Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

1 Utskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete – allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet och bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2012/13 hade utrikesutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Sofia Arkelsten (M), ordförande, t.o.m. 2012-11-18, fr.o.m. 2013-04-01

Sofia Arkelsten (M), föräldraledig fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2013-03-31

Hans Wallmark (M), ordförande, fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2013-03-31

Urban Ahlin (S), vice ordförande

Walburga Habsburg Douglas (M)

Carina Hägg (S)

Christian Holm (M)

Tommy Waidelich (S)

Mats Johansson (M)

Carin Runeson (S)

Fredrik Malm (FP), t.o.m. 2013-02-15

Ismail Kamil (FP), fr.o.m. 2013-02-16

Olle Thorell (S)

Kerstin Lundgren (C)

Kenneth G Forslund (S)

Christer Winbäck (FP)

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD), föräldraledig fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2013-09-24

Hans Linde (V)

Suppleanter

Ulrik Nilsson (M)

Désirée Liljevall (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP), t.o.m. 2013-02-15

Fredrik Malm (FP), fr.o.m. 2013-02-16

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP)

Gustav Blix (M)

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD), fr.o.m. 2011-11-18 t.o.m. 2012-11-27, fr.o.m. 2013-02-22

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M), fr.o.m. 2012-11-06 t.o.m. 2012-11-18,

fr.o.m. 2013-04-01

Ulrika Karlsson i Uppsala (M), fr.o.m. 2013-02-13

Karin Åström (S), fr.o.m. 2013-02-20

Extrasuppleanter

Mathias Sundin (FP), t.o.m. 2012-12-31

Gulan Avci (FP), fr.o.m. 2013-02-15 t.o.m. 2013-08-15

Utskottets presidium bestod av ordförande Sofia Arkelsten (M) och vice ordförande Urban Ahlin (S). Under perioden 2012-11-19 t.o.m. 2013-03-31 var Hans Wallmark (M) ordförande och ingick i presidiet. Som framgår av förteckningen över utskottets ledamöter under riksmötet 2012/13 tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Kristdemokraterna, en Sverigedemokraterna och en Vänsterpartiet.

1.3 Utskottets kansli

Under riksmötet 2012/13 hade utskottets kansli följande sammansättning:

Martin Brothén, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Eva Kvarfordt, föredragande

Johan Matz, föredragande, tjänstledig

Sara Sjölén, utskottshandläggare

Ingrid Svensson, utskottshandläggare

Anna Forssblad, utskottsassistent t.o.m. 2013-01-31,

tjänstledig 2012-11-01–2013-01-31

Bertil Johnson, utskottsassistent fr.o.m. 2012-11-12 t.o.m. 2013-04-12

Hannah Wennberg, utskottsassistent

2 Utskottets verksamhet

2.1 Utskottets verksamhetsplan

Utskottet fastställde 2010 en plan för inriktningen av verksamheten under hela valperioden 2010/11–2013/14. Denna plan har i det närmaste kunnat följas när det gäller den del som gäller 2012/13.

Utskottets planering är i enlighet med riksdagens riktlinjer (förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23) långsiktig och tematisk. Utskottet avser att behandla varje ämnesområde minst två gånger under en mandatperiod, första gången under det första riksmötet och andra gången under något av de följande riksmötena. Vidare arbetar utskottet kontinuerligt med uppföljning och utvärdering.

2.2 Ärenden som behandlats av utskottet

Under riksmötet 2012/13 lämnade utskottet 17 betänkanden, 2 utlåtanden och 1 yttrande. Sammanfattningar återges nedan:

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:1 med förslag till anslag för 2013 och bemyndiganden inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan. I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska anvisa sammanlagt 2 034 000 000 kronor till detta utgiftsområde för budgetåret 2013. I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till medelsanvisning för de olika anslagen och avstyrker därmed två motioner. Därutöver tillstyrker utskottet att åtaganden som rör ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen får göras.

