Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet

2016/17

Utbildningsutskottets beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om

skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet

högre utbildning och forskning

studiestöd

anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Sammansättning

Under riksmötet 2016/17 hade utbildningsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Lena Hallengren (S), ordförande

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Thomas Strand (S)

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

Christer Nylander (L), vice ordförande

Daniel Riazat (V)

Annika Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

Suppleanter

Lena Emilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD), t.o.m. den 28 oktober 2016

Crister Spets (SD), fr.o.m. den 28 oktober 2016 t.o.m. den 23 december 2016, fr.o.m. den 3 mars 2017 t.o.m. den 18 mars 2017, fr.o.m. den 22 mars 2017 t.o.m. den 30 juni 2017

Pia Hallström (M), t.o.m. den 11 oktober 2016

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (L), t.o.m. den 28 september 2016

Maria Weimer (L), fr.o.m. den 29 september 2016

Said Abdu (L), t.o.m. den 28 september 2016

Christina Örnebjär (L), fr.o.m. den 29 september 2016

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD), t.o.m. den 4 maj 2017

Aron Modig (KD), fr.o.m. den 4 maj 2017

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S), fr.o.m. den 27 september 2016 t.o.m. den 1 april 2017

Gustaf Lantz (S), fr.o.m. den 24 april 2017

Alexandra Anstrell (M), t.o.m. den 31 januari 2017

Björn Rubenson (KD), fr.o.m. den 4 maj 2017

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Cecilia Nordling, kanslichef

Roger Aule, föredragande

Ingrid Edmar, föredragande, tjänstledig fr.o.m. den 1 maj 2017

Mimmi Lapadatovic, föredragande, tjänstledig fr.o.m. den 13 mars 2017

Anna Ekwing, föredragande fr.o.m. den 24 april 2017

Catarina Molin, föredragande

Helene Carlsson Högberg, extra föredragande fr.o.m. den 1 december 2016 t.o.m. den 30 juni 2017, föredragande fr.o.m. den 14 augusti 2017

Pia Brundin, föredragande fr.o.m. den 15 maj 2017

Johan Sehlström, extra föredragande t.o.m. den 30 juni 2017

Amelie Andersson, utskottshandläggare t.o.m. den 23 maj 2017

Annie Schaffrath, utskottshandläggare fr.o.m. den 8 maj 2017 t.o.m. den 31 augusti 2017

Lotta Lann, utskottsassistent fr.o.m. den 4 oktober 2016

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2016/17 lämnade utbildningsutskottet 22 betänkanden och 2 utlåtanden till kammaren och 10 yttranden till andra utskott. Utöver 11 propositioner och 2 skrivelser från regeringen behandlade utskottet även 2 redogörelser från Riksrevisionen, 1 verksamhetsberättelse från styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, 2 meddelanden från Europeiska kommissionen och sammanlagt 848 motionsyrkanden.

Utskottet anordnade två seminarier.

Utskottet genomförde fyra studiebesök i Sverige och tog emot 18 besök och uppvaktningar i utskottet.

Vid åtta tillfällen överlade utskottet med regeringen om EU-frågor, och vid två tillfällen fick utskottet information om EU-frågor av regeringen.

Utskottet har under riksmötet publicerat en uppföljningsrapport i riksdagens rapportserie.

Under riksmötet 2016/17 höll utskottet 45 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 30 timmar och 25 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:1 utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med förslag till anslag m.m. för 2017 och 96 motionsyrkanden som rörde statens budget. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebar att ca 72,4 miljarder kronor anvisades till 103 anslag inom utgiftsområdet för 2016. Utskottet följde också upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen i olika avseenden. Utskottet gjorde vidare en uppföljning av vissa riktade statsbidrag och vissa riktade satsningar inom skolområdet.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:1 utgiftsområde 15 Studiestöd med förslag till anslag m.m. och 16 motionsyrkanden som rörde statens budget. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebar att ca 22,4 miljarder kronor anvisades till nio anslag inom utgiftsområdet för 2017. Utskottet följde också upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet i olika avseenden.

