Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:2273

Trafikutskottets verksamhet vid

riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt IT-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns två politikområden, nämligen dels Transportpolitik, dels IT, elektronisk kommunikation och post.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2006/07 hade trafikutskottet följande sammansättning:

Ledamöter:

Anders Karlsson (s), ordförande     

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande

Ulla Löfgren (m)

Christina Axelsson (s)

Margareta Cederfelt (m) – fr.o.m. den 15 november 2006

Sven Bergström (c)

Hans Stenberg (s)

Christer Winbäck (fp)

Claes-Göran Brandin (s)

Sten Nordin (m)

Marie Nordén (s) – fr.o.m. den 23 februari 2007

Annelie Enochson (kd)

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) –  fr.o.m. den 15 november 2006

Peter Pedersen (v)

Pia Nilsson (s)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Karin Svensson Smith (mp)

Cecilia Magnusson (m) – t.o.m. den 14 november 2006

Hans Wallmark (m) – t.o.m. den 14 november 2006

Kerstin Engle (s) – t.o.m. den 12 februari 2007

Suppleanter:

Eliza Roszkowska Öberg (m) – fr.o.m. den 15 november 2006

Lars Mejern Larsson (s)

Sten Bergheden (m) – fr.o.m. den 12 januari 2007

Désirée Liljevall (s)

Christine Jönsson (m)

Per Lodenius (c)

Lars Lilja (s)

Lars Tysklind (fp)

Eva-Lena Jansson (s)

Rolf K Nilsson (s)

Krister Örnfjäder (s)

Irene Oskarsson (kd)

Lena Asplund (m)

Egon Frid (v)

Monica Green (s)

Emma Henriksson (kd)

Per Bolund (mp)

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) – t.o.m. den 14 november 2006

Lars Hjälmered (m) – t.o.m. den 11 januari 2007

Björn Hamilton (m) – fr.o.m. den 24 oktober 2006

Solveig Zander (c) – fr.o.m. den 24 oktober 2006

Anita Brodén (fp) – fr.o.m. den 24 oktober 2006

Lena Olsson (v) – fr.o.m. den 24 oktober 2006

Tina Ehn (mp) – fr.o.m. den 24 oktober 2006

Kristina Zakrisson (s) – fr.o.m. den 17 januari 2007

Lars Gustafsson (kd) – fr.o.m. den 16 mars 2007

 

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Göran Nyström, kanslichef

Hélène Tegnér, föredragande

Susanne Lindstedt, föredragande

Martin Palm, föredragande – tjl fr.o.m. den 15 mars 2007 t.o.m. den 31 juli 2007

Anne Mattila Wass, utskottsassistent

Bibi Junttila, utskottsassistent

Lena Sandström, föredragande, fr.o.m. den 15 mars 2007 t.o.m. den 21 juni 2007

Maria Vladimirova, praktikant, fr.o.m. den 26 mars 2007 t.o.m. den 21 juni 2007

 

 

Utskottets verksamhet

Betänkanden som behandlats av utskottet

Utskottet har sammanlagt lämnat 16 betänkanden till kammaren. Nedan redovisas i korthet behandlade frågor och utskottets ställningstagande samt riksdagens beslut.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet föreslår i sitt budgetbetänkande att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2006/07:1). Det innebär att ramen för utgiftsområdet beräknas till 33,9 miljarder kronor. Den största delen av medelsramen, ca 30,2 miljarder kronor, anvisas till att bygga och underhålla vägar och järnvägar.

Utskottet föreslår att anslag 36:2 Väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm.

Utskottet tillstyrker vidare nästan 1 miljard kronor till Rikstrafiken för upphandling av kollektivtrafik. Dessutom anvisas drygt 144 miljoner kronor till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster och 400 miljoner kronor till Posten AB för att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet.

Utskottet förutsätter en fortsatt utveckling av mål- och resultatfrågor för politikområdet IT, elektroniska kommunikationer och post samt översyn av de transportpolitiska målen. När det gäller offentlig-privat samverkan (OPS) ser utskottet det som värdefullt att pröva nya vägar för finansieringen av infrastrukturinvesteringar i syfte att bl.a. få till stånd stabila finansiella förutsättningar för investeringarna.

