Socialutskottets verksamhet riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:24165D

Socialutskottets verksamhet

riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Socialutskottet bereder ärenden som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Utgiftsområdet omfattar politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Socialstyrelsen, Folkhälsopolitik, Handikappolitik, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik och Barnrättspolitik. Utgiftsområdet omfattar även anslagen Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning, vilka ingår i politikområdet Forskning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

 

 


Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2008/09 hade socialutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Kenneth Johansson (c)

Ylva Johansson (s)

Cecilia Widegren (m)

Magdalena Andersson (m)

Christer Engelhardt (s)

Marianne Kierkemann (m)

Lars U Granberg (s)

Tobias Krantz (fp) (t.o.m. 17 juni 2009)

Barbro Westerholm (fp) (suppleant till 3 september 2009)

Marina Pettersson (s)

Jan R Andersson (m)

Lennart Axelsson (s)

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Margareta B Kjellin (m)

Elina Linna (v)

Catharina Bråkenhielm (s)

Lars-Ivar Ericson (c) (t.o.m. 31 januari 2009)

Maria Kornevik-Jakobsson (c) (suppleant till 11 februari 2009)

Thomas Nihlén (mp)

 

Suppleanter

Finn Bengtsson (m)

Per Svedberg (s)

Mats G Nilsson (m)

Ann Arleklo (s)

Mikael Cederbratt (m)

Lennart Levi (c)

Désirée Liljevall (s)

Vakant (fp)

Kent Härstedt (s)

Helena Bouveng (m)

Kerstin Engle (s)

Rosita Runegrund (kd)

Mats Gerdau (m)

Eva Olofsson (v)

Lars Wegendal (s)

Gunnel Wallin (c) (fr.o.m. 11 februari 2009)

Gunvor G Ericson (mp)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Marianne Berg (v)

Jan Lindholm (mp)

Carin Runeson (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Dan Kihlström (kd) (t.o.m. 9 februari 2009)

Lars-Axel Nordell (kd) (fr.o.m. 9 februari 2009)

Solveig Ternström (c)

Solveig Hellquist (fp) (fr.o.m. 1 december 2008)

Michael Anefur (kd) (fr.o.m. 3 september 2009)

Ordförande i utskottet var Kenneth Johansson. Vice ordförande var Ylva Johansson. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Dohnhammar, kanslichef

Anders Bergene, föredragande (t.o.m. 31 december 2008)

Anna Rune, föredragande

Kirsten Dieden, föredragande

Cecilia Persson, föredragande

Jenny Jonasson, föredragande (fr.o.m. 12 januari 2009 t.o.m. 31 augusti 2009)

Mattias Andersson, utskottsassistent

Helena Lind, utskottsassistent (t.o.m. 31 augusti 2009)

 


Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2008/09 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 39 tillfällen. Utskottet behandlade sammanlagt 14 propositioner, 1 skrivelse, 1 grönbok från EU-kommissionen, 1 redogörelse och 1 framställning från Riksrevisionens styrelse samt 1 070 motionsyrkanden. Utskottet avlämnade 25 betänkanden och 1 utlåtande till kammaren. Dessutom avlämnade utskottet 6 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Anslagen för 2009

I betänkande 2008/09:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. behandlade utskottet regeringens förslag beträffande anslagen under utgiftsområde 9 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1) samt ca 160 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Dessutom behandlades Riksrevisionens styrelses redogörelse (2007/08:RRS29) angående statens beredskap att hantera pandemier. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till medelsanvisningar samt begärda bemyndiganden. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes och Riksrevisionens styrelses redogörelse lades till handlingarna. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag att målen för politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsa, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik skulle upphöra att gälla. Utskottet tillstyrkte samtidigt regeringens förslag om att de mål som tidigare gällde för ovan nämnda politikområden ska gälla för hälso- och sjukvårdspolitiken, folkhälsopolitiken, handikappolitiken, äldrepolitiken, socialtjänstpolitiken samt barnrättspolitiken. Utskottet tillstyrkte således förslaget om att avskaffa kraven på en enhetlig verksamhetsstruktur med indelning i politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

Därutöver tillstyrkte utskottet regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. Förslaget innebar att placeringen av Arvsfondsdelegationens kansli inte längre ska vara reglerad i lag.

