Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet

2014/15

1 Utrikesutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete – allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet och bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade utrikesutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Kenneth G Forslund (S), ordförande, fr.o.m. 2014-10-07

Karin Enström (M), vice ordförande, fr.o.m. 2014-10-07

Anna-Lena Sörenson (S), fr.o.m. 2014-10-07

Sofia Arkelsten (M), fr.o.m. 2014-10-07

Olle Thorell (S), fr.o.m. 2014-10-07

Julia Kronlid (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Margareta Cederfelt (M), fr.o.m. 2015-01-29

Katarina Köhler (S), fr.o.m. 2014-10-07

Kerstin Lundgren (C), fr.o.m. 2014-10-07

Valter Mutt (MP), fr.o.m. 2014-10-07

Göran Pettersson (M), fr.o.m. 2015-01-29

Pyry Niemi (S), fr.o.m. 2014-10-07

Björn Söder (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Birgitta Ohlsson (FP), fr.o.m. 2014-10-07, föräldraledig fr.o.m. 2014-11-17 – 2015-07-03

Hans Linde (V), fr.o.m. 2014-10-07

Sofia Damm (KD), fr.o.m. 2014-10-07

Krister Örnfjäder (S), fr.o.m. 2014-11-25

Hillevi Engström (M) fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2015-01-19

Jasenko Omanovic (S) fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2014-11-25

Suppleanter

Serkan Köse (S), fr.o.m. 2014-11-25

Sotiris Delis (M), fr.o.m. 2015-01-29

Maria Andersson Willner (S), fr.o.m. 2014-10-07

Tobias Billström (M), fr.o.m. 2014-10-07

Kent Härstedt (S), fr.o.m. 2014-10-07

Jeff Ahl (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Ulrika Karlsson i Uppsala (M), fr.o.m. 2014-10-07

Azadeh Rojhan Gustafsson (S), fr.o.m. 2014-10-07

Ola Johansson (C), fr.o.m. 2014-10-07

Pernilla Stålhammar (MP), fr.o.m. 2014-10-07

Hans Wallmark (M), fr.o.m. 2014-10-07

Yilmas Kerimo (S), fr.o.m. 2014-10-07

Johnny Skalin (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Tina Acketoft (FP), fr.o.m. 2015-03-12

Lotta Johnsson Fornarve (V), fr.o.m. 2014-10-07

Jakob Forssmed (KD), fr.o.m. 2014-10-07

Carin Jämtin (S), fr.o.m. 2014-11-05

Anti Avsan (M), fr.o.m. 2014-12-18

Johan Nissinen (SD), fr.o.m. 2014-10-14

Pavel Gamov (SD), fr.o.m. 2014-10-14

Jakop Dalunde (MP), fr.o.m. 2014-10-23

Annika Lillemets (MP), fr.o.m. 2014-10-10

Ulrika Carlsson i Skövde (C), fr.o.m. 2014-10-14

Ali Esbati (V), fr.o.m. 2014-10-14

Robert Halef (KD), fr.o.m 2014-10-14

Emilia Töyrä (S), fr.o.m. 2014-10-07

Maria Weimer (FP), fr.o.m. 2014-10-07

Mathias Sundin (FP), fr.o.m. 2014-11-05

Shadiye Heydari (S), fr.o.m. 2014-11-25

Fredrik Malm (FP), fr.o.m. 2014-11-05 t.o.m. 2015-03-12

Per Olsson (MP), fr.o.m. 2014-10-14 t.o.m. 2014-10-21

Ewa Björling (M), fr.o.m 2014-10-14 t.o.m. 2014-10-16

Extrasuppleant

Olof Lavesson (M), fr.o.m. 2015-01-28

Utskottets presidium bestod av ordförande Kenneth G Forslund (S) och vice ordförande Karin Enström (M). Som framgår av förteckningen över utskottets ledamöter under riksmötet 2014/15 tillhörde sex av utskottets ledamöter Arbetarepartiet Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Kristdemokraterna.

