Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2007/08

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet

2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utrikesutskottet

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde

Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till annat lands utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete. Allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan samt 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredning. 

1.2 Utrikesutskottets sammansättning

Utrikesutskottet hade under riksmötet 2007/08 följande sammansättning:

 

Ledamöter

Göran Lennmarker (m), ordförande

Urban Ahlin (s), vice ordförande

Gustav Blix (m) (fr.o.m. 2007-09-27)

Veronica Palm (s) (t.o.m. 2008-02-14)

Anne-Marie Pålsson (m)

Kerstin Lundgren (c)

Carina Hägg (s)

Birgitta Ohlsson (fp)

Kent Härstedt (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Kenneth G Forslund (s)

Alf Svensson (kd)

Christian Holm (m)

Hans Linde (v)

Carin Runeson (s) (fr.o.m. 2008-04-15)

Kerstin Engle (s)

Holger Gustafsson (kd)

Bodil Ceballos (mp)

 

Suppleanter

Mats Sander (m)

Olle Thorell (s)

Kent Olsson (m)

Carin Runeson (s) (t.o.m. 2008-04-15)

Göran Lindblad (m)

Anders Åkesson (c)

Tommy Waidelich (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Yilmaz Kerimo (s)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Susanne Eberstein (s)

Lars Lindén (kd)

Mats Johansson (m)

Kalle Larsson (v)

Håkan Juholt (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Max Andersson (mp) (fr.o.m. 2007-12-20)

Lage Rahm (mp) (t.o.m. 2007-12-20)

Karla Lopéz (mp) (t.o.m. 2007-11-14)

Sinikka Bohlin (s)

Britta Rådström (s)

Björn Hamilton (m)

Karin Enström (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Carl B Hamilton (fp)

Lars Ohly (v)

Ulf Holm (mp)

Gunilla Tjernberg (kd)

 

Ordförande i utskottet var Göran Lennmarker (m) och vice ordförande Urban Ahlin (s).

Som framgår av redovisningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderaterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, två Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

1.3 Utrikesutskottets kansli

Utrikesutskottets kansli hade under riksmötet 2007/08 följande sammansättning:

Thomas Hörberg – kanslichef

Martin Brothén – föredragande

Johan Matz – föredragande (tjl. fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2008-08-31)

Eva Kvarfordt – föredragande

Margareta Holmberg – utskottshandläggare

Sara Sjölén – utskottshandläggare

Hannah Wennberg – utskottsassistent

Monique Svensson – utskottsassistent

 

Utredarna Mimmi Lapadatovic och Annli Halabi (riksdagens utredningstjänst) har tjänstgjort som extra föredragande under perioderna 2008-03-25–2008-06-05 respektive 2008-03-17–2008-05-31.

2 Verksamhetens omfattning m.m.

2.1 Sammanträdestid

Under riksmötet 2007/08 höll utskottet 33 allmänna sammanträden och 22 särskilda sammanträden (föredragningar och besök i utskottet m.m.). Sammanträdestiden uppgick till 46 timmar och 55 minuter respektive 20 timmar och 50 minuter.

Förutom vid de särskilda sammanträdena har föredragningar och besök i viss utsträckning också förekommit vid de allmänna sammanträdena.

I sammansatta utskott med konstitutionsutskottet (KUU) hölls två sammanträden om totalt 55 minuter och med försvarsutskottet (UFöU) hölls 18 sammanträden om totalt 11 timmar och 55 minuter.


2.2 Behandlade ärenden

Utskottet behandlade under riksmötet två propositioner och sju skrivelser. Vidare behandlade utskottet två redogörelser, en från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling och en från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling. Totalt har 274 motioner med 888 yrkanden om olika åtgärder behandlats. Det sammansatta utskottet med försvarsutskottet (UFöU) behandlade tre propositioner, två skrivelser och 18 motioner med 43 yrkanden.

Utrikesutskottet avlämnade tio betänkanden och ett utlåtande till kammaren samt ett yttrande till konstitutionsutskottet.

2.3 Betänkanden

Utskottet avlämnade tio betänkanden och ett utlåtande enligt följande och med betänkandesammanfattningarna återgivna:

 

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens framställning i proposition 2007/08:1 avseende anslagsäskanden för år 2008 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan. I propositionen föreslår regeringen riksdagen att den ska anvisa sammanlagt 1 654 966 000 kr till detta utgiftsområde för budgetåret 2008. Utgiftsområdet omfattar elva olika anslag. I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till medelsanvisningar för de olika anslagen. Därutöver tillstyrker utskottet att åtaganden avseende anslagen 5:9 och 5:11 (Svenska institutet respektive Samarbete inom Östersjöregionen) får göras.

