Trafikutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:827

Trafikutskottets verksamhet

riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt IT-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns två politikområden, nämligen Transportpolitik samt IT, elektronisk kommunikation och post.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2005/06 hade trafikutskottet följande sammansättning:

Ledamöter:

Claes Roxbergh (mp), ordförande    

Carina Moberg (s), förste vice ordförande

Elizabeth Nyström (m), andre vice ordförande

Jarl Lander (s)

Erling Bager (fp)

Hans Stenberg (s)

Krister Örnfjäder (s)

Johnny Gylling (kd)

Peter Pedersen (v)

Claes-Göran Brandin (s)

Jan-Evert Rådhström (m)

Monica Green (s)

Runar Patriksson (fp)

Sven Bergström (c)

Kerstin Engle (s)

Björn Hamilton (m)

Karin Svensson Smith (–)


Suppleanter:

Börje Vestlund (s)

Johan Löfstrand (s)

Krister Hammarbergh (m)

Christer Winbäck (fp)

Lars Lilja (s)

Åsa Lindestam (s)

Tuve Skånberg (kd)

Karin Thorborg (v)

Lennart Klockare (s)

Ulla Löfgren (m)

Paavo Vallius (s)

Anna Grönlund Krantz (fp)

Staffan Danielsson (c)

Berndt Sköldestig (s) – t.o.m. den 13 april 2006

Jeppe Johnsson (m)

Lars Ångström (mp)

Ingegerd Saarinen (mp)

Anders G Högmark (m)

Lennart Fremling (fp)

Marie Wahlgren (fp)

Lars Gustafsson (kd)

Kerstin Lundgren (c)

Anders Wiklund (v)

Yvonne Ruwaida (mp)

Kerstin Andersson (s)

Inger Lundberg (s) – t.o.m. den 18 februari 2006

Ameer Sachet (s) – fr.o.m. den 16 mars 2006

Britt Olauson (s) – fr.o.m. den 19 maj 2006

Mikael Johansson (mp)

 

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Göran Nyström, kanslichef

Hélène Tegnér, föredragande

Susanne Lindstedt, föredragande

Martin Palm, föredragande

Anne Mattila Wass, byråassistent

Bibi Junttila, byråassistent – fr.o.m. den 1 november 2005

 

Utskottets verksamhet

Betänkanden som behandlats av utskottet

Utskottet har sammanlagt lämnat 16 betänkanden till kammaren. Nedan redovisas i korthet behandlade frågor och utskottets ställningstagande samt riksdagens beslut.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet föreslår i sitt budgetbetänkande att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (prop. 2005/06:1). Det innebär att ramen för utgiftsområdet beräknas till 31,5 miljarder kronor. Den största delen av medelsramen, ca 27,5 miljarder kronor, anvisas till att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Utskottet tillstyrker vidare 893 miljoner kronor till Rikstrafiken för upphandling av kollektivtrafik. Dessutom anvisas 130 miljoner kronor till att trygga funktionshindrade personers behov av telekommunikationer och posttjänster och 400 miljoner kronor till Posten AB för att upprätthålla grundläggande kassaservice i hela landet. Utskottet förutsätter en fortsatt utveckling av mål och resultatstyrningen inom utgiftsområdet. I betänkandet avstyrks vidare ett stort antal motionsyrkanden om upprustning och utbyggnad av olika vägar och järnvägar i landet med hänvisning till gällande planeringssystem.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns fyra reservationer och sju särskilda yttranden.

Åtgärder inom sjöfartsskyddet m.m. (TU2)

Utskottet tillstyrker vissa ändringar i fartygssäkerhetslagen och i lagen om sjöfartsskydd. Förslagen innebär bl.a. att det blir möjligt med tillsyn när det gäller det s.k. IMO-identifikationsnumret. Numret används för att identifiera fartyg. Dessutom blir det möjligt för Sjöfartsverket att vidta åtgärder mot svenska fartyg som har brister i sitt sjöfartsskydd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Post- och kassaservice (TU3)

Utskottet behandlar en rad motionsförslag om post- och kassaservice. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna att en eventuell ändring av pristaket för postbefordran bör behandlas av riksdagen. Utskottet avstyrker samtidigt en rad motioner från allmänna motionstiden 2004 om post- och kassaservice med hänvisning till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns tio reservationer.

Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (TU4)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2005/06:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag om ett nytt mål för IT-politiken. Det innebär att Sverige ska utvecklas till ett hållbart informationssamhälle för alla. Utskottet tillstyrker också ett nytt delmål för politiken, som gäller kvalitet, hållbar tillväxt och tillgänglighet samt att riksdagen antar en ny lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet som ska börja gälla den 1 juli 2006. Lagen syftar till en säker och effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige och till att möjliggöra statlig insyn i och tillsyn över administrationen. Det ska vidare bli möjligt att få ledningsrätt för tomma tunnlar, kulvertar, rör och andra liknande anordningar, om anordningen ska användas för att senare genom den dra fram en ledning som ingår i t.ex. ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål. Andra lagändringar innebär att även mobiloperatörer ska vara skyldiga att tillhandahålla specificerade telefonräkningar. En marknadsdominant ska vidare kunna vara tvungen att tillhandahålla ett minimiutbud av hyrda förbindelser och tillämpa kostnadsorienterad prissättning.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet förelåg 21 reservationer.

Moderna transporter (TU5)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2005/06:160 Moderna transporter om mål, principer och strategier för transportpolitiken. Det innebär att medborgar- och kundperspektivet lyfts fram liksom behovet av hållbara transportlösningar för regional utveckling och vidgade arbetsmarknadsregioner. I betänkandet behandlar utskottet vidare 606 motionsyrkanden om olika transportpolitiska frågor.

Regeringens förslag innebär bl.a. följande:

·     Trafikhuvudmännen får på försök ta ansvar för interregional järnvägstrafik i del av Norrland.

·     Charter- och nattågstrafik öppnas för konkurrens.

·     Ett utvecklingsprogram för kollektivtrafik med fokus på tillgänglighet för funktionshindrade, stationsfrågor och samordning av information tas fram.

·     Resenärernas rättigheter stärks med en ny lag och förändringar i lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst.

·     Det ska ställas krav på förarbevis och registreringsplikt för vissa fritidsbåtar. Utformningen av förarbeviset ska först utredas.

·     Driftbidragen till icke-statliga flygplatser ska endast ges när goda kollektiva transportalternativ saknas.

·     En nationell flygplatsöversyn ska göras.

·     En effektiv samverkan mellan transportslag ska främjas genom att ett strategiskt nät av godsterminaler och hamnar pekas ut.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet förelåg 40 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (TU6)

Utskottet tillstyrker med vissa ändringar proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Det innebär att de största bensinstationerna måste sälja förnybart bränsle som till exempel etanol eller biogas fr.o.m. den 1 april 2006. Syftet med beslutet är att minska koldioxidutsläppen genom att förbättra tillgången på förnybara bränslen. Jämfört med regeringens förslag bedömer utskottet att ikraftträdandet och de senare etapperna av lagens genomförande bör senareläggas. Utskottet begär vidare att regeringen tar fram en långsiktig strategi för att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen.

Riksdagen godkände utskottets förslag. Till ärendet fogades sex reservationer.

Haveriutredning vid mindre allvarliga luftfartsolyckor (TU7)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2005/06:12 Haveriutredning vid mindre allvarliga luftfartsolyckor. Det innebär att den obligatoriska skyldigheten att alltid utreda samtliga olyckor och tillbud som inträffar där flygskärmar, hängglidare och liknande mindre luftfartyg är inblandade upphävs den 1 april 2006. Utredningar ska bara göras när man kan anta att utredningen är av betydelse från säkerhetssynpunkt.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Väg- och fordonsfrågor (TU8)

Utskottet avstyrker ett 60-tal motionsyrkanden om bl.a. fordonsutrusning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar och parkeringsfrågor. Utskottet hänvisar bl.a. till tidigare riksdagsbeslut, pågående beredningsarbete samt att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna behandlar.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns åtta reservationer samt fem särskilda yttranden.

Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister (TU9)

Utskottet tillstyrker proposition 2005/06:108 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förslaget innebär att polisen i vissa fall får direkt åtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton för att effektivisera den automatiska trafikövervakningen med kameror. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om att ge Vägverket möjlighet att bevilja tidsbegränsade saluvagnslicenser.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Säkerhet i vägtunnlar (TU10)

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i proposition 2005/06:168 Säkerhet i vägtunnlar. Förslaget innebär att från den 1 juli 2006 kommer det att ställas minimikrav för säkerheten i vägtunnlar som är längre än 500 meter. På tunnlar utanför det transeuropeiska vägnätet ska dock lagen gälla endast tunnlar som projekteras efter ikraftträdandet. Bakgrunden är ett EU-direktiv som arbetats fram efter bl.a. ett antal allvarliga tunnelolyckor i Alperna. Vidare ska tunnelhållare vid trafikövervakning i tunnlar vara undantagna från tillståndsplikten för allmän kameraövervakning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Luftfartsfrågor (TU11)

Utskottet avstyrker motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bl.a. om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avstyrks bl.a. mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns åtta reservationer och fyra särskilda yttranden.

Sjöfartsfrågor (TU12)

Utskottet behandlar motionsförslag från den allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bl.a. säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna att ett antal åtgärder för bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, bl.a. att ett system med miljölotsar skulle upprättas i Östersjön och att ett s.k. Östersjökörkort skulle införas.

I ärendet fanns tolv reservationer och två särskilda yttranden. Riksdagen biföll en reservation om att de föreslagna åtgärderna för Östersjöns miljö inte skulle öka skyddet och meddelade att ett omfattande beredningsarbete pågår i frågan varför något tillkännagivande till regeringen inte behövdes. I övrigt godkände riksdagen utskottets förslag.

Trafiksäkerhet (TU13)

Utskottet behandlar trafiksäkerhetsfrågor med utgångspunkt från 120 motionsyrkanden. Utskottet bedömer att det finns en risk att trafiksäkerhetsmålet om högst 270 dödade i trafiken 2007 inte uppnås och förutsätter att en fördjupad analys sker av trafiksäkerhetsarbetet för att skynda på utvecklingen mot en nollvision, dvs. att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Dessutom behövs ett bra underlag för att fatta beslut om ett nytt trafiksäkerhetspolitiskt etappmål. Utskottet föreslår vidare att riksdagen ger regeringen till känna som sin mening att dels en samlad redovisning av åtgärder för synskadade bör ske, dels en kvalitetetsbedömning kommer till stånd av de alkolås som finns på marknaden.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns 14 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Åtgärder mot svarttaxi m.m. (TU14)

Utskottet tillstyrker proposition 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Förslaget innebär att den som utfört en enstaka körning med svarttaxi ska kunna dömas till böter i syfte att lättare bekämpa svarttaxikörningarna. Lagändringen börjar gälla den 1 juli. Enligt förslaget införs vidare den 1 april 2007 ett nytt, praktiskt körprov för den som ansöker om taxiförarlegitimation. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna som sin mening att man bör påskynda arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen genom att lämna en remiss till Lagrådet med förslag på åtgärder.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns två reservationer och ett särskilt yttrande.

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (TU15)

Utskottet föreslår att riksdagen skjuter upp behandlingen av regeringens förslag om dels straffrättsliga regler mot förorening från fartyg (prop. 2005/06: 209), dels hamnskydd (prop. 2005/06:212) till riksmötet 2006/07.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (TU16)

Utskottet tillstyrker proposition 2005/06:191 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Förslaget innebär att samhället får större möjlighet att tvinga operatörer att tillhandahålla en samlokalisering i mobilmaster så att flera operatörer kan dela på samma mast. Syftet ska vara att skydda miljön, uppnå mål för fysisk planering eller skydda folkhälsan eller allmän säkerhet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet fanns en reservation.

 

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande sex yttranden till andra utskott:

-         2005/06:TU1y till miljö- och jordbruksutskottet över Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) jämte motioner,

-         2005/06:TU2y till näringsutskottet över Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar (framst. 2005/06:RRS6) jämte motioner,

-         2005/06:TU3y till konstitutionsutskottet över Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2005/06:75) jämte motion,

-         2005/06:TU4y till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid (framst. 2005/06:19) jämte motioner,

-         2005/06:TU5y till justitieutskottet över Bötesbelopp (prop. 2005/06:122), jämte motion,

-         2005/06:TU6y till skatteutskottet över Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190), jämte motioner.

