Socialutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Socialutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Utskottets beredningsområde

Socialutskottet bereder ärenden om hälso- och sjukvård, omsorg om barn och ungdomar i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder och sociala ärenden i övrigt. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik inklusive alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utgiftsområdet omfattar även anslagen Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning.

Utskottets sammansättning

Ordförande i utskottet var Emma Henriksson. Vice ordförande var Veronica Palm (t.o.m. den 30 september 2015) och Anna-Lena Sörenson (fr.o.m. den 13 oktober 2015). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna.

Under riksmötet 2015/16 hade socialutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Emma Henriksson (KD)

Veronica Palm (S), t.o.m. den 30 september 2015

Anna-Lena Sörenson (S), fr.o.m. den 13 oktober 2015

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

Finn Bengtsson (M), t.o.m. den 18 december 2015

Amir Adan (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

Jenny Petersson (M), fr.o.m. den 18 december 2015

Kristina Nilsson (S)

Carina Herrstedt (SD)

Barbro Westerholm (L)

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

Suppleanter

Yasmine Larsson (S)

Sofia Fölster (M)

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M), fr.o.m. den 18 december 2015

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD), t.o.m. den 3 november 2015

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C), fr.o.m. den 24 september 2015

Stefan Nilsson (MP)

Thomas Finnborg (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M), t.o.m. den 18 december 2015

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Annika Lillemets (MP), t.o.m. den 22 juni 2016

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S), fr.o.m. den 10 februari 2016

Emilia Töyrä (S), fr.o.m. den 10 februari 2016

Christer Adelsbo (S), extra suppleant fr.o.m. den 1 juli 2016

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Christina Fredin, kanslichef

Anna Rune, föredragande

Kirsten Dieden, föredragande

Cecilia Persson, föredragande

Johanna Lithman Sola, föredragande

Johan Sehlström, föredragande, fr.o.m. mars 2016 t.o.m. juni 2016

Mattias Andersson, utskottsassistent

Cecilia Mobach, utskottshandläggare, fr.o.m. februari 2016

Agota Földes, utskottshandläggare, t.o.m. februari 2016

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2015/16 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 38 tillfällen. Utskottet behandlade sammanlagt 12 propositioner, 3 skrivelser och ca 360 motioner. Utskottet lämnade 18 betänkanden. Dessutom lämnade utskott-et 5 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt 69 237 676 000 kronor för 2016. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag till ändringar i lagen om läkemedelsförmåner m.m., lagen om ändring i lagen om läkemedelsförmåner m.m., socialtjänstlagen, lagen med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, lagen om internationell adoptionsförmedling samt offentlighets- och sekretesslagen. Utskottet tillstyrkte även förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden och om godkännande av mål för hälso- och sjukvårdspolitiken.

Samtliga motionsyrkanden avslogs.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet finns fem särskilda yttranden.

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 (SoU2)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014.

Ingen motion hade väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SoU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, tre motioner som väcktes med anledning av propositionen och två motioner från allmänna motionstiden 2015/16.

I propositionen föreslog regeringen att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor. En ensamstående kvinna som går igenom en assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och att motionerna skulle avslås.

I betänkandet finns fyra reservationer.

Bidrag för glasögon till barn och unga (SoU4)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga, med de två rättelser som utskottet föreslog.

Den nya lagen som utskottet tillstyrkte innebär att det införs en skyldighet för landstingen att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detsamma ska gälla den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagen innebär att regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek, om övriga villkor för bidraget och om återbetalningsskyldighet.

Utskottet ansåg att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena i följdmotionerna och i motionen från allmänna motionstiden.

I betänkandet finns sju reservationer.

Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga (SoU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga, tolv motionsyrkanden som kommit in med anledning av propositionen samt åtta motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i bl.a. socialtjänstlagen (2001:453).

De ändringar i socialtjänstlagen som utskottet tillstyrkte innebär bl.a. att det förs in en ny placeringsform – stödboende för barn och unga i åldern 16–20 år. De nya reglerna innebär att socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern 16–17 år krävs särskilda skäl. För att enskilda yrkesmässigt ska få bedriva ett stödboende krävs enligt de nya reglerna tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), medan kommuner eller landsting som bedriver verksamhet med stödboende enbart ska anmäla denna verksamhet till IVO.

