Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC251

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

Sammansättning

Utbildningsutskottet hade under riksmötet 2007/08 följande sammansättning:

Ledamöter

Sofia Larsen (c), ordförande, ledig den 1 januari–7 april 2008

Marie Granlund (s), vice ordförande

Margareta Pålsson (m)

Mats Gerdau (m)

Mikael Damberg (s)

Gustav Blix (m), t.o.m. den 26 september 2007

Betty Malmberg (m)

Agneta Lundberg (s)

Ulf Nilsson (fp), t.o.m. den 3 oktober 2007

Christer Nylander (fp), fr.o.m. den 4 oktober 2007

Louise Malmström (s)

Lars Hjälmered (m)

Ibrahim Baylan (s), t.o.m. den 25 september 2007 (ledig den 18–25 september 2007)

Peter Hultqvist (s)

Gunilla Tjernberg (kd)

Oskar Öholm (m), fr.o.m. den 27 september 2007

Rossana Dinamarca (v)

Thomas Strand (s), fr.o.m. den 4 oktober 2007

Ulrika Carlsson i Skövde (c), ordförande den 1 januari–7 april 2008

Mats Pertoft (mp)

 

Suppleanter

Oskar Öholm (m), t.o.m. den 26 september 2007

Göran Thingwall (m), fr.o.m. den 27 september 2007

Thomas Strand (s), t.o.m. den 3 oktober 2007

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Sten Bergheden (m)

Roland Bäckman (s), fr.o.m. den 4 oktober 2007

Jessica Polfjärd (m)

Per Lodenius (c)

Pia Nilsson (s)

Fredrik Malm (fp)

Ameer Sachet (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Engelhardt (s)

Eva Johnsson (kd)

Lars-Arne Staxäng (m)

Eva Olofsson (v)

Berit Högman (s), t.o.m. den 11 juni 2008

Per Svedberg (s)

Birgitta Sellén (c)

Peter Rådberg (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), fr.o.m. den 3 december 2007

Christer Nylander (fp), t.o.m. den 3 oktober 2007

Ulf Nilsson (fp), fr.o.m. den 4 oktober 2007

Peter Pedersen (v)

Max Andersson (mp), t.o.m. den 13 december 2007

Lage Rahlm (mp), fr.o.m. den 14 december 2007

Maria Stenberg (s)

Renée Jeryd (s), fr.o.m. den 14 augusti 2008

Yvonne Andersson (kd)

Ersättare

Katarina Köhler (s), den 18–25 september 2007 under Ibrahim Baylans ledighet.

Gunhild Wallin (c), den 1 januari–7 april 2008 under Sofia Larsens ledighet.


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Sonja Dahl, kanslichef

Roger Aule, föredragande, ledig fr.o.m. den 1 september 2008

Mimmi Lapadatovic, föredragande fr.o.m. den 1 september 2008

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Fia Michelsson, utskottsassistent

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Per-Erik Yngwe, föredragande


Utskottets verksamhet

Utbildningsutskottet har under riksmötet 2007/08 avgivit 16 betänkanden till kammaren och tre yttranden till andra utskott. Utöver propositioner har utskottet också behandlat en grönbok från Europeiska kommissionen, verksamhetsberättelse från Riksbankens jubileumsfond samt sammanlagt 625 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2007/08 höll utskottet 25 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 25 timmar och 25 minuter.

Ärenden som behandlats av utskottet

Betänkande UbU1 behandlade budgetpropositionen (prop. 2007/08:1) vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag på samtliga punkter och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär bl.a. att medel tillförs för att stärka basfärdigheterna läsning, skrivning och räkning i årskurserna 1–3. Vidare avsätts medel för fortbildning av lärare. Inom högskolan räknas ersättningsbeloppen upp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt naturvetenskap, teknik och farmaci. Utöver ökningar till följd av den tidigare forskningspropositionen tillförs högskolan resurser för forskning och forskarutbildning, vilka huvudsakligen fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Vidare görs en ändring i skollagen som innebär att det blir möjligt för regeringen att besluta om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

I betänkande UbU2 behandlades budgetpropositionen vad avser utgiftsområde 15 Studiestöd samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Förslagen innebar bl.a. förändringar i systemet med bidrag till studerande vid korttidsstudier.

Utlåtande UbU3 innehöll utskottets utlåtande över Europeiska kommissionens grönbok Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter, KOM(2007)161. Utskottet delade kommissionens uppfattning om betydelsen av de frågor som tagits upp i grönboken men framhöll samtidigt bl.a. att större uppmärksamhet borde ägnas styrningen av europeisk forskning och samverkan mellan forskning och näringsliv.

I betänkande UbU4 behandlade utskottet proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Syftet med förslagen är att öka barns skydd mot att utsättas för övergrepp eller kränkningar från personer som arbetar inom de berörda verksamheterna.