I betänkandet finns två reservationer (MP, SD).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 33 minuter.

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utskottet behandlar i detta betänkande budgetpropositionen för 2013 med förslag till anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vilket också innefattar förslag från Riksrevisionen till riksdagen om myndighetens anslag Internationellt utvecklingssamarbete (prop. 2012/13:1 utg.omr. 7). Anslagen inom utgiftsområde 7 uppgår 2013 till drygt 31 miljarder kronor.

I betänkandet behandlas också regeringens skrivelse 2011/12:164 Biståndets resultat – tema demokrati och mänskliga rättigheter. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. En följdmotion till skrivelsen har lämnats, och denna behandlas i betänkandet.

Utskottet tillstyrker förslaget i budgetpropositionen om att biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete fastställs till 1 procent av beräknad BNI för 2013, vilket motsvarar 38,2 miljarder kronor.

Utskottet föreslår att riksdagen, med undantag för regeringens förslag om ett anslag för avveckling av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev), bifaller regeringens förslag om anslagstilldelning och tillstyrker förslagen om bemyndiganden, garantier och godkännanden i budgetpropositionen.

Utskottet förordar att riksdagen delvis bifaller regeringens förslag om anslag inom utgiftsområde 7 med den ändringen att det anslag som i budgetpropositionen benämns Avveckling av institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska ersättas av ett anslag benämnt Utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Därmed föreslår utskottet att riksdagen delvis bifaller motionsförslag om Sadev från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Samtliga övriga motionsförslag med anknytning till utvecklingsbiståndet avstyrks.

Utskottet tillstyrker förslagen från Riksrevisionen om anslag och bemyndigande.

Utskottet föreslår att regeringens resultatskrivelse 2011/12:164 Biståndets resultat – tema demokrati och mänskliga rättigheter läggs till handlingarna.

I betänkandet finns 14 reservationer (S, MP, SD, V) och 3 särskilda yttranden (S, MP, V).

Ärendedebatt i kammaren: 3 timmar och 48 minuter.

UU3 Norden

Utskottet behandlar i detta betänkande redogörelsen till riksdagen 2012/13:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2012. Utskottet behandlar också regeringens skrivelse 2012/13:90 Nordiskt samarbete 2012 med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Utskottet behandlar även två följdmotioner till redogörelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2012 om det nordiska samarbetet, gränshindersarbetet, det arktiska samarbetet och samarbetet i närområdet i övrigt.

Utskottet föreslår att redogörelsen och skrivelsen läggs till handlingarna och att motionerna avslås.

I betänkandet finns 12 reservationer (S, MP, SD, V).

Ärendedebatt i kammaren: 2 timmar och 19 minuter.

UU4 Kommissionens arbetsprogram för 2013

Utskottet behandlar i detta utlåtande Kommissionens arbetsprogram 2013 (KOM(2012) 629), som antogs den 23 oktober 2012.

Utskottet understryker bl.a. vikten av att värna ett öppet Europa och konstaterar att arbetsprogrammet i stort ligger i linje med svenska prioriteringar.

Utskottet välkomnar också att kommissionen avser att lägga fram en samstämmig EU-ståndpunkt som bildar en ram för millennieutvecklingsmålen, utvecklingsagendan efter 2015 och Rio + 20. I sammanhanget vill utskottet särskilt betona vikten av att kommissionen strävar efter att öka samstämmigheten mellan EU:s olika politikområden, att jämställdhetsperspektivet tydliggörs och att kommissionen aktivt arbetar för att mobilisera resurser så att EU:s gemensamma biståndsmål kan uppnås.

I utlåtandet finns tre motivreservationer (MP, SD, V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 55 minuter.

UU5 Interparlamentariska unionen (IPU)

I detta betänkande behandlas verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska IPU-delegationens arbete under 2011 (bilaga 1 i riksdagsstyrelsens redogörelse 2011/12:RS5). Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet anför om verksamheten inom Interparlamentariska unionen.

