

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

Gunvor G Ericson (mp)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Marianne Berg (v)

Jan Lindholm (mp)

Carin Runeson (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Dan Kihlström (kd)

Solveig Ternström (c)

Boriana Åberg (m) (fr.o.m. 18 januari t.o.m. 15 mars 2008)

Ordförande i utskottet var Kenneth Johansson. Vice ordförande var Ylva Johansson. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Dohnhammar, kanslichef

Anders Bergene, föredragande

Anna Rune, föredragande

Kirsten Dieden, föredragande

Cecilia Persson, föredragande

Anita Lysholm, utskottsassistent

Andreas Hagström, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2007/08 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 37 tillfällen. Utskottet behandlade sammanlagt 17 propositioner, 2 skrivelser från regeringen, 2 vitböcker från EU-kommissionen, 1 redogörelse och 1 framställning från Riksrevisionens styrelse samt 529 motionsyrkanden. Utskottet avlämnade 19 betänkanden och 2 utlåtanden till kammaren. Dessutom avgav utskottet 2 yttranden till andra utskott.

 

Vidare beredde utskottet under riksmötet 2007/08 ett ärende gemensamt med justitieutskottet. Detta skedde genom deputerade i ett sammansatt utskott (det sammansatta justitie- och socialutskottet, JuSoU). Ärendet avsåg regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Det sammansatta utskottet avlämnade betänkandet 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. En närmare beskrivning av det sammansatta utskottets arbete finns i dess verksamhetsberättelse.

Betänkanden

Anslagen för 2008

I betänkande 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. behandlade utskottet regeringens förslag beträffande anslagen under utgiftsområdet 9 för budgetåret 2008, Riksrevisionens styrelses framställning angående statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS (2006/07:RRS24) samt ca 130 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till medelsanvisningar samt begärda bemyndiganden. Samtliga motionsyrkanden samt Riksrevisionens styrelses framställning avstyrktes. Vidare tillstyrkte utskottet dels regeringens förslag till mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik, dels ett upphävande av det nuvarande målet. Regeringens förslag innebär att följande mål ska gälla för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik: Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Utskottet tillstyrkte även ett förslag om att avveckla det nationella rådet för vårdpolitik.

Dessutom tillstyrkte utskottet ett förslag till förändrat mål för politikområdet Äldrepolitik. Regeringen ansåg att de nationella målen för politikområdet Äldrepolitik behövde kompletteras så att arbetet med uppföljning och kvalitetsutveckling lyftes fram. Regeringen föreslog därför att målet för regeringens insatser också ska vara att främja huvudmännens utveckling av god kvalitet i vård och omsorg om äldre kvinnor och män.

Därutöver tillstyrkte utskottet regeringens förslag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Förslaget innebar att för det fall samtliga kommuner inom ett landstings område ingår i en överlåtelse av skyldighet att erbjuda hemsjukvård får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Även regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) tillstyrktes. Förslaget innebär att vid bedömning av rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL får hemmavarande barns och hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete endast beaktas till den del de överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna deltog inte i beslutet utan redovisade sina alternativa budgetförslag i särskilda yttranden. I betänkandet finns 25 reservationer och 6 särskilda yttranden.

Hälso- och sjukvårdspolitik

I betänkande 2007/08:SoU4 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:124, 10 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen samt 18 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag att abortlagen (1974:595) ändras så att kravet att kvinnan ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att genomgå abort eller avbrytande av havandeskap, tas bort. I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet.

Utskottet såg vidare positivt på regeringens avsikt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa konsekvenserna av den föreslagna lagändringen. Utskottet ansåg i det sammanhanget att det vore värdefullt att utvärdera om ekonomiska villkor är av betydelse när det gäller utländska kvinnors önskemål om att göra abort i Sverige. Utskottet välkomnade även regeringens satsningar på åtgärder i syfte att förebygga oönskade graviditeter. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 5 reservationer.