I betänkandet avstyrks vidare ett stort antal motionsyrkanden om upprustning och utbyggnad av olika vägar och järnvägar i landet med hänvisning till gällande planeringssystem. Utskottet avstyrker motionsyrkanden om Citybanan m.m. med hänvisning till rollfördelningen inom infrastrukturplaneringen och vidtagna åtgärder med avseende på Stockholmsregionens trafiksituation.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tre reservationer och fem särskilda yttranden.

Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg (TU2)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2005/06:209 Straffrättsliga regler mot föroreningar från fartyg. Förslagen innebär ändringar i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. De går bl.a. ut på att den svenska domsrätten utvidgas samt att det införs en möjlighet att döma till ansvar för anstiftan och medhjälp till utsläppsbrott, även i de fall där brottet inte kan straffas med fängelse. Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem (TU3)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2006/07:25 Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem. Det innebär att elektroniska vägavgiftssystem som tas i drift efter den 28 februari 2007 ska uppfylla vissa tekniska krav. Syftet är att säkerställa tekniska standarder för elektroniska vägavgiftssystem. Lagändringen började gälla den 1 mars 2007.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Kollektivtrafik och trafikupphandling (TU4)

Utskottet avstyrker 32 motionsyrkanden om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Utskottet hänvisar bl.a. till den aviserade översynen av de transportpolitiska målen och uppdraget till Banverket och Vägverket om att gemensamt ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tio reservationer och två särskilda yttranden.

Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal (TU5)

Utskottet tillstyrker proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal inom viss sjöfart. Förslaget innebär att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från mönstringslagens tillämpning för intendenturpersonal. Regeringen ska också meddela föreskrifter om vad som ska gälla för sådan personal som undantas. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2007.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns en reservation.

Trafiksäkerhet (TU6)

Utskottet behandlar trafiksäkerhetsfrågor med utgångspunkt från 82 motionsyrkanden. Utskottet konstaterar att antalet dödade i trafiken minskat till en nivå som är den lägsta sedan andra världskriget, men att det av riksdagen beslutade etappmålet för 2007 inte verkar nås. Utskottet bedömer att de åtgärder som vidtagits sedan målet fastställdes inte varit tillräckligt omfattande eller effektiva. Motionerna handlar bl.a. om trafikövervakning, alkohol- och drogrelaterade olyckor, förarutbildning, utveckling vad avser omkomna barn, mopedister och motorcyklister samt funktionshindrades trafiksäkerhet.

Utskottet avstyrker behandlade motionsförslag med hänvisning till aviserade propositioner, pågående utredningar, förutsatta åtgärder samt rollfördelningen inom trafiksäkerhetsområdet, där flera frågor avgörs av regeringen eller ansvariga myndigheter.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns elva reservationer och två särskilda yttranden.

Väg- och fordonsfrågor (TU7)

Utskottet avstyrker 43 motioner med sammanlagt 69 motionsyrkanden. De huvudsakliga områden som tas upp i betänkandet rör vägfrågor, yrkestrafik, miljörelaterade frågor, fordonsfrågor samt övriga frågor. I ärendet behandlas vidare det uppföljningsprojekt om tillämpningen av gällande regelsystem för flyttning av fordon som utskottet tog initiativ till i maj 2006.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 13 reservationer och ett särskilt yttrande.

Vissa transportpolitiska frågor m.m. (TU8)

Utskottet behandlar motionsförslag från den allmänna motionstiden 2006 bl.a. om planering och finansiering av transportinfrastrukturen, kombinerade transporter, ansvarsfördelning och organisationsformer inom området samt om luftfartens infrastruktur och miljöpåverkan.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns åtta reservationer och två särskilda yttranden.

Sjöfart (TU9)

Utskottet behandlar motionsförslag från den allmänna motionstiden 2006. Motionerna rör främst sjöfartens finansiering, strategiska hamnar, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt frågor om fritidsbåtar.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns sju reservationer.