Även regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) tillstyrktes. Förslaget innebar att förbehållsbeloppet vid fastställande av avgifter enligt 8 kap. 7 § SoL höjs.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna deltog inte i beslutet som avsåg anslagen utan redovisade sina alternativa budgetförslag i särskilda yttranden. I betänkandet finns 14 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Hälso- och sjukvårdspolitik

I betänkande 2008/09:SoU4 Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m. behandlades regeringens proposition 2008/09:36 Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m. Bakgrunden till propositionens lagförslag är i allt väsentligt behovet av genomförande av kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. Lagstiftningsärendet omfattade dels förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, dels förslag till ändring i sekretesslagen (1980:100), dels, fristående från det huvudsakliga ärendet, ett förslag till ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte lagförslagen.

I betänkande 2008/09:SoU5 Valfrihetssystem behandlades regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem, 2 följdmotioner samt 2 motioner från den allmänna motionstiden 2008. Finansutskottet avgav yttrande över propositionen och motionerna. Socialutskottet ställde sig bakom regeringens förslag till en ny lag, lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), samt lagar om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, sekretesslagen (1980:100) och socialtjänstlagen (2001:453).

LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och kan tillämpas på bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns. LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Kommunen eller landstinget ansvarar för att brukaren eller patienten får fullödig information om samtliga leverantörer som man kan välja emellan.

Ändringen i socialtjänstlagen innebar att socialnämnden får avvakta med att verkställa beslut om bistånd inom ett valfrihetssystem till dess den enskilde kan få tillgång till den leverantör han eller hon önskar, utan att kommunen riskerar särskild avgift för icke verkställt beslut.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 1 reservation.

I betänkande 2008/09:SoU6 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. behandlades regeringens proposition 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. samt 2 motioner som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlade utskottet 4 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008.

I propositionen lämnades förslag till lagar om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL), lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) samt lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. Ändringsförslagen i LOL och LOS ska göra det möjligt för läkare respektive sjukgymnaster att, i samband med att de överlåter sin verksamhet, säga upp sin rätt till ersättning i syfte att möjliggöra för den övertagande läkaren eller sjukgymnasten att ingå samverkansavtal med landstinget. En sådan s.k. ersättningsetablering ska anmälas till landstinget som i sin tur ska publicera en ansökningsinbjudan där det bl.a. ska anges vilka villkor som det nya samverkansavtalet ska innehålla. Landstinget ska ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller vissa andra angivna krav.

Utskottet välkomnade de föreslagna ändringarna, som möjliggör en fortsatt mångfald av vårdgivare inom den offentligt finansierade vården, då detta kan leda till förbättrad tillgänglighet och till att öka medborgarnas valfrihet samt till en ökad kontinuitet i vården. Utskottet ställde sig också bakom ändringsförslaget vad gäller övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. som innebar att den tid under vilken vissa växtbaserade läkemedel får säljas i handeln förlängdes i avvaktan på omreglering av apoteksmarknaden.

Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 1 reservation.

I betänkande 2008/09:SoU7 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m. behandlades regeringens proposition 2008/09:105 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m. Bakgrunden till lagförslaget är behovet av genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Lagstiftningsärendet omfattade ändringar i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.

Ingen motion väcktes med anledning av propositionen. Utskottet ställde sig bakom regeringens lagförslag. I betänkandet finns 1 särskilt yttrande.

I betänkande 2008/09:SoU9 Vårdval i primärvården behandlades regeringens proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården och 4 motioner som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlade utskottet 3 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. I samband med beredningen av ärendet höll utskottet en öppen utfrågning på temat Vårdval i primärvården.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till två lagar om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ändringarna syftade till att öka patienternas valfrihet och underlätta för vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. Landstingen blev genom förslaget skyldiga att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller de av landstinget beslutade kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning. När landstingen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Grunderna i vårdvalssystemet ska vara att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning.

Den andra ändringen i hälso- och sjukvårdslagen innebar att kravet på att läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin togs bort. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 1 reservation.

I betänkande 2008/09:SoU11 Ändring i patientdatalagen (2008:355) lade utskottet på eget initiativ fram ett förslag till ändring i 8 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) i syfte att åtgärda ett förbiseende i ett tidigare lagstiftningsärende.