EU-frågor

En stor del av trafikutskottets beredningsområde är antingen direkt hänförlig till EG:s regelverk eller har i övrigt anknytning till EU-samarbetet. Trafikutskottet är samtidigt ett av de tre utskott som får ta emot flest EU-dokument och faktapromemorior.

Innehåll

transportområdet innehåller EU-samarbetet bl.a. följande huvudområden:

-  intermodala frågor (t.ex. transporter och miljö, kombinerade transporter, transeuropeiska nät, satellitnavigering, prissättning på transportområdet),

-  vägtransporter (t.ex. transport av varor, passagerartransporter, vägtrafiksäkerhet, harmonisering av fordonsbestämmelser),

-  järnvägstransporter (t.ex. allmänna bestämmelser, järnvägssäkerhet, ”ett europeiskt järnvägsområde”),

-  sjötransporter (t.ex. sjösäkerhet, sjöfartsskydd, hamninfrastruktur, inlandssjöfart),

-  luftfart (t.ex. allmänna bestämmelser, flygsäkerhet, luftfartsskydd, förvaltning av luftfarten, ”det gemensamma europeiska luftrummet”).

telekommunikationsområdet innehåller EU-samarbetet bl.a. initiativet ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, nätsäkerhet, regler om elektronisk kommunikation. 

EU-dokument

Till trafikutskottet har kammarkansliet remitterat drygt 60 EU-dokument (företrädesvis från kommissionen, s.k. KOM-dokument) och 15 faktapromemorior. Kansliet gör korta sammanfattningar av berörda KOM-dokument. Sammanfattningarna sammanställs i en promemoria som – i likhet med de remitterade faktapromemoriorna – regelmässigt skickas ut till utskottets ledamöter. EU-frågor utgör en stående dagordningspunkt vid utskottets sammanträden.

Information från företrädare för regeringen

Utskottet har vid följande tillfällen fått information från och lämnat synpunkter till statssekreteraren i Näringsdepartementet Jonas Bjelfvenstam: 15 november 2005, 31 januari 2006, 30 mars 2006 och 4 maj 2006. Tonvikten har legat vid presentation av kommande ordförandeskaps arbetsprogram på trafikutskottets område och regeringens prioriteringar med anledning av detta, på trafikutskottets beredningsområde samt pågående viktigare EU-ärenden. Bland de frågor som diskuterats på transportområdet kan nämnas satellitnavigeringssystemet Galileo, det tredje järnvägspaketet,  det tredje sjösäkerhetspaketet, halvtidsöversynen av vitboken om vägtrafiksäkerhet, körkortsdirektivet samt EU:s förbindelser med tredje land inom luftfarten (främst luftfartsavtal med USA). På telekommunikationsområdet har diskussioner förts om bl.a. översynen av regelverket för elektronisk kommunikation.

Genomförande av EG-direktiv, m.m.

Flera av de betänkanden och yttranden som utskottet avlämnat under riksmötet har antingen haft sin direkta grund i EG-rätt eller i övrigt hänvisat till pågående beredning, däribland följande.

-  2005/06:TU2 Åtgärder inom sjöfartsskyddet (komplettering av tidigare på grundval av EG-förordning införd nationell lagstiftning)

-  2005/06:TU6 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel (genomförande av direktiv 2003/30/EG om mål för användning av förnybara drivmedel)

-  T2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor (personbilar och släpfordon, EU-mopeder m.m.)

-  2005/06:TU10 Säkerhet i vägtunnlar (genomförande av direktiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska nätverket).

-  2005/06:TU11 Luftfartsfrågor (slottidssystemet)

-  2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor (tredje sjösäkerhetspaketet, hamntjänster)

-  2005/06:TU13 Trafiksäkerhet (aviserade ändringar i körkortsdirektivet)

EU-nämnden

I EU-nämnden har (som suppleanter) ingått en ordinarie ledamot (m) och fyra suppleanter (s, m, fp, v) i trafikutskottet.

