Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:2349AB

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet

2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utrikesutskottet

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde

Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till annat lands utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete. Allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan samt 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredning. 

1.2 Utrikesutskottets sammansättning

Utrikesutskottet hade under riksmötet 2008/09 följande sammansättning:

 

Ledamöter

Göran Lennmarker (m), ordförande

Urban Ahlin (s), vice ordförande

Gustav Blix (m) (tjl. fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2008–12-07)

Carina Hägg (s)

Anne-Marie Pålsson (m)

Kerstin Lundgren (c)

Kent Härstedt (s)

Birgitta Ohlsson (fp)

Kenneth G Forslund (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Kerstin Engle (s)

Alf Svensson (kd) (t.o.m. 2009-07-13)

Holger Gustafsson (kd)

Christian Holm (m)

Hans Linde (v)

Carin Runeson (s)

Rosita Runegrund (kd) (fr.o.m. 2009-09-03)

Bodil Ceballos (mp)

 

Suppleanter

Mats Sander (m)

Olle Thorell (s)

Kent Olsson (m)

Ameer Sachet (s) (fr.o.m. 2008-09-25)

Göran Lindblad (m)

Anders Åkesson (c)

Tommy Waidelich (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (fr.o.m. 2008-11-13 t.o.m. 2009-07-14)

Yilmaz Kerimo (s)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Susanne Eberstein (s)

Lars Lindén (kd) (t.o.m. 2009-01-14)

Dan Kihlström (kd) (fr.o.m. 2009-02-09)

Mats Johansson (m)

Kalle Larsson (v)

Håkan Juholt (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Max Andersson (mp)

Sinikka Bohlin (s)

Britta Rådström (s)

Björn Hamilton (m)

Karin Enström (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Erik Ullenhag (fp) (fr.o.m. 2009-09-03)

Carl B Hamilton (fp) (t.o.m. 2008-11-13)

Lars Ohly (v)

Ulf Holm (mp)

Gunilla Tjernberg (kd)

Mehmet Kaplan (mp) (fr.o.m. 2008-12-04)

Curt Linderoth (m) (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2008-12-07)

Ordförande i utskottet var Göran Lennmarker (m) och vice ordförande Urban Ahlin (s).

Som framgår av redovisningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderaterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, två Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

1.3 Utrikesutskottets kansli

Utrikesutskottets kansli hade under riksmötet 2008/09 följande sammansättning:

Thomas Hörberg – kanslichef

Martin Brothén – föredragande

Johan Matz – föredragande

Eva Kvarfordt – föredragande

Margareta Holmberg – utskottshandläggare

Sara Sjölén – utskottshandläggare (tjl. fr.o.m. 2009-05-01)

Cecilia Mobach – utskottshandläggare (fr.o.m. 2009-09-01)

Hannah Wennberg – utskottsassistent

Monique Svensson – utskottsassistent (t.o.m. 2008-10-31)

Jonas Hedenström – utskottsassistent (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-07-01)

2 Verksamhetens omfattning m.m.

2.1 Sammanträdestid

Under riksmötet 2008/09 höll utskottet 25 allmänna sammanträden och 25 särskilda sammanträden (föredragningar och besök i utskottet m.m.). Sammanträdestiden uppgick till 39 timmar och 10 minuter respektive 31 timmar och 50 minuter.

Förutom vid de särskilda sammanträdena har föredragningar och besök i viss utsträckning också förekommit vid de allmänna sammanträdena.

I ett sammansatt utskott med försvarsutskottet (UFöU) hölls 9 sammanträden om totalt 7 timmar och 35 minuter.

2.2 Behandlade ärenden

Utskottet behandlade under riksmötet sju propositioner och fem skrivelser. Vidare behandlade utskottet två redogörelser, en från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling och en från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling. Totalt har 265 motioner med 665 yrkanden om olika åtgärder behandlats. Utrikesutskottet avlämnade 15 betänkanden och två utlåtande till kammaren samt fem yttranden.

Det sammansatta utskottet med försvarsutskottet (UFöU) behandlade tre propositioner och 18 motioner. Tre betänkanden har lämnats till kammaren.

2.3 Betänkanden

Utskottet avlämnade 15 betänkanden och två utlåtanden enligt följande och med betänkandesammanfattningarna återgivna:

 

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens framställning i proposition 2008/09:1 avseende anslagsäskanden för 2009 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan. I propositionen föreslår regeringen riksdagen att den ska anvisa sammanlagt 1 643 286 000 kr till detta utgiftsområde för budgetåret 2009. I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till medelsanvisningar för de olika anslagen. Därutöver tillstyrker utskottet att åtaganden avseende anslagen 1:9 och 1:11 (Svenska institutet respektive Samarbete inom Östersjöregionen) får göras.

I ärendet finns en reservation.

