Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2008/09

Trafikutskottets verksamhet
riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt IT-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2008/09 hade trafikutskottet följande sammansättning:

Ledamöter:

Lena Hallengren (s), ordförande – fr.o.m. den 6 april 2009

Ibrahim Baylan (s), ordförande – t.o.m. den 5 april 2009

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande

Oskar Öholm (m) – fr.o.m. den 28 januari 2009

Christina Axelsson (s)

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Sven Bergström (c)

Hans Stenberg (s)

Nina Larsson (fp)

Claes-Göran Brandin (s)

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Marie Nordén (s)

Annelie Enochson (kd)

Sten Bergheden (m)

Peter Pedersen (v)

Pia Nilsson (s)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Karin Svensson Smith (mp)

Ulla Löfgren (m) – t.o.m. den 30 september 2008

 

Suppleanter:

Malin Löfsjögård (m)

Lars Mejern Larsson (s)

Désirée Liljevall (s)

Christine Jönsson (m)

Per Lodenius (c)

Lars Lilja (s)

Christer Winbäck (fp)

Eva-Lena Jansson (s)

Rolf K Nilsson (s)

Krister Örnfjäder (s)

Irene Oskarsson (kd)

Lena Asplund (m)

Egon Frid (v)

Monica Green (s)

Emma Henriksson (kd)

Per Bolund (mp)

Ulf Grape (m) – fr.o.m. den 7 oktober 2008

Solveig Zander (c)

Anita Brodén (fp)

Lena Olsson (v)

Tina Ehn (mp)

Kristina Zakrisson (s)

Lars Gustafsson (kd)

Emma Hanriksson (kd)

Mats Pertoft (mp) – under tiden den 7 oktober 2008–den 27 januari 2009

Björn Hamilton (m) – t.o.m. den 6 oktober 2008

 

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Göran Nyström, kanslichef

Hélène Tegnér, föredragande

Susanne Lindstedt, föredragande

Mattias Revelius, föredragande

Lena Sandström, föredragande – t.o.m. den 24 maj 2009

Anne Mattila Wass, utskottsassistent

Daniel Lindholm, utskottsassistent

Anneli Gustafsson, riksdagsstipendiat – under tiden den 1 oktober–21 december 2008

 

Utskottets verksamhet

Betänkanden som behandlats av utskottet

Utskottet har sammanlagt lämnat 18 betänkanden till kammaren. Nedan redovisas i korthet behandlade frågor och utskottets ställningstagande samt riksdagens beslut.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet föreslår i sitt budgetbetänkande att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2008/09:1). Det innebär att ramen omfattar 40 223 miljoner kronor för 2009, varav 39 915 miljoner kronor är anslag inom det transportpolitiska området och 308 miljoner kronor anslag inom politiken för informationssamhället.

Utskottet har vidare inte något att invända mot regeringens förslag till låneramar, ekonomiska bemyndiganden och investeringsplaner inom utgiftsområdet.

Utskottet välkomnar regeringens initiativ på 7,6 miljarder kronor för att påskynda förbättringar i trafiksystemet i närtid för perioden 2009–2010. Utskottet utgår ifrån att den avvägning som regeringen gjort mellan olika projekt i närtidssatsningen är väl anpassad mot de behov, förutsättningar och resurser som finns.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tre reservationer och tre särskilda yttranden.

Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (TU2)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2008/09:35 Framtidens resor och transporter — infrastruktur för hållbar tillväxt. Förslagen innefattar inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010–2021. Dessa innefattar bl.a. förslag om ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar.

Utskottet anser att de åtgärder som bör prioriteras i den fortsatta åtgärdsplaneringen ska vara samhällsekonomiskt effektiva, främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem för medborgare och näringsliv i hela landet samt bidra till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. Utskottet tillstyrker därmed regeringens förslag om att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010–2021 ska uppgå till 417 miljarder kronor, varav 136 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar, 64 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar och 217 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Utskottet anser att regeringens förslag innebär en angelägen kraftsamling på trafikens infrastruktur för att därmed bl.a. kunna åtgärda tidigare bristande insatser och samtidigt skapa förutsättningar för att tillgodose de behov som framtidens resor och transporter ställer.