 

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av de riksdagsbeslut som hör till utskottets ansvarsområde utgör en integrerad del av utskottets verksamhet.

Den årliga mål- och resultatuppföljningen i samband med riksdagens behandling av regeringens budgetproposition, samt utskottets behandling av regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, utgör viktiga delar av detta beredningsarbete.

Uppföljningen görs även genom att utskottet begär och får aktuella redovisningar från regeringen, myndigheter, organisationer m.fl.

Vidare har utskottet under riksmötet arrangerat tre offentliga utfrågningar som bl.a. innehållit moment av uppföljnings- och utvärderingskaraktär:

-   den 27 oktober 2005: Framtidens fordon och de transportpolitiska målen

-   den 23 februari 2006: Rattfylleri (gemensamt med justitieutskottet)

-   den 9 mars 2006: Flygets roll som transportmedel – Nu och i framtiden.

Trafikutskottet har genomfört en tematisk uppföljning av den nya lagstiftningen om sjöfartsskydd, som trädde i kraft den 1 juli 2004 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004  av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar). Uppföljningen har redovisats i serien Rapporter från riksdagen (2005/06:RFR7). Vidare har en tematisk uppföljning påbörjats om bortforsling av övergivna fordon. 

Studieresor, studiebesök, information m.m.

2005

Den 21 september – statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnesråd Per Björklund, ämnesråd Kersti Karlsson, ämnessakkunnig Johan Schelin och departementssekreterare Mia Carlson, samtliga från Näringsdepartementet informerar om behandlingen inom EU av det tredje järnvägspaketet,

den 25 oktober – generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson från Rikstrafiken informerar om aktuella frågor kring statens trafikupphandling, tf. generaldirektör Per-Olof Granbom, ekonomichef Bo Wikström, chef för järnväg och samhälle Lena Ericsson samt banförvaltningschef Hans Öhman, samtliga från Banverket, informerar om budgetutfall samt mål och resultatredovisning för Banverket,

den 27 november utskottet arrangerar offentlig utfrågning om framtidens fordon och de transportpolitiska målen.

den 8 november generaldirektör Ingmar Skogö och ekonomidirektör Lena Erixon, från Vägverket informerar om budgetutfall samt mål- och resultatredovisning för Vägverket.

den 8 november – statssekreterare Mikael Magnusson och departementsrådet Egon Abresparr, båda från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, informerar utskottet om innehållet i propositionen Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,

den 10 november vd Ylva Hambraeus Björling, projektledare Fredrik von Essen och projektledare Stefan Holm från IT-företagen informerar med anledning av proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället,

den 10 november – kanslichef Stina Sundberg från Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, ordförande Rolf Berndtson från Dataföreningen och vd Christina Björk från UR informerar med anledning av proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället,

den 15 november statssekreterare Jonas Bjelfvenstam informerar om dels regeringens hantering av frågan om en gemensam inspektionsverksamhet inom transportområdet, dels regeringens proposition från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället,

den 22 november – kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare, direktör Nils Nordenbrink och riksdagsledamoten Liljan Virgin(s) samtliga från Gotlands kommun informerar om färjetrafiken på Gotland,

den 24 november – företrädare för utskottet deltar i konferens om EU-projektet SEB Translink, samt IT-konferensen i Manchester,

den 7 december – utskottet inhämtar information från Rese- och turistindustrin av vd Jan Lundin.


2006

Den 2 januari–16 januari – en utskottsdelegation företar en utskottsresa till Kina,

den 11–12 januari – företrädare för utskottet deltar i konferensen Transportforum 2006 i Linköping,

den 24 januari – generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Anders Wärmark från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) informerar om aktuella rapporter m.m. rörande bl.a. planeringssystemet för trafikens infrastruktur och prognoser för person- och godstrafiken till år 2020,

den 26 januari – generaldirektör Nils Gunnar Billinger från Luftfartsstyrelsen informerar om verksamheten, VD Casbár Anderson från Ballongflyg Upp & Ner informerar om ballongflygning i Stockholmsområdet, avdelningschef Lena Ericsson, sektionschef Ulla-Stina Ingemarsson och projektledare Lennart Lennefort informerar om järnvägens roll i transportförsörjningen och frågor inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen,