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 03 minuter.

UU6 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I detta betänkande behandlar utskottet verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2011 (bilaga 2 till riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2011/12:RS5) samt en motion som har väckts med anledning av redogörelsen.

Utskottet föreslår att redogörelsen läggs till handlingarna och att motionen avslås.

I betänkandet finns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 39 minuter.

UU7 Vissa säkerhetspolitiska frågor

Utskottet behandlar i detta betänkande dels svensk säkerhetspolitik och den säkerhetspolitiska kontexten, dels säkerhetspolitiska konsekvenser för EU i ljuset av den ekonomiska krisen.

I likhet med regeringen konstaterar utskottet att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast.

Utskottet välkomnar Sveriges, Polens, Italiens och Spaniens initiativ till att arbeta fram en bred utrikespolitisk strategi för EU.

I betänkandet finns tretton reservationer (S, MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 2 timmar och 49 minuter.

UU8 Mellanöstern och Nordafrika

Utskottet behandlar i detta betänkande motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010, 2011 respektive 2012 som innehåller förslag med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika. De ämnen som berörs är regional demokratiutveckling med fokus på kvinnors rättigheter, Israel och de palestinska områdena, Syrien, Irak, Iran, Västsahara och Turkiet.

Med anledning av ett antal motioner föreslår en utskottsmajoritet bestående av företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat. Sverige bör även verka för detta inom EU. Företrädarna för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig på denna punkt och anser att motionerna ska avstyrkas.

I ärendet finns 27 reservationer (S, M, FP, MP, C, KD, SD, V)

Ärendedebatt i kammaren: 4 timmar och 25 minuter.

UU9 Värdlandsavtal med Palestina

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten. Utskottet behandlar också tre motioner (S, SD, V) som har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner det ovannämnda avtalet. Enligt avtalet ska den palestinska myndighetens representation i Stockholm, dess personal och de familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll ha immunitet och vissa privilegier i Sverige. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges regering och PLO och ändringen i lagen. Utskottet avstyrker samtliga motioner.

I ärendet finns två reservationer (S, MP, SD, V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 52 minuter.

UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 med två följdmotioner samt ett antal motioner från allmänna motionstiden 2012 som innehåller yrkanden om samarbetet inom Europeiska unionen.

Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Utskottet har, med utgångspunkt i de motioner som väckts om samarbetet inom EU, i betänkandet valt att fästa särskild uppmärksamhet på nio teman. Dessa teman är utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Utrikesutskottet har gett övriga utskott samt EU-nämnden tillfälle att yttra sig över skrivelsen och följdmotioner inom sina respektive beredningsområden. Yttranden har inkommit från konstitutionsutskottet, finansutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden och föreslår att riksdagen lägger skrivelse 2012/13:80 till handlingarna.

I betänkandet finns 35 reservationer (S, MP, SD, V) och 2 särskilda yttranden (V).

Ärendedebatt i kammaren: 3 timmar och 56 minuter.

UU11 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner med anknytning till skrivelsen.

I betänkandet behandlas också motioner som rör nedrustning och icke-spridning.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns tio reservationer (S, MP, SD, V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 59 minuter.

UU12 Sveriges politik för global utveckling

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens skrivelse 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling. I betänkandet behandlar utskottet tre följmotioner och ett antal motioner från allmänna motionstiden hösten 2010, hösten 2011 och hösten 2012. Miljö- och jordbruksutskottet har yttrat sig över skrivelsen.

I likhet med regeringens skrivelse är fokuset för betänkandet den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap. De ämnen som behandlas är politikens huvuddrag och genomförande, ekonomiskt utanförskap, finansiella marknader, handel med jordbruksprodukter, fiskeripolitik och utveckling, globalt tryggad livsmedelsförsörjning och svensk handel och investeringar. Utskottet berör även kortfattat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, klimatförändringar och miljöpåverkan, migrationsströmmar och smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att samtliga motioner avstyrks.