Utskottet ansåg att motionsyrkandena skulle avslås, i huvudsak med hänvisning till att de var tillgodosedda genom förslagen i propositionen.

I betänkandet finns en reservation och ett särskilt yttrande.

Socialtjänstfrågor (SoU6)

Utskottet föreslog följande tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om stärkt egenkontroll:

Regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som bör vidtas för att utveckla ett system för att stärka egenkontrollen i såväl offentliga som privata verksamheter som bedriver socialtjänst.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående utredningar och arbeten.

I betänkandet finns 34 reservationer.

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)

Utskottet föreslog tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av mo-tionsyrkanden om viss avancerad cancervård, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och forskning om posttraumatiskt stressyndrom:

Regeringen bör under 2016 ta initiativ till att påbörja arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus.

Regeringen bör ge i uppdrag åt en myndighet eller åt den nationella samordnaren att ta fram förslag om hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa kan förbättras med hjälp av mobila system.

Regeringen bör ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i uppdrag att se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete. Cirka 130 motionsyrkanden tog upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen hade behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

I betänkandet finns 42 reservationer.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (SoU8)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse om den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) 2016–2020 till handlingarna. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionsyrkanden om bl.a. förnyad ANDT-strategi, solidarisk och restriktiv alkoholpolitik, ett narkotikafritt samhälle, ett rökfritt Sverige 2025, distanshandel med alkohol, familjeklassning av narkotika, alkoholreklam, elektroniska cigaretter, sprututbyte, läkemedelsassisterad behandling, narkotikamissbruk och dödlighet samt om Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll.

I betänkandet finns 24 reservationer.

Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (SoU9)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslog motionsyrkandena.

Utskottet instämde i regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer när det gällde statens stöd till vårdgivarna inom patientsäkerhetsområdet. Liksom regeringen ansåg utskottet att det fanns ett behov av att utveckla statens stöd inom patientsäkerhetsområdet och att det därför var positivt att regeringen bl.a. hade gett Socialstyrelsen ett uppdrag som rörde ett samlat stöd för hälso- och sjukvården inom detta område.

I betänkandet finns två reservationer.

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv (SoU10)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i tobakslagen. De lagändringar utskottet tillstyrkte innebär bl.a. att cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds, att tillverkare och importörer av tobaksvaror får en utökad rapporteringsskyldighet, att kombinerade hälsovarningar (text och bild) motsvarande 65 procent av fram- och baksidan ska finnas på styckförpackningar för vissa tobaksvaror och att märkningen av förpackningar till vissa tobaksvaror inte får innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Utskottet ansåg att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns en reservation.

Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (SoU11)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i patientsäkerhetslagen och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär bl.a. att bestämmelser om vem som ska utse ordförande, andra ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och bestämmelser om kvalifikationer för att kunna utses till ordförande, annan ledamot eller ersättare tas bort i patientsäkerhetslagen. Dessa bestämmelser bör i stället finnas i förordning. Ändringen i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är av rättelsekaraktär.

Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen.

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SoU12)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen.

De ändringar som utskottet tillstyrkte innebär ett förtydligande av det krav på den enskilde som redan finns i lagen att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Utskottet ansåg att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns två reservationer.

Uppföljning av smittskyddsläkemedel (SoU13)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om receptregister, smittskyddslagen och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

De förslag till ändringar i lagen om receptregister som utskottet tillstyrkte innebär att receptregistret ska få innehålla uppgifter om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen, vilket medför att öppenvårdsapoteken ska lämna ut sådana uppgifter till E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska för vissa ändamål lämna ut uppgifterna till det landsting som ska ersätta kostnaderna för smittskyddsläkemedlen. Ändringarna i smittskyddslagen innebär att det införs en bestämmelse om vilket landsting som ska ersätta ett öppenvårdsapotek för kostnader för smittskyddsläkemedel och att det förtydligas vilka som är berättigade till kostnadsfria läkemedel. Förslaget till ändring i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd innebär att ett landsting ska erbjuda barn som omfattas av den lagen sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. och att regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor.

Utskottet ansåg vidare att riksdagen skulle avslå motionsyrkandet.

I betänkandet finns en reservation.

Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag (SoU14)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES samt patientlagen.

