Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:2349AD

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

Sammansättning

Utbildningsutskottet hade under riksmötet 2008/09 följande sammansättning:

Ledamöter

Sofia Larsen (c), ordförande

Marie Granlund (s), vice ordförande

Margareta Pålsson (m)

Mats Gerdau (m)

Mikael Damberg (s)

Betty Malmberg (m)

Agneta Lundberg (s)

Christer Nylander (fp), t.o.m. den 2 september 2009

Fredrik Malm (fp), fr.o.m. den 3 september 2009

Louise Malmström (s)

Lars Hjälmered (m)

Peter Hultqvist (s)

Gunilla Tjernberg (kd)

Oskar Öholm (m), t.o.m. den 6 oktober 2008

Patrik Forslund (m), fr.o.m. den 7 oktober 2008

Rossana Dinamarca (v)

Thomas Strand (s)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Mats Pertoft (mp)


Suppleanter

Göran Thingwall (m)

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Sten Bergheden (m)

Roland Bäckman (s), t.o.m. den 10 juni 2009

Jan Emanuel Johanson (s), fr.o.m. den 11 juni 2009

Jessica Polfjärd (m)

Per Lodenius (c)

Pia Nilsson (s)

Fredrik Malm (fp), t.o.m. den 2 september 2009 (ledig den 13 mars–2 september 2009)

Christer Nylander (fp), fr.o.m. den 3 september 2009

Ameer Sachet (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Engelhardt (s)

Eva Johnsson (kd)

Lars-Arne Staxäng (m)

Eva Olofsson (v)

Per Svedberg (s)

Birgitta Sellén (c)

Peter Rådberg (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Ulf Nilsson (fp)

Peter Pedersen (v), t.o.m. den 24 september 2008

Amineh Kakabaveh (v), fr.o.m. den 25 september 2008

Lage Rahm (mp)

Maria Stenberg (s)

Renée Jeryd (s)

Yvonne Andersson (kd)

 

Ersättare

Gulan Avci (fp), den 13 mars–2 september 2009 under Fredrik Malms ledighet.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Sonja Dahl, kanslichef

Roger Aule, föredragande, ledig t.o.m. den 1 mars 2009

Mimmi Lapadatovic, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Fia Michelsson, utskottsassistent

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Per-Erik Yngwe, föredragande, ledig fr.o.m. den 9 mars 2009.


Utskottets verksamhet

Utbildningsutskottet har under riksmötet 2008/09 avgivit 21 betänkanden till kammaren och 3 yttranden till andra utskott. Utöver propositioner har utskottet också behandlat en grönbok från Europeiska kommissionen, en verksamhetsberättelse från Riksbankens jubileumsfond och sammanlagt 790 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2008/09 höll utskottet 26 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 21 timmar och 5 minuter.

Ärenden som behandlats av utskottet

Betänkande UbU1 behandlade budgetpropositionen (prop. 2008/09:1) i vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär bl.a. att målen för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik upphör att gälla, eftersom det har varit svårt att bryta ned de övergripande målen till mer konkreta mål för berörda verksamheter. Resursförstärkningar görs för bl.a. lärarfortbildning, stöd till skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, vuxenutbildning, yrkeshögskolan, vissa högskoleutbildningar samt forskning och forskarutbildning.

I betänkande UbU2 behandlades budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 15 Studiestöd och motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär resursförstärkningar med sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor för 2009.

Utlåtande UbU3 innehöll utskottets utlåtande över Europeiska kommissionens grönbok Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem, KOM(2008) 2173. Utskottet framhöll det positiva i att kommissionen genom grönboken initierat en diskussion och inbjudit till samråd om situationen i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola för barn och elever med utländsk bakgrund.

Betänkande UbU4 behandlade proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation samt följdmotioner och motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Arbetsmarknadsutskottet, finansutskottet, kulturutskottet och miljö- och jordbruksutskottet hade avgivit yttranden över frågor inom respektive utskotts område. Regeringen gav i propositionen sin bedömning i fråga om forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009–2012. Utbildningsutskottet hade inga erinringar mot denna. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Propositionens förslag innebär bl.a. att högskolelagen (1992:1434) ändras så att det i högskolans samlade uppgift ingår att verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Betänkande UbU5 gällde en ny betygsskala. I betänkandet behandlades proposition 2008/09 och motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Enligt det tillstyrkta regeringsförslaget ska en betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F användas inom det offentliga skolväsendet. Betygsstegen A–E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat.

I betänkande UbU6 behandlade utskottet proposition 2008/09:68 Yrkeshögskolan med följdmotioner och vissa motioner från den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. De tillstyrkta förslagen innebär att eftergymnasiala yrkesutbildningar, som inte utgör högskoleutbildningar, sammanförs under ett gemensamt regelverk benämnt yrkeshögskolan. En särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, inrättas med uppgift att administrera de utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

I fem betänkanden behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008. Dessa betänkanden var: UbU7 Förskolan, UbU8 Studiestöd, UbU10 Vuxenutbildning, UbU15 Högskolan och UbU17 Grundskolan. Utskottet föreslog i samtliga av dessa betänkanden att motionsyrkandena skulle avslås. Utskottet hänvisade därvid till gällande bestämmelser, rådande ansvarsförhållanden, planerade eller vidtagna åtgärder samt pågående utrednings- eller beredningsarbete.

Proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan behandlades tillsammans med följdmotioner i betänkande UbU9. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Propositionen innehöll riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan.

Betänkande UbU11 behandlade proposition 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola samt följdmotioner. Utskottet avstyrkte motionerna och tillstyrkte propositionen med ett förtydligande i fråga om ersättningen för barn i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar.

Betänkande UbU12 gällde proposition 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet. Propositionen hade inte föranlett några motioner. Utskottet ställde sig bakom propositionens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet, studiestödsdatalagen.

I betänkandet UbU13 behandlade utskottet proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor och motioner väckta med anledning av propositionen. Utskottet avstyrkte motionerna och tillstyrkte propositionen med motsvarande förtydligande som i betänkandet UbU11. Propositionen innebär bl.a. ändringar i skollagens (1985:1100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.

Proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande samt följdmotioner och vissa motioner från den allmänna motionstiden behandlades i betänkande UbU14. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. Propositionen innebär att medlemskap i en studentkår blir frivilligt. Ett universitet eller en högskola ska efter ansökan kunna utse en studentsammanslutning att vara studentkår.

Betänkande UbU16 gällde propositionen 2008/09:112 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan. Propositionen hade inte föranlett några motioner. Utskottet tillstyrkte propositionens förslag att en elev som har tagits emot i specialskolan i mån av plats ska få möjlighet till ytterligare utbildning där till och med vårterminen det kalenderår då eleven fyller 21 år.

I betänkande UbU18 behandlade utskottet proposition 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet samt motioner väckta med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. Propositionens förslag innebär bl.a. att alla högskolor får möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Examenstillstånd ska ges inom avgränsade områden som är smalare än dagens vetenskapsområden. Konstnärliga examina införs som egen examenskategori på forskarnivå.

Betänkande UbU19 gällde proposition 2008/09:175 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid samt en följdmotion och vissa motioner från den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. Propositionens förslag innebär att det blir möjligt för svenska universitet och högskolor att utfärda examina gemensamt med utländska lärosäten.

I betänkande UbU20 behandlades Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 2008 och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

Betänkande UbU21 behandlade proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan. Propositionen hade inte föranlett några motioner. Utskottet tillstyrkte propositionens förslag att sekretess under vissa villkor ska gälla i tillsynsverksamheten hos Myndigheten för yrkeshögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden.

 

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

-  2008/09:UbU1y Åtgärder för jobb och omställning (till finansutskottet)

-  2008/09:UbU2y Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (till konstitutionsutskottet)

-  2008/09:UbU3y 2009 års ekonomiska vårproposition (till finansutskottet).

EU-frågor

Utskottet har avgivit utlåtande i betänkande UbU3 över Europeiska kommissionens grönbok Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem, KOM(2008) 423.

Utskottet har vidare haft överläggning med statsrådet Jan Björklund, Utbildningsdepartementet, om EU-förslag om strategiskt ramverk för utbildningsinsatser och med statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, om EU-förslag om gemensamma forskningsprogram och om infrastruktur för forskning. Utskottet har därtill informerats om aktuella EU-frågor av företrädare för utbildningsdepartementet. Genom utskottets kansli får utskottet fortlöpande information om EU-dokument som är av intresse för utskottets verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet ordnade den 30 oktober 2008 en öppen utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen. Inledande anföranden hölls av företrädare för Riksrevisionen, Högskoleverket och Sveriges universitets- och högskoleförbund. Utöver inledarna deltog företrädare för Utbildningsdepartementet, Sveriges akademikers centralorganisation, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges förenade studentkårer. De stenografiska uppteckningarna från utfrågningen har redovisats i en skrift: ”Utbildningsutskottets öppna utfrågning om kvalitet i högskoleutbildningen” (dnr 150-165-2008/09).

Tillsammans med arbetsmarknadsutskottet ordnade utskottet den 21 april ett seminarium om utbildning och arbetsmarknad år 2020. Inledande anföranden hölls av företrädare för Vetenskapsrådet, Institutet för framtidsstudier och Ungdomsstyrelsen. Utöver inledarna deltog företrädare för myndigheter och organisationer inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdena. De stenografiska uppteckningarna från seminariet har redovisats i en skrift: ”Nya kunskaper för nya jobb – utbildning och arbetsmarknad 2020”.

Studiebesök och resor

Utskottet gjorde den 2–4 februari 2009 en studieresa till London. Resan omfattade möten med företrädare för parlament, regering, regeringskansli och myndigheter samt besök på skolor.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet: Sveriges akademikers centralorganisation den 21 oktober 2008, Sveriges universitetslärarförbund den 12 november 2008, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling den 18 november 2008, Lärarnas Riksförbund den 25 november 2008, Lärarförbundet den 26 november 2008, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande den 20 januari 2009, Skolinspektionen den 27 januari 2009, Beckmans Designhögskola och Teaterhögskolan den 28 april 2009 samt Konstfack den 19 maj 2009.

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.