I betänkande 2008/09:SoU13 Hälso- och sjukvårdsfrågor behandlades ca 330 motionsyrkanden rörande olika hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Ett antal motioner behandlades förenklat. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 13 reservationer och 5 särskilda yttranden.

I betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden behandlade utskottet regeringens proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden samt 2 motioner som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlade utskottet 4 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. I samband med beredningen av ärendet höll utskottet en öppen utfrågning på temat Omreglering av apoteksmarknaden. Näringsutskottet yttrade sig över propositionen och följdmotionerna.

Socialutskottet ställde sig bakom förslaget att apoteksmarknaden ska omregleras och att Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor ska brytas. Monopolet ersätts med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apoteket AB:s ensamrätt. Målsättningen med reformen är att konsumenterna ska få ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre tjänsteutbud samt att åstadkomma prispress på läkemedel till nytta för konsumenterna och det offentliga. Omregleringen ska bidra till förutsättningar för en förbättrad läkemedelsanvändning i kombination med de insatser som görs inom ramen för hälso- och sjukvården. Statens ägande av Apoteket AB ska framöver successivt minskas genom avyttring. Vidare planeras ett nyinrättat bolag med högst ca 200 apotek ha enskilda entreprenörer som delägare. Såväl socialutskottet som näringsutskottet bedömde att statens ägarandel i dessa företag på sikt kan komma att upphöra helt.

Handeln på den omreglerade apoteksmarknaden ska bedrivas på öppenvårdsapotek. För att få tillstånd måste sökanden dels uppfylla vissa krav på lämplighet, dels visa att han eller hon har förutsättningar att uppfylla en rad krav som ställs på verksamheten. Kraven innebär bl.a. att det ska finnas farmaceutisk bemanning under öppethållandet, att samtliga förordnade läkemedel och samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska kunna tillhandahållas, att information och rådgivning ska ges och att verksamheten ska bedrivas i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål. Tillståndshavaren ska till sitt förfogande ha en läkemedelsansvarig som ska se till att verksamheten uppfyller de krav som gäller för handeln med och hanteringen i övrigt av läkemedel.

Detalj- och partihandeln regleras i en ny lag (2009:366) om handel med läkemedel som ersätter lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Ett nyinrättat bolag, Apotekens Service AB, tar över ansvaret för de databaser och register som regleras i lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Bolaget tar också över det ansvar för nationell statistik som Apoteket AB haft. En ny lag, apoteksdatalagen (2009:367), inrättades. Lagen reglerar öppenvårdsapotekens hantering av personuppgifter vid handel med läkemedel m.m.

Lagen om receptregister föreslogs bli anpassad till personuppgiftslagen (1998:204), och vissa ändringar gjordes när det gäller ändamålen i receptregisterlagen. Härutöver föreslog utskottet en redaktionell ändring i 8 § denna lag.

Prissättning av läkemedel regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslogs bestämma öppenvårdsapotekens inköpspris och försäljningspris för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Läkemedel som inte är utbytbara ska öppenvårdsapoteken få köpa in till priser som understiger det fastställda priset. Parallellimporterade läkemedel som är utbytbara mot läkemedel som inte är generiska ska öppenvårdsapoteken få köpa in till priser som understiger det inköpspris som TLV fastställt.

I propositionen föreslogs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och försäljningspris samt att TLV borde få utfärda sådana föreskrifter. Mot bakgrund av att regeringens förslag till bemyndigande att utfärda föreskrifter i denna fråga gav upphov till oklarheter, ansåg utskottet att regeringens förslag i denna del inte borde genomföras. Utskottet ställde sig således inte bakom regeringens förslag till 13 § andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., varför detta stycke fick utgå.

Utskottet ställde sig i övrigt bakom de i propositionen föreslagna lagändringarna. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 2 reservationer.

I betänkande 2008/09:SoU23 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning behandlades regeringens proposition 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt 1 motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att även legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel med uttryckligt samtycke från den registrerade (eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke) ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen om det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver. Den ökade patientsäkerhet som förslaget ger upphov till ansågs överväga det intrång i den enskildes integritet som det innebär att fler personer ges tillgång till läkemedelsförteckningen. Utskottet tillstyrkte förslaget i propositionen och avstyrkte motionen. I betänkandet finns 1 reservation.

