Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC6B4

Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt IT-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns två politikområden, nämligen Transportpolitik samt IT, elektronisk kommunikation och post.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2007/08 hade trafikutskottet följande sammansättning:

Ledamöter:

Ibrahim Baylan (s) – fr.o.m. den 26 september 2007 t.o.m. den 31 december 2007 – ordförande fr.o.m. den 1 augusti 2008

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande

Ulla Löfgren (m)

Christina Axelsson (s) – ordförande fr.o.m. den 25 september 2007 t.o.m. den 31 december 2007

Margareta Cederfelt (m) – t.o.m. den 6 mars 2008

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

Sven Bergström (c)

Hans Stenberg (s)

Nina Larsson (fp) – fr.o.m. den 4 oktober 2007

Claes-Göran Brandin (s)

Sten Nordin (m) – t.o.m. den 7 maj 2008

Eliza Roszkowska Öberg (m) – fr.o.m. den 6 mars 2008

Marie Nordén (s)

Annelie Enochson (kd)

Sten Bergheden (m) – fr.o.m. den 16 maj 2008

Peter Pedersen (v)

Pia Nilsson (s)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Karin Svensson Smith (mp)

Suppleanter:

Eliza Roszkowska Öberg (m) – t.o.m. den 5 mars 2008

Malin Löfsjögård (m) – fr.o.m. den 6 mars 2008

Lars Mejern Larsson (s)

Sten Bergheden (m) – t.o.m. den 15 maj 2008

Mahmood Fahmi (m) – fr.o.m. den 15 maj 2008

Désirée Liljevall (s)

Christine Jönsson (m)

Per Lodenius (c)

Lars Lilja (s)

Christer Winbäck (fp) – fr.o.m. den 4 oktober 2007

Eva-Lena Jansson (s)

Rolf K Nilsson (m)

Krister Örnfjäder (s)

Irene Oskarsson (kd)

Lena Asplund (m)

Egon Frid (v)

Monica Green (s)

Emma Henriksson (kd)

Per Bolund (mp)

Björn Hamilton (m)

Solveig Zander (c)

Anita Brodén (fp)

Lena Olsson (v)

Tina Ehn (mp)

Kristina Zakrisson (s)

Lars Gustavsson (kd)

Katarina Köhler (s) – fr.o.m. den 26 september 2007 t.o.m. den 1 januari 2008

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Göran Nyström, kanslichef

Hélène Tegnér, föredragande

Susanne Lindstedt, föredragande

Mattias Revelius, föredragande, fr.o.m. den 10 september 2008

Lena Sandström, föredragande, fr.o.m. den 14 januari 2008

Anne Mattila Wass, utskottsassistent

Bibi Junttila, utskottsassistent, t.o.m. den 5 september 2008

 

Utskottets verksamhet

Betänkanden som behandlats av utskottet

Utskottet har sammanlagt lämnat 16 betänkanden till kammaren. Nedan redovisas i korthet behandlade frågor och utskottets ställningstagande samt riksdagens beslut.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet föreslår i sitt budgetbetänkande att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2007/08:1). Vidare behandlas motioner från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartier om alternativa anslagsberäkningar. I samband med anslagsberäkningen till trafikens infrastruktur behandlas även ett stort antal motionsförslag om upprustning och utbyggnad av infrastrukturprojekt i vissa regioner.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns två reservationer och åtta särskilda yttranden.

En effektivare lag om elektronisk kommunikation (TU2)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens lagförslag om ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns en reservation och ett särskilt yttrande.

Kompetens hos yrkesförare (TU3)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2007/08:10 Kompetens hos

yrkesförare. Utskottet välkomnar de föreslagna åtgärderna för att stärka trafiksäkerheten och förares säkerhet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 2 reservationer

Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. (TU4)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.. Regeringen föreslår att det i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen införs bestämmelser om att system för ändring av ett fordon från drift med motorbensin eller dieselbränsle till drift med ett alternativt motorbränsle kan typgodkännas i fråga om avgasrening.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet förelåg två reservationer.