Ursprungskontroll av fordon, m.m. (TU10)

Utskottet tillstyrker proposition 2006/07:42 Ursprungskontroll av fordon, m.m. Förslaget innebär ändringar i tre lagar. Det gäller fordonslagen (2002:574), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och yrkestrafiklagen (1998:490).

Riksdagen godkände utskottets förslag.

IT-politik och elektroniska kommunikationer (TU11)

Utskottet behandlar en rad motionsförslag om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Motionsförslagen har handlat bl.a. om IT-infrastruktur, IT-säkerhet och frågor som rör IT och miljön.

Utskottet avstyrker motionsförslagen med hänvisning till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tre reservationer och två särskilda yttranden.

Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet (TU12)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2006/07:45 Andra järnvägspaketet – fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) samt om ändring i järnvägslagen (2004:519).

Utskottet framhåller i avsnittet om järnvägspolitiken att järnvägstransportsystemet har genomgått en omvandling de senaste 10–15 åren. Godstrafiken på järnväg har avreglerats. Även inom persontrafiken sker en utveckling mot fler operatörer i den upphandlade trafiken. Utskottet anser att det långsiktiga målet bör vara en avreglerad persontrafikmarknad även inom järnvägsområdet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. (TU13)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2006/07:110 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. Förslaget innebär ändringar i tre lagar. Det gäller luftfartslagen (1957:297), lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och sekretesslagen (1980:100).

Syftet är bl.a. att förebygga olyckor genom att underlätta ett snabbt genomförande av utredningar, förbättra säkerheten inom civil luftfart genom att inrätta ett system med obligatorisk rapportering av händelser för att förebygga olyckor och tillbud, likaså att öka flygsäkerheten bl.a. genom säkerställande av att internationella säkerhetsnormer följs genom harmonisering av regler och förfaranden för rampinspektioner av luftfartyg från tredjeländer som landar på flygplatser inom gemenskapen. Lagändringen började gälla
den 1 juli 2007.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns ett särskilt yttrande.

En framtida havspolitik för EU (TU14)

Utskottet redovisar i detta utlåtande sin granskning av Europeiska kommissionens grönbok EU:s framtida havspolitik: en europeisk vision för haven och oceanerna. I grönboken presenterar Europeiska kommissionen tanken på en samordnad gemensam havspolitik för EU. I utlåtandet kommenterar utskottet vissa specifika frågor, däribland sjöfart, miljörelaterade havsfrågor, fiskerinäringen och styrformerna.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Nya hastighetsgränser (TU15)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. Det innebär att nya hastighetsgränser får införas, så att det blir möjligt för beslutande myndigheter att använda sig av 10-steg i intervallet 30–120 kilometer i timmen. Utskottet betonar vikten av att nya hastighetsgränserna följs upp och utvärderas. Resultatet förutsätts därvid återrapporteras till riksdagen.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns två reservationer och tre särskilda yttranden.

Statens ansvar för vissa betaltjänster (TU16)

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i proposition 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster. Förslaget innebär upphävande av lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice samt nytt politisk mål för de grundläggande betaltjänsterna liksom ändrat verksamhetsföremål för Posten AB.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns nio reservationer.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande sex yttranden till andra utskott:

 

-   2006/07:TU1y till försvarsutskottet över Hamnskydd (prop. 2005/06:212) jämte motioner,

-   2006/07:TU2y till näringsutskottet över Försäljning av vissa statligt ägda företag (prop. 2006/07:57) jämte motioner,

-   2006/07:TU3y till konstitutionsutskottet över Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2006/07:75),

-   2006/07:TU4y till skatteutskottet över Införande av trängselskatt i Stockholm (prop. 2006/07:109) jämte följdmotioner,

-   2006/07:TU5y till finansutskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) jämte motioner,

-   2006/07:TU6y till skatteutskottet över Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (prop. 2006/07:96) jämte motioner.

EU-frågor

En stor del av trafikutskottets beredningsområde är antingen direkt hänförlig till EG:s regelverk eller anknyter i övrigt till EU-samarbetet.