I betänkande 2008/09:SoU24 Läkemedelsfrågor behandlades 29 motionsyrkanden om olika läkemedelsfrågor från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Samtliga motioner avstyrktes. Ett antal motionsyrkanden behandlades förenklat. I betänkandet finns 3 reservationer och 2 särskilda yttranden.

I betänkande 2008/09:SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel behandlades regeringens proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel och 3 motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet behandlade även 1 motion från den allmänna motionstiden 2008. Näringsutskottet yttrade sig över propositionen och motionerna som väckts med anledning av propositionen. Socialutskottet ställde sig bakom förslaget att detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska få bedrivas på andra platser än öppenvårdsapotek.

De läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som uppfyller vissa kriterier. Receptfria nikotinläkemedel ska, precis som i dag, få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Regleringen av handeln föreslogs ske i ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Syftet är att ytterligare öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna. Läkemedelsverket ska pröva och besluta om vilka läkemedel utöver nikotinläkemedel som ska få säljas enligt lagen. Detaljhandel med läkemedlen ska anmälas till Läkemedelsverket, som föreslås ha tillsyn över efterlevnaden av den nya lagen. Kommunerna ska ha ett kontrollansvar. Läkemedel som omfattas av lagen ska inte få säljas till den som inte har fyllt 18 år. I betänkandet behandlades också frågor om apoteksombud och särskilda egenvårdsbutiker. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I ärendet finns 2 reservationer.

Utskottet lade på eget initiativ fram ett förslag till en redaktionell ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Folkhälsopolitik

I betänkande 2008/09:SoU12 Alkoholfrågor behandlades ca 140 motionsyrkanden rörande olika alkoholfrågor från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 samt 1 motionsyrkande väckt med anledning av proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik. Med anledning av motioner om alkoholpolitikens inriktning uttalade ett enigt utskott att den svenska restriktiva alkoholpolitiken ligger fast och att Sverige också bör fortsätta arbeta för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU. Utskottet betonade därutöver vikten av att Sverige även fortsättningsvis behåller målsättningen att begränsa alkoholens skadeverkningar och verkar för att minska den totala alkoholkonsumtionen. Ett antal motioner behandlades förenklat. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 6 särskilda yttranden.

I betänkande 2008/09:SoU17 Folkhälsopolitik behandlade utskottet sammanlagt 94 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008. Motions­yrkandena rörde frågor om folkhälsa, tobak och narkotika. Skatteutskottet yttrade sig över en motion om hälsoeffekter av höjd snusskatt. Ett antal motioner behandlades förenklat. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 6 reservationer och 6 särskilda yttranden.

I betänkande 2008/09:SoU26 Influensa A(H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 behandlades regeringens proposition 2008/09:212 Influensa A(H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag att riksdagen skulle godkänna regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar fr.o.m. den 15 maj 2009 ska tillämpas på influensa A(H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009. Vidare tillstyrkte utskottet att influensa A(H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 angavs som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168).

Handikappolitik

I betänkande 2008/09:SoU3 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning behandlade utskottet regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 3 motioner som väckts med anledning av propositionen samt 1 motion från den allmänna motionstiden 2007.

I propositionen föreslogs att Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt ett fakultativt protokoll till konventionen. Tillträdet till konventionen föranledde inga ändringar i gällande lagstiftning. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i sin helhet. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 4 reservationer.

I betänkande 2008/09:SoU15 Handikappfrågor behandlade utskottet 38 motionsyrkanden om olika handikappfrågor som väckts under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Ett antal motioner behandlades förenklat. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 5 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Äldrepolitik

I betänkande 2008/09:SoU8 Äldrefrågor behandlade utskottet drygt 50 motionsyrkanden om äldrefrågor som väckts under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Ett antal motionsyrkanden behandlades förenklat. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 8 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Socialtjänstpolitik

I betänkande 2008/09:SoU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer behandlades 45 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008. Ett antal motioner behandlades förenklat. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 3 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Ärendet var en uppföljning av sammansatta justitie- och socialutskottets behandling av regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (bet. 2007/08:JuSoU1).