Utskottet välkomnar regeringens bedömning att investeringar i trafikens infrastruktur ska grundas på ett trafikslagsövergripande synsätt. Det innebär att de 217 miljarder kronor som avsätts för åtgärder som utvecklar transportsystemet ska kunna användas för investeringar i statliga vägar och järnvägar, sektorsuppgifter och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., medfinansiering till stora och strategiska åtgärder i farleder och slussar, driftsbidrag till icke-statliga flygplatser samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån.

Utskottet anser att åtgärderna i planeringsramen huvudsakligen bör finansieras med anslag. Utskottet instämmer dock med regeringen i att frivillig medfinansiering kan vara ett angeläget sätt att öka investeringsvolymen.

Utskottet anser att en ökad effektivitet på marknaden för persontransporter på järnväg kräver såväl ökad konkurrens som resenärsanpassning. Utskottet välkomnar därför regeringens klargörande för det fortsatta reformarbetet att bl.a. avreglera järnvägsmarknaden och utreda möjligheten att införa höghastighetsbanor. Utskottet välkomnar vidare regeringens bedömning att staten ska tillhandahålla ett nationellt basutbud av flygplatser.

I betänkandet behandlas ett stort antal motionsförslag om främst upprustning och utbyggnad av olika vägar och järnvägar i landet. Utskottet avstyrker dessa förslag med hänsyn till rollfördelningen inom transportpolitiken där riksdagens roll i första hand bör vara att ange övergripande mål och riktlinjer för planeringen, fastställa finansiella ramar, säkerställa en god kontroll av statens finanser och skapa förutsättningar för en effektiv organisation för att förvalta avsatta resurser.

Utskottet föreslår genom utskottsinitiativ att det nationella stamvägnätet utökas med vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle. Utskottet ser omklassificeringen av vägsträckan som en angelägen del av åtgärderna för att stärka den gränsöverskridande infrastrukturen mellan Sverige och Norge.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 46 reservationer och 11 särskilda yttranden.

Transportstyrelsen och dess verksamhet (TU3)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet. I enlighet med ett regeringsbeslut våren 2008 inrättades den 1 januari 2009 en ny myndighet, Transportstyrelsen. Denna har övertagit all verksamhet vid Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt delar av verk-

 

samheten vid Sjöfartsverket och Vägverket. Transportstyrelsens s.k. kärnverksamhet består av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen. I den behandlade propositionen lämnades förslag till de lagändringar som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna utöva sin verksamhet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns två reservationer.

Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket (TU4)

Utskottet tillstyrker proposition 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket. Förslaget innebär att verksamheten vid Vägverkets enhet Vägverket Produktion överförs till ett av stagen helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Vidare framförs att verksamheterna vid Vägverkets enhet Vägverket Konsult och Banverkets enhet Banverket Projektering överförs till ett av staten helägt aktiebolag. Det nybildade bolagets verksamhet anges vara att bedriva konsultverksamhet, huvudsakligen inom trafik- och transportområdet.

Utskottet anser det angeläget att förutsättningar skapas för en bättre fungerande konkurrens och ett effektivare resursutnyttjande för buggande och underhåll av vägar och järnvägar. Vidare konstaterar utskottet att de aktuella verksamheterna inom Vägverket och Banverket redan bedrivs under bolagslika former och i stora delar i konkurrens.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns en reservation.

Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse (TU5)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2008/09:32 Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Förslaget innebär att lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska fortsätta att gälla t.o.m. den 31 december 2010.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Avveckling av Stängselnämnden (TU6)

Utskottet tillstyrker proposition 2008/09:43 Avveckling av Stängselnämnden. Förslaget innebär att Stängselnämnden avvecklas och att dess uppgifter överförs till den myndighet som regeringen bestämmer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation (TU7)

Utskottet tillstyrker proposition 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Huvuddelen av förslagen utgörs av redaktionella anpassningar av fartygssäkerhetslagen (2003:364) till EG-rätten på området.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar (TU8)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Förslaget innebär nya regler och behörigheter för att få köra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Godkännande av motorfordon m.m. (TU9)

Utskottet ställer sig bakom dels proposition 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m, dels proposition 2008/09:107 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förslagen innebär ett antal lagändringar som behövs för att införliva ett EG-direktiv i svensk rätt. I direktivet fastställs en ram för att godkänna motorfordon och släpvagnar m.m. När direktivet är genomfört kommer detta att innebära en ökad harmonisering av de krav som ställs för att nya motorfordon och släpvagnar till motorfordon ska få registreras, saluföras och tas i bruk inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns en reservation.

Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T) (TU10)

Utskottet redovisar i detta utlåtande sin granskning av Europeiska kommissionens grönbok Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin. Utskottet understryker i utlåtandet att det europeiska transportsystemet är en viktig förutsättning för en fungerande europeisk marknad och hållbar tillväxt. Utskottet framhåller vidare att utvecklingen av transportinfrastrukturen inom gemenskapen bör inriktas mot att skapa kommunikationer med utgångspunkt från resenärers, företags och samhällets behov som samtidigt är förenliga med EU:s klimat- och energipaket.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

 

IT-politiska frågor (TU11)

Utskottet behandlar en rad motionsförslag om IT och elektroniska kommunikationer. Motionsförslagen handlar bl.a. om IT-infrastruktur, IT-säkerhet och frågor som rör konkurrens på bredbandsmarknaden, information om bredbandshastigheter, ofrivillig roaming, IT och miljön samt fri programvara.

Utskottet avstyrker motionsförslagen med hänvisning till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tre reservationer.

Sjöfartsfrågor (TU12)

Utskottet avstyrker ett trettiotal motionsyrkanden om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Motionsförslagen handlar bl.a. om säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor men även frågor om fritidsbåtsverksamheten.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns sju reservationer.

Vissa väg-, och fordons- och trafikfrågor (TU13)

Utskottet avstyrker 55 motioner med totalt 63 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna hösten 2007 respektive 2008. Motionsförslagen handlar bl.a. om taxinäringen, åldersgräns för bussförare, kör- och vilotider för yrkestrafik, krav på vinterdäck, parkeringsfrågor, övergivna fordon, besiktningsfrågor och tillhandahållandet av förnybara drivmedel.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns nio reservationer samt ett särskilt yttrande.

Mål för framtidens resor och transporter (TU14)

Utskottet tillstyrker proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. Det innebär övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tre reservationer.

Riksdagsskrivelse om 2006 års sjöarbetskonvention (TU15)

Utskottet tillstyrker regeringens skrivelse 2008/09:166 om 2006 års sjöarbetskonvention. Regeringens syfte med skrivelsen var att – i enlighet med vad som föreskrivs i Internationella arbetsorganisationens (ILO) stadga – informera riksdagen om konventionen.

Utskottet lade skrivelsen till handlingarna.

Ändring i körkortslagen (TU16)

I detta betänkande föreslår utskottet genom ett utskottsinitiativ en ändring i körkortslagen (1998:488) som innebär att i 8 kap. 2 § körkortslagen myndighetsnamnet Vägverket ersätts med Transportstyrelsen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (TU17)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2008/09:159 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Förslaget innebär en utvidgning av vem som har rätt att överklaga beslut enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en mindre utvidgning av omfånget av det särskilda tvistlösningsförfarandet i lagen. Vidare föreslås att ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vissa allmänna skyldigheter när det gäller tjänster till slutanvändare utvidgas till att även avse vilka uppgifter som ska omfattas av dessa skyldigheter. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2009.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Konkurrens på spåret (TU18)

Utskottet tillstyrker proposition 2008/09:176 Konkurrens på spåret. Förslaget innebär en öppning av marknaden för veckosluts- och helgtrafik fr.o.m. den 1 juli 2009 och för internationell persontrafik fr.o.m. den 1 oktober 2009. Slutligen föreslås att marknaden för persontrafik på järnväg öppnas helt fr.o.m. den 1 oktober 2010.