Beredningsområden

Inom kommissionen bereds frågor om transporter inom DG TREN (transporter och energi) och om telekommunikationer inom DG INFSO (informationssamhället). Inom det berörda rådet – TTE (transport, telekommunikation och energi) – behandlas trafikutskottets frågor enligt följande huvudindelning.

Transporter:

-   Övergripande och intermodala frågor (t.ex. transporter och miljö, godslogistik, transeuropeiska nät, satellitnavigering och prissättning på transportområdet).

-   Landtransporter på väg (t.ex. vägtrafiksäkerhet och harmonisering av fordonsbestämmelser).

-   Landtransporter på järnväg (t.ex. ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och järnvägssäkerhet). 

-   Sjöfart  (t.ex. en gemensam havspolitik, sjösäkerhet, hamninfrastruktur och inlandssjöfart).

-   Luftfart (t.ex. ett gemensamt europeiskt luftrum och flygsäkerhet).

Telekommunikation:

-   IKT-frågor (t.ex. initiativet ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” och regelverk om elektronisk kommunikation.

-   Postfrågor.  

EU-dokument

Till trafikutskottet har kammarkansliet remitterat drygt 30 EU-dokument (företrädesvis från kommissionen, s.k. KOM-dokument) och 11 faktapromemorior från Regeringskansliet. Av KOM-dokumenten gör kansliet korta sammanfattningar som sammanställs i en rapport till utskottets ledamöter för bedömning av i vilken utsträckning saksamråd eller en på annat sätt fördjupad behandling behövs.

Möten med företrädare för regeringen, m.m.

Utskottet har haft möten med företrädare för regeringen vid flera tillfällen (se under avsnittet Studieresor, studiebesök, information m.m.). Ett syfte är att utskottet ska ges en orientering om innevarande och nästföljande ordförandeskaps arbetsprogram på trafikutskottets beredningsområde och om regeringens prioriteringar med anledning av detta. Vidare syftar mötena till att utskottet löpande ska informeras om och beredas möjlighet att lämna synpunkter på de nya förslag och andra ärenden som presenterats av kommissionen. Efter årsskiftet har utskottet också haft förmöten med statssekreteraren inför regeringens förestående möten med EU-nämnden.


Bland de ärenden som särskilt diskuterats kan nämnas följande:

-   Förslag till revidering av körkortsdirektivet, bl.a. med avseende på släpvagnsvikter.

-   Tredje järnvägspaketet som ska bidra till en integrering av europeiska järnvägsnätet och som bl.a. innehåller förslag till bestämmelser om gemensamma lokförarintyg.

-   Tredje sjösäkerhetspaketet, bl.a. avseende skärpta regler för hamnstatskontroll.

-   Tredje luftfartspaketet om bl.a. frågan om allmän trafikplikt och statsstöd.

-   Samarbetet med tredje land på luftfartsområdet, bl.a. luftfartsavtal mellan EU och USA samt frågan om överflygningar över Sibirien.

-   Satellitnavigeringssystemet Galileo.

-   Tillskapandet av en inre marknad för posttjänster. 

-   En strategi för ett säkert informationssamhälle i Europa.

-   Roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen.

-   Översynen av regelverket för elektronisk kommunikation.

Vidare gjorde utskottet den 6 och 7 februari 2007 ett studiebesök i Bryssel.

Genomförande av EG-direktiv, m.m.

Flera av de betänkanden och yttranden som utskottet avlämnat under riksmötet har antingen haft sin direkta grund i EG-rätt eller i övrigt hänvisat till pågående beredning, däribland följande:

-   2006/07:TU2 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg (direktiv 2005/35/EG och rambeslut 2005/667/RIF).

-   2006/07:TU3 Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem (direktiv 2004/52/EG).

-   2006/07:TU10 Ursprungskontroll av fordon, m.m. (upphävande av förordning (EEG) nr 3820/85).

-   2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet.

-   2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. (direktiv 2003/42/EG och direktiv 2004/36/EG).     