I betänkande 2008/09:SoU16 Socialtjänstfrågor behandlades 89 motions­yrkanden om socialtjänstfrågor från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Ett antal motionsyrkanden behandlades förenklat. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 12 reservationer och 5 särskilda yttranden.

I betänkande 2008/09:SoU19 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående behandlades regeringens proposition 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, 1 med anledning av propositionen väckt motion samt 5 motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2008.

I propositionen lämnades förslag till en ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Förslaget syftade till att förtydliga att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Utskottet välkomnade den föreslagna lagändringen och uppdraget till Socialstyrelsen om att utarbeta en vägledning till stöd för tillämpningen. Utskottet noterade att ändringsförslaget inte avser att tvinga närstående eller andra personer att utföra mer vård eller ge mer stöd, utan att underlätta för dem som av fri vilja gör sådana insatser. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 1 reservation.

I betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. behandlades regeringens proposition 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. I betänkandet behandlades också Riksrevisionens styrelses framställning angående statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13) samt en med anledning av framställningen väckt motion.

I propositionen föreslogs att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle föras över till Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Vidare föreslogs att en bestämmelse skulle införas i SoL och LSS samt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) om att Socialstyrelsen vid tillsyn kan höra barn. Regeringen föreslog slutligen att en definition av begreppet tillsyn skulle införas i SoL, LSS och LYHS.

Utskottet välkomnade och ställde sig bakom regeringens förslag om en samordnad och integrerad tillsyn. Vad gällde Riksrevisionens styrelses framställning konstaterade utskottet att det pågår arbeten för att utveckla, granska och kontrollera kvaliteten samt för att öka valfriheten inom äldreomsorgen såväl i enskild som i kommunal regi. Utskottet avstyrkte yrkandena i Riksrevisionens styrelses framställning om statens tillsyn av kvaliteten i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13). Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 1 reservation.

Barnrättspolitik

I betänkande 2008/09:SoU10 Vissa internationella adoptionsfrågor behandlades regeringens proposition 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor samt 6 motioner från den allmänna motionstiden 2008.

I propositionen föreslog regeringen ändringar i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) när det gäller auktorisation av sammanslutningar som förmedlar internationella adoptioner. Ändringsförslagen innebar bl.a. att auktorisation ska kunna ges även för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land eller med en viss adoptionskontakt och inte som i dag endast för hela landet, och att bedömningen av en adoptionssammanslutnings sidoverksamhet ska göras i samband med beslutet om sammanslutningens auktorisation för adoptionsförmedling i ett visst land, en del av ett land eller med en viss adoptionskontakt. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte samtliga motioner.

I betänkande 2008/09:SoU20 Barnrättspolitik – förenklad beredning behandlades 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 3 särskilda yttranden.

Övriga frågor

I betänkande 2008/09:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007 behandlades regeringens skrivelse 2007/08:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007 samt 1 motion som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlades 1 motion från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet avslog motionerna och föreslog att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.

Utlåtanden

I utlåtande 2008/09:SoU18 Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården behandlade utskottet grönboken Den europeiska arbetskraften inom vården, KOM(2008) 725. Grönboken har som ambition att så precist som möjligt beskriva de utmaningar som EU:s hälso- och sjukvårdspersonal står inför och som är gemensamma för alla medlemsländer. Ett annat syfte är att skapa debatt om dessa frågor inom EU.

Utskottet ställde sig positivt till samarbete på EU-nivå inom hälso- och sjukvårdsområdet, under förutsättning att det sker med beaktande av subsidiaritetsprincipen och det nationella ansvaret för att ge och organisera hälso- och sjukvårdstjänster. Utskottet framhöll att initiativ på EU-nivå endast bör tas i frågor som har en gränsöverskridande problematik och som bidrar till ett positivt utbyte av goda erfarenheter. Utskottet betonade särskilt frågan om rörlighet för vårdpersonalen inom EU samt medborgarnas rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsstater. Utskottet ansåg även att det vore betydelsefullt att inom ramen för det fortsatta arbetet undersöka vilka hinder det finns för eget företagande inom hälso- och sjukvårdssektorn.

I utlåtandet finns 1 reservation.