I betänkande 2007/08:SoU6 Ändring i lagen om blodsäkerhet m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:2 Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m. Bakgrunden till lagförslaget är behovet av genomförande av kommissionens direktiv 2005/61/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om krav på spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser. Lagstiftningsärendet omfattar ändringar i sekretesslagen (1980:100), läkemedelslagen (1992:859), lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt i lagen (2006:496) om blodsäkerhet. Utskottet tillstyrkte lagförslagen. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen.

I betänkande 2007/08:SoU7 Nikotinläkemedel i handeln behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:17 samt två motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Den nya lagen ska möjliggöra för andra än Apoteket AB (publ) att bedriva handel med receptfria nikotinläkemedel. Lagen kräver dock att en näringsidkare först anmäler handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas, och kommunerna ska även svara för vissa kontrolluppgifter. Läkemedelsverket ska ansvara för den övergripande tillsynen och bl.a. ha möjlighet att förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter. Näringsidkarna ska, i likhet med vad som gäller på tobaksområdet, vara skyldiga att utöva s.k. egenkontrollprogram för verksamheten. Det ska vidare vara förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader, och motsvarande ansvar föreslås gälla vid utebliven anmälan. Propositionen innehåller även förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859), lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Utskottet ställde sig, med en smärre redaktionell ändring, bakom de föreslagna ändringarna. Motionerna avstyrktes. I betänkandet finns 2 reservationer.

I betänkande 2007/08:SoU9 Statligt tandvårdsstöd behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:49 och tre motioner innefattande sammanlagt 17 yrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades 4 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007. I propositionen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Det allmänna tandvårdsbidraget utgörs av ett fast årligt belopp, som samtliga som är berättigade till statligt tandvårdsstöd kan använda för betalning av ersättningsberättigande tandvård under en period av högst två år fr.o.m. den 1 juli varje år. Tandvårdsersättningen är avsedd som ett skydd mot höga kostnader och lämnas med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvård som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, i den mån kostnaderna överstiger ett visst fastställt belopp. I propositionen redovisar regeringen att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att förbereda inrättandet av ett tandhälsoregister. Bestämmelser om registret kommer att tas in i en särskild förordning. Utskottet tillstyrkte i huvudsak förslagen i propositionen och avstyrkte samtliga motioner. När det gäller uppgiftslämnandet till det planerade tandhälsoregistret föreslog utskottet en ändring innebärande att uppgifterna ska lämnas direkt till Socialstyrelsen och att Försäkringskassan endast ska hantera den tekniska insamlingen för Socialstyrelsens räkning. Därmed betraktas uppgifterna inte som allmänna handlingar hos Försäkringskassan, vilket förstärker patienternas integritetsskydd. I betänkandet finns 11 reservationer och 2 särskilda yttranden.

I betänkande 2007/08:SoU12 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:96. Bakgrunden till propositionens lagförslag är behovet av genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. Lagstiftningsärendet omfattade ett förslag till lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen och utskottet tillstyrkte lagförslaget.

I betänkande 2007/08:SoU15 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:70, tre följdmotioner samt en motion från den allmänna motionstiden 2007. I propositionen föreslås att det införs en ny vårdform, öppen psykiatrisk tvångsvård, i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen får bedrivas utanför sjukvårdsinrättningen och förutsätter bl.a. att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. Den nya vårdformen beslutas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av chefs-överläkaren. Till ansökan ska fogas en samordnad vårdplan av vilken ska framgå bl.a. patientens behov av insatser från hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten samt vilken enhet vid landstinget, kommunen eller annan huvudman som ansvarar för de insatser som planeras. Regeringen avser vidare att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera vården och stödet till de patienter som överförs till den nya vårdformen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lagändringar som även innefattade ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Motionerna avstyrktes. I betänkandet finns 2 reservationer och 1 särskilt yttrande.