Utlåtanden och saksamråd m.m.

Trafikutskottet har avlämnat ett utlåtande under året med anledning av kommissionens grönbok om en framtida havspolitik för EU (2006/07:TU14 En framtida havspolitik för EU).  Inget saksamråd med företrädare för regeringen har hållits. Vidare har utskottet – inom ramen för Cosacsamarbetet – avlämnat ett yttrande om kommissionsförslag avseende ett fullständigt genomförande av den inre marknaden för posttjänster.

EU-nämnden

Trafikutskottet har under året representerats i EU-nämnden av 5 ledamöter och suppleanter (s, m, fp). Vid EU-nämndens möte den 1 juni inför TTE-rådet tillämpades den nya bestämmelsen om möjlighet att ersätta en ledamot i EU-nämnden med en ledamot från berört utskott (RO 10 kap. 5 §) såtillvida att två ledamöter i trafikutskottet (c, v) deltog i nämndens möte. 

Uppföljning och utvärdering

Som en integrerad del i trafikutskottets beredningsarbete ingår – i enlighet med riksdagsordningens bestämmelser – uppföljning och utvärdering av de riksdagsbeslut som hör till utskottets ämnesområden. 

Den årliga mål- och resultatuppföljningen i samband med riksdagens behandling av regeringens budgetproposition samt utskottets behandling av regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, utgör viktiga delar av detta beredningsarbete.

Uppföljningen görs även genom att utskottet vid sammanträden och uppvaktningar begär och får aktuella redovisningar från regeringen, myndigheter, organisationer m.fl. Därtill inhämtar utskottet information vid studiebesök och studieresor som är av betydelse för uppföljnings- och utvärderingsarbetet.

Trafikutskottet har genomfört en tematisk uppföljning av den nya lagstiftningen om flyttning av fordon i vissa fall som trädde i kraft den 1 januari 2004. Uppföljningen har redovisats i serien Rapporter från riksdagen (2006/07:RFR3). Vidare har en uppföljning påbörjats om åtgärder vidtagna efter stormen Gudrun.

Forsknings- och framtidsfrågor

Efter riksdagens beslut i juni 2006 om att utveckla det demokratiska arbetet har utskottet inlett ett mer systematiskt arbete med forsknings- och framtidsfrågor. Utskottet har mot bl.a. denna bakgrund i samband med utskottsutfrågningar särskilt sökt belysa forsknings- och framtidsfrågor. Under riksmötet har sålunda följande tre offentliga utfrågningar arrangerats som samliga tagit upp framtidsrelaterade frågor:

-   Den 25 januari 2007: Kollektivtrafiken och framtiden

-   Den 15 februari 2007: Trafiklösningar för Stockholmsregionen

-   Den 10 maj 2007: Hur möter vi framtidens ökade energibehov med en hållbar utveckling inom transportpolitiken?

Utskottet har vidare tagit initiativ till och påbörjat forskningsöversikter om dels förnybara bränslen och dess konsekvenser för transportsystemet och trafikens infrastruktur, dels offentlig-privat samverkan (OPS) vid genomförande av investeringar i trafikens infrastruktur. Forskningsöversikterna utförs i samarbete med den nya funktionen för forsknings- och framtidsfrågor som inrättats vid riksdagens utredningstjänst. Vidare kan nämnas att utskottet sökt utveckla kontakterna med forskarvärlden genom deltagande på strategiska nationella och internationella konferenser inom beredningsområdet.


Studieresor, studiebesök, information m.m.