1.3 Utskottets kansli

Under riksmötet 2014/15 hade utskottets kansli följande sammansättning:

Martin Brothén, kanslichef

Sara Ehrenberg, utskottshandläggare t.o.m. 2014-12-31, föredragande fr.o.m. 2015-01-01

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Josefina Kildjer, utskottshandläggare

Fredrik Kirst, föredragande fr.o.m. 2015-02-01

Eva Kvarfordt, föredragande t.o.m. 2014-12-31

Moa Larsson, utskottshandläggare

Ingrid Svensson, utskottshandläggare, tjänstledig

Hannah Wennberg, utskottsassistent, tjänstledig t.o.m. 2015-08-24

John Wernberg, utskottsassistent

Marlene Quinones Marquez, utskottsassistent

2 Utskottets verksamhet

Utrikesutskottet lämnade 18 betänkanden till kammaren och 2 yttranden till andra utskott.

Sammanfattningar återges nedan:

2.1 Utskottets verksamhetsplan

Utskottets planering är långsiktig och tematisk. Utskottet avser att behandla olika ämnesområden under en mandatperiod och att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering.

Under 2014 diskuterade utskottet prioriteringar för verksamheten, och utskottets prioriteringar för studiebesök, allmänna motioner, skrivelser/redogörelser, EU-frågor, uppföljning och utvärdering, utrikes resor och internationella konferenser ligger som grund för inriktningen av verksamheten under valperioden 2014/15–2017/18. Dessa prioriteringar har i det närmsta kunnat följas under riksmötet 2014/15.

2.2 Ärenden som behandlats av utskottet

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2014/15:1 med förslag till anslag för 2015 och bemyndigande inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och två motioner.

I betänkandet tillstyrkte utskottet en gemensam partimotion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och tillstyrkte delvis proposition 2014/15:1. En motion avstyrktes. I betänkandet fanns en reservation (SD) och två särskilda yttranden (S, MP, V och M, C, FP KD).

Ärendedebatt i kammaren: 100 minuter.

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens förslag till anslag i budgetproposition 2014/15:1 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottet behandlade även motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014.

Riksdagen har med avslag på 2014/15:1 finansplanen punkt 6 och bifall till den gemensamma partimotionen 2014/15:3002 (M, C, FP, KD) yrkande 3 bestämt utgiftsramen för 2015 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd till 29 509 miljoner kronor.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om en biståndsram på 1 procent av bruttonationalinkomsten för 2015.

Riksdagen biföll en motion (M, C, FP, KD) som innebär förändringar i anslagen 1:1 och 1:2 jämfört med regeringens förslag. I övrigt tillstyrktes regeringens och Riksrevisionens förslag i budgetpropositionen om anslag och bemyndiganden. Övriga motionsförslag som berörde biståndsramen och anslagen avstyrktes.

Utskottet behandlade även frågor om biståndets inriktning och den globala utvecklingsagendan efter 2015. Samtliga motioner inom dessa områden avstyrktes. I betänkandet fanns tolv reservationer och två särskilda yttranden.

Ärendedebatt i kammaren: 125 minuter.

UU3 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:30 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna ett beslut att tillämpa lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen) i fråga om Ryssland. I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle ge regeringen ett sådant godkännande.

Ärendedebatt i kammaren: Inga talare.

UU4 Kommissionens arbetsprogram

I detta utlåtande behandlade utskottet Kommissionens arbetsprogram 2015 (KOM(2014) 910) som antogs den 16 december 2014. Finansutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig över programmet. Miljö- och jordbruksutskottet hade lämnat synpunkter i ett protokollsutdrag.

I sitt årliga arbetsprogram anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. Kommissionens målsättning de kommande åren är att göra skillnad i frågorna sysselsättning och tillväxt samt att mer öppet visa hur EU arbetar med detta.