Fler elever i fler skolor (UbU3)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:184 Fler elever i fler skolor och ett yrkande i en följdmotion. Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionen. Den lagändring som utskottet tillstyrkte innebär att de bestämmelser i skollagen som anger att fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor som inte har plats för alla sökande ska göra ett urval på grunder som Skolinspektionen godkänner ska förtydligas så att det framgår att sådana urvalsgrunder ska vara förenliga med att skolan ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i den aktuella skolformen. Dessutom ska bestämmelserna ändras så att det framgår att regeringen med stöd av regeringsformen kan meddela föreskrifter om undantag från urvalsgrunderna för vissa elever. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 november 2016.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds bidrag till svensk forskning (UbU4)

I detta betänkande behandlade utskottet Riksrevisionens redogörelse 2015/16:RR6 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond bidrar till svensk forskning.

I redogörelsen framgår att Riksrevisionen i enlighet med 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. har granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Resultatet av granskningen har med tillämpning av 9 kap. 18 § tredje stycket riksdagsordningen överlämnats som en redogörelse till riksdagen. Granskningen visar att stiftelsen uppfyller syftet med verksamheten och ger väsentliga bidrag till svensk forskning. Utskottet lade redogörelsen till handlingarna.

En stärkt yrkeshögskola (UbU5)

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, åtta yrkanden i en följdmotion och nio yrkanden från allmänna motionstiden 2016. Utskottet tillstyrkte propositionen samt avstyrkte motionsyrkandena. De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär att utbildning inom yrkeshögskolan ska få ges av andra statliga myndigheter än universitet och högskolor. Vidare ska det bli krav på att den som anordnar en utbildning inom yrkeshögskolan måste ha egen kunskap om yrkesområdet. Dessutom ska det finnas ett uttalat krav i lagen att den myndighet som anordnar utbildningen också har lämpliga lokaler och anpassad utrustning för den utbildning som ska bedrivas. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 april 2017.

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (UbU6)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, fyra yrkanden i en följdmotion och ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionsyrkandena.

De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Det hittillsvarande kravet på att den vuxne ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att ha rätt till komvux på gymnasial nivå ska tas bort. Vidare innebär lagändringarna en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande behörighet till och särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. Både när det gäller studier som ger behörighet till högskoleutbildning och när det gäller utbildning som ger behörighet till yrkeshögskoleutbildning ska rätten till utbildning gälla för vuxna som är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017.

Ny kompetensagenda för Europa (UbU7)

I detta utlåtande granskade utskottet kommissionens meddelande om en ny kompetensagenda för Europa (KOM(2016) 381). Agendan innehåller sammanlagt tio initiativ, några för 2016 och andra för 2017, för att stärka kompetensbasen inom Europa. Utskottet redovisade sin syn på kompetensagendan som helhet och framförde att man kommer att följa det fortsatta arbetet med de åtgärder som föreslås i meddelandet. Utskottet föreslog att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

Statens kreditförluster på studielån (UbU8)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:34 om Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens kreditförluster på studielån (RiR 2016:4). Riksrevisionen har granskat om statens hantering av risken för kreditförluster på studielån är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen omfattar regeringens redovisning av förväntade förluster på statens budget och Centrala studiestödsnämndens (CSN) insatser för att säkerställa återbetalningen av lån. Regeringen redovisade i skrivelsen att man med anledning av Riksrevisionens rekommenda-tioner bl.a. gett CSN i uppdrag att öka återbetalningen av obetalda skulder.

Utskottet instämde i regeringens bedömning av de åtgärder som behöver vidtas med anledning av granskningsrapporten och föreslog att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Det livslånga lärandet inom högre utbildning (UbU9)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:67. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och planerade åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning (RiR 2016:15). Riksrevisionen har i ärendet granskat lärosätenas arbete med att erbjuda fortbildning och vidareutbildning till yrkesverksamma.

Utskottet instämde i regeringens bedömning av de åtgärder som behöver vidtas med anledning av granskningsrapporten och föreslog att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

En försöksverksamhet med betyg fr.o.m. årskurs 4 (UbU10)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg fr.o.m. årskurs 4 samt fyra yrkanden i motioner som väckts med anledning av propositionen och ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionsyrkandena.

De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär att det i skollagen införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att få besluta om en försöksverksamhet som omfattar högst 100 skolenheter och som avser betygssättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Sådana föreskrifter ska få innebära undantag från bestämmelserna i skollagen om skyldighet att ge viss skriftlig information i en individuell utvecklingsplan i de aktuella årskurserna och skolformerna.