De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär att det införs en skyldighet för vårdgivare att lämna viss information till patienter och att tillhandahålla fakturor till de patienter som avser att begära ersättning för sina kostnader i respektive försäkringsland. Lagändringarna innebär vidare ett förtydligande av att Försäkringskassan vid sin prövning av ansökan om ersättning eller förhandsbesked särskilt ska beakta sjukdomens eller skadans karaktär och förväntade utveckling, patientens individuella omständigheter i övrigt och om det finns skäl att prioritera hanteringen av ansökan.

Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen.

Läkemedel för särskilda behov (SoU15)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. Utskottet ställde sig vidare bakom förslag till ändringar i läkemedelslagen, offentlighets- och sekretesslagen, lagen om handel med läkemedel, lagen om läkemedelsförmåner m.m., lagen om receptregister och lagen om kontroll av narkotika.

De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär att konsumenter ska kunna hämta ut licensläkemedel på ett valfritt öppenvårdsapotek och att extemporeläkemedel (specialtillverkade läkemedel för en enskild patient eller patientgrupp), lagerberedningar och licensläkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna utan den prövning som krävs i dag. En ny lag om behandling av personuppgifter i ärenden om ansökan om licens för läkemedel införs. Vidare ska det krävas tillstånd för apotek att tillverka narkotika och för öppenvårdsapotek och partihandlare att handla med narkotika.

Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen.

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (SoU16)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

De lagförslag som utskottet tillstyrkte innebär bl.a. att staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix. Dessa personer ska i första hand få ersättning från den s.k. Läkemedelsförsäkringen och i andra hand av staten när begränsningen i försäkringen för hur mycket ersättning som totalt kan betalas ut till samtliga drabbade aktualiserats. Rätten till ersättning från staten ska gälla i de fall vaccinet har tillhandahållits under vaccinationskampanjen 2009 och 2010. Den sammanlagda ersättningen från Läkemedelsförsäkringen och staten ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor för varje person som har beviljats ersättning. Ärenden om den statliga ersättningen ska handläggas av Kammarkollegiet, vars beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd. En ny bestämmelse ska föras in i offentlighets- och sekretesslagen, eftersom det i ärenden om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi kommer att inhämtas uppgifter av känslig personlig karaktär.

Utskottet ansåg att riksdagen skulle avslå ett motionsyrkande.

I betänkandet finns en reservation.

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

I den nya lagen som utskottet tillstyrkte föreslogs att ett landsting ska erbjuda viss avgiftsfri screening och att regeringen ska få meddela föreskrifter om vilken screening som avses. Vidare föreslogs det att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om de villkor som ska gälla för screeningen.

Utskottet ansåg att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena.

I betänkandet finns tre reservationer.

Ensamkommande barn (SoU18)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå en motion som väcktes i december 2015 med anledning av en händelse av större vikt (9 kap. 15 § riksdagsordningen) och sju motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015/16, främst med hänvisning till pågående utredningar och arbeten. Motionsyrkandena rör inrättande av en nationell krissocialjour, kommunernas ansvar samt rekrytering av och förutsättningar för familjehem och jourhem.

I betänkandet finns tre reservationer.

Yttranden till andra utskott

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1y)

Finansutskottet gav socialutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposi-tionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som väcktes med anledning av propositionen i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsade sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gällde utgiftsramen för 2016 samt de preliminära utgiftsramarna för 2017, 2018 och i förekommande fall 2019 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottet föreslog att finansutskottet skulle tillstyrka regeringens proposi-tion i dessa delar och avstyrka motionerna.

I yttrandet finns fem avvikande meningar.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SoU2y)

Konstitutionsutskottet beslutade den 17 september 2015 att ge övriga utskott tillfälle att kommentera de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som redovisades i en promemoria som upprättats inom konstitutionsutskottets kansli. Konstitutionsutskottet ville att utskotten kommenterade och gjorde bedömningar om vissa särskilt angivna frågor.

Uppföljningen omfattade de subsidiaritetsprövningar som gjordes i riksdagen under 2014.

I yttrandet redovisade socialutskottet sina kommentarer och bedömningar när det gällde konstitutionsutskottets frågor.

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen (SoU3y)

Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2015/16:1 utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner punkt 2 med förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) och motioner med anknytning till förslaget. Socialutskottet överlämnade, under förutsättning av finansutskottets medgivande, ett antal motioner som väcktes under allmänna motionstiden 2015/16.

Socialutskottet föreslog att finansutskottet skulle tillstyrka regeringens lagförslag och avstyrka motionerna.