Utskottet välkomnade kommissionens arbetsprogram och ansåg att flera av de prioriterade områdena är centrala. Som exempel kan nämnas åtgärder för ökad tillväxt och sysselsättning, åtgärder för att stärka den inre marknaden, energifrågor, en framåtsyftande klimatpolitik och EU:s roll som global aktör. Utskottet noterade samtidigt att jämställdhet, utvidgningsprocessen samt forskning och innovation har getts ett begränsat utrymme i arbetsprogrammet och framhöll att det är viktigt att även dessa frågor lyfts fram tydligt i kommissionens arbete.

Med det som utskottet anförde i detta utlåtande föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga Kommissionens arbetsprogram 2015 (KOM(2014) 910) till handlingarna.

I utlåtande fanns en motivreservation från Sverigedemokraterna och en från Vänsterpartiet.

Ärendedebatt i kammaren: 85 minuter.

UU5 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Utskottet behandlade även en kommittémotion 2014/15:51 från Sverigedemokraterna.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna associeringsavtalet och avslå motionen.

Ärendedebatt i kammaren: 95 minuter gemensamt med UU6 och UU7.

UU6 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan.

Utskottet behandlade även en kommittémotion 2014/15:52 med två yrkanden från Sverigedemokraterna.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna associeringsavtalet och avslå motionen.

Ärendedebatt i kammaren: 95 minuter gemensamt med UU5 och UU7.

UU7 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.

Utskottet behandlade även en följdmotion från Sverigedemokraterna.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna associeringsavtalet och avslå motionen.

Ärendedebatt i kammaren: 95 minuter gemensamt med UU5 och UU6.

UU8 Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:24 Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB (nedan kallat Swedfund).

Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning. När det gäller finansieringen av bolaget utgick utskottet från att regeringen redovisar bakgrunden till valt finansieringsalternativ vid eventuella kommande förslag om tillförsel av ytterligare medel till Swedfund. Utskottet konstaterade att en sådan redovisning bör underlättas av det analysarbete som enligt skrivelsen pågår inom Regeringskansliet och där frågan om finansiering är en viktig del.

Utskottet värdesatte att Riksrevisionen följt upp den granskning av Swedfund som gjordes 2009. Utskottet delade Riksrevisionens uppfattning att såväl regeringen som Swedfund har vidtagit förbättringar på de områden som rekommendationerna i Riksrevisionens granskning handlade om. Liksom Riksrevisionen ansåg utskottet dock att det finns utrymme för ytterligare förbättringar av verksamheten på vissa områden. Framför allt gäller detta uppföljningen av utvecklingseffekterna av Swedfunds verksamhet.

Utskottet konstaterade att skrivelsen ger mycket kortfattade beskrivningar av vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av Riksrevisionens granskning. Utskottet utgick från att regeringen på lämpligt sätt återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Riksrevisionens rekommendationer och utskottets synpunkter som redovisades i betänkandet. Därmed föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga skrivelse 2014/15:24 till handlingarna.

Inga motioner hade väckts i ärendet.

Ärendedebatt i kammaren: 20 minuter.

UU9 Norden

I detta betänkande behandlade utskottet redogörelsen till riksdagen 2014/15:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2014 och regeringens skrivelse 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014 med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Utskottet behandlade även en följdmotion till skrivelsen och ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2014 om bl.a. det nordiska samarbetet, kultur, språk, djurskydd, säkerhet, försvar och demokrati.

Utskottet föreslog att redogörelsen och skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att motionerna avslås.

I betänkandet fanns fem reservationer (M, SD och V).

Ärendedebatt i kammaren: 55 minuter.

UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014, en följdmotion och ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2014 som innehåller yrkanden som avser samarbetet inom EU.

Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. I betänkandet valde utskottet att med utgångspunkt i de motioner som väckts om samarbetet inom EU, fästa särskild uppmärksamhet på tio teman. Dessa är Europa 2020-strategin och den europeiska planerings-terminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur-och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Utrikesutskottet gav övriga utskott tillfälle att yttra sig över skrivelsen och följdmotionen inom deras respektive beredningsområden. Även EU-nämnden gavs tillfälle att yttra sig över skrivelsen. Yttranden inkom från finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvars-utskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och EU-nämnden.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2014/15:65 till handlingarna.