 

2006

Den 9 november – generaldirektör Ingmar Skogö och ekonomidirektör Lena Erixon, från Vägverket informerar om Vägverket och aktuella frågor,

den 14 november – infrastrukturminister Åsa Torstensson, ämnesråd Per Björklund och departementssekreterarna Anna Gillholm, Karin Aldskogius Hedwall och Marcus Nordmeyer, samtliga från Näringsdepartementet, informerar om bl.a. aktuella EU-frågor inom Näringsdepartementets område,

den 14 november företrädare för utskottet informeras av generaldirektör Per-Olof Granbom, ekonomichef Bo Wikström och divisionschef Lotta Brändström om Banverkets verksamhet,

den 16  november generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson från Rikstrafiken informerar om Rikstrafiken och aktuella upphandlingsfrågor, bl.a. färjetrafik till och från Gotland,

den 21 november – generaldirektör Jan Olof Selén från Sjöfartsverket och sjösäkerhetsdirektör Johan Franson från Sjöfartsinspektionen informerar om Sjöfartsverkets verksamhet och Sjöfartsinspektionens verksamhet,

den 22 november – företrädare för utskottet deltar i informations- och avrapporteringsmöte med regeringens IT-strategigrupp,

den 23 november företrädare för utskottet informeras av utredare Ingvar Åkesson och sekreterare Evy Åström om Inspektionsutredningen,

den 28 november – generaldirektör Nils-Gunnar Billinger, chefsjurist Lena Byström Möller och jurist Henrik Lundberg, samtliga från Luftfartsstyrelsen, informerar om Luftfartsstyrelsen och dess verksamhet,

den 28 november generaldirektör Marianne Treschow och ställföreträdande generaldirektör Katarina Kämpe informerar utskottet om Post- och telestyrelsen samt förslag om EU-direktiv om genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster,

den 30 november – företrädare för utskottet informeras av generaldirektör Lars Rekke och informationsdirektör Lars Röhne om Luftfartsverket,

den 30 november – departementssekreterare Eva Sementa från Näringsdepartementet informerar utskottet om postregleringen och postmarknaden inom EU samt om förslag till EU-direktiv om genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster,

den 6 december – företrädare för utskottet deltar i ett studiebesök hos Sveriges Transportindustriförbund,

den 7 december – statssekreterare Leif Zetterberg, kansliråd Fredrik Sand, departementssekreterare Eva Sementa, departementssekreterare Marcus Nordmeyer, kansliråd Johan Ericson och ämnesråd Per Björklund, samtliga från Näringsdepartementet, informerar utskottet inför rådets möte (telekom- och transportministrarna) den 11–12 december 2006,

den 12 december – utredare Johnny Gylling informerar utskottet om utredningen Ett enhetligt system för felparkering (SOU 2006:109),

den 13 december – företrädare för utskottet informeras av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR).

 

2007

Den 11–12 januari – företrädare för utskottet deltar i konferensen Transportforum 2007 i Linköping,

den 15–17 januari – Christina Axelsson (s) och Christer Winbäck (fp) deltar i IPAIT-konferensen i Helsingfors,

den 25 januari – utskottet arrangerar offentlig utfrågning om kollektivtrafiken och framtiden,

den 29–31 januari – Eliza Roszkowska Öberg (m) och Désirée Liljevall (s) deltar i IT-konferensen Goverment Leaders Forum i Edinburgh,

den 30 januari – Lars Bergfalk, chef för Vägtrafikinspektionen, informerar utskottet om inspektionens verksamhet och aktuella trafiksäkerhetsfrågor,

den 30 januari – utredare Cecilia Forsström från riksdagens utredningstjänst och föredragande Martin Palm informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt om flyttning av fordon,

den 30 januari – företrädare för utskottet deltar i ett informationsmöte med statsrådet Åsa Torstensson och företrädare för Näringsdepartementet,

den 31 januari företrädare för utskottet, tillsammans med företrädare för näringsutskottet, informeras av verkställande direktör Jan Forsberg och ordförande Ulf Adelsohn, SJ AB, om företagets verksamhet,

den 6–7 februari – utskottet gör studiebesök vid EU-institutioner i Bryssel,

den 8–9 februari – företrädare för utskottet deltar i seminariet om alternativa finansieringsformer för offentliga investeringar samt Svenska rallyt i Karlstad och Värmland,

den 13 februari – verkställande direktör Monica Öhman och företrädare för NTF informerar utskottet om företagets verksamhet,

den 14 februari – företrädare för utskottet provåker Gröna tåget och gör ett studiebesök hos Bombardier i Västerås,

