Socialutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Socialutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Utskottets beredningsområde

Socialutskottet bereder ärenden om hälso- och sjukvård, omsorg om barn och ungdomar i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder och sociala ärenden i övrigt. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Utgiftsområdet omfattar underindelningarna Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning, Barnrättspolitik samt Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitik. Utgiftsområdet omfattar även anslagen Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning.

Utskottets sammansättning

Ordförande i utskottet var Emma Henriksson. Vice ordförande var Veronica Palm. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Kristdemokraterna.

Under riksmötet 2014/15 hade socialutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Emma Henriksson (KD)

Veronica Palm (S)

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

Finn Bengtsson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

Amir Adan (M)

Kristina Nilsson (S)

Hanna Wigh (SD), t.o.m. den 24 april 2015

Carina Herrstedt (SD), fr.o.m. den 24 april 2015

Barbro Westerholm (FP)

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

Suppleanter

Yasmine Larsson (S)

Sofia Fölster (S)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD), t.o.m. den 4 februari 2015 och fr.o.m. 16 maj 2015

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (FP), fr.o.m. den 22 april 2015

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Jennie Åfeldt (SD), fr.o.m. den 14 oktober 2014 t.o.m. 27 januari 2015

Carina Herrstedt (SD), fr.o.m. den 14 oktober 2014 t.o.m. 24 april 2015

Heidi Karlsson (SD), fr.o.m. den 27 januari 2015 t.o.m. 15 maj 2015

Annika Lillemets (MP), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Roland Utbult (KD), fr.o.m. den 14 oktober 2014

Bengt Eliasson (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP), fr.o.m. den 5 november 2014

Lars Tysklind (FP), fr.o.m. den 5 november 2014 t.o.m. 22 april 2015

Anette Åkesson (M), fr.o.m. den 17 mars 2015

Larry Söder (KD), fr.o.m. den 8 maj 2015

Monica Tedestam Berglöw (SD), extra suppleant fr.o.m. den 17 februari 2015 t.o.m. 10 mars 2015

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Christina Fredin, kanslichef

Anna Rune, föredragande

Kirsten Dieden, föredragande

Cecilia Persson, föredragande

Johanna Lithman Sola, föredragande

Johan Sehlström, föredragande, fr.o.m. september 2014 t.o.m. mars 2015

Mattias Andersson, utskottsassistent

Cecilia Mobach, utskottshandläggare, fr.o.m. den 7 januari 2015 t.o.m. den 14 aug 2015

Agota Földes, utskottshandläggare, t.o.m. den 5 januari 2015 och fr.o.m. den 1 september 2015

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2014/15 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 30 tillfällen. Utskottet behandlade sammanlagt 5 propositioner, 4 skrivelser, ett utskottsinitiativ och ca 470 motioner. Utskottet avlämnade 17 betänkanden. Dessutom avlämnade utskottet 4 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens förslag i budgetpropo-sitionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och omkring 60 motionsyrkanden som hade väckts under den allmänna motionstiden 2014/15. Bland motionerna fanns ett alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt ett från Sverigedemokraterna.

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 att fastställa utgiftstak, utgiftsramar och inkomster på statens budget enligt ett förslag som lagts fram i en reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bet. 2014/15:FiU1 res. 3, rskr. 2014/15:29). Utgiftsramen för 2015 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bestämdes därmed till 61 898 497 000 kronor.

Utskottet tillstyrkte det förslag till anslagsfördelning för utgiftsområdet som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna föreslagit och avstyrkte budgetpropositionen i motstående delar. I övrigt ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till anslag.

Regeringens förslag om ändringar i socialtjänstlagen avslogs.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om ändringar i smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Utskottet tillstyrkte även de bemyndiganden och godkännanden som föreslogs i propositionen.

Vidare tillstyrkte utskottet ett antal anslagspåverkande motionsyrkanden från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Övriga motionsyrkanden avslogs.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. De redovisade skälen till detta i särskilda yttranden.

I ärendet finns fyra reservationer och fyra särskilda yttranden.


Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013 (SoU2)

I detta betänkande behandlade socialutskottet regeringens skrivelse 2013/14:240 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013.

Ingen motion hade väckts med anledning av skrivelsen.

I betänkandet behandlades även en motion från allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet avslog motionen och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Vårdvalssystem i primärvården (SoU3)

I betänkandet behandlade socialutskottet en följdmotion som väckts med anledning av regeringens skrivelse (skr. 2014/15:28) med återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården och tre motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om att avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen och att inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs. Utskottet tillstyrkte därför helt eller delvis motionsförslagen.

En reservation hade lämnats. Reservanterna anförde att riksdagen bör avvakta resultatet av regeringens fortsatta beredning av frågan.

Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare (SoU4)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens skrivelse 2014/15:11 Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare. Ingen motion hade väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9). Vidare redovisades regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

I betänkandet behandlades också åtta motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet avslog motionerna och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns två reservationer.

Infektion med ebolavirus (SoU5)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens proposition 2014/15:38 Infektion med ebolavirus och sex motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014/15 om åtgärder mot ebolavirus. Ingen följdmotion hade väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna regeringens föreskrifter i förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus. Vidare föreslog regeringen att infektion med ebolavirus skulle anges som en samhällsfarlig sjukdom i bilaga 2 till smittskyddslagen.

Utskottet delade regeringens bedömning att extraordinära smittskyddsåtgärder bör kunna användas för att förebygga smittspridning av ebolavirus. Utskottet tillstyrkte därför propositionen och föreslog att riksdagen skulle anta den föreslagna lagändringen i smittskyddslagen om att infektion med ebolavirus klassas som en samhällsfarlig sjukdom samt skulle godkänna regeringens föreskrifter om detta. Utskottet avslog motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2014/15 om åtgärder mot smittspridning av ebolavirus.

I betänkandet finns en reservation.

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU6)

I betänkandet behandlade socialutskottet 105 motionsyrkanden om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT) från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna handlade bl.a. om förebyggande arbete, Systembolagets verksamhet, familjeklassning av narkotika och sprutbyte.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika men att också överväga andra åtgärder, och återkomma till riksdagen med för-slag. Därmed tillstyrkte utskottet delvis motioner med yrkanden om tillsättande av en utredning om hur familjeklassning av narkotika kan införas. I denna del finns en reservation.

Utskottet avslog övriga motioner främst mot bakgrund av det pågående arbetet på området. I dessa delar finns sex reservationer.

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)

I betänkandet behandlade socialutskottet ca 220 motionsyrkanden på hälso- och sjukvårdsområdet från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet avslog samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet finns 38 reservationer.

Funktionshindersfrågor (SoU8)

I betänkandet behandlade socialutskottet ca 30 motionsyrkanden som rör funktionshindersfrågor från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna handlade bl.a. om bedömningen av grundläggande behov och regelverket om personlig assistans, sysselsättning och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, bilstöd, omprövning av personlig assistans och frågor relaterade till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utskottet avslog samtliga motionsyrkanden, främst på grund av pågående arbete på området.

I betänkandet finns elva reservationer och ett särskilt yttrande.

Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU9)
I betänkandet behandlade socialutskottet 39 motionsyrkanden om apoteks- och läkemedelsfrågor från den allmänna motionstiden 2014/15. De behandlade yrkandena berör de bl.a. frågor om tillgänglighet till läkemedel, apotek i glesbygd, apotekspersonalens kompetens, förbättrad användning av läkemedel, prissättning och upphandling av läkemedel samt tillgång till nya läkemedel. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

Utskottet hänvisade bl.a. till pågående utrednings- och beredningsarbete.

I betänkandet finns åtta reservationer.

Socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)

I detta betänkande behandlade socialutskottet ca 125 motionsyrkanden på socialtjänstområdet från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna handlade bl.a. om en översyn av socialtjänstlagen, legitimationskrav för socialarbetare, insatser mot hemlöshet, barnkonventionen som svensk lag, nya placeringsformer för barn och unga och en säker och tillgänglig behandling av missbrukare.