I sju betänkanden behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007. Dessa betänkanden var UbU5 Forskning och forskarutbildning, UbU6 Studiestöd, UbU7 Förskolan, UbU8 Gymnasieskolan, UbU9 Högskolan, UbU10 Vuxenutbildning och UbU11 Grundskolan. Utskottet föreslog i samtliga dessa betänkanden att motionsyrkandena skulle avslås. Utskottet hänvisade därvid till gällande bestämmelser, rådande ansvarsförhållanden, planerade eller vidtagna åtgärder samt pågående utrednings- eller beredningsarbete.

Proposition 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. behandlades i betänkande UbU12. Propositionens förslag, som inte föranlett några motioner, tillstyrktes av utskottet. Förslagen innebär bl.a. förtydliganden av vilka aktiviteter som ska prövas enligt etikprövningslagen.

Betänkande UbU13 behandlade proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte propositionen med en ändring av språklig natur och avstyrkte motionen. Förslagen i propositionen innebär ändringar i skollagen och vissa andra lagar med anledning av en ny myndighetsorganisation inom skolområdet.

I betänkande UbU14 behandlades proposition 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Propositionens förslag, som inte föranlett några motioner, tillstyrktes av utskottet.

Betänkande UbU15 gällde Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 2007 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av fondens verksamhet under nämnda år. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

Betänkande UbU16 behandlande proposition 2007/08:112 Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolans målgrupp. Propositionens förslag, som inte föranlett några motioner, tillstyrktes av utskottet. Propositionens förslag innebär att specialskolan, utöver de grupper som hittills omfattats, ska omfatta elever med synskada och ytterligare funktionshinder samt elever med grav språkstörning.

 

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

-  2007/08:UbU1y Ett starkare skydd mot diskriminering (till arbetsmarknadsutskottet)

-  2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 (till finansutskottet)

-  2007/08:UbU3y 2008 års ekonomiska vårproposition (till finansutskottet)

 

EU-frågor

Utskottet har avgivit utlåtande (bet. 2007/08:UbU3) över Europeiska kommissionens grönbok Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter, KOM(2007)161.

Utskottet ordnade den 4 mars 2008 ett seminarium om det europeiska forskningsområdet, där EU:s forskningskommissionär Janez Potočnik var en av inledarna. I seminariet deltog bl.a. företrädare för Vetenskapsrådet och Vinnova. De stenografiska uppteckningarna från seminariet har redovisats i en skrift (Dnr 150-1518-2007/08) Utbildningsutskottets seminarium om det europeiska forskningsområdet/European Research Area (ERA).

Utskottet har vidare haft överläggning med statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om vissa EU-förslag rörande immateriella rättigheter. Utskottet har därtill informerats om aktuella EU-frågor av företrädare för Utbildningsdepartementet. Genom utskottets kansli får utskottet fortlöpande information om EU-dokument som är av intresse för utskottets verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet ordnade den 20 november 2007 en öppen utfrågning om likvärdig skola. Inledande anföranden hölls av företrädare för Utbildningsdepartementet, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling samt en forskare från Stockholms universitet. Utöver inledarna deltog ytterligare företrädare för nämnda myndigheter samt för Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarförbundet, Friskolornas riksförbund, Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) och Sveriges Elevråd (SVEA). De stenografiska uppteckningarna från utfrågningen har redovisats i en skrift (Dnr 150-424-2007/08) Utbildningsutskottets öppna utfrågning om likvärdig skola.

Utskottet ordnade den 1 april 2008 en öppen utfrågning om framgångsrika skolor. Inledande anföranden hölls av företrädare för Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Myrsjöskolan i Nacka, Östergårdsskolan i Halmstad och en forskare från Stockholms universitet. Utöver inledarna deltog ytterligare företrädare för nämnda myndigheter, Utbildningsdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarförbundet, Friskolornas riksförbund och Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO). De stenografiska uppteckningarna från utfrågningen har redovisats i en skrift (Dnr 150-2030-2007/08) Utbildningsutskottets öppna utfrågning om framgångsrika skolor.

Utskottet ordnade den 3 april 2008 en öppen utfrågning om lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Inledande anföranden hölls av företrädare för Utbildningsdepartementet, Handikappombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Sveriges förenade studentkårer. Utöver inledarna deltog ytterligare företrädare för nämnda myndigheter, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Sveriges universitetslärarförbund. De stenografiska uppteckningarna från utfrågningen har redovisats i en skrift (Dnr 150-2029-2007/08) Utbildningsutskottets öppna utfrågning om lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Studiebesök och resor

Utskottet gjorde den 6–15 januari 2008 en studieresa till Seoul, Sydkorea, och Tokyo, Japan. Resan omfattade såväl möten med företrädare för parlament, regering och regeringskansli samt myndigheter som en rad besök på skolor, universitet och forskningsinstitut m.m.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet: Stiftelsen för strategisk forskning den 13 november 2007, Vinnova den 14 november 2007, Rymdbolaget den 15 november 2007, Karolinska institutet den 5 december 2007, Lärarförbundet den 5 december 2007, Teknikföretagen den 29 januari 2008, Vetenskapsrådet den 25 mars 2008, Svenskt Näringsliv den 8 april 2008, Högskoleverket den 6 maj 2008 och Folkbildningsrådet den 7 maj 2008.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.