den 15 februari – utskottet arrangerar offentlig utfrågning om trafiklösningar för Stockholmsregionen,

den 20 februari – företrädare för utskottet deltar i ett studiebesök hos Bilprovningen,

den 21 februari – företrädare för utskottet informeras av Norrtåg,

den 22 februari – företrädare för utskottet deltar i ett trafiksäkerhetsseminarium med Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) på Gillinge övningsbana,

den 26 februari – Jan-Evert Rådhström (m) och Christina Axelsson (s) företräder utskottet vid gemensamt utskottssammanträde för Europaparlamentets utskott för transport och turism och medlemsländernas utskott med ansvar för transportpolitik om halvtidsöversyn av vitboken ”Hållbara transporter för ett rörligt Europa” i Bryssel,

den 27 februari – statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Carl Jeding och Lina Feltwall, ämnesråd Per Björklund, ämnessakkunnig Johan Schelin samt politisk sakkunnig Henrik Hansson, Näringsdepartementet, informerar om följande EU-frågor: körkortsdirektivet, tredje järnvägspaketet, gränsöverskridande järnvägstrafik, direktiv om utredning av fartygsolyckor (tredje sjösäkerhetspaketet), revidering av tredje luftfartspaketet, direktiv om flygplatsavgifter, direktiv om backspeglar, direktiv om säker infrastruktur och frekvensutrymme i etern,

den 14 mars företrädare för utskottet informerades av Näringslivets Transportråd (NTR) om organisationens verksamhet och uppföljning,

den 15 mars – statssekreterare Leif Zetterberg, ämnesråd Per Björklund, ämnesråd Lars Österberg, departementssekreterare Marcus Nordmeyer, departementssekreterare Anna Halvarsson och departementssekreterare Stefan Andersson, Näringsdepartementet, informerar inför transportministrarnas möte den 22 mars 2007 om bl.a. följande frågor: globalt system för satellitnavigering (Galileo), hållbar transportpolitik och klimatskydd inom ramen för rådets slutsatser om Lissabonstrategin, förhandlingar mellan EU och USA om ett luftfartsavtal och överflygning av Sibirien,

den 15 mars – generaldirektör Ulf Lundin och administrativa chefen Marianne Ullvén informerar om Järnvägsstyrelsens verksamhet och aktuella frågor som andra järnvägspaketet och frågan om en gemensam inspektionsmyndighet.

den 15–16 mars – Christer Winbäck (fp) företräder utskottet vid EPRI-konferens om IT-frågor i Prag,

den 20 mars – statssekreterare Leif Zetterberg, kommunikationsråd Erik Kiesow och departementssekreterare Marcus Nordmeyer, Näringsdepartementet, informerar om koncessionskontrakt och deras konsekvenser för utvecklingen av Galileoprojektet. Av informationen framgår bl.a. att regeringen stöder ordförandeskapets ansträngningar att få konsortiet att lösa sina interna motsättningar samt att regeringen förutser en avstämning senast den 10 maj 2007 av konsortiets förutsättningar att leva upp till sina viktigaste åtaganden,

den 21 mars företrädare för utskottet informerades av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och riksdagens utredningstjänst (RUT) om samhällsekonomisk kalkylmetodik den 21 mars 2007,

den 21 mars – företrädare för utskottet informerades om alkohol och trafik av Vägverket den 21 mars 2007,

den 28 mars företrädare för utskottet informerades av Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (Snofed) om organisationens verksamhet den 28 mars 2007,

den 29 mars – rättssakkunnig Anna Förander och ämnessakkunnig Carl Silfverswärd från Näringsdepartementet informerar om proposition 2006/07:45 Andra järnvägspaketet – fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen och aktuella EU-frågor inom järnvägsområdet om bl.a. rättslig reglering av funktionshindrades möjligheter att utnyttja tåg, tunneldirektivet, ERTMS och tystnadsplikt för viss information av affärskaraktär inom järnvägsområdet,

den 29 mars – kanslirådet Erik Kiesow informerar om Europeiska kommissionens grönbok om en havspolitik för EU,