Utskottet anser att konkurrens bidrar till att tillgodose resenärernas och samhällets krav på ett attraktivt, effektivt och långsiktigt hållbart trafikutbud av god kvalitet. Det bidrar till ett ökat resande på järnväg till förmån för tillväxt, sysselsättning, regional utveckling och miljö.

Utskottet ser positivt på att regeringen avser att återkomma till riksdagen om bokning, betalning och distribution av biljetter och färdhandlingar samt samordning av tabeller m.m. I fråga om fordonsförsörjningen får affärsverket Statens järnvägar under en övergångsperiod hyra ut eller sälja fordon till marknadsmässigt pris för att stimulera konkurrens bland kommersiella operatörer. Utskottet förutsätter att regeringen i den förutskickade redovisningen för riksdagen preciserar övergångsperioden tidsmässigt så att marknadens aktörer kan förbereda sig för nya marknadsförhållanden.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tre reservationer.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande två yttranden till andra utskott:

 

·    2008/09:TU1y till konstitutionsutskottet över Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2008/09:75),

·    2008/09:TU2y till miljö- och jordbruksutskottet över En sammanhållen klimat- och energipolitik – Riktlinjer för klimatpolitiken (prop. 2008/09:57) jämte motioner.

EU-frågor

En stor del av trafikutskottets beredningsområde är antingen direkt hänförlig till EG:s regelverk eller har i övrigt anknytning till EU-samarbetet.

Beredningsområden

Inom kommissionen bereds frågor om transporter inom DG TREN (transporter och energi) och om telekommunikationer inom DG INFSO (informationssamhället). Postfrågor bereds inom DG MARKT (inre marknad). Inom det berörda rådet – TTE (transport, telekommunikation och energi) – behandlas trafikutskottets frågor enligt följande huvudindelning.

Transporter:

·    Övergripande och intermodala frågor (t.ex. transporter och miljö, godslogistik, transeuropeiska nät, satellitnavigering och prissättning på transportområdet).

·    Landtransporter på väg (t.ex. vägtrafiksäkerhet och harmonisering av fordonsbestämmelser).

·    Landtransporter på järnväg (t.ex. ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och järnvägssäkerhet). 

·    Sjöfart  (t.ex. en gemensam havspolitik, sjösäkerhet, hamninfrastruktur och inlandssjöfart).

·    Luftfart (t.ex. ett gemensamt europeiskt luftrum och flygsäkerhet).

 

Telekommunikation:

·    IKT-frågor (t.ex. initiativet ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” och regelverk om elektronisk kommunikation).

·    Postfrågor.

EU-dokument

Till trafikutskottet har kammarkansliet remitterat drygt 90 EU-dokument (företrädesvis från kommissionen, s.k. KOM-dokument) och 25 faktapromemorior. Kansliet gör korta sammanfattningar av berörda EU-dokument. Sammanfattningarna sammanställs i en promemoria som – i likhet med de remitterade faktapromemoriorna – regelmässigt skickas ut till utskottets ledamöter. Kansliet föredrar även inkomna faktapromemorior i särskild ordning. EU-frågor utgör en stående dagordningspunkt vid utskottets sammanträden.

Information från företrädare för regeringen

Utskottet har haft möten med företrädare för regeringen vid flera tillfällen (se under avsnittet Studieresor, studiebesök, information m.m.). Ett syfte är att utskottet ska ges en orientering om innevarande och nästföljande ordförandeskaps arbetsprogram på trafikutskottets beredningsområde och om regeringens prioriteringar med anledning av detta. Särskild information har erhållits under riksmötet om planering inför det svenska ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009. Mötena med regeringsföreträdarna syftar vidare till att utskottet löpande ska informeras om de nya förslag och andra ärenden som presenterats av kommissionen. Bland de ärenden som särskilt diskuterats kan nämnas följande:

·    Grönboken om TEN-T.

·    Sjöfartsfrågor.

·    Förordning om ankomst- och avgångstider på gemenskapens flygplatser (slotsförordningen).

·    Förslaget om energimärkning av däck.

·    IT-frågor, däribland det s.k. telekompaketet. strategin för forskning, utveckling och innovation inom IT-området samt kommissionens meddelande om bättre tillgång till IKT på landsbygden.