I betänkandet fanns 20 reservationer.

Ärendedebatt i kammaren: 150 minuter.

UU11 Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:114 Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner i frågor med anknytning till skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionerna och lägga skrivelsen till handlingarna. I betänkandet fanns fyra reservationer.

Ärendedebatt i kammaren: 70 minuter.

UU12 Interparlamentariska unionen (IPU)

I detta betänkande behandlade utskottet riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska IPU-delegationens arbete under 2014. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelse 2014/15:RS3 till handlingarna.

Inga motioner väcktes i ärendet.

Ärendedebatt i kammaren: 20 minuter.

UU13 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I detta betänkande behandlade utskottet riksdagsstyrelsens Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2014 (2014/15:RS4).

Utskottet välkomnade delegationens redogörelse för verksamheten inom ramen för PA-UfM och uttrycker uppskattning för den svenska PA-UfM-delegationens arbete. Utskottet konstaterade att den södra Medelhavsregionen står inför stora utmaningar och framhåller att dialogen mellan parlamentariker inom ramen för PA-UfM har en mycket viktig roll att spela för att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet.

Utskottet föreslog att redogörelsen läggs till handlingarna.

Inga motioner hade väckts i ärendet.

Ärendedebatt i kammaren: 25 minuter.

UU14 Europarådet

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014 och redogörelse till riksdagen 2014/15:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling. Utskottet behandlade även en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna och att motion 2014/15:3062 yrkandena 1¬–4 från Sverigedemokraterna skulle avstyrkas.

I betänkandet fanns en reservation.

Ärendedebatt i kammaren: 75 minuter.

UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

I detta betänkande behandlade utskottet motioner från den allmänna motionstiden 2014/15 om mänskliga rättigheter i ett multilateralt perspektiv, Förenta nationernas säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet samt Sveriges kandidatur till en plats i säkerhetsrådet perioden 2017–2018. Ett enigt utskott ställde sig bakom kandidaturen till säkerhetsrådet.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns åtta reservationer och två särskilda yttranden.

Ärendedebatt i kammaren: 100 minuter.

UU16 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

I detta betänkande behandlade utskottet redogörelse 2014/15:OSSE1 från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling om det arbete som bedrevs under 2014. Utskottet behandlade även regeringens skrivelse 2014/15:67 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014.

Inga motioner hade väckts med anledning av redogörelsen och skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen och skrivelsen till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 45 minuter.

UU17 Riksrevisionens rapport om valutahantering i det internationella utvecklingssamarbetet

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:49 Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet.

Utskottet har vid flera tillfällen betonat vikten av att biståndsmedel används effektivt och att de insatser som görs bidrar till att uppfylla det mål för utgiftsområde 7 som riksdagen har fastställt, nämligen att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Kravet på effektivitet i hanteringen av biståndsmedel gäller inte bara de som utför biståndsinsatserna och de mottagande länderna och organisationerna, utan även det sätt på vilket resurserna fördelas, hanteras och följs upp i Sverige. Utskottet välkomnade därför Riksrevisionens granskning. Utskottet noterade att det för närvarande pågår ett arbete inom Riksgäldskontoret med att utveckla en samlad likviditetshantering av utländsk valuta i staten. När det arbetet är avslutat kommer Riksgäldskontoret att ta hand om valutaväxlingar för myndigheternas räkning genom ett s.k. valutakoncernkonto. Detta beräknas genomföras i samband med att ett nytt statligt ramavtal för betalningstjänster träder i kraft i april 2017. Utskottet bedömde att detta kommer att tillgodose flera av Riksrevisionens synpunkter och leda till ökad effektivitet och lägre kostnader såväl för enskilda myndigheter som för staten som helhet. Utskottet välkomnade att Utrikesdepartementet (UD) och Sida i avvaktan på att det nya avtalet träder i kraft ser över möjligheterna att effektivisera valutahanteringen och reducera valutarisker inom ramen för de möjligheter som ges inom det nuvarande ramavtalet.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: Inga talare.