den 29 mars – utredare Johan Hedlund från riksdagens utredningstjänst informerar om planerad uppläggning av uppföljningsprojekt om vidtagna åtgärder efter stormen Gudrun och forskningsöversikt om offentlig-privat samverkan (OPS),

den 29–31 mars – Christer Winbäck (fp) företräder utskottet vid EPRI-konferens i Lissabon,

den 3–4 april Eliza Roszkowska Öberg (m) och Hans Stenberg (s) företräder utskottet vid konferensen The Policymaking Role of Parliament in the Development of the Information society i Rom,

den 12 april – riksrevisor Lennart Grufberg, granskningschef Anette Wik, biträdande granskningschef Inge Danielsson och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt informerar om Riksrevisionens verksamhet och granskningsverksamheten inom utskottets ansvarsområde,

den 17 april företrädare för utskottet informeras av Volvo Personvagnar om företagets verksamhet,

den 18 april företrädare för utskottet informeras av Transportgruppen om organisationens verksamhet,

den 19 april – generaldirektör Urban Karlström, avdelningschef Pontus  Matstom, avdelningschef Jan-Eric Nilsson och kommunikationschef Helena Sederström informerar utskottet om verksamheten vid Statens väg- och transportforskningsinstitut,

den 24 april – generaldirektör Ingemar Skogö och projektledare Jan Moberg, Vägverket, informerar med anledning av proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser,

den 2–4 maj – företrädare för utskottet företar ett studiebesök till Göteborg,

den 8 maj – företrädare för utskottet sammanträffar med Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC) och Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF),

den 10 maj utskottet arrangerar offentlig utfrågning om hur vi möter framtidens ökade energibehov med en hållbar utveckling inom transportpolitiken,

den 22 maj – statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Pernilla Skantze och Marcus Nordmeyer, ämnesråd Per Björklund och kansliråd Erik Kiesow från Näringsdepartementet informerar om aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde vad gäller bl.a. det kommande portugisiska ordförandeskapets prioriteringar, Galileo, roamingfrågan och planerad grönbok om stadstrafik,

den 24 maj – utredare Björn Hansson och rättschef Lennart Renbjer från Näringsdepartementet informerar om delbetänkande av 2007 års körkortsutredning Släpvagnskörning med B-körkort – när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas? (SOU 2007:33),

den 30 maj företrädare för utskottet onsdagen den 30 maj 2007 sammanträffar med stiftelsen Bioalchol Fuel Foundation (BAFF) för ett seminarium om förnybara bränslen,

den 31 maj – statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Marcus Nordmeyer, Stefan Andersson, Eva Sementa och Pernilla Skantze, kansli­råden Erik Kiesow och Margaretha Granborg, ämnessakkunnig Carl Silfverswärd informerar om dels ärenden inför transportrådsmöte den 7–8 juni 2007, dels faktapromemoria 2006/07:FPM53 om flygplatsavgifter,

den 7 juni – företrädare för utskottet informeras av Vägverket med studium av olika vägtrafikfrågor i Stockholmsområdet,

den 11–12 juni Hans Stenberg (s) och Lisbeth Grönfeldt Bergman (m) företräder utskottet vid Barentskonferensen,

den 12 juni – företrädare för utskottet sammanträffar med företrädare för MHRF,

den 19 juni – företrädare för utskottet informeras av Mats Jansson, vd,

Anitra Steen, styrelseledamot och Hans Ollongren, SVP Corporate Communications and Public Affairs, SAS,

den 2–4 juli – företrädare för utskottet sammanträffar med företrädare för brittisk transportdelegation,

den 6 augusti – företrädare för utskottet sammanträffar med företrädare för USA:s transportdepartement och Senat,

den 3–5 september – företrädare för utskottet deltar i Tylösandsseminariet.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll trafikutskottet 39 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 44 timmar. Utskottet har lämnat 16 betänkanden till kammaren och 6 yttranden till andra utskott.

Utskottet behandlade 8 propositioner, 1 regeringsskrivelse och 539 motionsyrkanden.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2007

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.