Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29EB22

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.[1]

Sammansättning

Utbildningsutskottet hade under riksmötet 2010/11 följande sammansättning:

Ledamöter

Margareta Pålsson (M), ordförande

Mikael Damberg (S), vice ordförande

Mats Gerdau (M), t.o.m. den 20 oktober 2010

Oskar Öholm (M), fr.o.m. den 16 november 2010

Louise Malmström (S)

Betty Malmberg (M)

Thomas Strand (S)

Jan Ericson (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Torkild Strandberg (FP), t.o.m. den 20 december 2010

Tina Acketoft (FP), fr.o.m. den 22 december 2010

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Gunilla Svantorp (S)

Nina Lundström (FP)

Jabar Amin (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Rossana Dinamarca (V)

 

Suppleanter

Erik Bengtzboe (M), t.o.m. den 20 januari 2011

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Adnan Dibrani (S)

Michael Svensson (M)

Björn von Sydow (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Roger Haddad (FP)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Emil Källström (C)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP), fr.o.m. den 17 november 2010

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

Margareta Sandstedt (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S), fr.o.m. den 19 oktober 2010

Ibrahim Baylan (S), fr.o.m. den 19 oktober 2010, ledig den 28 mars–15 augusti 2011

Karin Granbom Ellison (FP), fr.o.m. den 19 oktober 2010

Ulf Nilsson (FP), fr.o.m. den 19 oktober 2010

Per Lodenius (C), fr.o.m. den 19 oktober 2010

Patrick Reslow (M), fr.o.m. den 17 november 2010

William Petzäll (SD), fr.o.m. den 26 november 2010

Vakant (M)

Thoralf Alfsson (SD), fr.o.m. den 26 november 2010

Tuve Skånberg (KD), fr.o.m. den 20 december 2010

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Cecilia Nordling, kanslichef

Roger Aule, föredragande ledig fr.o.m. den 12 september 2011

Ingrid Edmar, föredragande fr.o.m. den 29 augusti 2011

Hans Hegeland, föredragande fr.o.m. den 15 augusti 2011

Annelie Jonsson, utskottsassistent

Mimmi Lapadatovic, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande ledig fr.o.m. den 10 januari 2011

Catarina Molin, föredragande den 10 januari–1 juni 2011

Kerstin Stridsberg, föredragande den 26 april–16 juni 2011

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Utbildningsutskottet har under riksmötet 2010/11 avgivit 17 betänkanden och ett utlåtande till kammaren samt fyra yttranden till andra utskott. Utöver åtta propositioner har utskottet också behandlat en grönbok från Europeiska kommissionen, en redogörelse från Riksrevisionens styrelse, en verksamhetsberättelse från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och sammanlagt 462 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2010/11 höll utskottet 33 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 32 timmar och 5 minuter.

Ärenden som behandlats av utskottet

Betänkande UbU1 behandlade budgetpropositionen (prop. 2010/11:1) i vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkanden. De tillstyrkta förslagen innebar bl.a. att benämningen Dramatiska institutet och Teaterhögskolan utgick ur bilagan till högskolelagen (1992:1434) och den nya högskolans benämning, Stockholms dramatiska högskola, infördes och att därmed den nya högskolan enligt 1 kap. 18 § högskolelagen får överlåta förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning till ett utländskt lärosäte. Bakgrunden är att riksdagen tidigare godkänt att verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en högskola fr.o.m. den 1 januari 2011 (bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Vidare innebar de tillstyrkta förslagen resursförstärkningar bl.a. för åtgärder när det gäller stärkt kompetens hos rektorer, lärare inom grundskola, förskola och sfi, vidareutbildning av obehöriga lärare och forskarskolor för lärare. Resurser avsätts för administration av systemet med legitimation av lärare och för fortbildningsinsatser i samband med införandet av betyg i årskurs 6 samt för införandet av nationella prov i årskurs 6 och 9. Vidare avsätts resurser för fortsatt arbete mot mobbning och förlängda satsningar på matematik, naturvetenskap och teknik samt basfärdigheter i skolan. Resurser avsätts också för lärlingsutbildningar, yrkesvux, komvux och yrkeshögskolan samt tillfälliga platser inom högskolan. Resursökningar till forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor genomförs i enlighet med tidigare beslut. De tillstyrkta förslagen innebär att de samlade anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppgår till ca 54,5 miljarder kronor.