I betänkandet finns 19 reservationer (S, MP, SD, V) och 1 särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 2 timmar och 40 minuter.

UU13 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011. Utskottet behandlar också följdmotioner till skrivelsen och motioner från allmänna motionstiden 2012.

Utskottet behandlar frågor om bl.a. de multilaterala institutionernas roller och inriktning, IMF:s och Världsbankens låneramverk, jämställdhets-, klimat- och energifrågor i Världsbankens verksamhet samt styrnings- och inflytandefrågor. Utskottet stöder regeringens prioriteringar i fråga om viktiga framtidsfrågor i de internationella finansiella institutionerna.

Finansutskottet har lämnat ett yttrande i ärendet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och att motionerna avstyrks.

I ärendet finns tre reservationer (S, MP ,SD,V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 22 minuter.

UU14 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och en motion som har inkommit med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner anslutningsfördraget av den 9 december 2011 om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen samt slutakten till fördraget. Anslutningsfördraget träder i kraft den 1 juli 2013, förutsatt att alla EU-medlemsstater har deponerat ratifikationsinstrumenten före den dagen. Vidare föreslår regeringen en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen godkänner anslutningsfördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och ändringen av lagen. Vidare föreslår utskottet att motionen avstyrks.

I ärendet finns en reservation (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 24 minuter.

UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottet behandlar i detta betänkande motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011 respektive 2012 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik.

I detta betänkande behandlar utskottet motionsförslag om

mål och inriktningsfrågor, grundläggande rättigheter

barnets rättigheter – barnarbete, barnaga

diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet

rättigheter för personer som tillhör urfolk och nationella eller etniska, språkliga eller religiösa grupper

mänskliga rättigheter i handelspolitiken och i arbetslivet

mänskliga rättigheter, statslöshet och migration

Internationella brottmålsdomstolen.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden i betänkandet. I ärendet finns 11 reservationer (S, MP, SD, V) och 1 särskilt yttrande (S, MP, V).

Ärendedebatt i kammaren: 2 timmar och 32 minuter.

UU16 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I detta betänkande behandlar utskottet verksamheten inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2012 (riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2012/13:RS6) samt en motion som har väckts med anledning av redogörelsen.

Utskottet föreslår att redogörelsen läggs till handlingarna och att motionen avslås.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 53 minuter.

UU17 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget. Utskottet behandlar också en motion (V) som har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen att Sverige godkänner protokollet av den 13 juni 2012. Protokollet ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om protokollet godkänns krävs en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen godkänner protokollet och ändringen i lagen. Utskottet avstyrker motionen.

I ärendet finns en reservation (V) och ett särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 42 minuter.

UU18 Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015

Utskottet behandlar i detta utlåtande kommissionens meddelande Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid (KOM(2013) 92). Dokumentet antogs av kommissionen den 27 februari och inkom till riksdagen den 28 februari 2013. Efter beslut av talmannen i samråd med gruppledarna hänvisades meddelandet till utrikesutskottet för granskning den 15 mars.

Syftet med meddelandet är att föreslå EU:s ingångsvärden inför kommande förhandlingar i FN om global utveckling efter 2015 i form av ett gemensamt EU-ramverk.

Utskottet instämmer i stort med den inriktning som kommissionen föreslår och anser att meddelandet utgör en god grund för framtida diskussioner. Det är viktigt att EU kan enas om ett antal principer inför den globala debatten om utvecklingsdagordningen efter 2015. Vidare framhåller utskottet att utvecklingsdagordningen efter 2015 bör ta fasta på alla länders ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.

Utskottet föreslår att utlåtandet läggs till handlingarna.

I utlåtandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme och 28 minuter.

UU19 Interparlamentariska unionen (IPU)

I detta betänkande behandlas verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska IPU-delegationens arbete under 2012. Utskottet föreslår att redogörelsen läggs till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 35 minuter.