I propositionen gör regeringen även bedömningen att försöksverksamheten bör regleras i förordning och bygga på frivillighet. En huvudman bör bara få delta i försöksverksamheten om intresse att delta finns hos den berörda skolenhetens rektor och lärare. Huvudmannen bör ha samrått med berörda föräldrar genom att de har fått möjlighet att yttra sig, och även eleverna vid berörda skolenheter bör ha fått möjlighet att yttra sig. Regeringen gör vidare bedömningen att en huvudman med fyra skolenheter eller fler bör få delta med högst en fjärdedel av huvudmannens samtliga skolenheter och att en huvudman med tre eller färre skolenheter bör få delta med en skolenhet. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 april 2017.

Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning (UbU11)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning. Utskottet tillstyrkte propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna protokollet om Ryska federationens tillträde till konventionen av den 16 december 1988 om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning. Protokollet innebär att fördelningen av bidragen till driftskostnaderna för anläggningen mellan de fördragsslutande parterna förändras. Staternas ägarandelar kommer att ändras i motsvarande mån.

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (UbU12)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft samt ca 120 yrkanden i motioner som väckts med anledning av propositionen och ca 80 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden om högskolan, forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. I betänkandet finns också yttranden från konstitutionsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet. Utskottet tillstyrkte reger-ingens förslag. Enligt det tillstyrkta förslaget skulle sex olika lagar ändras till följd av att regeringen avsåg att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander fr.o.m. den 1 juli 2017. Enligt det tillstyrkta förslaget skulle också högskolelagen (1992:1434) ändras till följd av att regeringen beslutat att Malmö hög-skola ska benämnas Malmö universitet fr.o.m. den 1 januari 2018. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för ett ökat samarbete mellan lärosäten, arbetsliv och relevanta branschorganisa-tioner och en kontinuerlig dialog om utbildningars innehåll och dimensionering. Därmed tillstyrkte utskottet motionsyrkanden med denna begäran. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden. I propositionen redovisade regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv och beskrev de satsningar som föreslogs i budgetpropositionen för 2017 närmare, bl.a. de långsiktiga nationella forskningsprogrammen.

En rymdstrategi för Europa (UbU13)

I detta utlåtande behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén om en rymdstrategi för Europa (KOM(2016) 705). I utlåtandet finns även yttranden från konstitutionsutskottet, försvarsutskottet och näringsutskottet. Strategin innehåller fyra strategiska mål: 1. största möjliga vinster för samhället och EU:s ekonomi, 2. en innovativ europeisk rymdsektor med internationell konkurrenskraft, 3. ett mer oberoende EU med säker tillgång till och användning av rymden och 4. en stärkt roll för EU i världen och ökat internationellt samarbete. Utskottet välkomnade rymdstrategin och föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Förskolan (UbU14)

I detta betänkande behandlade utskottet ca 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17 som gällde förskolan. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Skälen var främst det redan pågående arbetet inom området och de nuvarande reglerna som riksdagen ansåg var tillräckliga. Motionerna handlade bl.a. om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.

Gymnasieskolan (UbU15)

I detta betänkande behandlade utskottet 63 motionsyrkanden om gymnasieskolan från allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet avstyrkte samtliga mo-tionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten och vidtagna åtgärder.

Vuxenutbildning (UbU16)

I detta betänkande behandlade utskottet 39 motionsyrkanden om vuxenutbildningen från allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte motionsyrkanden om att regeringen särskilt ska se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Skolväsendet – grundläggande om utbildningen (UbU17)

I detta betänkande behandlade utskottet 105 motionsyrkanden som rörde grundläggande frågor om utbildningen i skolväsendet från allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte motionsyrkanden om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ett tydliggörande av skollagen om att undervisning som huvudregel inte ska vara könsuppdelad. Utskottet tillstyrkte även motionsyrkanden om att regeringen bör vidta åtgärder för att införa digitala och centralt rättade nationella prov. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Skolväsendet – lärare och elever (UbU18)

I detta betänkande behandlade utskottet 119 motionsyrkanden som rörde frågor om lärare och elever i skolväsendet från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17. Utskottet tillstyrkte motionsyrkanden om att regeringen ska låta ta fram och uppdatera en digital studie- och yrkesvägledningsplattform, och om att studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Skolväsendet – övergripande skolfrågor (UbU19)

I detta betänkande behandlade utskottet 92 motionsyrkanden om övergripande skolfrågor i skolväsendet från allmänna motionstiden 2016/17 – bl.a. frågor om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, skolvalet, fristående skolor och tillsyn. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, pågående arbeten och vidtagna åtgärder.

Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd (UbU20)

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd och 13 yrkanden i sex motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till en ny lag om studiestartsstöd med vissa redaktionella ändringar och följdändringar i vissa lagar och avstyrkte motionsyrkandena.

De lagändringar som utskottet tillstyrkte innebär att ett nytt studiestöd, studiestartsstöd, införs. Stödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet består av bidrag utan inslag av lån och ska utgöra ett komplement till studiemedelssystemet. Stödet ska vara ett redskap som kommunerna kan använda inom ramen för deras befintliga uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning. Kommunen ska pröva och fatta beslut om vilka personer som uppfyller vissa av villkoren för stödet, och Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska fatta beslut om övriga förutsättningar och betala ut stödet. Varje kommun som anmält intresse för att använda sig av stödet får en årlig resursram för studiestartsstödet, och stödet beviljas i mån av tillgängliga medel.

Vidare innebär lagändringarna att den befintliga möjligheten för studerande som går vidare till högskolestudier att skriva av studielån som tas i samband med behörighetsgivande studier ska avskaffas.

Lagen om studiestartsstöd och följdändringar i vissa lagar föreslogs träda i kraft den 2 juli 2017. Reglerna om avskrivning av studielån för behörighets-givande studier föreslogs dock fortsätta gälla för studiemedel som lämnats för tid före den 1 januari 2018.

En försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor och fem yrkanden i två följdmo-tioner. Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionsyrkandena. Den lag som utskottet tillstyrkte avser en försöksverksamhet som innebär att en huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller för kommunal vuxenutbildning får sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen. En kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor ska kunna få ett godkännande att bedriva branschskola.

Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas på utbildning efter den 1 juli 2018. Lagen ska upphöra att gälla vid utgången av juni månad 2023.

En skyldighet att erbjuda lovskola (UbU22)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola och sex yrkanden i två följdmotioner. Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionsyrkandena. Lagändringarna innebär en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola till elever som har avslutat årskurs 8 respektive 9 och har behov av det för att uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har avslutat årskurs 8 respektive 9. En huvudman får från ett erbjudande om lovskola räkna av den tid som eleven har deltagit i lovskola som huvudmannen frivilligt anordnat under perioden fr.o.m. augusti det år eleven påbörjar årskurs 8 respektive 9 t.o.m. vårterminen påföljande år. Vidare innebär lagändringarna att en huvudman ska få överlämna undervisning inom ramen för lovskola till en annan huvudman genom entreprenad. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2017.

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)

I detta betänkande behandlade utskottet proposition 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor samt tre motioner som väckts med anledning av propositionen och två motioner från allmänna mo-tionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte propositionen med en mindre ändring och avstyrkte motionerna. I propositionen redovisade regeringen sin bedömning att det bör införas en stadieindelad timplan i grundskolan och att den, i likhet med timplanerna för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, ska regleras på förordningsnivå. De tillstyrkta förslagen innebär att grundskolans nuvarande timplan, som är reglerad i en bilaga till skollagen, ska upphävas och att regeringen i skollagen ska ges ett bemyndigande att fördela undervisningstiden i grundskolans timplan. Dessutom ska benämningarna låg-, mellan- och högstadium införas i skollagen. Vidare innebär lagändringarna att moderna språk ska anges som ett ämne i skollagen och att undervisningstiden i sameskolan ska utökas med 48 timmar för språkval, som är en avsatt tid inom vilken eleven kan göra vissa val. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016 (UbU24)

I detta betänkande behandlade utskottet styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2016 (2016/17:RJ1) och Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år (2016/17:RR3).

Enligt Riksrevisionens uppfattning ger stiftelsens årsredovisning tillsammans med förvaltningsberättelsen och övrig information en rättvisande bild. Riksrevisionen har också granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och funnit att varken styrelsen eller verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen eller årsredovisningslagen. Däremot anser Riksrevi-sionen att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har handlat i strid med stiftelsens stadgar. Som grund anför Riksrevisionen att arvoden till styrelseledamöter har betalats ut i strid med den s.k. arvodeslagen.