Kommissionens grönbok Mot en ny kultur för rörligheter i städer (TU5)

Trafikutskottet välkomnar kommissionens grönbok om vad som kan göras åt trafikutvecklingen i Europas städer. Utskottet ser det dock inte som ändamålsenligt som en konsekvens av subsidiaritetsprincipen och svensk transportpolitik att EU engagerar sig i olika genomförandefrågor för hur stadstrafiken bör utformas i Europas städer.

Enligt utskottets mening bör EU främja transportfrågor som har en mer tydlig gemenskapsdimension och därigenom vinna ökad effektivitet och slagkraft samt legitimitet. Gemenskapens insatser kan därmed i stället för styrande bli stödjande och främjande en ändamålsenlig uppgiftsfördelning mellan EU och dess medlemsstater.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Väg- och fordonsfrågor (TU6)

Utskottet behandlar en rad motionsförslag om olika väg- och fordonsfrågor från den allmänna motionstiden 2007.

De huvudsakliga områden som tas upp i betänkandet är enskild väghållning, vägvisning, vägfärjor, överlaster i yrkestrafiken, taxinäringen, vinterutrustning för tunga fordon, övergivna fordon, cykelfrågor och avgiftssättningen på Öresundsbron.

Utskottet avstyrker motionsförslagen med hänvisning till tidigare ställningstaganden och pågående beredningsarbete.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns sju reservationer och ett särskilt yttrande.


Kollektivtrafik och trafikupphandling (TU7)

Utskottet avstyrker 26 motioner med sammanlagt 37 motionsyrkanden.

De huvudsakliga områden som tas upp i betänkandet rör kollektivtrafiken och statens trafikupphandling.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 12 reservationer.

Sjöfart (TU8)

Utskottet avstyrker ett 30-tal motionsyrkanden om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2007. Motionsförslagen har handlat bl.a. om sjöfartens finansiering, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns åtta reservationer.

Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik (TU9)

Utskottet tillstyrker proposition 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Utskottet konstaterar att regeringens förslag utgör en del i det viktiga arbetet med att utveckla en effektiv järnvägstrafik inom EU.

Riksdagen godkände utskottets förslag till lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik samt följdändringarna i arbetstidslagen (1982:673) och lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

 I ärendet fanns två reservationer.

Vägtrafikens miljöanpassning (TU10)

Utskottet avstyrker 19 motioner med sammanlagt 31 motionsyrkanden. De huvudområden som tas upp i betänkandet är fordons-, bränsle- och trafikrelaterade.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tio reservationer och tre särskilda yttranden.

Järnvägsfrågor (TU11)

Utskottet avstyrker motioner om järnvägspolitik och järnvägsmarknadens utveckling samt frågor om bl.a. trafiksäkerhet och utbildning inom järnvägsområdet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns sju reservationer.

Post och grundläggande betaltjänster (TU12)

Utskottet avstyrker motionsförslag från den allmänna motionstiden 2007 om post- och grundläggande betaltjänster. Vad gäller postområdet hänvisar utskottet bl.a. till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet. Beträffande grundläggande betaltjänster framhåller utskottet att syftet att trygga grundläggande betaltjänster förutses bli tillgodosett bl.a. genom Post- och telestyrelsens upphandling av dessa tjänster i de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 5 reservationer och ett särskilt yttrande.

Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor (TU13)

Utskottet tillstyrker proposition 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor. Förslaget innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) ytterligare ges möjligheter att ingripa för att öka konkurrensen på bredbandsmarknaden, genom att förplikta en dominerande operatör att skilja den verksamhet som förvaltar, driver och tillhandahåller det s.k. kopparaccessnätet från operatörens övriga verksamhet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 11 reservationer.

Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor (TU14)

Utskottet tillstyrker proposition 2007/08:128 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor. Det innebär att den nuvarande riskutbildningen inom förarutbildningen utvecklas så att den förutom risker med körning på halt underlag även omfattar andra faktorer som påverkar förarens förmåga att framföra ett fordon. Vidare införs en riskutbildning för blivande motorcyklister.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 14 reservationer och ett särskilt yttrande.

ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän (TU15)

Utskottet tillstyrker regeringens skrivelse 2007/08:77 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän. I likhet med regeringen anser utskottet att en svensk ratificering bör kunna anstå i avvaktan på bl.a. en plan för ratificering och genomförande.

Utskottet lade skrivelsen till handlingarna.

Ändringar i lagen (2004:1167) om vägtransportledare (TU16)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2007/08:137 Ändringar i lagen (2004:1167) om vägtransportledare. Lagen tillämpas på vägtransporter som sker med stöd av undantag i enskilda fall från föreskrivna bestämmelser om fordons och fordonstågs längd, bredd och vikt, och som enligt särskilda villkor ska utföras med eskort. Lagen (2004:1167) om vägtransportledare ska tillämpas även på vägtransporter som enligt föreskrifter ska utföras med eskort. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2008.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande fyra yttranden till andra utskott:

·     2007/08:TU1y till finansutskottet över Budgetreform för ett Europa i förändring

·     2007/08:TU2y till konstitutionsutskottet över Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2007/08:75)

·     2007/08:TU3y till finansutskottet över Tilläggsbudget 1 för 2008 (prop. 2007/08:99)

·     2007/08:TU4y till näringsutskottet över Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S (prop. 143).

EU-frågor

En stor del av trafikutskottets beredningsområde är antingen direkt hänförlig till EG:s regelverk eller har i övrigt anknytning till EU-samarbetet.

Beredningsområden

Inom kommissionen bereds frågor om transporter inom DG TREN (transporter och energi) och om telekommunikationer inom DG INFSO (informationssamhället). Postfrågor bereds inom DG MARKT (inre marknad). Inom det berörda rådet – TTE (transport, telekommunikation och energi) – behandlas trafikutskottets frågor enligt följande huvudindelning.

Transporter:

·     Övergripande och intermodala frågor (t.ex. transporter och miljö, godslogistik, transeuropeiska nät, satellitnavigering och prissättning på transportområdet).

·     Landtransporter på väg (t.ex. vägtrafiksäkerhet och harmonisering av fordonsbestämmelser).

·     Landtransporter på järnväg (t.ex. ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och järnvägssäkerhet). 

·     Sjöfart  (t.ex. en gemensam havspolitik, sjösäkerhet, hamninfrastruktur och inlandssjöfart).

·     Luftfart (t.ex. ett gemensamt europeiskt luftrum och flygsäkerhet).

Telekommunikation:

·     IKT-frågor (t.ex. initiativet ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” och regelverk om elektronisk kommunikation.

·     Postfrågor.

EU-dokument

Till trafikutskottet har kammarkansliet remitterat drygt 100 EU-dokument (företrädesvis från kommissionen, s.k. KOM-dokument) och 19 faktapromemorior. Kansliet gör korta sammanfattningar av berörda KOM-dokument. Sammanfattningarna sammanställs i en promemoria som – i likhet med de remitterade faktapromemoriorna – regelmässigt skickas ut till utskottets ledamöter. EU-frågor utgör en stående dagordningspunkt vid utskottets sammanträden.

Information från företrädare för regeringen

Utskottet har haft möten med företrädare för regeringen vid flera tillfällen (se under avsnittet Studieresor, studiebesök, information m.m.). Ett syfte är att utskottet ska ges en orientering om innevarande och nästföljande ordförandeskaps arbetsprogram på trafikutskottets beredningsområde och om regeringens prioriteringar med anledning av detta. Vidare syftar mötena till att utskottet löpande ska informeras om de nya förslag och andra ärenden som presenterats av kommissionen. Bland de ärenden som särskilt diskuterats kan nämnas följande:

·     Medeltilldelningen från EU:s budget till svenska intressen inom utgifts­område 22 Kommunikationer.

·     Handlingsplanen för godstransporter.

·     Handlingsplanen om en gemensam havspolitik.

·     Klimatfrågan på transportområdet.

·     Handlingsplanen om en gemensam havspolitik.

·     Grönboken om stadstransporter.

·     Direktiv om samlade åtgärder för säkrare vägar.

·     Programmet för skydd av barn som använder Internet och andra elektroniska kommunikationer.