Utskottet avslog samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet finns 18 reservationer.

Äldrefrågor (SoU11)

I betänkandet behandlade socialutskottet 60 motionsyrkanden om äldrefrågor från den allmänna motionstiden 2014/15. I betänkandet behandlades frågor om kvalitet, hälsa, boende, valfrihet, inflytande, kunskap och kompetens, äldreomsorg på det egna språket, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund och våld mot äldre.

Utskottet avslog samtliga motionsyrkanden främst med hänvisning till pågående arbete på olika områden.

I ärendet finns 19 reservationer.

Folkhälsofrågor (SoU12)

I betänkandet behandlade socialutskottet 56 motionsyrkanden om folkhälsofrågor från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet avslog samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbeten.

I betänkandet finns tolv reservationer.


Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens skrivelse 2014/15:52 Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården. Ingen motion hade väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av Riksrevisionens rapport Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej (RiR 2014:20). Vidare redovisades regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning (SoU14)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning och en motion som hade väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan (RiR 2014:22). Vidare redovisades regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen.

För det första ska regeringen ge ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01, dir. 2015:22) om att inte föreslå lagändringar som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs.

För det andra ska regeringen ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur olika landstings utformning av ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården.

Utskottet tillstyrkte därmed motionen. Två reservationer hade lämnats. Reservanterna anförde dels att något ytterligare uppdrag till den ovannämnda utredningen inte var nödvändigt, dels att de delade regeringens uppfattning när det gällde att lämna ett uppdrag till lämplig myndighet.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. (SoU15)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens proposition 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Ingen följdmotion hade väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslog regeringen att den personkrets som enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands kan få katastrofmedicinska insatser ändras från människor med hemvist i Sverige till människor med anknytning till Sverige. Vidare föreslog regeringen att katastrofmedicinska insatser i utlandet ska kunna tillhandahållas även för personer som inte har anknytning till Sverige.

I propositionen föreslog regeringen även att det skulle införas en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som ger landsting möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård i samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet som ligger utanför Sveriges sjöterritorium och där räddningstjänsten är svenska myndigheters ansvar.

Utskottet tillstyrkte lagförslagen.

En ny läkemedelslag (SoU16)

I betänkandet behandlade socialutskottet regeringens proposition 2014/15:91 En ny läkemedelslag och en följdmotion. I propositionen föreslogs att en ny läkemedelslag skulle införas. Den nya lagen ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen (1992:859).

Genom förslaget förs bestämmelserna i den nuvarande läkemedelslagen över till den nya lagen. I förhållande till den nuvarande läkemedelslagen är det främst språkliga och redaktionella justeringar som görs. Endast ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak föreslogs.

Utskottet ställde sig bakom propositionen och tillstyrkte förslagen till ny läkemedelslag och övriga lagändringar. Utskottet föreslog dock, i form av ett initiativ, en mindre rättelse i förslaget till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

Motionsyrkandena avslogs.

I betänkandet finns en reservation.

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (SoU17)

I betänkandet föreslog utskottet med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att den i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Aviseringen ska innehålla besked om tidigast möjliga ikraftträdandedatum.

Yttranden till andra utskott

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)

Finansutskottet gav bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som hade väckts med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsade sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016, 2017 och 2018 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottet föreslog att finansutskottet skulle tillstyrka regeringens proposi-tion i dessa delar och avslog motionerna.

I yttrandet finns två avvikande meningar.


Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SoU2y)

Konstitutionsutskottet beslutade den 9 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att kommentera de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som redovisats i en promemoria som upprättats inom konstitu-tionsutskottets kansli. Konstitutionsutskottet ville särskilt att utskotten skulle kommentera och bedöma vissa särskilt angivna frågor.

Uppföljningen omfattade de subsidiaritetsprövningar som genomfördes i riksdagen under 2013.

I yttrandet redovisade socialutskottet sina kommentarer om och bedömningar av konstitutionsutskottets frågor.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (SoU3y)

Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och de motioner som hade väckts med anledning av skrivelsen.