 

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens budgetproposition för 2009 med förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vilket också inkluderar förslag från Riksrevisionens styrelse till riksdagen om bl.a. Riksrevisionens anslag Internationellt utvecklingssamarbete. Ramen för utgiftsområde 7 uppgår till 30,1 miljarder kronor.

I ärendet finns sex reservationer och tre särskilda yttranden.

 

UU3 Norden

Utskottet behandlar i detta betänkande dels regeringens skrivelse 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007, dels redogörelse till riksdagen 2007/08:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 2007.

I motionerna uppmärksammas formerna för det nordiska samarbetet, frågor om gränshinder och nordisk integration samt frågor om Nordens närområde.

 

UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter.

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i fråga om avgifter som tas ut för att finansiera Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

 

UU5 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag (prop. 2007/08:164) om att godkänna stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra.

 

UU6 Frihet från förtryck – Sveriges demokratibistånd

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2008/09:11 Frihet från förtryck – skrivelse om Sveriges demokratibistånd, följdmotioner till skrivelsen samt motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007 respektive 2008. I betänkandet behandlas övergripande frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete, och de medborgerliga och politiska rättigheternas betydelse lyfts fram. Utskottet redovisar sin syn på frågor om demokratins och rättsstatens institutioner och procedurer, demokratins aktörer samt demokratifrämjande utvecklingspolitik via EU respektive multilaterala organ m.m.

I betänkandet finns fem reservationer.

 

UU7 Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna

I utlåtandet redovisar utskottet för riksdagen resultatet av sin granskning enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen av Europeiska kommissionens grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (KOM(2008) 383).

Grönboken syftar till debatt och samråd på europeisk nivå om frågor som rör en eventuell förändring av associeringen mellan de utomeuropeiska länderna och territorierna och Europeiska unionen.

 

UU8 Lissabonfördraget

I detta betänkande behandlar utrikesutskottet regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget samt motioner väckta med anledning av propositionen och ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2008.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen fattar både beslutet om den överlåtelse av beslutanderätt som Lissabonfördraget förutsätter och beslutet om godkännande av Lissabonfördraget med tre fjärdedels majoritet av de röstande, enligt 10 kap. 5 § första stycket tredje meningen regeringsformen. Med beaktande av den ovisshet som råder om när ratifikationsprocessen är avslutad i samtliga medlemsstater och när Lissabonfördraget kan träda i kraft menar utskottet att dagen för ikraftträdande av ändringarna i den s.k. anslutningslagen (1994:1500) inte bör fastställas i lagen. I stället bör det föreskrivas att lagen om ändringar i anslutningslagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

I betänkandet finns åtta reservationer och två särskilda yttranden.

 

UU9 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2008/09:52 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB.

I propositionen föreslår regeringen att ansvaret för de s.k. startprogrammen överförs från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) till Swedfund International AB (Swedfund). Startprogrammen är en form av utvecklingssamarbete som bedrivs genom att krediter ges till små och medelstora svenska företag som samarbetar med företag i ett antal utvecklingsländer samt vissa länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar.

 

UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008, en följdmotion, en motion från den allmänna motionstiden 2007 och ett antal motioner från allmänna motionstiden 2008 som innehåller yrkanden med avseende på samarbetet inom Europeiska unionen. Utskottet behandlar också ett mindre avsnitt av regeringens skrivelse 2006/07:85.

I betänkandet finns 23 reservationer och två särskilda yttranden.

 

UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor

I betänkandet behandlar utskottet ett stort urval frågor om Sveriges säkerhetspolitiska vägval i en globaliserad värld, Sveriges deltagande i internationella säkerhetsskapande insatser och hur spridningen av massförstörelsevapen och konventionella vapen kan förhindras. Dessa frågor har väckts med anledning av ett antal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna för riksmötena 2006/07, 2007/08 och 2008/09.

Därutöver behandlar utskottet regeringens skrivelse 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser.

I betänkandet finns 33 reservationer och ett särskilt yttrande..

 

UU12 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens förslag (prop. 2008/09:81) om att godkänna stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.

 

UU13 Globalisering

I betänkandet behandlar utskottet ett antal motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 som innehåller yrkanden med avseende på globaliseringen.

Utskottet valde i detta betänkande att fokusera på ett urval frågor som har beröring med globaliseringsprocessen. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomi och de finansiella marknaderna, internationell migration samt hälso- och miljöfrågor.

I betänkandet finns sex reservationer.

 

UU14 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner om frågor med anknytning till skrivelsen.

I betänkandet finns 24 reservationer och ett särskilt yttrande.

 

UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande ett antal motioner om mänskliga rättigheter (MR) som avlämnats under den allmänna motionstiden 2008.

I ärendet finns två reservationer.