 

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens budgetproposition för 2008 med förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vilket också inkluderar förslag från Riksrevisionens styrelse till riksdagen om bl.a. Riksrevisionens anslag Internationellt utvecklingssamarbete. Ramen för utgiftsområde 7 uppgår till 27,7 miljarder kronor.

I ärendet finns sju reservationer och fyra särskilda yttranden.

 

UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132 och en motion från allmänna motionstiden 2007. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen ger regeringen ett godkännande om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen) enligt lagen (1996:95). Sanktionerna innebär förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel m.m. från Iran.

 


UU4 Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2007/08:67 Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter och motioner som avlämnats med anledning av skrivelsen samt förslag i en motion som väckts under allmänna motionstiden hösten 2007.

I ärendet finns tio reservationer och två särskilda yttranden.

 

UU5 Sveriges politik för global utveckling

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling.

Vidare behandlas fyra motioner som väckts med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner från allmänna motionstiden 2006 respektive 2007 som innehåller yrkanden med avseende på politiken för global utveckling.

Till betänkandet är fogat 32 reservationer.

 

UU6 Verksamheten inom Europarådet under 2007

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 och redogörelse 2007/08:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. I betänkandet behandlas vidare en motion som väckts med anledning av skrivelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2006 och hösten 2007.

Till betänkandet är fogat en reservation och ett särskilt yttrande.

 

UU7 Strategisk exportkontroll 2007

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner i frågor med anknytning till skrivelsen.

Till betänkandet är fogat tolv reservationer.

 

UU8 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under år 2007

I detta betänkande behandlas regeringens skrivelse 2007/08:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007 och Redogörelse till riksdagen 2007/08:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna.

 

UU9 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

I detta betänkande behandlas en rad frågor som rör mänskliga rättigheter m.m. Utgångspunkten för betänkandet är regeringens skrivelse 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik samt motioner som väckts med anledning av skrivelsen och under den allmänna motionstiden hösten 2006 respektive hösten 2007.

I ärendet finns 47 reservationer och ett särskilt yttrande.

 

UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007, två följdmotioner och en följdmotion väckt med anledning av regeringens skrivelse 2007/08:81 samt ett antal motioner från allmänna motionstiderna 2006 och 2007 som innehåller yrkanden med avseende på samarbetet inom Europeiska unionen.

Till betänkandet har fogats 30 reservationer och två särskilda yttranden.

 

UU11 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2009

I utlåtandet redovisar utskottet sin granskning av kommissionens årliga politiska strategi för 2009 (KOM 2008/72). Inget annat utskott har yttrat sig till utrikesutskottet. Utskottet diskuterar i utlåtandet åtta av de frågor som kommissionen lyfter fram i strategin:

       Lissabonfördraget

       Utvidgningen

       Den europeiska grannskapspolitiken

       EU:s budgetöversyn

       Lissabonstrategin

       Folkhälsa

       Strategin för hållbar utveckling

       Förhandlingarna om ett internationellt klimatavtal för perioden efter 2012

Till utlåtandet har fogats en motivreservation och ett särskilt yttrande.

2.4 Verksamheten

Utskottet fastställde 2007 en plan för inriktningen av verksamheten under hela valperioden 2006/07–2009/10. Denna plan har i det närmaste kunnat följas vad avser den del som gäller 2007/08.

2.5 EU-frågor

Utrikesutskottets verksamhet har starka kopplingar till EU-frågorna, framför allt inom andra pelaren (EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik [GUSP]) men även inom den första pelaren (Europeiska gemenskapen [EG] och Euratom), då främst biståndsfrågorna. Utskottet har följt EU-frågorna genom att fortlöpande ta del av dokumentation från olika EU-organ samt genom föredragningar. Utrikesutskottets ordförande representerade utskottet i de återkommande mötena mellan företrädare för utrikesutskotten (COFAC[1]) respektive biståndsutskott (CODAC[2]) i EU:s medlemsländer och återrapporterade till utskottet från dessa möten. Detsamma gäller beträffande möten som hålls mellan de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8).

Kabinettssekreteraren har vid åtta tillfällen redogjort för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesministrarnas rådsmöten. Representanter från Utrikesdepartementet har därutöver lämnat föredragning om aktuella EU-frågor.