Överläggningar

Utskottet har haft överläggningar med infrastrukturminister Åsa Torstensson i följande frågor i syfte att få närmare information om regeringens behandling i ärendena samt för att beredas möjlighet att lämna egna synpunkter på kommissionens förslag :

·     De europeiska globala satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo).

·     Kommissionens meddelande om en europeisk hamnpolitik (KOM(2007)616).

Genomförande av EG-direktiv

Flera av de betänkanden och yttranden som utskottet avlämnat under riksmötet har antingen haft sin direkta grund i EG-rätt eller i övrigt hänvisat till pågående beredning, däribland följande.

·     2007/08:TU3 Kompetens hos yrkesförare (direktiv 2003/59/EG).

·     2007/08:TU9 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik (direktiv 2005/47/EG).

Utlåtanden m.m.

 

Trafikutskottet har avlämnat ett utlåtande under året med anledning av kommissionens grönbok mot en ny kultur för rörlighet i städer (2007/08:TU5 Kommissionens grönbok Mot en ny kultur för rörlighet i städer).

 

Utskottet har vidare lämnat ett yttrande till Finansutskottet avseende kommissionens pågående arbete med en budgetöversyn (2007/08:TU1y Budget­reform för ett Europa i förändring).

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av de riksdagsbeslut som hör till utskottets ansvarsområde utgör en integrerad del av utskottets verksamhet.

Den årliga mål- och resultatuppföljningen i samband med riksdagens behandling av regeringens budgetproposition, samt utskottets behandling av regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, utgör viktiga delar av detta beredningsarbete.

Uppföljningen görs även genom att utskottet begär och får aktuella redovisningar från regeringen, myndigheter, organisationer m.fl.

Vidare kan nämnas att utskottet låtit genomföra en särskild uppföljning av åtgärder inom transport- och kommunikationsområdet vidtagna efter stormen Gudrun. Syftet med uppföljningen att:

·     översiktligt följa upp de åtgärder som vidtogs inom kommunikationsområdet med anledning av stormen

·     undersöka om infrastrukturen har återställts och

·     undersöka om infrastrukturen blivit mindre sårbar för liknande händelser.

Underlagen till uppföljningen togs fram av utvärderaren Johan Wockelberg Hedlund på utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst 2007. Rapporten publicerades i oktober 2007 (RFR.2007/08:5).

Under våren 2007 har utskottet vidare tagit initiativ till en särskild uppföljning av lagen (2006:xxx) om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen. Lagen innebär att de större bensinstationerna måste sälja förnybart bränsle som till exempel etanol eller biogas.

Forsknings- och framtidsfrågor

Trafikutskottet har låtit genoföra en forskningsöversikt om förnybara drivmedels roll för att minska transportsektorns klimatpåverkan (2007/08:RFR14).

Utskottet har vidare tagit initiativ till en översikt om transportforskningens omfattning och struktur.

I sammanhanget kan vidare nämnas att trafikutskottet medverkade i två seminarier under riksdagens framtidsdag den 24 januari 2008 under rubriken dels Klimat – förändringar och anpassningar, dels Informationstekniken i framtiden.

Utfrågningar

Utskottet har under riksmötet arrangerat sex offentliga utfrågningar som bl.a. innehållit moment av såväl uppföljnings- och utvärderingskaraktär som forskning- och framtidsfrågor. Samtliga utfrågningar har varit offentliga och dokumenterats. Följande utfrågningar har ägt rum:

·     den 25 oktober 2007: Sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt (2007/08:RFR10)

·     den 22 november 2007: OPS – En ny väg för att finansiera vägar och järnvägar (2007/08:RFR10)

·     den 14 februari 2008: Forskningsöversikten förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan (2007/08:RFR14)

·     den 6 mars 2008: Anpassning av trafikens infrastruktur när klimatet förändras (2007/08:RFR16)

·     den 3 april 2008: IT-säkerhet (2007/08:RFR21)

·     den 10 juni 2008: Godstransporter

Studieresor, studiebesök, information m.m.