I betänkande UbU2 behandlades budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 15 Studiestöd samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkanden. De tillstyrkta förslagen innebär bl.a. att totalbeloppet i studiemedlet höjdes med knappt 500 kronor per studiemånad vid heltidsstudier fr.o.m. den 1 juli 2011. De tillstyrkta förslagen innebär att de samlade anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd uppgår till knappt 23,5 miljarder kronor, vilket är en sänkning av anslagsnivån med 634 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Betänkande UbU3 behandlade proposition 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan samt motioner från allmänna motionstiden och motioner väckta med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkanden samt föreslog ett tillkännagivande till regeringen. De tillstyrkta förslagen rör ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att betyg i grundskolan ska sättas vid varje termins slut fr.o.m. årskurs 6 i alla ämnen utom språkval där betyg ska sättas fr.o.m. höstterminen i årskurs 7. I specialskolan ska betyg i alla ämnen utom språkval sättas fr.o.m. årskurs 7 och betyg i språkval ska sättas fr.o.m. årskurs 8. I propositionen gör regeringen bedömningen att det ska införas nationella kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Utskottet ansåg att det är angeläget att lärarna får ett bra stöd för betygssättningen och att det bör utarbetas en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D. Utskottet ansåg också att kunskapskraven ska utvärderas av regeringen efter två år och att regeringen ska återkomma till riksdagen med resultatet av utvärderingen som grund för ett eventuellt kommande beslut av riksdagen.

Betänkande UbU4 behandlade proposition 2010/11:20 Ett steg framåt – en ny dansarutbildning jämte en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om särskild utbildning i form av en förberedande dansarutbildning i grundskolan och om yrkesdansarutbildning i gymnasieskolan. I propositionen föreslås att föreskrifterna får avvika från bestämmelser i skollagen i syfte att möjliggöra en elitsatsning inom grundskolans och gymnasieskolans dansarutbildning. Utskottet avstyrkte motionen.

I betänkande UbU5 behandlade utskottet proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare samt följdmotioner och en motion från allmänna motionstiden. Regeringens förslag innebar att ett legitimationssystem för lärare och förskollärare införs och att Statens skolverk meddelar legitimationerna samt svarar för utnämning av lektorer som ett karriärsteg för lärare och förskollärare. Lärarnas ansvarsnämnd ska efter anmälan av Statens skolinspektion pröva frågor om lärares och förskollärares rätt att fortsatt inneha legitimation. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. Utskottet lade också fram ett eget förslag om ändring i lag om ändring i skollagen (2010:800) som rörde övergångsbestämmelserna beträffande behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning.  Vidare lade utskottet fram ett förslag om ändring i lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen som handlade om att kravet på en genomförd introduktionsperiod för att kunna få legitimation inte ska gälla lärare och förskollärare som före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande examen, eller har fått ett behörighetsbevis från Högskoleverket, och har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare.

I betänkande UbU6 behandlade utskottet ett fyrtiotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden som rörde förskola och fritidshem. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras. Utskottet biföll därmed ett motionsyrkande med denna innebörd. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, planerade eller vidtagna åtgärder och reformer samt i övrigt till pågående berednings- och utredningsarbete.

I betänkande UbU7 behandlade utskottet ca 160 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden rörande grundskola. Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen: dels att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer i syfte att stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola, dels att regeringen ska se till att det görs en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Utskottet biföll därmed två motionsyrkanden med nämnda innebörd. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, planerade eller vidtagna åtgärder och reformer samt i övrigt till pågående berednings- och utredningsarbete.

I betänkande UbU8 behandlade utskottet 36 motionsyrkanden från allmänna motionstiden rörande gymnasieskolan. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till utskottets tidigare ställningstaganden och gällande bestämmelser.

I betänkande UbU9 behandlade utskottet 38 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden rörande vuxenutbildning. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till bl.a. pågående satsningar, aviserat reformarbete, pågående beredningsarbete och tidigare ställningstaganden.

I betänkande UbU10 behandlade utskottet 23 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden rörande studiestödsfrågor. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden främst med hänvisning till gällande rätt, en aviserad proposition och en aviserad utredning.

I betänkande UbU11 behandlade utskottet närmare 90 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden rörande högskolan. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, planerade eller vidtagna åtgärder samt i övrigt pågående utrednings- och beredningsarbete.

I betänkande UbU12 behandlade utskottet närmare 40 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden rörande forskning och forskarutbildning. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen: Regeringen bör vidta åtgärder dels så att de forskningsinstitutioner som bedriver skolforskning får en förstärkt och förtydligad samverkansuppgift så att forskningsresultat omsätts i praktiken, dels så att fler yrkesverksamma lärare ges möjlighet till egen forskning. Utskottet biföll därmed ett motionsyrkande med denna innebörd. Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet.

Proposition 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi behandlades i betänkande UbU13. I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens förslag som innebar att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förvärv av aktier i Europabolaget KIC Inno Energy SE och om kapitaltillskott till bolaget.

I betänkande UbU14 behandlades styrelsens för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 2010 och Riksrevisionens redogörelse för revisionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år. Utskottet föreslog att redogörelserna skulle läggas till handlingarna.

I utlåtande UbU15 behandlades Europeiska kommissionens grönbok Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation KOM(2011) 48 slutlig. Utskottet ställde sig bakom ett gemensamt strategiskt ramverk för att effektivisera finansieringen av forskning och innovation och föreslog att utlåtandet lades till handlingarna.