Yttranden

I yttrande 2008/09:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till finansutskottet redovisade socialutskottet sin uppfattning om regeringens förslag till ram för utgiftsområde 9 i budgetpropositionen jämte motionsyrkanden såvitt avsåg utskottets beredningsområde. Socialutskottet ansåg att prioriteringarna var väl avvägda och tillstyrkte regeringens förslag till ram för budgetåret 2009. Vidare tillstyrkte utskottet beräkningarna av utgifterna för budgetåren 2010 och 2011 såvitt gäller utgiftsområde 9. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avstyrkas. 3 avvikande meningar lämnades.

I yttrande 2008/09:SoU2y Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 till finansutskottet över proposition 2008/09:2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 jämte 1 motionsyrkande (delvis) delade utskottet regeringens bedömning beträffande en omdisponering av medel från anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri till det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 4:5 Sveriges Domstolar med 825 000 kr. Socialutskottet tillstyrkte förslaget om att regeringen bemyndigas att under 2008 för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som medför behov av framtida anslag på högst 65 200 000 000 kr under 2009–2011. Slutligen ansåg utskottet att regeringens föreslagna medelsförändring under anslag 13:8 Sjukvård i internationella förhållanden borde tillstyrkas. Utskottet föreslog att motionsyrkandet skulle avstyrkas. I yttrandet lämnades 1 avvikande mening samt 1 särskilt yttrande.

I yttrande 2008/09:SoU3y Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål redovisade socialutskottet sitt ställningstagande till justitieutskottet över skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de delar som berör utskottets beredningsområde jämte motioner väckta med anledning av skrivelsen samt motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2006, 2007 och 2008. Socialutskottet välkomnade regeringens förslag och delade regeringens uppfattning om att det krävs särskilda åtgärder för att motverka människohandel för sexuella ändamål. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avstyrkas. I yttrandet finns 3 avvikande meningar.

I yttrande 2008/09:SoU4y Ett lyft för forskning och innovation till utbildningsutskottet över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation jämte motioner redovisade socialutskottet sin inställning till regeringens förslag och uttalade att utskottet såg mycket positivt på de resurssatsningarna till svensk forskning. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I yttrandet finns 2 avvikande meningar.

I yttrande 2008/09:SoU5y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 redovisade socialutskottet till utrikesutskottet sitt ställningstagande när det gäller regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 jämte 1 motion. Socialutskottet framförde att det var viktigt att Sverige tidigt i processen angav en ambition att de mål som respektive reglering gäller måste begränsas i omfång och komplexitet både för att hindra onödiga kostnader och för att göra regleringarna effektiva. Utskottet konstaterade att man utgår från att den svenska regeringen även fortsättningsvis kommer att arbeta för regelförenkling inom EU och förstärka arbetet med konsekvensanalyser, inte minst på hälso- och sjukvårdens område. Utskottet föreslog att utrikesutskottet skulle avstyrka motionsyrkandena i de delar som berörde socialutskottet. I yttrandet lämnades 1 avvikande mening.

I yttrande 2008/09:SoU6y Vårtilläggsbudget 2009 redovisade socialutskottet till finansutskottet sitt ställningstagande över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) och de motioner som väckts med anledning av propositionen, allt i de delar som berörde socialutskottets beredningsområde. Utskottet ansåg att regeringens förslag till godkännande av den överenskommelse som regeringen har ingått med Sveriges Kommuner och Landsting och som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kr under 2010 för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna borde tillstyrkas. Vidare ställde utskottet sig bakom regeringens förslag om att anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri minskades med 685 000 kr för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning. Utskottet ansåg även att övriga medelsförändringar som regeringen hade föreslagit under utgiftsområde 9 borde tillstyrkas. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I yttrandet lämnades 1 avvikande mening.

EU-frågorna

Sedan 2007 har riksdagens arbete med EU-frågor förändrats med inriktning på att riksdagen ska involveras mer i EU-arbetet än vad tidigare varit fallet (bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:334). Enligt den nya ordningen ska utskotten bl.a. granska grön- och vitböcker samt andra strategiska dokument och redovisa utfallet därav i utlåtanden till kammaren. Utskottet har under riksmötet redovisat sin granskning av grönboken Den europeiska arbetskraften inom vården, KOM(2008) 725, i sitt utlåtande 2008/09:SoU18 Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården om grönboken.