 

UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö

I detta betänkande behandlar utrikesutskottet motionsförslag om bl.a. miljö- och klimatförhållanden i Asien och Afrika samt om stöd till utvecklingsländer för att leva upp till de krav som följer av undertecknande och ratificering av internationella miljökonventioner.

Utskottet konstaterar att klimatförändringarna utgör ett allvarligt och långsiktigt hot och att ekonomisk utveckling generellt sett innebär möjligheter att reducera sårbarheten till följd av många av klimatförändringarnas effekter och att motverka miljöförstöring. Utskottet redovisar sin syn på frågor kring de internationella klimatförhandlingar som ska äga rum i Köpenhamn i december 2009.

I ärendet finns fyra reservationer.

 


UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010

I utlåtandet redovisar utskottet sin granskning av kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (KOM(2009) 73). Finansutskottet har inkommit med ett yttrande. Justitieutskottet har genom en protokollsanteckning uppgivit att utskottet ska återkomma till flertalet av de frågor som tas upp i strategin efter att kommissionen lämnat sitt meddelande angående Stockholmsprogrammet.

Utskottet diskutera fyra av de övergripande frågor som kommissionen lyfter fram i strategin: ekonomisk och social återhämtning, EU:s budget, klimatförändringar och utvidgningen och det östliga partnerskapet.

I utlåtandet finns tre reservationer.

2.4 Verksamheten

Utskottet fastställde 2007 en plan för inriktningen av verksamheten under hela valperioden 2006/07–2009/10. Denna plan har i det närmaste kunnat följas vad avser den del som gäller 2008/09.

2.5 EU-frågor

Utrikesutskottets verksamhet har kopplingar till EU-frågorna, framför allt inom andra pelaren (EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik [GUSP]) men även inom den första pelaren (Europeiska gemenskapen [EG] och Euratom), då främst biståndsfrågorna. Utskottet har följt EU-frågorna genom att fortlöpande ta del av dokumentation från olika EU-organ samt genom föredragningar. Utrikesutskottets ordförande representerade utskottet i de återkommande mötena mellan företrädare för utrikesutskotten (Cofac[1]) i EU:s medlemsländer och återrapporterade till utskottet från dessa möten. Detsamma gäller beträffande möten som hålls mellan de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8).

Kabinettssekreteraren har vid åtta tillfällen redogjort för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesministrarnas rådsmöten. Representanter från Utrikesdepartementet har därutöver lämnat föredragning om aktuella EU-frågor. EU-ministern lämnade den 21 oktober 2008 föredragning om Lissabonfördraget.

Under riksmötet har utskottet hänvisats ett betydande antal meddelanden eller förslag från EU-kommissionen varav två meddelanden, Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (KOM(2008) 383) och Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 (KOM(2009) 73), som utskottet behandlade i två utlåtanden.

Utskottet behandlade även tio faktapromemorior.

Under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd (1 juli–31 december 2009) stod utskottets ordförande värd för ett möte med ordförandena för utrikesutskotten i EU-ländernas nationella parlament (Cofac). Under mötet diskuterades Östersjön, Afghanistan, Mellanöstern, samarbetet mellan EU och USA samt aktuella utrikespolitiska frågor. Talare var Sveriges utrikesminister Carl Bildt (m), statssekreterare Maria Åsenius, EU:s höge representant Javier Solana, EU:s särskilde sändebud för Afghanistan och Pakistan Ettore Francesco Sequi och EU:s särskilde representant för Mellanöstern Marc Otte.

2.6 Uppföljning och utvärdering

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att med betänkandearbete, resor och besök samt föredragningar följa upp riksdagens beslut.

Liksom tidigare år har utskottet granskat regeringens regleringsbrev och erhållit föredragningar om de delar av Riksrevisionens granskning och statens årsredovisning som rör utgiftsområdena 5 och 7.

Utskottet har, genom föredragningar, tillsammans med försvarsutskottet följt upp beslut som har fattats i sammansatt utskott (UFöU).

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Utskottet genomförde den 7 maj 2009 en offentlig utfrågning om gasfrågan och energisäkerhet i EU:s yttre förbindelser. Utfrågningen redovisas i rapporter från riksdagen 2008/09:RFR12 Gasfrågan och energisäkerhet i EU:s yttre förbindelser.

Vidare anordnade utskottet, tillsammans med EU-nämnden, den 10 juni ett offentligt seminarium med anledning av Europeiska kommissionens förslag om en strategi för Östersjöområdet.

Ett antal interna utfrågningar har även anordnats. Utskottet tog emot representanter för Utrikesdepartementet för en föredragning om utvecklingssamarbetet och klimatfrågorna samt representanter för Finansdepartementet för en föredragning inför IMF:s och Världsbankens årsmöten. Handelsminister Ewa Björling lämnade föredragning om internationella handelsfrågor. 