Utbildningsutskottet noterade att styrelsen har vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens uttalanden och föreslog att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.

Utskottet har lämnat följande yttranden till andra utskott:

2016/17:UbU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16

2016/17:UbU2y Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

2016/17:UbU3y EU:s förebyggande arbete mot radikalisering som leder till våldsbejakande extremism

2016/17:UbU4y Kommissionens arbetsprogram för 2017

2016/17:UbU5y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

2016/17:UbU6y En livsmedelsstrategi för Sverige

2016/17:UbU7y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

2016/17:UbU8y Kulturarvspolitik

2016/17:UbU9y Indelning i utgiftsområden

2016/17:UbU10y Vårändringsbudget för 2017

EU-frågor

EU-överläggningar och EU-information

Utskottet har enligt 7 kap. 12 § riksdagsordningen vid åtta tillfällen haft över-läggningar om EU-frågor med regeringen, som företrätts av statsrådet Gustav Fridolin, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, statssekreterare Helene Öberg och statssekreterare Karin Röding, samtliga från Utbildningsdepartementet.

På forskningsområdet har överläggningarna bl.a. rört frågor om stöd för yngre forskare och internationalisering av forskning och innovation. Överläggningarna inom området har även behandlat effektivisering av övervaknings- och rapporteringslandskapet för forskning och innovation.

På rymdområdet har överläggningarna bl.a. rört frågor om framtagandet och implementeringen av en europeisk rymdstrategi.

På utbildningsområdet har överläggningarna bl.a. rört en ny kompetens-agenda för Europa, kvalifikationer för livslångt lärande samt tillvarandetagandet av människors kapaciteter. Vidare har överläggningarna inom området behandlat inkludering och mångfald för att åstadkomma en kvalitativ utbildning för alla, en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och den europeiska terminen med fokus på elever och studenters olika behov, likvärdighet, digital kompetens samt frågor om tvärgående färdigheter och demokratiska värderingar.

Utskottet har vidare informerats av regeringen om aktuella EU-frågor vid två tillfällen. Utskottet har då fått information om regeringens inspel inför översynen av Erasmus+ samt regeringens syn på kommissionens förslag till nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation.

Subsidiaritetsprövning

Utskottet har genomfört subsidiaritetsprövningar av tre EU-förslag:

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75

förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet har genomfört analyser av regeringens resultatredovisningar för utgiftsområdena 15 och 16 i budgetpropositionen för 2017. Utskottet gjorde även en fördjupningsstudie av specialdestinerade statsbidrag till skolan. Utskottet behandlade analyserna i betänkandena UbU1 och UbU2 och gjorde ett antal iakttagelser som regeringen har att beakta i sitt fortsatta arbete.

I Rapporter från riksdagen har utskottet även publicerat en rapport: Forskarskolor för lärare och förskollärare – en uppföljning av fyra statliga satsningar (2016/17:RFR4).

Under riksmötet har utskottet inlett två uppföljningsprojekt: en undersökning av studie- och yrkesvägledning i skolan och en studie om skolans arbete för att förebygga och hantera kränkningar som begås via nätet.


Seminarier

Den 2 mars 2017 anordnade utskottet ett seminarium om forskarskolor för lärare och förskolelärare.

Den 17 maj 2017 anordnade utskottet ett seminarium om skolledarens betydelse för en positiv utveckling.

Information och uppvaktningar

Utskottet har vid sina sammanträden informerats om aktuella frågor.

Den 11 oktober 2016 informerades utskottet om meddelandet om en ny kompetensagenda för Europa, KOM(2016) 38, och aktuella na-tionella frågor av statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunnige Erik Pedersen, departementsrådet Håkan Emsgård och departementssekreterare Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet.

Den 29 november 2016 informerades utskottet om Arbetsförmedlingens arbete med utbildningsfrågor av generaldirektör Mikael Sjöberg och direktör för förmedlingsavdelningen Marie Linell-Persson, båda från Arbetsförmedlingen.

Den 15 december 2016 informerades utskottet om resultaten i PISA-rapporten av projektledare för PISA Eva Lundgren, enhetschef för internationella studier Pontus Wallin, avdelningssamordnare Anders Fredriksson och avdelningschef Eva Durhan, samtliga från Skolverket.

Den 12 januari informerades utskottet om Statens medicinsk-etiska råds (SMER) rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning av SMER:s ordförande Kjell Asplund.