Genomförande av EG-lagstiftning

Flera av de betänkanden och yttranden som utskottet avlämnat under riksmötet har antingen haft sin direkta grund i EG-rätt eller i övrigt hänvisat till pågående beredning, däribland följande.

·    2008/09:TU7 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation (förordning (EG) nr 336/2006).

·    2008/09:TU9 Godkännande av motorfordon m.m. (direktiv 2007/46/EG).

·    2008/09:TU17 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (direktiv 2002/21/EG).

·    2008/09: TU18 Konkurrens på spåret (direktiv 2007/58/EG).

Utlåtande

Trafikutskottet har avlämnat två utlåtanden under året med anledning av dels kommissionens grönbok Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin (2008/09:TU10 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät (TEN-T)) dels kommissionens vitbok Moderniserad IKT-standar­disering i EU – Vägen framåt (2009/10:2).

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av de riksdagsbeslut som hör till utskottets ansvarsområde utgör en integrerad del av utskottets verksamhet.

Den årliga mål- och resultatuppföljningen i samband med riksdagens behandling av regeringens budgetproposition samt utskottets behandling av regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen utgör viktiga delar av detta beredningsarbete.

Uppföljningen görs även genom att utskottet begär och får aktuella redovisningar från regeringen, myndigheter, organisationer m.fl.

Våren 2007, dvs. under föregående riksmöte, tog utskottet initiativ till en särskild uppföljning av lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, den s.k. pumplagen. Lagen innebär att de större bensinstationerna måste sälja förnybart bränsle, såsom etanol eller biogas. Detta arbete, som utförs av utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst, har fortsatt under riksmötet 2008/09. En delredovisning presenterades för utskottet våren 2009, och en slutlig rapport är planerad till hösten 2009.

Forsknings- och framtidsfrågor

Utskottet har låtit utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst genomföra en översikt avseende aktuella transportforskningsprojekt. Rapporten Inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008 (2008/09:RFR5) färdigställdes under hösten 2008.

För att gå vidare i detta arbete har utskottet låtit utvärderings- och forskningsfunktionen ta fram ett underlag, bl.a. med förslag till alternativa fördjupningsområden inom transportforskningen. En referensgrupp ur trafikutskottet, med en företrädare för varje parti, har getts i uppdrag att diskutera och föreslå vilka frågeställningar och områden som bör belysas ytterligare.

Studieresor, studiebesök, information m.m.

2008

Den 28–30 september – Malin Löfsjögård (m) deltar i trafiksäkerhetskonferens i Lissabon,

den 30 september – statssekreterare Leif Zetterberg, kansliråd Catrin Tidström, departementssekreterare Anders Hermansson, departementssekreterare Lina Feltwall, ämnesråd Per Björklund och politisk sakkunnig Henrik Hansson, samtliga från Näringsdepartementet, informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s transportministrar den 9 oktober 2008,

den 29 oktober – företrädare för utskottet informeras av representanter från näringslivet och kommunala organ från Västernorrlands och Västerbottens län om Luftfartsverkets flygplatser i norra Sverige,

den 12 november företrädare för utskottet informeras av företrädare från Svenska Taxiförbundet,

den 13 november – forskningssekreterare Lars Eriksson och praktikant André Roos från riksdagens utredningstjänst redovisar inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008,

den 18 november statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Carl Jeding, Sofia Holmgren, Annelie Mannertorn och politisk sakkunnig Henrik Hansson, samtliga från Näringsdepartementet, informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s telekommunikationsministrar den 27 november 2008 samt om förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet hösten 2009,

den 19 november – företrädare för utskottet informeras av Sveriges Redareförening,

den 27 november – generaldirektör Minoo Akhtarzand från Banverket, direktör Peder Wadman från Tågoperatörerna, kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren från SJ AB och ombudsman Roger Pettersson från SEKO informerar utskottet om tågtrafikens tidtabellhållning vid intern utfrågning,

den 2 december – infrastrukturminister Åsa Torstensson, ämnesråd Per Björklund, kanslirådet Göran Roos, departementssekreterarna Lina Feltwall och Marian Ingelsson samt politisk sakkunnig Ingrid Larsson, samtliga från Näringsdepartementet, informerar utskottet inför transportrådsmöte den 9 december 2008.