I betänkande 2007/08:SoU16 Patientdatalag m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:126 och tre motioner innefattande sammanlagt tio yrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlade utskottet två motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007. Utskottet behandlade även de delar av proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården samt proposition 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri som avser förslag till ändringar i 14 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) och som överlämnats till utskottet för att behandlas i detta ärende. Även ett motionsyrkande med anledning av proposition 2007/08:70 behandlades. I betänkandet behandlades dessutom Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser vid anmälningar av vårdskador (2007/08:RRS19).

Proposition 2007/08:126 innehåller bl.a. förslag till en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag. Den föreslagna regleringen innebär att patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister ersätts av den nya lagen. I denna lag, som ska gälla för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap, regleras bl.a. sådana frågor som skyldigheten att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst eller på annat elektroniskt sätt samt nationella och regionala kvalitetsregister. Härutöver föreslås ändringar i bl.a. sekretesslagen (1980:100).

Proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården innehåller – i den del som behandlades av utskottet i föreliggande betänkande – förslag till en sekretessbrytande bestämmelse i 14 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100), som innebär att uppgifter om personer som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård kan lämnas ut med stöd av den nu föreslagna sekretessbestämmelsen.

Proposition 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri innehåller – i den del som behandlades av utskottet i föreliggande betänkande – förslag till en sekretessbrytande bestämmelse i 14 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100), som innebär att personal inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten får möjlighet att utan hinder av sekretess kontakta polis eller annan myndighet för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående trafiknykterhetsbrott.

Utskottet ställde sig bakom och välkomnade regeringens förslag till patientdatalag som bl.a. möjliggör både en ökad patientsäkerhet och ett starkt integritetsskydd. Utskottet ställde sig, med vissa lagtekniska ändringar, även bakom övriga i propositionerna föreslagna ändringar. När det gällde Riksrevisionens styrelses redogörelse konstaterade utskottet att Patientsäkerhetsutredningen har i uppdrag att göra en översyn ur ett patientperspektiv av den lagstiftning som omfattar bl.a. tillsyn över hälso- och sjukvården och ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Mot bakgrund av utredningens pågående arbete föreslog utskottet att redogörelsen skulle läggas till handlingarna. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 6 reservationer och 3 särskilda yttranden.

I betänkande 2007/08:SoU17 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:87, ett motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen samt sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007. För att bredda beslutsunderlaget i ärendet höll utskottet en mycket bred offentlig utfrågning. Utskottet höll även slutna fördjupande utfrågningar med företrädare för Socialdepartementet, Läkemedelsförmånsnämnden och Konkurrensverket. Vidare yttrade sig näringsutskottet i ärendet (2007/08:NU4y). Av yttrandet framgår att näringsutskottet hållit slutna utfrågningar med företrädare för Socialdepartementet, Konkurrensverket och Konsumentverket. Socialutskottet tillstyrkte regeringens förslag om att den ska ges bemyndigande att omstrukturera ägandet av Apoteket AB genom att inrätta ett moderbolag som innehar alla aktier i Apoteket AB under sådan tid som behövs för att säkerställa genomförandet av en omreglering av apoteksmarknaden samt att inrätta ett av staten helägt servicebolag med ansvar för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser. Vidare tillstyrkte utskottet förslaget om att regeringen bemyndigas att vidta de åtgärder som behövs för att Apoteket AB till utomstående ska avyttra apotek som Apoteket AB innehar, att låta Apoteket AB vid avyttringar som likvid endast ta emot kontanter samt att i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förbereda och anpassa Apoteket AB till en omreglerad apoteksmarknad. Slutligen tillstyrktes förslaget att riksdagen godkänner att de kostnader som uppkommer i samband med åtgärder för omstrukturering och avyttring av apotek får finansieras genom att dessa kostnader avräknas mot intäkterna i Apoteket AB:s löpande verksamhet och försäljningsintäkterna från avyttring av apotek. Vidare förutsatte utskottet att regeringen vid en eventuell försäljning av delar av Apoteket AB vidtar åtgärder så att viktigare kulturhistoriska och konstnärliga värden i bolaget kvarstår i statlig ägo. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 2 reservationer.