Utskottet följer fortlöpande utvecklingen inom EU och får information från Socialdepartementet rörande frågor inom utskottets ansvarsområde. Vidare bevakar utskottets kansli dokument från EU och presenterar fortlöpande dessa för utskottets ledamöter. Kansliet har sedan tidigare upprättat en promemoria över aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde. Promemorian uppdateras kontinuerligt.

Den 17 september 2008 informerade statssekreterare Karin Johansson med medarbetare om direktivförslaget om patientrörlighet.

Den 14 oktober 2008 informerade statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind med medarbetare om aktuella EU-frågor. Ragnwi Marcelind informerade bl.a. om det arbete som pågår inom EU med EG:s tillträde till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den 4 december 2008 lämnade statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind med medarbetare information inför Epscorådet den 16 december 2008.

Den 24 februari 2009 lämnade statssekreterarna Karin Johansson och Ragnwi Marcelind med medarbetare information bl.a. inför Epscorådet den 9 mars 2009.

Den 29 april 2009 informerade statsrådet Maria Larsson socialutskottet om beredskapsläget och det kommande extrainsatta ministermötet i EU den 30 april 2009 i anledning av den s.k. svininfluensan A(H1N1).

Den 19 maj lämnade statssekreterare Karin Johansson och departementsråd Bengt Sibbmark med medarbetare information inför Epscorådet den 8–9 juni. Samma dag hölls en överläggning enligt 10 kap. 3 § riksdagsordningen med statssekreterare Karin Johansson om direktiv och förordning om patientinformation till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel (som utgör en del av det s.k. läkemedelspaketet) samt om patientrörlighetsdirektivet.

Under riksmötet har utskottet deltagit i försök med subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation KOM(2008) 818. Försöket med subsidiaritetskontroll hade initierats av Cosac. I anslutning till behandlingen av försöket med subsidiaritetskontroll informerade statssekreterare Karin Johansson med medarbetare utskottet vid sammanträdet den 27 januari 2009.

Utskottsutfrågningar

Den 17 september 2008 genomförde utskottet en offentlig utfrågning på temat hemlöshet. Utfrågningen inleddes med en scenisk monolog ”Sista ordet” framförd av Thomas Jankert. De inbjudna var Bengt Westerberg från Röda korset, Föreningen Stockholms hemlösa, Stockholms stadsmission, Kristinehamns socialförvaltning, Stockholms socialtjänstförvaltning, Faktum, Socialstyrelsen, Socialhögskolan i Lund, Barnombudsmannen, Hela Människan, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Kriminalvården, Kriminellas revansch i samhället (Rikskris), Kronofogden, Norrmalms stadsdelsnämnd, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Rädda Barnen, Röda Korset, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), Situation Stockholm, Skyddsvärnet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Stockholms domkyrkoförsamling, Sundbybergs socialförvaltning och Sveriges Fontänhus. Utfrågningen finns dokumenterad i Rapporter från riksdagen 2008/09:RFR:2 Socialutskottets offentliga utfrågning på temat hemlöshet den 17 september 2008.

Den 27 januari 2009 genomförde utskottet en offentlig utfrågning om vårdval i primärvården. De inbjudna var adjungerad professor Anders Anell från Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds Universitet, ekonomie doktor Ebba Sjögren från Handelshögskolan i Stockholm, verksamhetschef Elisabet Svensson från Vårby vårdcentral, professor Bo Burström från Karolinska institutet, Socialdepartementet, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Landstinget i Kalmar län, Vårdföretagarna, Sveriges läkarförbund, Svensk förening för allmänmedicin, Vårdförbundet, Distriktssköterskeföreningen, Pensionärernas riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund, Handikappförbundens samarbetsorgan, Reumatikerförbundet och Statens folkhälsoinstitut. Utfrågningen finns dokumenterad i utskottets betänkande 2008/09:SoU9 Vårdval i primärvården.

Den 19 mars 2009 genomförde utskottet en offentlig utfrågning på temat omreglering av apoteksmarknaden. De inbjudna var docent Lars Henriksson från Handelshögskolan i Stockholm, Nutek, Konkurrensverket, Konsumentverket, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelshandlarna, Föreningen för generiska läkemedel, Sveriges Farmacevtförbund, Farmaciförbundet och Socialdepartementet. Utfrågningen finns dokumenterad i utskottets betänkande 2008/09:SoU21 Omreglering av apoteksmarknaden.