Socialutskottet begränsade sitt yttrande till den fråga som tas upp i motion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder. Utskottet ansåg att motionen var tillgodosedd och borde avstyrkas.

Vårändringsbudget för 2015 (SoU4y)

Finansutskottet gav bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och de motioner som hade väckts med anledning av propositionen i de delar de berörde utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsade sitt yttrande till de förslag som berörde utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i propositionen och i den gemensamma partimotionen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl.

Socialutskottet föreslog att finansutskottet skulle tillstyrka regeringens proposition i dessa delar och avslå motionen.

I yttrandet finns en avvikande mening och ett särskilt yttrande.

EU-frågor

Socialutskottet gjorde två subsidiaritetsprövningar under riksmötet 2014/15. Prövningarna gällde EU-förslaget till förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfarande för godkännande av tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (KOM(2014) 557) och EU-förslaget till förordning om veterinärmedicinska läkemedel (KOM(2014) 558). Utskottet ansåg inte att något av förslagen stred mot subsidiaritetsprincipen.

I övrigt följer utskottet fortlöpande utvecklingen inom EU och får information från Socialdepartementet om frågor inom utskottets ansvarsområde. Vidare bevakar utskottets kansli dokument från EU och presenterar fortlöpande dessa för utskottets ledamöter. Kansliet har sedan tidigare upprättat en promemoria över aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde. Promemorian uppdateras kontinuerligt och delgavs ledamöterna till sammanträdena den 21 oktober 2014 samt den 5 februari 2015.

Den 27 november 2014 lämnade statssekreterarna Pernilla Baralt och
Agneta Karlsson med medarbetare information om aktuella EU-frågor på det sociala området och hälsoområdet inför Epscoråden den 1 och 11 december 2014.

Den 15 januari 2015 behandlade utskottet Kommissionens arbetsprogram 2015 – En ny start (KOM(2014) 910). Utskottet beslutade att lägga arbetsprogrammet till handlingarna.

Den 3 mars 2015 lämnade statssekreterare Pernilla Baralt med medarbetare information om aktuella EU-frågor på det sociala området inför Epscorådet den 9 mars 2015.

Den 4 juni 2015 lämnade statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare information om aktuella EU-frågor både på hälsoområdet och det sociala området inför Epscorådet den 18–19 juni 2015.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet beslutade den 21 oktober 2014 att utse en referensgrupp för uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor bestående av tre ledamöter samt en tjänsteman som skulle biträda gruppen.

Vid sitt sammanträde den 9 april 2015 beslutade utskottet att ta fram en forskningsöversikt över cancervården. Uppföljnings- och utvärderingsgruppen leder arbetet, som genomförs av utvärderings- och forskningssekretariatet (UoF) inom Riksdagsförvaltningen.

Vid utskottets sammanträde den 4 juni 2015 informerade UoF om arbetet med forskningsöversikten. UoF gav en lägesbeskrivning, och utskottet diskuterade det fortsatta arbetet med forskningsöversikten.

Offentliga och interna utfrågningar

Den 5 mars 2015 höll utskottet ett internt seminarium om familjeklassning av narkotika. Seminariet avsåg att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper på området. Till seminariet hade företrädare för Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tullverket, Polismyndigheten, Socialdepartementet och Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet bjudits in.

Resor och besök

Den 2l oktober 2014 informerade statsrådet Gabriel Wikström med medarbetare från Socialdepartementet och statsepidemiologen Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten om utbrottet av ebola i Västafrika.

Den 4 november 2014 besökte utskottet Socialstyrelsen. Generaldirektören Lars-Erik Holm med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 11 november 2014 besökte utskottet Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Generaldirektören Gunilla Hult Backlund med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 13 november 2014 informerade generaldirektören Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten om verksamheten och aktuella frågor.

Den 18 november 2014 informerade riksrevisorn Jan Landahl med medarbetare från Riksrevisionen om granskningsrapporterna Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (RiR 2014:20) och Primärvårdens styrning (RiR 2014:22).