den 31 januari statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnesråd Kersti Karlsson, kansliråd Niklas Lundin och departementssekreterarna Magnus Oldenburg, Markus Nilsson, Martin Gynnerstedt, Barbro Caddeo och Marcus Nordmeyer, samtliga från Näringsdepartementet, informerar om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde,

den 2 februari – infrastrukturminister Ulrica Messing, rättschef Lennart Renbjer, departementsekreterare Charlotte Ottosson Östberg, politisk sakkunnig Malin Cederfeldt och kansliråd Jonas Ragell, samtliga från Näringsdepartementet, informerar om utredningen Ägaransvar vid trafikbrott (SOU 2005:86),

den 5 februari–7 februari – företrädare för utskottet företar en utskottsresa till Norrbotten (Arvidsjaur)

den 14 februari – direktör Lars Bergfalk från Vägtrafikinspektionen informerar om trafiksäkerhetsarbetet,

den 23 februari—utskottet arrangerar tillsammans med justitieutskottet offentlig utfrågning om rattfylleri,

den 7 mars – direktör Monica Öhman från Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) och trafiksäkerhetsdirektören Claes Tingvall från Vägverket informerar om trafiksäkerhetsarbetet, doktor Erland Richardsson, specialist på allmänmedicin från Trafikmedicinskt Centrum informerar om utvecklingen av centrer för trafikmedicin,

den 8 mars – utskottet inhämtar information om bredbandsteknologins utveckling, Swedish ICT Research,

den 9 mars – utskottet arrangerar offentlig utfrågning om flygets roll som transportmedel – nu och i framtiden,

den 15 mars–16 mars – företrädare för utskottet deltar i EPRI-konferens om ICT-frågor i Prag,

den 16 mars – direktör Sven Ivarsson och advokat Bengt Nydahl från Riksförbundet Enskilda Vägar informerar om verksamheten,

den 23 mars – verkställande direktören Erik Olsson och informationsdirektören Per Mossberg från Posten AB informerar om Postens förvärv av Strålfors,

den 30 mars – särskild utredare Ingvar Åkesson och utredare Lars Magnusson från Trafikinspektionsutredningen informerar om inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet, statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, kansliråd Håkan Janson, ämnesråd Kersti Karlsson, ämnessakkunnig Stefan Andersson och politisk sakkunnig Malin Cederfeldt Östberg från Näringsdepartementet informerar med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna transporter,

den 6 april – ordförande Jan Sundling och förbundsdirektör Stefan Back från Transportindustriförbundet, trafikexpert Magnus Nilsson från Svenska Naturskyddsföreningen, Staffan Högardh från Sjösportens samarbetsdelegation, Solgerd Björn-Rasmussen från Svenska Kryssarklubben, Stefan Nordström från Svenska Seglarförbundet och Denis Helin från Svenska Båtunionen informerar samtliga med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna transporter,

den 4 maj – statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnesråd Per Björklund, departementssekreterare Marcus Nordmeyer och kansliråd Margaretha Granborg samtliga från Näringsdepartementet, informerar om tredje sjösäkerhetspaketet och aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde,

den 11 maj – utredare Helene Högberg Karlsson från riksdagens utredningstjänst informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt om regelsystemet för bortforsling av övergivna fordon,

den 7–8 juni – en utskottsdelegation företar en utskottsresa till Trollhättan och Vänern,

den 15–17 augusti – företrädare för utskottet deltar i Motorförarnas Helnykterhetsförbunds konferens i Tylösand om trafiksäkerhetsfrågor.

den 24-26 september – företrädare för utskottet deltar i en trafiksäkerhetskonferens för Europeiska parlamentariker i franska nationalförsamlingen.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll trafikutskottet 37 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 42 timmar. Utskottet har lämnat 16 betänkanden till kammaren och 6 yttranden till andra utskott.

Utskottet behandlade 13 propositioner, 1 regeringsskrivelse från Riksdagsstyrelsen och 1 framställning från Riksrevisionens styrelse samt 1 309 motionsyrkanden.

Elanders Gotab, Stockholm 2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.