I ärendet finns en avvikande mening.

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SoU4y)

Den 5 april beslutade konstitutionsutskottet att uppmana övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som väcktes med anledning av skrivelsen i de delar som berörde respektive utskotts beredningsområde.

Utskottet ville påminna om betydelsen av att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att vidta åtgärder för att tillgodose riksdagens tillkännagivanden. Om åtgärder drar ut på tiden är det viktigt att regeringen informerar riksdagen om orsakerna till fördröjningen och att utgångspunkten är att regeringen ska följa de tillkännagivanden som riksdagen beslutar om och att regeringen ska underrätta riksdagen om den inte avser att följa ett tillkännagivande och ange skälen till det.

I yttrandet finns en avvikande mening.

2016 års ekonomiska vårproposition (SoU5y)

Finansutskottet gav socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) med följdmotioner i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

Socialutskottet beslutade att yttra sig över propositionen och partimotionerna i de delar som berörde socialutskottet.

Socialutskottet ansåg att finansutskottet skulle tillstyrka regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i berörda delar och avstyrka motionerna i motsvarande delar.

I yttrandet finns fem avvikande meningar.

EU-frågor

Socialutskottet gjorde en subsidiaritetsprövning under riksmötet 2015/16. Prövningen gällde EU-förslaget till direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM(2015) 615). Utskottet ansåg inte att förslaget stred mot subsidiaritetsprincipen.

I övrigt följer utskottet fortlöpande utvecklingen inom EU och får infor-mation från Socialdepartementet om frågor inom utskottets ansvarsområde. Vidare bevakar utskottets kansli dokument från EU och presenterar dem fortlöpande för utskottets ledamöter. Kansliet har sedan tidigare upprättat en promemoria över aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde. Promemorian uppdateras kontinuerligt och delgavs ledamöterna inför sammanträdet den 3 mars 2016.

Den 29 september 2015 informerade statssekreterare Pernilla Baralt med medarbetare om aktuella EU-frågor på det sociala området inför Epscorådet den 5 oktober 2015 och om EU-frågor på det sociala området i övrigt under hösten 2015.

Den 9–10 november 2015 gjorde utskottet en resa till Bryssel. Syftet med resan var att informera sig om EU:s institutioner och arbetet i EU med aktuella frågor inom utskottets ansvarsområde. Företrädare från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen informerade om aktuella frågor, och chefen för Röda Korsets EU-kontor informerade om läget vad gällde flyktingkrisen. Utskottet träffade representanter från kommissionär Vytenis Andriukaitis kabinett och medarbetare på Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet. Utskottet fick också information av ministerrådets rättstjänst om lagstiftningsförfarandet samt besökte Europaparlamentet för att diskutera de aktuella EU-frågor som de svenska EU-parlamentarikerna jobbar med. Utskottet träffade även generaldirektören på Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Den 1 december 2015 informerade statssekreterarna Pernilla Baralt och Agneta Karlsson med medarbetare om aktuella EU-frågor inför Epscorådet den 7 december 2015.

Den 10 december 2015 informerade kanslichef Margareta Hjorth om EU-nämndens funktion och arbete. Samma dag behandlade utskottet Kommis-sionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag (KOM(2015) 610). Utskottet beslutade att lägga arbetsprogrammet till handlingarna.

Den 19 januari 2016 informerade statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare om EU-arbetet med hälsofrågor under våren 2016.

Den 21 januari 2016 hölls en överläggning med statsrådet Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel (KOM(2014) 558).

Den 26 januari 2016 informerade statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson med medarbetare om EU-arbetet med sociala frågor under våren 2016. Samma dag hölls en överläggning med statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson om kommissionens förslag till direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM(2015) 615).

Den 11 februari 2016 återrapporterade och informerade statssekreterare Pernilla Baralt med medarbetare om EU-arbetet. Samma dag hölls en överläggning med statssekreterare Pernilla Baralt om kommissionens förslag till rådsslutsatser om den årliga tillväxtöversikten 2016.

Den 22 mars 2016 hölls tre överläggningar. Två överläggningar hölls med statssekreterare Agneta Karlsson, dels om kommissionens förslag till ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EMA), dels om kommissionens förslag till rådsslutsatser om nästa steg under One
Health-arbetet för att bekämpa antibiotikaresistens. En överläggning hölls med statssekreterare Pernilla Baralt om kommissionens förslag till rådsslutsatser om en integrerad ansats mot fattigdom och social exkludering (KOM(2016) 127).