2007

Den 25 september – statssekreterare Leif Zetterberg, med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte för EU:s transport- och teleministrar den 1-2 oktober 2007,

den 15–16 oktober – företrädare för utskottet företar ett studiebesök till Malmö och Trelleborg,

den 23 oktober – generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Per-Åke Vikamn från Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska målen m.m.

den 25 oktober utskottet arrangerar offentlig utfrågning om sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt,

den 30 oktober utskottet överlade med infrastrukturminister Åsa Torstensson beträffande – Europeiska globala satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo). Infrastrukturministern biträddes av departementssekreterare Marcus Nordmeyer, politisk sakkunnig Henrik Hansson, kansliråd Erik Kiesow och pressekreterare Kenneth Hultgren,

den 14 november – företrädare för utskottet informeras av verkställande direktör Maria Spetz och professor Torbjörn Åkerstedt från Motormännen,

den 20 november – infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 29 november 2007 för transport- och teleministrarna (TTE-rådsmöte),

den 21 november – företrädare för utskottet informeras av företrädare för Sjöfartsforum och Järnvägsforum,

den 21 november – företrädare för utskottet informeras av företrädare från Vinnova om forsknings- och utvecklingsfrågor,

den 22 november utskottet arrangerar offentlig utfrågning om OPS – en ny väg för att finansiera vägar och järnvägar?

den 27 november – generaldirektör Staffan Widlert, avtalshandläggare Tom Andersson och sekreterare Lars Hellsvik från Rikstrafiken, informerar om dels Rikstrafikens upphandling av Gotlandstrafiken, dels utredningsarbetet om inrättande av en transportinspektion.

Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger, avdelningschef Ingrid Cherfils och tillsynschef Jakob Gramenius från Luftfartsstyrelsen, informerar om flygsäkerheten med anledning av senaste incidenter med flygplanstypen Dash 8 Q-400,

den 28 november – förbundsdirektör Anna Grönlund från Bussbranschens Riksförbund, Anders Lundström ordförande i Svenska Bussbranschens Riksförbund och verkställande direktör för Busslink, verkställande direktör Jan Boseaus från Swebus och verkställande direktör Anna-Karin Norberg från Anna Norbergs buss informerar om frågor med utgångspunkt i ett miljöperspektiv,

den 28–29 november – företrädare för utskottet deltar i ett studiebesök hos VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut i Linköping,

den 4 december förhandlingsmannen Carl Cederschiöld med medarbetare informerar om arbetet med att uppnå en samlad trafiklösning för Stockholms-regionen.

den 5 december 2007 företrädare för utskottet deltog i ett seminarium om ansvar för persontrafik på järnväg med Staffan Widler, Rikstrafiken och Lena Vieweg samt Ulla-Stina Ingemarsson från Banverket.

 

2008

Den 9–10 januari – företrädare för utskottet deltar i konferensen Transport-forum 2008 i Linköping,

den 22 januari – statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om det nytillträdda slovenska ordförandeskapets prioriteringar samt om medeltilldelning från EU:s budget till svenska intressen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,

den 29 januari – utskottet överlägger med infrastrukturminister Åsa Torstensson, åtföljd av departementssekreteraren ämnesråd Per Björklund, departementssekreterarna Markus Nordmeyer, Jaak Meri, samtliga Näringsdepartementet, angående KOM(2007) 616 Meddelande från Kommissionen om en europeisk hamnpolitik.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson informerar utskottet bl.a. om handlingsplanen för godstransporter, handlingsplanen om en gemensam havspolitik, klimatfrågan på transportområdet, grönboken om stadstransporter och direktiv om samlade åtgärder för säkrare vägar,

den 31 januari – generaldirektör Gunnar Björk och verkställande direktör Kjell Sundberg från A-banan Projekt AB informerar om transportpolitisk utvärdering av Arlandabanan.