I betänkande 2007/08:SoU18 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:138. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands, för att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet. Genom lagen ges Sverige möjlighet att tillhandahålla hälso- och sjukvård vid insatser utomlands och med annat syfte än som bistånd till annat land. Katastrofmedicinska insatser kommer att utgöra en del av de samordnade svenska insatserna utomlands. Ett antal landsting ska enligt förslaget vara skyldiga att upprätthålla en beredskap för katastrofmedicinska insatser utomlands, medan andra landsting får upprätthålla sådan beredskap. Landstingen ska enligt den föreslagna lagen få ersättning av staten dels för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som landstingen utfört utomlands, dels för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap för sådana insatser. Utskottet tillstyrkte, med en smärre ändring, lagförslaget. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen.

I betänkande 2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:142. I propositionen lämnas förslag som ger vårdgivare en ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus. Sjukhusen ska på egen hand eller genom avtal med andra aktörer helt eller delvis kunna sköta läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen så att den bedrivs rationellt och på ett sådant sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. För det ändamålet ska det finnas sjukhusapotek med farmaceutisk kompetens. Sjukhusapotek som sköter läkemedelsdistributionen inom sjukhusen finns redan idag. Sjukhusapotek ska inte förväxlas med de s.k. expeditionsapoteken som vänder sig till allmänheten och drivs av Apoteket AB med stöd av bolagets verksamhetsavtal med staten. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen. I betänkandet finns 1 särskilt yttrande.

I betänkande 2007/08:SoU21 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:145. I propositionen föreslås ändringar i sekretesslagen (1980:100) och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. till följd av att Läkemedelsförmånsnämnden föreslås få det nya namnet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Namnbytet föranleds av att Läkemedelsförmånsnämnden tillförs uppgifter även på tandvårdsområdet. Utskottet tillstyrkte lagändringarna samt godkände regeringens förslag om utvidgade uppgifter för myndigheten. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen.

Folkhälsopolitik

I betänkande 2007/08:SoU11 En förnyad folkhälsopolitik behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:110 samt fem följdmotioner innehållande sammanlagt 71 yrkanden. Vidare behandlades ca 115 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007 och 2 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2006. Utskottet delade regeringens uppfattning att det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet – att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – ska ligga fast. För att nå detta mål krävs ett långsiktigt, målinriktat och sektorsövergripande arbete inom samtliga sektorer som påverkar folkhälsans utveckling. För att underlätta detta arbete har en samlad målstruktur med elva målområden utvecklats. Utskottet väkomnade vidare regeringens förslag till förnyelse av folkhälsopolitiken och ansåg i likhet med regeringen att en verkligt effektiv folkhälsopolitik ska genomföras med utgångspunkt i den enskilda människans integritet och valfrihet och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till rubricering av målområdena som ska vara: 1 Delaktighet och inflytande i samhället; 2 Ekonomiska och sociala förutsättningar; 3 Barns och ungas uppväxtvillkor; 4 Hälsa i arbetslivet; 5 Miljöer och produkter; 6 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård; 7 Skydd mot smittspridning; 8 Sexualitet och reproduktiv hälsa; 9 Fysisk aktivitet; 10 Matvanor och livsmedel; 11 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 51 reservationer och 2 särskilda yttranden.