 

2009

Den 8–9 januari – företrädare för utskottet deltar i konferensen Transportforum 2007 i Linköping,

den 9–10 februari – företrädare för utskottet sammanträffar med en delegation från Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i Norge,

den 25 februari – företrädare för utskottet deltar i ett informationsmöte med statsrådet Åsa Torstensson och företrädare för Näringsdepartementet,

den 10 mars – departementsråd Lena Hägglöf och kansliråd Pernilla Skantze från Näringsdepartementet informerar utskottet om aktuella IT-frågor,

den 11 mars – företrädare för utskottet sammanträffar med en delegation från det belgiska trafikutskottet,

den 19 mars – kansliråd Niklas Lundin från Näringsdepartementet informerar om grönbok om TEN-T,

den 19 mars – ämnesråd Per Björklund och departementssekreterare Anders Hermansson informerar utskottet om aktuella sjöfartsfrågor,

den 24 mars – statsrådet Åsa Torstensson, ämnesråd Per Björklund, departementssekreterarna Anders Hermansson, Maria Ingelsson och Lars Darin, rättssakkunnige Tommie Börjesson och kansliråd Marcus Nordmeyer, samtliga från Näringsdepartementet, informerar utskottet inför rådsmöte den 30 mars 2009 för transport- och teleministrar,

den 16 april utskottet informeras av kansliråd Göran Roos från Näringsdepartementet om slotsförordningen,

den 16 april – departementssekreterare Per Engström från Näringsdepartementet informerar utskottet om kommissionens strategi för forskning, utveckling och innovation inom IT-området,

den 22 april – företrädare för utskottet informeras av föreningen Sjöfartsforum,

den 23 april – utskottet informeras av departementssekreterarna Sofia Björnsson från Jordbruksdepartementet och Nils Hertzberg från Näringsdepartementet om kommissionsmeddelandet Bättre tillgång till IKT på landsbygden,

den 27–28 april – företrädare för utskottet deltar i ett studiebesök hos Banverket och Vägverket i Borlänge,

den 7 maj – koordinator Alf Pettersson, Vägverket, informerar utskottet om ITS-världskongressen den 21–25 september 2009 i Stockholm,

den 13 maj – företrädare för utskottet deltar i ett seminarium med representanter för Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund samt Motorhistoriska Riksförbundet,

den 19 maj – infrastrukturminister Åsa Torstensson, ämnesråd Per Björklund, kansliråd Marcus Nordmeyer, departementssekreterarna Petter Bryman, Catharina Jonson och Kristian Viidas samt politisk sakkunniga Maria Anstett Anderssson och Henrik Hansson, samtliga från Näringsdepartementet, återrapporterar från rådsmötet den 30–31 mars 2009 samt informerar utskottet dels inför rådsmötet den 11–12 juni 2009 för transport- och teleministrar, dels inför det svenska ordförandeskapet i EU,

den 19 maj – utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerar utskottet om Trafikverksutredningen (SOU 2009:31) Effektiva transporter och samhällsbyggande – En ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg,

den 20 maj – företrädare för utskottet informeras av direktör Charlotte Wäreborn Schultz och ordförande Christer G Wennerholm från Svensk Kollektivtrafik,

den 4 juni – kommunikationsminister Helio Costa från Brasilien sammanträffar med företrädare för utskottet,

den 9 juni – departementssekreterare Erik Thonström från Näringsdepartementet informerar utskottet om energimärkning av däck,

den 9 juni – utvärderare Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin från riksdagens utredningstjänst informerar utskottet om uppföljningsprojektet av riksdagens beslut om införande av lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,

den 7–9 september – företrädare för utskottet deltar i Tylösandsseminariet.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll trafikutskottet 29 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 20 timmar. Utskottet har lämnat 17 betänkanden till kammaren och 1 utlåtande samt 2 yttranden till andra utskott.

Utskottet behandlade 12 propositioner, 1 regeringsskrivelse, 1 grönbok, 1 vitbok och 683 motionsyrkanden.

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.