UU1y Utrikesförvaltningen

Konstitutionsutskottet beslutade vid ett sammanträde den 2 oktober 2012 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposition 2012/13:1 utgiftsområde 1 Rikets styrelse samt därtill hörande motioner.

Utskottet föreslår att konstitutionsutskottet dels tillstyrker regeringens förslag till riksdagsbeslut i budgetproposition 2012/13:1 utgiftsområde 1, dels avstyrker motionerna.

I yttrandet finns tre avvikande meningar (MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (V).

2.3 Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har under riksmötet 2012/13 beslutat att genom deputerade i sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. I sammansatt utskott med försvarsutskottet hölls nio sammanträden om totalt 2 timmar och 40 minuter där det behandlades tre propositioner, en skrivelse och sex motioner. Fyra betänkanden lämnades till kammaren.

UFöU upprättar en egen verksamhetsberättelse.

2.4 EU-frågor

En stor del av utrikesutskottets arbete har kopplingar till EU-frågor framför allt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndspolitiken. Den årliga skrivelsen om EU:s verksamhet och kommissionens arbetsprogram remitteras till utrikesutskottet, som har en sammanhållande roll inom riksdagen. Utskottet har följt EU-frågorna genom att fortlöpande ta del av dokumentation från olika EU-organ samt föredragningar.

Utrikesutskottet har varit representerat i de återkommande interparlamentariska konferenserna CFSP och CSDP och rapporterat till utskottet från mötena. Detsamma gäller för de möten som hålls mellan de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8).

Vid sammanlagt tio utskottssammanträden har regeringens representanter redogjort för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesrådets och allmänna rådets möten. Kabinettssekreterare Frank Belfrage informerade utskottet vid nio av dessa tillfällen och vid ett tillfälle inför ett extra insatt utrikesråd informerades utskottet av utrikesminister Carl Bildt. Biståndsminister Gunilla Carlsson och statssekreterare Sofia Strand har vid ett tillfälle vardera informerat utskottet inför utrikesrådets möten om bistånd. Därutöver har utskottet fått föredragningar om aktuella EU-frågor av representanter för Utrikesdepartementet.

Under riksmötet har till utskottet hänvisats ett betydande antal meddelanden eller förslag från EU-kommissionen och rådet. Av dessa har två kommissionsmeddelanden granskats av utskottet enligt 10 kap. 5 § riksdagsordningen: Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid (KOM(2013) 92) och Kommissionens arbetsprogram för 2013 (KOM(2012) 629).

Utöver det har utskottet överlagt med regeringen vid två tillfällen om dels Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid (KOM(2013) 92) och KOM(2012) 514 och faktapromemoria 2012/13:FPM9 Förordning om europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd, dels Europeiska globala säkerhetsstrategin (EGS).

Utskottet har gjort fyra subsidiaritetsprövningar av kommissionsmeddelande:

EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (KOM(2012) 329). Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (KOM(2012) 362). Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (KOM(2012) 514). Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Makroekonomiskt stöd till Jordanien (KOM(2013) 242). Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet behandlade även sju faktapromemorior.

2.5 Uppföljning och utvärdering

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att med betänkandearbete, resor och besök samt föredragningar följa upp riksdagens beslut.

De delar av Riksrevisionens granskning och statens årsredovisning som rör utgiftsområdena 5 och 7 har utskottet fått information om. Vidare har utskottet granskat regeringens regleringsbrev inom utskottets beredningsområde samt behandlat resultatskrivelser om bl.a. Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa (2012/13:UU2) och Sveriges politik för global utveckling (2012/13:UU12).

Utskottet har tagit del av ett antal föredragningar på temat uppföljning och utvärdering.

Den 13 december lämnade biståndsminister Gunilla Carlsson information om formerna för utvärdering av biståndet.

Den 14 februari lämnade biståndsminister Gunilla Carlsson och migrationsminister Tobias Billström information om Sveriges ordförandeskap i det Globala forumet för migration och utveckling.