I betänkande 2007/08:SoU19 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:119, tre motioner som väckts med anledning av propositionen samt en motion från den allmänna motionstiden 2007. Lagstiftningsärendet omfattar ändringar i alkohollagen (1994:1738). Bakgrunden till lagförslagen är behovet av anpassningar av den svenska rätten till EG-rätten. Utskottet ställde sig bakom att det i alkohollagen införs en bestämmelse om att en enskild person som fyllt 20 år ska få föra in spritdrycker, vin eller starköl genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, för sitt eget eller sin familjs personliga bruk, från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till Sverige (EES). Utskottet ställde sig vidare bakom att förbudet i alkohollagen mot att i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker inte ska gälla vid bl.a. sådan införsel. Dessutom ställde sig utskottet bakom att bestämmelsen i alkohollagen om förbud mot användande av varukännetecken i samband med marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker och alkoholdrycker med en alkoholhalt på upp till 15 volymprocent upphävs. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte samtliga motioner. I betänkandet finns 4 reservationer.

Barnpolitik

I betänkande 2007/08:SoU14 Barnpolitiken och dess inriktning behandlade utskottet regeringens skrivelse 2007/08:111 Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter och 18 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlades ett drygt femtiotal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2006 och 2007. Utskottet pekade på att det för närvarande finns ett antal områden som regeringen ser som särskilt viktiga att prioritera i det fortsatta arbetet för att ta till vara och stärka barns rättigheter och intressen. Följande områden nämns i skrivelsen:

• Det strategiska arbetet med att genomföra barnkonventionen, innefattande förstärkt uppföljning, samordning och kompetensutveckling i syfte att förbättra tillämpningen av barnkonventionen,

• stödet i föräldraskapet, innefattande stöd- och utbildningsinsatser för föräldrar med barn i olika åldrar och med olika förutsättningar och behov,

• arbetet med att bekämpa våld mot barn, innefattande åtgärder för att bekämpa alla former av våld mot barn,

• arbetet med att främja barns psykiska hälsa, innefattande åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

Utskottet ansåg att prioriteringarna inom barnpolitiken var väl avvägda och avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete på området. Utskottet lade skrivelsen till handlingarna. I betänkandet finns 21 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Handikappolitik

I betänkande 2007/08:SoU8 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:43 samt två motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i sin helhet. Genom de föreslagna lagändringarna som innebär bl.a. att kommunernas nämnder blir redovisningsskyldiga, och möjligen även skyldiga att betala en sanktionsavgift, för beviljade men ej verkställda beslut tydliggörs när beslut om insatser som beviljas med stöd av 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader och även varför så ej skett. Bestämmelserna syftar till att stärka rätts­säkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Motionerna avstyrktes. I betänkandet finns 1 reservation.

I betänkande 2007/08:SoU13 Kostnader för personlig assistans behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:61. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning. I propositionen föreslås dels en förtydligande bestämmelse om att assistansersättning ska utbetalas endast under förutsättning att den används för köp av personlig assistans av någon som anordnar sådan eller för att avlöna egna personliga assistenter, dels att en ersättningsberättigad som inte har använt hela assistansersättningen ska betala tillbaka den återstående delen till Försäkringskassan. Syftet med lagändringarna är att bevara assistansreformens trovärdighet och legitimitet så att en ändamålsenlig användning av assistansersättningen säkerställs. Utskottet välkomnade ett kommande uppdrag om en samlad informationssatsning för dem som är berättigade till assistansersättning och instämde i att det är viktigt att den föreslagna reformen följs upp. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen.

Socialtjänstpolitik

I betänkande 2007/08:SoU5 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:129 och två motioner innehållande sammanlagt 25 yrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlades ett drygt tjugotal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2005, 2006 och 2007. I propositionen föreslås ett antal ändringar i reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Förslagen syftar till att stärka barns och ungas ställning, att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga samt att denna vård ges i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet. Lagändringarna innebär bl.a. att socialnämndens ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om vilket slags information som lämnats och hur den lämnats den unge samt den unges inställning. För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem gäller vidare att en genomförandeplan ska upprättas. Dessutom får ett barn inte placeras i ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård (jourhem) eller i ett familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd. Vidare ges Statens institutionsstyrelse utökade möjligheter till provtagning för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i särskilda ungdomshem. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte samtliga motioner. I betänkandet finns 14 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Övriga frågor

I betänkande 2007/08:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2006/07:125. Utskottet föreslog att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Utskottet förutsatte dock att regeringen framdeles, i kommande redovisningar, kompletterar med en jämställdhetsredovisning av de olika verksamheter, som får del av medlen ur Allmänna arvsfonden. Ingen motion väcktes med anledning av skrivelsen.