Proposition 2010/11:94 Vissa skolfrågor behandlades i betänkande UbU16. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Propositionens förslag innebar ändringar i skollagen när det gäller undantagsbestämmelser vid betygssättning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Vidare föreslogs en ändring i skollagen avseende ämnet teckenspråk i specialskolan för elever med dövblindhet eller grav språkstörning samt en ändring av bestämmelsen om stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan.

I betänkande UbU17 behandlades proposition 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning samt följdmotioner. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkanden. De tillstyrkta förslagen avser ändringar i skollagen med innebörden att det i lärlingsutbildning ska upprättas ett skriftligt avtal för varje elev och arbetsplats. Av avtalet ska bl.a. vissa förutsättningar för utbildningen framgå.

Proposition 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet, följdmotioner och en motion från allmänna motionstiden behandlades i betänkande UbU18. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkanden. De tillstyrkta förslagen avser ändringar i studiestödslagen med innebörd att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än studietid. Vidare ska studiestödstagare vara skyldiga att uppge aktuell adress till Centrala studiestödsnämnden. Preskriptionstiden för studiestödsfordringar förlängs till 25 år.

Kammaren biföll utskottets förslag i samtliga betänkanden.

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

-  2010/11:UbU1y En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (till socialutskottet).

-  2010/11:UbU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn (till finansutskottet).

-  2010/11:UbU3y Vårändringsbudget för 2011 (till finansutskottet).

-  2010/11:UbU4y Indelning i utgiftsområden m.m. (till konstitutionsutskottet).

EU-frågor

Utskottet har avgivit utlåtande i betänkande UbU15 över Europeiska kommissionens grönbok Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation KOM(2011) 48 slutlig.

Utskottet har vidare enligt 10 kap. 3 § riksdagsordningen haft nio överläggningar om EU-frågor med regeringen, som företrätts av statssekreterarna Peter Honeth, Amelie von Zweigberg och Bertil Östberg. Överläggningarna har bl.a. avsett det s.k. flaggskeppsiniatiativet Unga på väg och Innovationsunionen, europeiskt samarbete avseende yrkesutbildning, EU:s 8:e ramprogram fr.o.m. 2014, inriktningen av programmet för livslångt lärande efter 2013 samt förlängning av Euratoms ramprogram för forskning och utveckling 2012–2013. Utskottet har vid fem tillfällen informerats om aktuella EU-frågor, bl.a. om Iter, av företrädare för regeringen.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet har den 14 april 2011 hållit en sluten utfrågning om implementeringen av den reformerade gymnasieskolan. Företrädare för Regeringskansliet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skolverket, fackliga organisationer och en elevorganisation deltog i utfrågningen. Vidare har utskottet informerats om finansieringen av gymnasiereformen av företrädare för regeringen och för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utskottet har också beslutat inleda uppföljningsprojekt och förstudier rörande skola, högre utbildning och forskning. En styrgrupp för uppföljning och utvärdering har inrättats.

Information och uppvaktningar

Vid utskottets sammanträden har information lämnats av företrädare för Skolverket den 25 november 2010, Yrkeshögskolemyndigheten den 18 januari 2011, av professor Anders Flodström vid Europeiska institutet för innovation och teknik den 20 januari 2011, av Internationella programkontoret den 20 januari 2011, Riksbankens Jubileumsfond den 8 mars 2011, Riksrevisionen den 10 mars 2011, Sveriges universitets- och högskoleförbund den 5 april 2011, Högskoleverket den 5 april 2011, Jernkontoret den 7 april 2011, Läromedelsförlagen den 5 maj 2011 och Sveriges Kommuner och Landsting den 9 juni 2011.

Studiebesök och resor

Utskottet gjorde den 21–24 mars 2011 en studieresa till Bryssel och Paris. Resan omfattade bl.a. i Bryssel möten med företrädare för Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och i Paris möten med företrädare för OECD samt besök på en skola.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet: Lärarförbundet den 30 november 2010, Universitetslärarförbundet den 9 december 2010, Högskoleverket den 14 december 2010, Riksrevisionen den 1 februari 2011, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien den 15 februari 2011, Sveriges akademikers centralorganisation den 26 april 2011, Utbildningsradion och Sveriges Television den 26 april 2011, Skolledarförbundet den 10 maj 2011 och Vetenskapsrådet den 17 maj 2011. Den 4–8 september besökte utskottet Kiruna med omnejd. Besöket avsåg Sametinget, forskningsanläggningar samt Kiruna kommun.

Inkommande besök

Utskottet mottog ett besök av en delegation från Iran den 5 november 2010 samt ett besök av en delegation från Saudiarabien den 12 april 2011.

 

Elanders, Vällingby  2011

 

 [1] Från och med den 1 juli 2011 bereder UbU ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, högre utbildning och forskning samt studiestöd.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.