Den 21 februari lämnade ambassadör Anders Rönquist, departementsrådet Per Sjögren och kanslirådet Jenny Egermark information om EU:s ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati.

Den 18 april lämnade kabinettssekreterare Frank Belfrage information om European Institute for Peace och Europeiska utrikestjänsten (EEAS).

Den 25 april lämnade arktisambassadör Gustaf Lind information om Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011–2013 inför ministermötet den 15 maj.

2.6 Forsknings- och framtidsfrågor

Utskottet arbetar på flera sätt med forsknings- och framtidsfrågor, dels genom att bjuda in forskare, organisationer eller myndighetspersoner till offentliga utfrågningar, dels genom stängda föredragningar i utskottet.

För kunskapsinhämtning och information i olika ämnen har utskottet bjudit in forskare från bl.a. Sipri (om aktuella säkerhetsfrågor), European Council on Foreign Relations (om EU:s relationer med Nordafrika), FOI (om Baltikums säkerhets- och försvarspolitik), ISP (om export av strategiska produkter) och MUST (om Sveriges närområden). Ämnena har valts utifrån aktuella betänkanden som utskottet arbetat med.

Utskottet har även besökt Institute for Security & Development Policy (ISDP), Nordiska Afrika Institutet (NAI), Utrikespolitiska Institutet (UI) och Independent Order of Good Templars och Nationaltemplarorden (IOGT-NTO).

Utskottets presidium har även deltagit i Försvarsberedningens arbete under hösten 2012 och våren 2013. Försvarsberedningen lämnade den 31 maj 2013 en säkerhetspolitisk rapport med en omvärldsanalys till försvarsministern. Försvarsberedningen har analyserat viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som i relevanta regioner. Försvarsberedningen redovisade också sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Utskottet har under riksmötet genomfört två offentliga utfrågningar, båda under hösten 2012.

Den 18 oktober hölls en utfrågning om ”Säkerhetspolitiska implikationer för EU i ljuset av den ekonomiska krisen”. Statsvetarna dr Björn Fägersten, UI, dr Johannes Malminen, FOI, och dr Maria Strömvik, LU, medverkade och belyste tre olika frågeställningar: EU:s globala attraktionskraft och mjuka makt, inklusive frågor som rör säkerhet och utveckling, neddragningar i EU-ländernas försvarsbudgetar och konsekvenser för EU:s deltagande i internationell krishantering samt sammanhållningen inom EU och vad det betyder för EU som säkerhetspolitisk aktör.

I november 2012 deltog biståndsminister Gunilla Carlsson i en offentlig utfrågning om ”Politiken för global utveckling med fokus på den globala utmaningen och ekonomiskt utanförskap”. Vid utfrågningen deltog även professor Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment Institute (SEI) och Generalsekreterare Bo Forsberg, Diakonia (representant för Concord Sverige). Biståndsminister Gunilla Carlsson belyste regeringens syn på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap, Bo Forsberg föredrog om kapitalflykt, svensk och internationell handel och investeringar och Johan Kuylenstierna om globalt tryggad livsmedelsförsörjning.

Interna utfrågningar som utskottet genomfört redovisas under punkterna 2.4–2.6.

2.8 Resor och besök

Under riksmötet 2012/13 har två utskottsresor utomlands genomförts. En delegation reste till Lettland den 8–9 november 2012. Den 10–12 december 2012 reste en delegation till Afghanistan. Syftet med resorna var att få information om det politiska och ekonomiska läget i respektive land genom att besöka parlamenten, regeringsföreträdare och representanter från det civila samhället.

Utskottet har tagit emot 23 utländska delegationer under riksmötet.

Den 26 september 2012 besöktes utskottet av en delegation från den ungerska nationalförsamlingens utrikesutskott.

Den 4 oktober 2012 besöktes utskottet av EU-kommissionär Kristalina Geogieva med ansvar för humanitära kriser.