Utlåtanden

I utlåtande 2007/08:SoU3 Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma behandlade utskottet vitboken med samma namn som utlåtandet, KOM(2007) 279. Utskottet ställde sig positivt till det initiativ som EU-kommissionen nu tagit på folkhälsoområdet genom den vitbok som presenterats och delade kommissionens uppfattning att åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med den problematik som fetma och övervikt utgör. Utskottet underströk dock att initiativ på EU-nivå endast bör tas i de fall samarbetet innebär ett mervärde eller bidrar till ett positivt utbyte av goda erfarenheter och exempel. Det var således utskottets bestämda uppfattning att frågan även i fortsättningen bör behandlas eller beslutas i former som inte innebär bindande lagstiftning för medlemsländerna och att EU bör inrikta sig på att enbart stödja medlemsländernas arbete på området.

I utlåtande 2007/08:SoU10 Hälsostrategi för EU 2008–2013 behandlade utskottet vitboken Tillsammans för hälsa: Strategi för EU 2008–2013, KOM (2007) 630. Utskottet välkomnade kommissionens förslag till ny hälsostrategi för EU. Bakgrunden till kommissionens initiativ är att det har tillkommit nya utmaningar som kan utgöra allvarliga hot mot hälsan. Det handlar t.ex. om den åldrande befolkningen, pandemier och andra allvarliga fysiska och biologiska händelser samt bioterrorism. Dessutom sker stora förändringar som påverkar hälso- och sjukvårdssystemen, delvis beroende av ny teknik. Kommissionen föreslår nya strategiska mål för arbetet med hälsa inom EU-samarbetet samt nya arbetssätt och metoder. Utskottet ansåg, under förutsättning att det sker med beaktande av subsidiaritetsprincipen och att det nationella ansvaret för att ge och organisera hälso- och sjukvårdstjänster respekteras, att det är positivt med samarbete på EU-nivå i olika hälsofrågor.

Yttranden

I yttrande 2007/08:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till finansutskottet redovisade socialutskottet sin uppfattning rörande regeringens förslag till ram för utgiftsområde 9 i budgetpropositionen jämte motionsyrkanden såvitt avsåg utskottets beredningsområde. Socialutskottet ansåg att regeringens prioriteringar var väl avvägda samt att regeringens förslag till ram för budgetåret 2008 borde tillstyrkas. Vidare ansåg utskottet att beräkningarna av utgifterna för budgetåren 2009 och 2010 såvitt gäller utgiftsområde 9 borde tillstyrkas. Socialutskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avstyrkas. Tre avvikande meningar lämnades.

I yttrande 2007/08:SoU2y Tilläggsbudget för budgetåret 2008 till finansutskottet över 2008 års tilläggsbudgetproposition (prop. 2007/08:99), jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde, ansåg utskottet att det borde tillstyrkas att det från anslaget 13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård förs 1 000 000 kr till anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m. för att finansiera en eller flera försöksverksamheter inom ramen för Utredningen om nationell cancerstrategi för framtiden (dir. 2007:110). Vidare föreslog utskottet att det borde tillstyrkas att anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri minskades med 1 530 000 kr för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 25:2 Studiemedel m.m. och anslaget 25:3 Studiemedelsräntor m.m. Utskottet ansåg att även övriga förslag till medelsförändringar borde tillstyrkas. Samtliga motionsyrkanden föreslogs avstyrkas.