Den 20 november 2014 informerade barnombudsmannen Fredrik Malmberg om verksamheten och aktuella frågor.

Den 2 december 2014 informerade medarbetare från riksdagens it-avdelning om den digitala mötestjänsten.

Den 22 januari 2015 informerade sekretariatschefen Christer Åström och forskningssekreteraren Helene Limén om riksdagens utvärderings- och forskningssekretariats verksamhet.

Den 12 februari 2015 informerade generaldirektören Per Molander med medarbetare från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) om verksamheten och aktuella frågor, samt om rapporterna Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning (ISF 2014:19) och Kommunernas kostnader för assistansverksamhet (ISF 2014:23).

Den 17 februari 2015 besökte utskottet Riksrevisionen. Riksrevisorn Margareta Åberg med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 19 februari 2015 informerade statssekreteraren Agneta Karlsson med medarbetare från Socialdepartementet och ställföreträdande generaldirektören Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten om sprutbyte.

Den 12 mars 2015 informerade tf. generaldirektören Inger Andersson och medarbetare från Läkemedelsverket om verksamheten och aktuella frågor.

Den 14 mars 2015 deltog ett antal ledamöter från utskottet i riksdagens evenemang Öppet hus.

Den 17 mars 2015 informerade statsrådet Åsa Regnér med medarbetare från Socialdepartementet om barnkonventionen och FN:s barnrättskommitté.

Den 9 april 2015 informerade ordföranden Kjell Asplund från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter (Smer 2014:1). Samma dag presenterade forskningssekreteraren Helene Limén från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat förslag till forskningsöversikt.

Den 14 april 2015 besökte utskottet AB Svenska Spel. Ordföranden Anitra Steen med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 16 april 2015 informerade statssekreteraren Agneta Karlsson med medarbetare från Socialdepartementet om arbetet med legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Den 21 april 2015 besökte utskottet LIF – de forskande läkemedelsföretagen för en allmän information om verksamheten och aktuella frågor.

Den 6 maj 2015 deltog ett antal ledamöter från utskottet i riksdagens evenemang Veterandagen.

Den 7 maj 2015 informerade statssekreteraren Anders Lönn med medarbetare från Utbildningsdepartementet om utbildningsfrågor när det gäller legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Den 19 maj 2015 informerade utredaren Michael Kramers från Statskontoret om rapporten över regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (2015:9).

Den 21 maj 2015 informerade utredaren Johan Wockelberg Hedlund och medarbetare från Statskontoret om rapporten om vård till papperslösa (2015:10). Samma dag mötte (utanför sammanträdestid) ledamöter från socialutskottet representanter från IOGT-NTO. Samma kväll var utskottets ledamöter inbjudna till Villa Bonnier av Socialdepartementet och de båda statsråden Gabriel Wikström och Åsa Regnér.

Den 25 maj 2015 gjorde utskottet en studieresa till Göteborg. Programmet var inriktat på kommunens verksamheter, framför allt socialtjänst- och barnfrågor. Utskottet träffade representanter från Göteborgs stad för att informeras om arbetet med utsatta EU-medborgare och romsk inkludering. Utskottet besökte Räddningsmissionens öppna förskola för romska barn och socialkontoret i Angered för information om arbetet med barn och unga.

Den 28 maj 2015 informerade utredaren Cristina Eriksson Stephanson om Ägarprövningsutredningens slutbetänkande Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7).

Den 4 juni 2015 informerade forskningssekreteraren Helene Limén från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat om arbetet med forskningsöversikten.

Den 9 juni 2015 besökte utskottet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för allmän information om verksamheten på vård- och omsorgsområdena.

Den 17 juni 2015 tog fem ledamöter från socialutskottet och två ledamöter från justitieutskottet emot en kinesisk delegation från Social Law Department i folkkongressens ständiga utskott, samt representanter från Unicef.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Den 13 augusti 2015 tog en ledamot från socialutskottet emot en grupp mastersstudenter i public policy från Brown University i USA.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.