UU18 Mot en ny grannskapspolitik

I detta utlåtande behandlade utskottet det gemensamma samrådsdokumentet Mot en ny europeisk grannskapspolitik (JOIN(2015) 6 final) som Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen offentliggjorde den 4 mars 2015.

Utskottet konstaterade att utvecklingen i grannskapet har förändrat förutsättningarna för den europeiska grannskapspolitiken, och välkomnade mot denna bakgrund översynen av grannskapspolitiken.

Utskottet ansåg att det huvudsakliga syftet med grannskapspolitiken måste vara att främja demokratin, rättsstaten, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar ekonomisk utveckling för att därigenom uppnå stabilitet, säkerhet och välstånd i EU:s grannskap.

I utlåtandet fanns två reservationer (SD och V).

Ärendedebatt i kammaren: 55 minuter.

UU1y Utrikesförvaltningen

Konstitutionsutskottet beslutade vid ett sammanträde den 4 november 2014 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 samt därtill hörande motioner i de delar som rör utrikesförvaltningen.

Utrikesutskottet valde att i det följande lämna synpunkter på anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 på kommittémotionerna 2014/15:81 (V) yrkande 9, 2014/15:140 (V) yrkande 9 och de enskilda motionerna 2014/15:2400 (KD) och 2014/15:2312 (KD).

I yttrandet fanns ett särskilt yttrande (V).

UU2y Vårändringsbudget för 2015

Utskottet valde att yttra sig över de delar av vårändringsbudgeten som avser utgiftsområdena 5 och 7 samt över anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 vad gäller de delar som rör utrikesförvaltningen samt därtill hörande motioner.

I samband med ärendets beredning fick utskottet information från kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Ulrika Modéer, båda UD, om utgiftsområde 5 och 7 samt om utrikesförvaltningens ekonomiska läge.

I ärendet fanns en avvikande mening (SD) och två särskilda yttranden (M, C, FP, KD respektive SD).

2.3 Sammansatta utrikes- och försvarsutskott

Utskottet beslutade under riksmötet 2014/15 att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. I det sammansatta utskottet med försvarsutskottet hölls 14 sammanträden om totalt 4 timmar och 45 minuter där 4 propositioner och 63 motionsyrkanden behandlades. Fem betänkanden lämnades till kammaren.

UFöU upprättar en egen verksamhetsberättelse.

2.4 EU-frågor

En stor del av utrikesutskottets arbete har kopplingar till EU-frågor, framför allt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndspolitik. Både den årliga skrivelsen om EU:s verksamhet och kommissionens arbetsprogram remitterades av kammaren till utrikesutskottet eftersom utrikesutskottet har en sammanhållande roll inom riksdagen vad gäller EU-frågor. Även samrådsdokumentet Mot en ny grannskapspolitik (JOIN(2015) 6 final) remitterades till utrikesutskottet. Under riksmötet 2014/15 följde utskottet EU-frågor genom fortlöpande hantering av dokument från olika EU-organ samt genom betänkanden, utlåtanden, besök, internationella konferenser och föredragningar.

Vid sammanlagt 13 utskottssammanträden redogjorde representanter från regeringen för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesrådets (FAC) och allmänna rådets (GAC) möten. Kabinettssekreterare Annika Söder informerade utskottet vid nio av dessa tillfällen, vid två tillfällen informerades utskottet av statssekreterare Ulrika Modéer, vid ett tillfälle av statssekreterare Hans Dahlgren och vid ett tillfälle av utrikesminister Margot Wallström. Därutöver har utskottet fått föredragningar om aktuella EU-frågor av representanter från Utrikesdepartementet. Utskottet överlade med regeringen vid ett tillfälle – om Utvecklingsfinansiering den 19 mars 2015 med anledning av EU-kommissionens meddelande KOM(2015) 44 Ett globalt partnerskap för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling efter 2015.