Generaldirektör Ingemar Skogö, ordförande styrgruppen KOLL framåt, Christer Agerback och projektledare Margareta Husfeldt från Vägverket samt Banverkets tillträdande generaldirektör Minoo Akhtarzand och planeringschef Katarina Norén samt projektledare Bengt Ryhed från Banverket informerar om kollektivtrafikutredningen KOLL framåt,

den 14 februari – utskottet arrangerar offentlig utfrågning om forskningsöversikten förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan,

den 19 februari – utvecklingsansvarig Hans Rode, Vägverket, informerar om världskongressen inom ITS (intelligenta transportsystem och tjänster) som kommer att äga rum den 21–25 september 2009 i Stockholm,

den 20 februari – företrädare för utskottet informeras av ordförande Sven Ivarsson och verkställande direktör Leif Kronkvist från riksföreningen Enskilda Vägar (REV),

den 21 februari Mikael Castanius, Anders Klingström, Patrik Eidfeldt, Eric Nilsson, Björn Nilsson, Christel Wiman, Curt Kristoffersson, Leif Åberg och Lennart Pettersson från Sveriges Hamnar informerar om organisationens verksamhet och hamnarnas syn på den fortsatta utvecklingen av Sveriges godstransportsystem,

den 4 mars Christer G Wennerholm, ordförande och Charlotte Wäreborn Schultz vd från SLTF, informerar om organisationens verksamhet och kollektivtrafikens utveckling,

den 6 marsutskottet arrangerar offentlig utfrågning om anpassning av trafikens infrastruktur när klimatet förändras,

den 1011 marsföreträdare för utskottet deltar i ett studiebesök hos Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping,

den 27–28 mars – Désirée Liljevall (s) och Eliza Roszkowska Öberg (m) företräder utskottet vid EPRI-konferens om IT-politik i Dublin,

den 1 april – infrastrukturminister Åsa Torstensson, politisk sakkunnig Henrik Hansson, ämnesrådet Per Björklund, ämnesrådet Lars Österberg, ämnessakkunig Johan Schelin, kanslirådet Erik Kiesow, kanslirådet Göran Roos, kanslirådet Charlotte Ottosson, departementssekreterare Anders Hermansson och departementssekreterare Lina Feltwall från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 7 april 2008 för transportministrarna (TTE-rådsmöte).

den 3 april – trafikutskottet arrangerar tillsammans med försvarsutskottet en offentlig utfrågning om IT-säkerhet,

den 8 april – verkställande direktör Johan Lindström, vice vd Carina R Nilsson och teknikchef Mårten Johansson från Sveriges Åkeriföretag informerar om organisationens verksamhet och arbetet med att begränsa överlaster,

den 10 april – regionplanedirektören Sven-Inge Nylund från Stockholms läns landsting och konsulten Anna Modin från WSP informerar om utredningsarbete för en effektivisering av den fysiska planeringsprocessen med fokus på väg och järnväg,

den 24 april – generaldirektör Marianne Trechow, avdelningschef David Troeng och enhetschef Eva Liljefors från Post- och telestyrelsen informerar om funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens,

den 7 maj – företrädare för utskottet sammanträffar med företrädare för holländsk parlamentarisk delegation med intresse av trängselskatt m.m.,

den 13 maj – verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg från Posten AB informerar om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S,

den 21 maj – företrädare för utskottet sammanträffar med företrädare för Tjeckiens parlament,

den 22 maj departementsråd Kerstin Persdotter, departementssekreterare Filippa Arvas Olsson och departementssekreterare Ingegerd Häller från kulturdepartementet samt departementssekreterare Nils Hertzberg från näringsdepartementet informerar om programmet för skydd av barn som använder Internet och andra elektroniska kommunikationer,

den 25–31 maj – företrädare för utskottet företar en utskottsresa till Frankrike och Spanien,

den 3 juni infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 12–13 juni 2008,

den 10 juni – utskottet arrangerar offentlig utfrågning om godstransporter,

 den 17–29 augusti – utskottsdelegationer företar en utskottsresa till Brasilien respektive till USA (Kalifornien),

den 8–10 september – företrädare för utskottet deltar i Motorförarnas Helnykterhetsförbunds konferens i Tylösand om trafiksäkerhetsfrågor.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll trafikutskottet 35 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 46 timmar. Utskottet har lämnat 16 betänkanden till kammaren och 4 yttranden till andra utskott.

Utskottet behandlade 8 propositioner, 1 grönbok från EU kommissionen, 1 regeringsskrivelse och 483 motionsyrkanden.

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.