Utskottet har vid tre tillfällen anordnat överläggningar enligt riksdagsordningen 10 kap. 3§, dels den 27 november 2007 och 15 maj 2008 om 18-månadersprogram­met, dels den 20 maj 2008 med utrikesministern om Europeiska säkerhetsstrategin.

Under riksmötet har utskottet hänvisats ett betydande antal meddelanden eller förslag från EU-kommissionen varav ett meddelande, kommissionens årliga politiska strategi för 2009 (KOM 2008/72), som utskottet behandlade i ett utlåtande.

Utskottet behandlade även sex faktapromemorior. 

2.6 Uppföljning och utvärdering

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att med betänkandearbete, resor och besök samt föredragningar följa upp riksdagens beslut.

Liksom tidigare år har utskottet granskat regeringens regleringsbrev och erhållit föredragningar om de delar av Riksrevisionens granskning samt statens årsredovisning som rör utgiftsområdena 5 och 7.

Utskottet har, genom föredragningar, tillsammans med försvarsutskottet följt upp beslut som har fattats i sammansatt utskott (UFöU).

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Utskottet genomförde den 6 maj 2008 en offentlig utfrågning om perspektiv på politiken för global utveckling. Utfrågningen redovisas som bilaga i betänkande 2007/08:UU5 Sveriges politik för global utveckling.

Den 18 juni anordnade utskottet en videokonferens med brittiska underhusets biståndsutskott. Medverkade gjorde även representanter för Sida.  

Ett antal interna utfrågningar har även anordnats. Utskottet tog emot representanter för Utrikesdepartementet för en föredragning om läget på västra Balkan samt representanter för Finansdepartementet för en föredragning inför IMF:s och Världsbankens årsmöten. Biståndsministern lämnade en fristående föredragning om landfokuseringsfrågorna. Utskottet har av representanter för UNDP mottagit en presentation av rapporten Human Development Report samt av representanter för Riksrevisionen mottagit en presentation med anledning av rapporten RiR 2007:20. Med anledning av rapporten genomfördes även interna utfrågningar av representanter för Sida och berörda biståndsorganisationer. En särskild genomgång med anledning Europarådets kampanj mot våld i nära relationer har också gjorts.

 

2.8 Resor och besök

Utrikesresor

Utskottet genomförde i olika delegationer tre långresor under riksmötet. Inom ramen för utskottets arbetsgrupp Afrika genomfördes en arbetsresa till Mali, Ghana och Liberia i månadsskiftet maj–juni 2008. Syftet med resan var att diskutera utvecklingsfrågor med företrädare för statsmakter, forskare, frivilligorganisationer, lokala och regionala organisationer, företag m.fl.

Mellan den 23 augusti och 6 september genomförde utskottets ledamöter i två grupper resor till Japan, Sydkorea och Kina samt till Vietnam och Indonesien. Syftet med resorna var att dels med företrädare för regeringar och parlament m.fl., diskutera internationellt samarbete, bistånd och FN-frågor, miljö- och migrationsfrågor samt situationen beträffande de mänskliga rättigheterna, dels inhämta information om det politiska läget i länderna och i regionen.

Studiebesök

Utskottet genomförde ett antal studiebesök på universitet och organisationer. Den 22 oktober 2007 besöktes Lunds universitet för att diskutera utrikespolitiskt perspektiv på Afrika, Mellanöstern och Asien och den 23 april 2008 besöktes Sveriges lantbruksuniversitet för att diskutera olika perspektiv på omställningen av jordbruksmark från livsmedels­produktion till grödor för energiutvinning. Utskottet besökte även myndigheten Sida, EU:s smittskyddsinstitut och Radio Sweden. 

Utländska besök

Under riksmötet 2007/08 tog utskottet emot 19 utländska besök. Utöver det har även utskottets ordförande och vice ordförande tagit emot ett betydande antal besök.

·         2007-10-17: Besök av Nya Zeelands utrikesminister Winston Peters.

·         2007-10-24: Besök av Jack Duford från Thailand Burma Border Consortium.

·         2007-10-03: Besök av Saudiarabiens talman Salih Bin Abdullah Bin Mahamad Bin Hemaid.

·         2007-11-13: Besök av en delegation från antikorruptionsutskottet i
Afghanistans parlament.

·         2007-12-05: Besök av Moldaviens talman Marian Lupu.