Under riksmötet 2014/15 hänvisades ett betydande antal meddelanden och förslag från EU-kommissionen och rådet till utrikesutskottet. Av dessa har ett kommissionsmeddelande och ett samrådsdokument granskats av utskottet enligt 9 kap. 20 § riksdagsordningen, nämligen kommissionens arbetsprogram för 2015 (KOM(2014) 910) och samrådsdokumentet (JOIN(2015) 6 final) Mot en ny europeisk grannskapspolitik.

Utskottet gjorde en subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt beslut stöd till Ukraina, KOM(2015) 5.

Utskottet behandlade även sex faktapromemorior.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt säkerhets- och försvarspolitiken (IPC-CFSP/CSDP). Under riksmötet 2014/15 hölls möten i Rom och Riga. Resande delegation återrapporterade därefter till utskottet.

2.5 Uppföljning och utvärdering

Liksom under tidigare år fortsatte utskottet, i enlighet med regeringsformen 4 kap. 8 § under riksmöte 2014/15 sitt arbete med uppföljning och utvärdering genom att följa upp riksdagens beslut med betänkandearbete, resor, studiebesök och föredragningar. Utskottet besökte myndigheten Riksrevisionen och anordnade en gemensam myndighetsdag med Nordiska Afrikainstitutet, Utrikespolitiska institutet, Svenska institutet, Folke Bernadotteakademin, Inspektionen för strategiska produkter och Stockholm International Peace Research Institute, som alla omfattas av utskottets beredningsområden i budgeten. Utskottet bjöd även in representanter från Försvarsmakten och Utrikesdepartementet för föredragningar om bl.a. Sveriges insatser i Afghanistan samt Sidas ramorganisationer. Från Försvarsmakten har utskottet begärt skriftlig information avseende Sveriges deltagande i insats i Mali.

Utskottet beslutade om uppföljnings- och utvärderingsuppdrag dels kring konsulära krisinsatser och UD:s reserekommendationer, dels av EU:s bistånd genom att följa upp utskottets tidigare rapport 2006/7:RFR7.

2.6 Forsknings- och framtidsfrågor

Utskottet har på temat forsknings- och framtidsfrågor bevakat FN-förhandlingar de nya globala utvecklingsmålen post–2015. Inför utskottets deltagande vid FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering föredrog den 17 juni 2015 statssekreterare Ulf Holm Sveriges förhållningssätt till processen om utvecklingsfinansiering.

Den 19 mars 2015 lämnade forskningsledarna Gudrun Persson och Susanne Oxenstierna, FOI, information om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt ekonomi.

Den 9 april 2015 redogjorde förste forskare Ulrik Franke, FOI, inför utskottet om Rysslands påverkansoperationer.

Utskottets presidium tog emot blivande diplomater vid UD:s diplomatprogram den 11 februari 2015.

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Under riksmöte 2014/15 genomförde utskottet en offentlig utfrågning.

Utfrågningen, som genomfördes den 23 april 2015 tillsammans med näringsutskottet, tog upp frihandelsavtalet mellan EU och USA (Transatlantic Trade and Investment partnership, TTIP). Vid utfrågningen deltog följande personer som informerade utskottet och besvarade frågor: Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium, Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, Niklas Bergström, internationell rådgivare vid Svenskt Näringsliv, Susanne Lindberg Elmgren, utredare vid LO:s internationella enhet, Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter och för Europeiska konsumentorganisationen (Beuc), Maud Spencer, vd Svalson, Göran Holm, vd Scan AB och Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

2.8 Resor och besök

Under riksmötet 2014/15 har utskottet genomfört tre delegationsresor: 12-14 april till Haag, 19-21 april till Wien och den 19-21 april till Genève. Syftet med resorna vara att möta representanter för ländernas parlament och internationella organisationer med relevans för utskottets beredningsområden.