Den 28 april 2016 informerade statssekreterare Pernilla Baralt om EU-kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m.

Den 9 juni hölls en överläggning med statssekreterare Agneta Karlsson om ett utkast till rådets slutsatser om att stärka balansen i läkemedelssystemet i EU och dess medlemsstater. Samma dag informerade statssekreterarna Agneta Karlsson och Madeleine Harby Samuelsson om aktuella EU-frågor inför Epscorådet den 16–17 juni.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Under föregående riksmöte 2014/15 beslutade utskottet att ta fram en forskningsöversikt över cancervården. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp ledde arbetet, som genomfördes av utvärderings- och forskningssekretariatet (UoF) inom Riksdagsförvaltningen.

Socialutskottets arbetsgrupp gjorde studiebesök under hösten 2015 och våren 2016 vid tre regionala cancercentrum: RCC Väst, RCC Norr och RCC Stockholm–Gotland i syfte att få kunskap om de regionala cancercentrumens arbete och hur de ser på utvecklingen inom cancervården, särskilt med utgångspunkt i de fokusområden som forskningsöversikten handlade om.

Vid utskottets sammanträde den 29 september 2015 informerade tf. sekretariatschef Christer Åström och utvärderare Cecilia Mobach från UoF om resultatredovisningen i budgetpropositionen. Utskottet beslutade att fortsätta arbetet med uppföljningen av resultatinformationen i budgetpropositionen. Den fördjupade uppföljningen avgränsades till att avse funktionshinderspolitiken.

Den 19 november 2015 återrapporterade tf. sekretariatschef Christer Åström och utvärderare Cecilia Mobach från UoF om arbetet med uppföljningen av resultatredovisningen i budgetpropositionen.

Den 14 april 2016 presenterade forskningssekreterare Helene Limén från UoF ett utkast till rapport om en forskningsöversikt över cancervården. Utskottet beslutade att låta trycka rapporten i RFR-serien (Rapporter från riksdagen) och att genomföra ett offentligt seminarium med anledning av översikten.

Den 12 maj 2016 hölls det offentliga seminariet. Inbjudna talare till seminariet var Rolf Lewensohn, professor vid Karolinska Institutet, Louise von Essen, professor vid Uppsala universitet, Roger Henriksson, professor vid Umeå universitet, Beatrice Melin, professor vid Umeå universitet, Anette Cederberg från Sveriges Kommuner och Landsting och Arja Leppänen från Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland. Till de inbjudna hörde också personer som bidragit till forskningsöversikten och företrädare för berörda myndigheter, organisationer och patientföreningar.

Den 26 maj och den 9 juni 2016 diskuterade utskottet det fortsatta arbetet med uppföljning och utvärdering och med att ta fram förslag till uppföljningsprojekt.

Utskottet beslutade den 16 juni 2016 att inleda ett projekt med uppföljning och utvärdering av beslutet från 2012 om Rätten att få åldras tillsammans (bet. 2011/12:SoU21). Uppföljnings- och forskningssekretariatet ombads att bistå utskottet när projektet genomförs.

Offentliga utfrågningar

Den 9 februari 2016 höll utskottet en offentlig utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar. Under 2015 sökte drygt 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Det stora antalet asylsökande innebar stora påfrestningar för många av landets kommuner. Mot denna bakgrund och inför utskottets beredning av motioner om socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn beslutade utskottet att genomföra en offentlig utfrågning. Inbjudna till utfrågningen var företrädare för Socialdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg, Statens institutionsstyrelse, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Akademikerförbundet SSR, Sveriges ensamkommandes förening Riksförbund, Vårdföretagarna, Forum för Familjevård, Lessebo kommun och Växjö kommun.

Resor och besök

Den 17 september 2016 tog socialutskottets ordförande emot Armeniens hälsominister.

Den 22 september 2015 besökte utskottet Aging Research Center på Karolinska Institutet, som informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 24 september 2015 besökte utskottet Statens institutionsstyrelse (SiS), som informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 13 oktober 2015 besökte utskottet Myndigheten för vårdanalys, som informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 20 oktober 2015 informerade riksrevisor Margareta Åberg och medarbetare om granskningsrapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12).