2.8 Resor och besök

Utrikesresor

En delegation från utskottet genomförde den 10–17 januari 2009 en resa till Indien. Syftet med resan var att genomföra möten och samtal inom utskottets beredningsområden med företrädare för regering och parlament m.fl. för att diskutera internationellt samarbete, bistånd och FN-frågor, miljö- och migrationsfrågor samt situationen beträffande de mänskliga rättigheterna samt även att inhämta information om det politiska läget i landet.


Utländska besök

Under riksmötet 2008/09 tog utskottet emot 18 utländska besök. Utöver det har även utskottets ordförande och vice ordförande tagit emot ett betydande antal besök.

 

·         2008-10-30 Besök av Georgiens president Mikheil Saakashvili (gemensamt med EUN).

·         2008-11-13 Besök av Iraks minister för mänskliga rättigheter Wijdan Mikheil.

·         2009-03-06 Besök av Europaparlamentets utrikesutskott.

·         2009-03-10 Besök av Jean Mensa, IEA, Ghana.

·         2009-03-18 Besök av det slovenska parlamentets talman Pavel Gantar.

·         2009-03-20 Besök av Geraldine Fraser-Moleketi, Democratic Governance Practice Director för UNDP.

·         2009-03-24 Besök av det polska utrikesutskottet.

·         2009-04-28 Arbetslunch med den tjeckiske talmannen (gemensamt med EUN).

·         2009-03-30 Besök av Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (gemensamt med KU och EUN).

·         2009-04-03 Besök av Afghanistans talman Mohammed Younis Qanooni.

·         2009-04-23 Besök av parlamentariker från Kanada.

·         2009-04-28 Arbetslunch med talmannen i tjeckiska senaten Premysl Sobotka (gemensamt med EUN).

·         2009-04-21 Besök från Arabförbundets MR-utskott.

·         2009-04-29 Besök av chefen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd (ECHO) Peter Zangl.

·         2009-05-07 Besök av Kosovos talman Jakup Krasniqi.

·         2009-05-14 Besök av norska Stortingets utrikesutskott.

·         2009-06-09 Besök av EU:s särskilde representant i Makedonien Erwan Fouéré.

·         2009-06-16 Besök av Zimbabwes premiärminister Morgan Tsvangirai.

·         2009-06-23 Besök av EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken Javier Solana.

2.9 Övrig verksamhet

Under ett arbetsinternat vintern 2007 beslöt utskottet att bilda två självstyrande arbetsgrupper med var sitt tema: globalisering respektive Afrika. Båda grupperna har slutredovisat under riksmötet.

Globaliseringsgruppen arbetade under våren fram ett betänkande (2008/09:UU13 Globalisering) som slutredovisning för gruppens arbete. I betänkandet beskrivs hur gruppen har arbetat samt hur utskottet/arbets­gruppen ser på begreppet globalisering och globaliseringens betydelse i världen.  I betänkandet behandlas även ett antal motioner med bäring på globalisering och demokrati, miljö och mänskliga rättigheter. En stor andel av de forskare m.fl. som lämnat föredragning för arbetsgruppen har inkommit med skriftligt underlag. Inkomna underlag har fogats som bilagor till betänkandet.

  Afrikagruppen lämnade den 22 januari 2009 sin slutrapport till utskottet. Gruppen har inriktat sig på kunskapsuppbyggnad och har genomfört möten med forskare och företrädare för afrikanska länder och institutioner samt utfört en arbetsresa till Västafrika. Afrikagruppen arrangerade två seminarier under hösten 2008, dels om klimatförändringarna, parlamentens och parlamentarikernas roll, dels om demokratibistånd. I det sistnämnda medverkade biståndsministern med en presentation av regeringens skrivelse 2008/09:11 Frihet från förtryck – skrivelse om Sveriges demokratibistånd.

Forsknings- och framtidsfrågor har behandlats integrerat i såväl arbetsgrupperna som utskottets övriga verksamhet.

 

 


Innehållsförteckning

1 Utrikesutskottet....................................................................... 1

1.1 Utrikesutskottets beredningsområde.............................. 1

1.2 Utrikesutskottets sammansättning................................. 1

1.3 Utrikesutskottets kansli................................................ 3

2 Verksamhetens omfattning m.m................................................ 3

2.1 Sammanträdestid........................................................ 3

2.2 Behandlade ärenden.................................................... 3

2.3 Betänkanden............................................................... 4

2.4 Verksamheten............................................................. 8

2.5 EU-frågor.................................................................... 8

2.6 Uppföljning och utvärdering.......................................... 9

2.7 Offentliga och interna utfrågningar................................ 9

2.8 Resor och besök.......................................................... 9

2.9 Övrig verksamhet...................................................... 10

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 [1] Cofac – Conference of Chairmen of Foreign Affairs Committees.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.