·         2007-12-13: Besök av arabländernas ambassadörer i Stockholm.

·         2007-12-13: Besök av Israels ambassadör i Stockholm.

·         2008-01-15: Besök av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Louise Arbour.

·         2008-01-31: Möte med exekutivdirektören för den nordisk-baltiska valkretsen i Världsbanken Svein Aass (gemensamt med FiU).

·         2008-02-27: Besök av Afghanistans utrikesminister Dr. Rangin Dadfar Spanta.

·         2008-03-05: Besök av Lettlands talman Gundars Daudze.

·         2008-03-18: Besök av FN:s flyktingkommissarie António Guterres (gemensamt möte med SfU).

·         2008-04-01: Besök av Kroatiens talman Luka Bebic (gemensamt möte med EUN).

·         2008-04-02: Besök av Tysklands Europaminister Günter Gloser.

·         2008-04-02: Besök av Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan.

·         2008-04-15: Besök av Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska aktörer.

·         2008-04-24: Besök av den tjeckiska senatens utrikes-, försvars- och säkerhetsutskott (gemensamt med FöU).

·         2008-06-17: Besök av Ungerns utrikesminister Kinga Göncz.

·         2008-09-10: Besök av UNIFEM:s exekutivdirektör Ines Alberdi.

2.9 Övrig verksamhet

Under ett arbetsinternat vintern 2007 beslöt utskottet att bilda två självstyrande arbetsgrupper med var sitt tema: globalisering respektive Afrika. Dessa arbetsgrupper har varit verksamma under riksmötet.

Globaliseringsgruppen har arbetat med olika aspekter av globaliseringen genom att fortlöpande ta del av dokumentation från olika internationella organisationer, utredningar, forskare, think tanks m.m. samt genom föredragningar. Arbetsgruppen har fått föredragningar om klimatförändringarnas säkerhetspolitiska konsekvenser (2008-02-21, fil dr Peter Haldén, FOI), klimatförändringarnas globala konsekvenser (2008-03-06; Executive Director Johan Rockström och Group leader Måns Nilsson, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet), globala hälsofrågor (2008-03-21, professor Denny Vågerö, CHESS, Stockholms universitet), om arbetet mot hiv/aids i de mest utsatta länderna/områdena (2008-03-25, Pia Engstrand, samordnare Sidas hiv/aids sekretariat, Sofia Norlin, rådgivare Sidas hiv/aids sekretariat, Lennarth Hjelmåker, ambassadör, Utrikesdepartementet), samt om migration och utveckling/säkerhet (2008-05-08, statssekreterare Gustaf Lind, Justitiedepartementet). Arbetsgruppen globalisering genomförde den 12 mars ett studiebesök på EU:s smittskyddsmyndighet, European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, i Solna. Till studiebesöket inbjöds hela utskottet samt socialutskottet. 

Afrikagruppen har tagit emot ett betydande antal besök bl.a. Donald Kaberuka, president i Afrikanska utvecklingsbanken, John Rwangombwa, biträdande finansminister i Rwanda och en delegation med parlamentariker m.fl. från Rwandas parlament. Gruppen anordnade, i september 2007, ett seminarium med forskare vid sydafrikanska Institute for Security och var även medarrangör till 2008 års Africa Day i riksdagen, som ägde rum den 21 maj 2008 under medverkan av bl.a. Botswanas handels- och industriminister Neo D. Moroka.

Forsknings- och framtidsfrågor har behandlats integrerat i såväl arbetsgrupperna som i utskottets övriga verksamhet.

 

 


Innehållsförteckning

1 Utrikesutskottet....................................................................... 1

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde.............................. 1

1.2 Utrikesutskottets sammansättning................................. 1

1.3 Utrikesutskottets kansli................................................ 3

2 Verksamhetens omfattning m.m................................................ 3

2.1 Sammanträdestid........................................................ 3

2.2 Behandlade ärenden.................................................... 4

2.3 Betänkanden............................................................... 4

2.4 Verksamheten............................................................. 6

2.5 EU-frågor.................................................................... 6

2.6 Uppföljning och utvärdering.......................................... 7

2.7 Offentliga och interna utfrågningar................................ 7

2.8 Resor och besök.......................................................... 8

2.9 Övrig verksamhet........................................................ 9

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 [1] COFAC – Conference of Chairmen of Foreign Affairs Committees.

[2] CODAC – Conference of Chairmen of Development and Cooperation Committees.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.