Den 5 november 2015 besökte utskottet Systembolaget AB. Vd Magdalena Gerger med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 24 november 2015 informerade statsrådet Åsa Regnér och statssekreterare Pernilla Baralt om ensamkommande flyktingbarn och flyktingsitua-tionen i stort.

Den 25 november 2015 informerade företrädare från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten om flyktingsituationen och om legitimationer för utländska utbildningar.

Den 1 december 2015 informerade statsrådet Gabriel Wikström om den aktuella flyktingsituationen i Sverige och om legitimationer för utländska utbildningar.

Den 28 januari 2016 besökte utskottet Sveriges läkarförbund. Ordförande Heidi Stensmyren med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 2 februari 2016 informerade statsrådet Åsa Regnér och den nationella samordnaren Martin Valfridsson om situationen för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige

Den 23 februari informerade företrädare från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdföretagarna om situationen på hem för vård eller boende (HVB) och familjehem.

Den 25 februari 2016 informerade utbildaren Ann-Charlotte Eklund från riksdagsförvaltningens It-avdelning om den digitala mötestjänsten. Samma dag informerade företrädare från Socialstyrelsen och IVO om situationen på HVB och familjehem för ensamkommande barn.

Den 14 april 2016 besökte utskottet E-hälsomyndigheten. Generaldirektören Torsten Håkansta med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 19 april 2016 informerade statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson utskottet om arbetet med funktionshindersfrågor. Samma dag tog fyra ledamöter från socialutskottet och två ledamöter från socialförsäkringsutskottet emot en turkisk parlamentsdelegation.

Den 21 april 2016 informerade den särskilda utredaren Åsa Kullgren utskottet om arbetet med Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06).

Den 11 maj 2016 deltog ett antal ledamöter från utskottet i riksdagens evenemang Veterandagen.

Den 17 maj 2016 informerade statsrådet Gabriel Wikström om regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik för 2016–2020, skr. 2015/16:86. Samma dag informerade statsepidemiolog Anders Tegnell om pandemivaccinavtalet.

Den 19 maj 2016 informerade generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, med medarbetare om medicinsk åldersbedömning. Samma dag informerade den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grefve om verksamheten och aktuella frågor.

Den 24 maj 2016 informerade Elenor Hansson-Lundström, handläggare på UD:s Amerikaenhet, allmänt om USA. Samma dag informerade Jonas Brodin, lärare vid The Swedish Program på Handelshögskolan i Stockholm om det amerikanska sjukvårdssystemet.

Den 26 maj 2016 besökte utskottet Myndigheten för delaktighet. Vikarierande generaldirektör Malin Ekman Aldén med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 26 maj 2016 informerade den särskilda utredaren Måns Rosén utskottet om slutbetänkandet från Utredningen om högspecialiserad vård: Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98).

Den 7 juni 2016 besökte utskottet SOS Alarm Sverige AB. Vd Maria Khorsand med medarbetare informerade om krisberedskapsfunktionen, och utskottet gjorde en rundvandring på larmcentralen och den nationella produktionsledningen.

Den 9 juni 2016 informerade Göran Stiernstedt, tidigare nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, om utredningens slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2).

Den 16 juni informerade generaldirektör Kent Ehliasson, Statens institu-tionsstyrelse (SiS), med medarbetare om avskiljning av barn på särskilda ungdomshem.

Den 21 juni 2016 besökte utskottet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Generaldirektör Sofia Wallström med medarbetare informerade om verksamheten och aktuella frågor.

Den 29 juni 2016 tog socialutskottets ordförande emot Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden.

Den 25 augusti 2016 tog en ledamot från socialutskottet emot en grupp masterstudenter i public policy från Brown University i USA.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Den 4–11 september besökte utskottet San Francisco, San Diego och Salt Lake City i USA. Syftet med resan var att studera ett antal områden som är centrala för utskottet. Framför allt gällde det olika integrerade sjukvårdssystem med särskild inriktning på frågor om ledning och styrning för kvalitetsutveckling, vårdprocesser, it-utveckling samt patienters och närståendes delaktighet. Inom socialtjänstens område var det bl.a. verksamheter för utsatta barn, omsorg om äldre samt program för fattiga, hemlösa och missbrukare som besöktes. Ytterligare områden som studerades var forskning om tobakskontroll.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.