Utskottet har tagit emot 10 utländska delegationer under riksmötet:

Den 22 oktober 2014: Olemic Thommessen, Norges talman, med delegation.

Den 23 oktober 2014: Syed Nayyar Hussain Bokhari, Pakistans talman, med delegation.

Den 4 november 2014: Helen Clark, UNDP:s administratör för FN:s utvecklingsprogram, med delegation

Den 4 november 2014: Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska rapportörer

Den 26 november 2014: Georgiens ambassadör Konstantin Kavtaradze, Moldaviens ambassadör Emil Druc och Ukrainas chargé d´affaires Ihor Tseluiko.

Den 27 november 2014: Volkan Bozkir, Turkiets EU-minister, med delegation.

Den 18 februari 2015: Yousif Muhammed Sadiq, Irakiska Kurdistans talman, med delegation.

Den 10 mars 2015: Oksana Syroid, Ukrainas vice talman, med delegation.

Den 27 maj 2015: Bekim Collaku, Kosovos EU-integrationsminister, med delegation.

Den 2 juni 2015: Ditmir Bushati, Albaniens utrikesminister, med delegation.

Utskottet har även genomfört ett utgående besök till Riksrevisionen den 20 januari 2015 och har under en dag den 19 november 2014 inbjudit myndigheter inom Utskottets utgiftsområden att delta i en studiedag i syfte att dela erfarenheter och information. Vidare deltog åtta ledamöter i Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen i januari 2015.

Den 14 mars 2015 deltog utskottet i riksdagens Öppet hus för allmänheten och besvarade på allmänhetens frågor.

Utskottets ledamöter har även deltagit i sex internationella konferenser och seminarier: den 1-2 december 2014 deltog tre ledamöter i det gemensamma mötet mellan Europaparlamentets utrikesutskott (AFET) och representanter från de nationella parlamentens utrikes- och försvarsutskott, den 10 april 2015 deltog två ledamöter vid en hearing i danska folketinget om nya säkerhetshot i Danmarks närområde, i april och maj 2015 åkte två ledamöter till New York för att delta i konferensen om kärnvapennedrustning (NPT), den 5 maj deltog en ledamot från utrikesutskottet och två ledamöter från försvarsutskottet deltog i det gemensamma mötet mellan Europaparlamentets utrikesutskott (AFET) och representanter från de nationella parlamentets utrikes- och försvarsutskott, den 13-16 juli deltog två ledamöter i den svenska delegationen i Addis Abeba till den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (Financing for Development), den 20-21 augusti 2015 deltog en ledamot vid en konferens i Riga anordnad av The NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) och den 9-11 september 2015 åkte 14 ledamöter till Bryssel för att besöka EU-kommissionen och Nato.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitik samt säkerhets- och försvarspolitik (IPC-CFSP/CSDP). Under riksmötet 2014/15 hölls möten i Riga och Luxemburg. Resande delegation återrapporterade därefter till utskottet.

Utskottsordföranden närvarade när de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8) möttes i Vilnius och Svalbard. Ordföranden återrapporterade till utskottet.

Presidiet reste tillsammans med talmannens delegation för att delta vid IPU:s 4:e globala talmansmöte i New York.

2.9 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2014/15 höll utskottet 37 allmänna sammanträden och 10 särskilda sammanträden i form av t.ex. seminarier och besök i utskottet. Den totala sammanträdestiden uppgick till 61 timmar och 30 minuter respektive 9 timmar.

Utskottet behandlade utöver utgiftsområdena 5 och 7 i budgetpropositionen även 4 ytterligare propositioner, 7 skrivelser och 5 redogörelser. Totalt behandlades 316 motionsyrkanden om olika åtgärder. Utrikesutskottet lämnade 18 betänkanden till kammaren och 2 yttranden till andra utskott.

Den totala tiden för utrikesutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 16 timmar och 58 minuter.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.