EU-frågorna

Sedan 2007 har riksdagens arbete med EU-frågor förändrats med inriktning på att riksdagen ska involveras mer i EU-arbetet än vad tidigare varit fallet (bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:334). Enligt den nya ordningen ska utskotten bl.a. granska grön- och vitböcker samt andra strategiska dokument och redovisa utfallet därav i utlåtanden till kammaren. Utskottet har under riksmötet redovisat sin granskning av två vitböcker, dels i utlåtande 2007/08:SoU3 om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma, dels i utlåtande 2007/08:SoU10 om vitboken Hälsostrategi för EU 2008–2013. Utskottet följer utvecklingen inom EU och får information från Socialdepartementet rörande frågor inom utskottets ansvarsområde. Vidare bevakar utskottets kansli dokument från EU och presenterar fortlöpande dessa för utskottets ledamöter. Kansliet har upprättat en promemoria över aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde.

Den 23 oktober 2007 informerade statssekreterare Ragnwi Marcelind och medarbetare om aktuella EU-frågor.

Den 30 oktober 2007 lämnade statssekreterare Karin Johansson med medarbetare information om aktuella EU-frågor.

Den 27 november 2007 lämnade statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind med medarbetare information inför EPSCO-rådet den 5–6 december.

Den 19 februari 2008 lämnade statssekreterare Ragnwi Marcelind med medarbetare information inför EPSCO-rådet den 29 februari.

Den 5 juni 2008 lämnade statssekreterare Karin Johansson med medarbetare information inför EPSCO-rådet den 9–10 juni.

Utskottsutfrågningar

Den 19 september 2007 genomförde utskottet en offentlig utfrågning på temat våld mot äldre. De inbjudna var professor Britt-Inger Saveman från Högskolan i Kalmar, Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborgs stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor vid Uppsala universitet, Sveriges Kommuner och Landsting, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen.

Den 25 mars 2008 genomförde utskottet en offentlig utfrågning på temat Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. De inbjudna var företrädare för Socialstyrelsen, Karolinska Institutet, Västra Götalandsregionen, Gotlands kommun, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, kvinnokliniken vid Skellefteå lasarett samt vårdcentralen Eden i Malmö. Övriga inbjudna var Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), samt Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF).

Den 1 april 2008 genomförde utskottet, i syfte att bredda beslutsunderlaget inför beredningen av regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder, en offentlig utfrågning om omregleringen av apoteksmarknaden. De inbjudna var Tobias Lindqvist, Senior Consultant, Econ Pöyry, och företrädare för Apoteket AB, Konkurrensverket, Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelshandlarna, Föreningen för generiska läkemedel, Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Reumatikerförbundet, Svenska diabetesförbundet, Astra Zeneca AB, Pfizer AB samt Socialdepartementet.

Den 8 respektive 10 april 2008 genomförde utskottet slutna utfrågningar i anslutning till beredningen av proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder. Inbjudna var företrädare för Socialdepartementet, Läkemedelsförmånsnämnden och Konkurrensverket.

Den 6 maj genomförde utskottet en sluten utfrågning kring frågor om de nationella vaccinationsprogrammen. Inbjudna till utfrågningen var företrädare för Socialstyrelsen, SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering och Statens medicinsk-etiska råd (SMER).

Den 8 maj 2008 genomförde utskottet en sluten utfrågning i anslutning till beredningen av proposition 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning. Inbjudna var företrädare för Statens folkhälsoinstitut och Socialdepartementet.

Studieresor, studiebesök, information m.m.

Två delegationer från socialutskottet företog under tiden den 4–15 januari 2008 studieresor till Australien respektive Nya Zeeland. Det huvudsakliga syftet med studieresorna var att inhämta information om frågor inom socialutskottets ansvarsområde. Reseberättelser har avgivits till riksdagsstyrelsen.

Inför ovanstående resor lämnade generaldirektör Kjell Asplund, Socialstyrelsen, respektive företrädare för Utrikesdepartementet information den 20 november respektive den 6 december 2007.