Den 17 oktober 2012 tog utskottet emot ordförande i dumans utrikesutskott, Alexey Pusjkov.

Den 18 oktober 2012 tog utskottet emot Bolivias utrikesminister.

Den 7 november 2012 besökte Kroatiens talman med delegation utskottet.

Den 8 november 2012 besökte en delegation från Nya Zeelands utrikes-, försvars- och näringsutskott utskottet.

Den 23 november 2012 besöktes utskottet av Tunisiens utrikesminister Rafik Abdessalem.

Den 11 december 2012 besöktes utskottet av Världsbankens president Jim Yong Kim.

Den 18 december 2012 besökte vice talmannen i Kurdistans parlament i Irak, Hassan Muhamad Sora, utskottet.

Den 31 januari 2013 besökte en delegation från Sudan utskottet.

Den 20 februari 2013 besökte Marockos talman Karim Ghellab utskottet.

Den 5 mars 2013 besökte Montenegros utrikesminister Igor Lukšić utskottet.

Den 6 mars 2013 fick utskottet besök av Litauens talman Vydas Gedvilas.

Den 13 mars 2013 fick utskottet besök av statssekreterarna Torgeir Larsen, Norges utrikesdepartement, och Per Rune Henriksen, Norges olje- och energidepartement.

Den 14 mars 2013 besökte OECD DAC:s granskningsteam utskottet.

Den 16 maj 2013 besöktes utskottet av en delegation från Afghanistans parlament.

Den 28 maj 2013 fick utskottet besök av den palestinske riksrevisorn Samir Abuznaid.

Den 29 maj 2013 besökte Ukrainas utrikesminister Leonid Kozjara utskottet. Samma dag besökte även Tjeckiens talman Miroslava Němcová utskottet.

Den 30 maj 2013 besökte Världsbankens vicepresident för hållbar utveckling Rachel Kyte utskottet.

Den 8 juli 2013 tog utskottet emot, chefen för Globala fonden mot aids tuberkulos och malaria, Mark Dybul.

Den 30 augusti 2013 tog utskottet emot Mr. Donald Kaberuka, chef för Afrikanska utvecklingsbanken.

Den 5 september 2013 besökte sju senatorer och en kongressman från Brasiliens parlament utskottet.

Utskottet har även gjort fyra utgående besök, vilka redovisas under punkt 2.6.

Utskottets ledamöter har även deltagit i sex internationella konferenser och seminarier: I november 2012 reste två ledamöter till Köpenhamn för en konferens om nordisk försvars- och utrikespolitik; i februari 2013 reste en ledamot till Bryssel för ett möte om europeiska globala strategin i Europaparlamentet; i april åkte dels en ledamot till Washington för Världsbankens och IMF:s vårmöten, dels en ledamot till Bryssel för en konferens om samstämmighetspolitiken; i juni 2013 reste en ledamot till Addis Abeba för ett symposium anordnat av FN och den etiopiska regeringen, och i juli 2013 åkte två ledamöter till Batumi för en konferens om Georgia´s European Way EU’s Eastern European Partners -Towards the Vilnius Summit.

2.9 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2012/13 höll utskottet 36 allmänna sammanträden och 25 särskilda sammanträden i form av t.ex. seminarier och besök i utskottet. Den totala sammanträdestiden uppgick till 40 timmar och 20 minuter respektive 21 timmar och 40 minuter.

Utskottet behandlade tre propositioner, sex skrivelser och fyra redogörelser. Totalt behandlades 235 motioner med 812 yrkanden om olika åtgärder. Utskottet biföll sju yrkanden från allmänna motionstiden (bet. 2012/13:UU2 och 2012/13:UU8). Utrikesutskottet lämnade 17 betänkanden, två utlåtanden och ett yttrande till kammaren.

Den totala tiden för utrikesutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 38 timmar och 2 minuter.

Elanders, Stockholm 2013