Studieresor, studiebesök, information m.m.

Socialutskottet företog under tiden den 19–20 januari 2009 en studieresa till Malmö. I besöket ingick bl.a. föredrag i Region Skånes och Landstinget Hallands regi om Hälsoval Skåne och Vårdval Halland samt om Universitetssjukhuset MAS, Beroendecentrum inklusive sprutbytesprogram. Företrädare från Helsingborgs stad och Landskrona kommun informerade om satsningen ”Tillsammans tar vi ansvar för alla barn”. Studiebesök gjordes på Lönngårdens lägenhetsboende, Alnarps rehabiliteringsträdgård samt Universitetssjukhuset i Lund där information gavs om verksamhetsfilosofin ”Lean Healthcare”. Vidare gavs information om kvinnofridsprogrammet ”Projekt Karin", som är ett samarbete mellan Malmöpolisens familjevåldsrotel, Kvinnokliniken Universitetssjukhuset MAS, Rättsmedicinalverket i Lund samt Malmö stads verksamheter Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt Embla, ett skyddat boende för offer för hedersrelaterat våld.

Den 22 oktober 2008 besökte utskottet Röda Korsets Center för torterade flyktingar.

Den 13 november 2008 informerade företrädare för Svenskt demenscentrum om verksamheten. Samma dag lämnade företrädare för Riksrevisionen information om rapporten RiR 2008:21 Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg.

Den 18 november 2008 besökte delar av utskottet det nationella symposiet Strategier för arbete mot antibiotikaresistens. Symposiet hölls i samband med Europeiska Antibiotikadagen, ett folkhälsoinitiativ från EU.  

Den 28 november 2008 besökte delar av utskottet symposiet Hälsans politik – från evidens till konsekvens som hölls i samband med Medicinska riksstämman 2008 i Göteborg.

Den 2 december 2008 lämnade statssekreterare Karin Johansson med medarbetare information om bakgrunden m.m. till uppsägningen av samarbetsavtal om adoptioner med Vietnam. Samma dag besökte utskottet Socialstyrelsen för att få information om den nya tillsynsfunktionen, läkemedel för äldre, smittskydd och psykiatri.

Den 9 december 2008 informerade företrädare från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga om verksamheten.

Den 10 mars 2009 besökte utskottet Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för information om kunskapsstyrning och medicinsk utvärdering.

Den 17 mars 2009 informerade företrädare från Handisam om verksamheten och om tillgänglighetsarbetet.

Den 24 mars 2009 informerade företrädare från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa om verksamheten.

Den 23 april 2009 informerade företrädare från Hjälpmedelsinstitutet om verksamheten och om tillgänglighetsarbetet.

Den 7 maj 2009 informerades socialutskottet och försvarsutskottet av företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen samt Smittskyddsinstitutet om beredskapsläget m.m. i anledning av den s.k. svininfluensan A(H1N1).

Uppföljning, utvärdering och forskning

Socialutskottet beslutade den 23 oktober 2008 att genomföra en inventering av forskning som berör socialtjänsten. Det övergripande syftet med inventeringen är att ge utskottet en bild av pågående och nyligen avslutad forskning som berör socialtjänstlagen och angränsande regelverk. I uppdraget har också ingått att intervjua forskare och experter för att ta fram en bild av vad forskningen säger om tillämpningen av regelverket inom respektive område, men också att få information om var man inom forskarsamhället anser att det behövs mer kunskap och forskning.

Uppdraget redovisas till utskottet den 16 september 2009.

Utländska besök och deltagande i internationella konferenser

Den 17 september 2008 tog utskottet emot en delegation från det danska folketingets hälsoutskott.

Den 5 mars 2009 tog utskottet tillsammans med socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet emot en delegation från utskottet för sysselsättning och sociala frågor vid Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor som berör utskottens verksamhetsområden.

Den 20 maj 2009 tog utskottet tillsammans med socialförsäkringsutskottet emot en delegation från den tjeckiska senatens hälsoutskott.

Den 2–4 september 2009 deltog två av socialutskottets ledamöter i den svenska delegationen vid State Party Conference i New York om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.

Övrigt

Utskottet deltog i riksdagens öppna hus den 22 november 2008.

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.