Den 12 januari informerades utskottet om Universitets- och högskolerådets (UHR) meritvärdering av generaldirektör Ulf Melin, avdelningschef Tuula Kuosmanen och utredaren Erica Finnerman, samtliga från UHR.

Den 19 januari informerades utskottet om breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning av ordförande Patricia Staaf, vice ordförande Carina Carlund och ledamoten Lena Lindhé, samtliga från nätverket Include.

Den 26 januari 2017 informerades utskottet om Skolverkets arbete med gymnasiefrågor av vikarierande generaldirektör Mikael Halápi, enhetschefen på enheten för gymnasieskola Torun Rudin och undervisningsrådet Bengt Weidow, samtliga från Skolverket.

Den 31 januari 2017 informerades utskottet om utredningen En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75) av rymdutredaren och f.d. landshövdingen Ingemar Skogö.

Den 2 februari 2017 informerades utskottet av utbildningsrådet vid Sveriges ständiga representation till EU Åsa Petri om aktuella EU-frågor.

Den 16 februari 2017 informerades utskottet av forsknings- och rymdrådet vid Sveriges ständiga representation till EU Per-Erik Yngwe om aktuella EU-frågor.

Den 23 februari informerades utskottet om aktuella frågor för Specialpedagogiska skolmyndigheten av generaldirektör Greger Bååth och avdelningscheferna Åsa Karle och Christer Fleur, samtliga från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Den 20 april 2017 informerades utskottet om meritvärdering av betyg av P-O Rehnquist, Tuula Kuosmanen, Susanne Wadsborn Taube och Ulf Melin från Universitets- och högskolerådet, Torun Rudin från Skolverket, Caroline Sundberg från Sveriges förenade studentkårer, Lina Hultqvist från Sveriges Elevkårer, Peter Larsson från Association of Swedish IB Schools (ASIB) samt Per Eriksson och Åsa Rurling från Utbildningsdepartementet.

Den 27 april informerades utskottet bl.a. om skollagens bestämmelser om placering av elev vid skolenhet av rättschef Jonas Nordström och jurist Lina Abrahamsson, båda från Skolverket.

Den 2 maj informerades utskottet bl.a om skollagens bestämmelser om placering av elev vid skolenhet av statsrådet Gustav Fridolin, politiskt sakkunnige David Holm Gatica och departementssekreterare Erik André, samtliga från Utbildningsdepartementet.

Den 2 maj informerades utskottet om gymnasiets naturbruksprogram och utbildning om naturturism av statssekreterare Erik Nilsson och kanslirådet Jacob Johansson, båda från Utbildningsdepartementet.

Den 8 juni 2017 informerades utskottet om Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och om en översyn av stiftelsens stadgar av ordförande Maarit Jänterä-Jareborg och verkställande direktör Göran Blomqvist, både från Riksbankens Jubileumsfond.

Den 13 juni informerades utskottet om Universitets- och högskolerådet (UHR) och IB-betyg av statssekreterare Karin Röding, politiskt sakkunniga Camilla Georgsson, ämnesrådet Mikaela Staaf och departementssekreterare Per Anders Strandberg Nilsson, samtliga från Utbildningsdepartementet.

Den 15 juni informerades utskottet om undantag från kravet på lärarlegitimation av statssekreterare Helene Öberg, ämnesråden Anna Gudmundsson och Per Eriksson och departementssekreterare Kristina Lundström, samtliga från Utbildningsdepartementet.

Studiebesök och resor

Den 15 september 2016 gjorde utskottet ett studiebesök på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm.

Den 19 september 2016 gjorde utskottet ett studiebesök på Lunds universitet.

Den 1 februari 2017 gjorde utskottet ett studiebesök på Lärarförbundet i Stockholm.

Den 16 mars 2017 gjorde utskottet ett studiebesök på Svenskt Näringsliv i Stockholm.

Den 28–30 augusti gjorde utskottet en resa till Skottland. Resan omfattade studiebesök vid grundskola och möten med företrädare för regeringen och utbildningsverksamheten.

Den 4–7 september gjorde utskottet en resa till Schweiz. Resan omfattade besök vid Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), de båda federala universiteten École polytechnique fédérale de Lausanne och Eidgenössische Technische Hochschule samt möten med parlamentet och företrädare för regeringen.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.