Den 5 december 2007 besökte utskottet Karolinska Institutet för seminariet Politik på vetenskaplig grund – för människors hälsa.

Den 18 december 2007 besökte utskottet Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för att få information om verksamheten.

Den 12 mars 2008 besökte delar av utskottet tillsammans med delar av utrikesutskottet Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Den 8 april 2008 besökte utskottet Riksrevisionen för att få information om bl.a. granskningsverksamheten.

Den 18 oktober 2007 lämnade statssekreterare Karin Johansson och medarbetare information om läkemedelskostnadernas utveckling m.m. i anslutning till förslaget till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007, anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna.

Den 1 november 2007 lämnade justitieombudsmannen Kerstin André information om verksamheten.

Den 17 januari 2008 lämnade den särskilde utredaren Göran Johansson information om Utredningen om vanvård i den sociala barnavården (S 2006:05).

Den 22 januari 2008 informerade företrädare för Statens medicinsk-etiska råd (SMER) om verksamheten. Samma dag lämnade företrädare för Riksrevisionen information om rapporten RiR 2007:23 Statens insatser vid anmälningar av vårdskador.

Den 6 mars 2008 informerade företrädare för Socialdepartementet respektive Datainspektionen utskottet inför behandlingen av proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd. Den 12 mars 2008 erhöll utskottet ytterligare information i ärendet från Socialdepartementet.

Den 13 maj 2008 uppvaktade företrädare för RFSU utskottet inför behandlingen av folkhälsopropositionen (prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

Den 20 maj 2008 informerades utskottet om Utredningen av den kliniska forskningens behov och villkor samt förslag till åtgärdsplan (U 2007:04) av dess ordförande professor Olle Stendahl jämte medarbetare.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisats i det föregående i form av utfrågningar, information, studieresor och studiebesök utgör viktiga led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering.

Den 15 november 2007 informerade företrädare för STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) om verksamheten. Inför informationen upprättade riksdagens utredningstjänst, på utskottets uppdrag, en promemoria (dnr 2007:1868) rörande STRAMA:s uppdrag, organisation och finansiering. Vidare beskrevs strategin för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar (prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178). Promemorian speglade också arbetet inom Europeiska unionen och internationellt vad gäller antimikrobiell resistens. 

Ett annat viktigt led i uppföljningsarbetet är granskningen föranledd av regeringens årliga skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (se prot. 2007/08:27).

I den ordinarie ärendehanteringen ingår vidare en omfattande uppföljning i form av underhandskontakter via kansliet med myndigheter, institutioner, organisationer m.m. som redovisas för utskottet. Inom utskottets beredningsområde ligger också myndigheter med särskilt ansvar för uppföljning av beslutade reformer.

Utländska besök och deltagande i internationella konferenser

Den 23 januari 2008 tog utskottets ordförande emot en parlamentarikerdelegation från Vietnam.

Den 16 april 2008 tog utskottet emot en delegation från slovakiska parlamentets hälsoutskott.

Den 10 juni 2008 tog utskottet emot en delegation från utskottet för inrikes- och justitiefrågor vid Kinas nationella folkkongress.

Den 22 augusti respektive den 10 september 2008 tog utskottets vice ordförande emot parlamentarikerdelegationer från Thailand.

Den 11 september 2008 tog ledamoten Jan R Andersson emot en parlamentarikerdelegation från Vietnam.

Ordföranden deltog i en konferens anordnad av Interparlamentariska unionen (IPU) om hiv/aids i Manila den 28–30 november 2007.

Den 3–8 februari 2008 deltog ledamoten Jan R Andersson i konferens i London anordnad av IPU ”Tackling Drugs, Changing communities; Challenges for Parlamentarians”.

Den 9 juni 2008 deltog vice ordföranden i en “parliamentary briefing” i New York anordnad av IPU inför FN:s generalsförsamlings högnivåmöte om hiv/aids den 10–11 juni.

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.