Verksamhetsberättelse (UFöU)

Utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2003/04

 

 

 

 

 

 

 

 

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens arbetsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har vid två tillfällen under 2003/04 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Ett betänkande avser svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia och ett annat betänkande avser fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan.

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens sammansättning m.m.

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens sammansättning under riksmötet framgår av bilagorna 1 och 2. Av utskottens 17 ledamöter har 8 varit socialdemokrater medan 3 tillhört Moderata samlingspartiet, 2 Folkpartiet liberalerna, 1 Kristdemokraterna, 1 Vänsterpartiet, 1 Centerpartiet och 1 Miljöpartiet de gröna. Eskil Erlandsson (c) respektive Urban Ahlin (s) har varit ordförande i de två sammansatta utskotten.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid de sammansatta utrikes- och försvarsutskottens kansli.

Verksamhetens omfattning och inriktning

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens ärendeberedning under riksmötet

Utskotten har under riksmötet 2003/04 behandlat två propositioner och en motion. Två betänkanden har lämnats till kammaren.

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) behandlar i betänkande 2003/04:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia regeringens proposition 2003/04:61 Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd i resolution 1509 av den 19 september 2003 bemyndigar upprättandet av en multinationell styrka för att stödja genomförandet av det fredsavtal som överenskommits den 18 augusti 2003 mellan två rebellgrupper å ena sidan och Liberias regering å den andra.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att även med en eventuell utvidgning av operationsområdet, efter förändrat mandat från FN:s säkerhetsråd, ställa en väpnad styrka om högst 240 personer till förfogande för deltagande inom ramen för Förenta nationernas mission i Liberia (UNMIL) under högst tolv månader.

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) behandlar i betänkande 2003/04:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan regeringens proposition 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, i vilken föreslås att riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 150 personer till den internationella säkerhetsstyrkans (ISAF) förfogande under förutsättning att Förenta nationernas säkerhetsråd ger fortsatt mandat för styrkan.

I betänkandet understryker utskottet att den internationella säkerhetsstyrkan finns på plats på grundval av mandat från FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsläget i Afghanistan måste förbättras för att långsiktig stabilitet och utveckling skall kunna skapas.

Utskottet konstaterar att FN:s säkerhetsråd i resolution 1510 av den 13 oktober 2003 beslutat att utöka ISAF:s geografiska mandat för att möjliggöra en successiv etablering av den internationella säkerhetsstyrkan även utanför Kabul. Syftet med utvidgningen är fortsatt att skapa säkerhet för de afghanska myndigheterna samt för FN och övrig internationell personal verksam inom återuppbyggnad och humanitär verksamhet samt att därutöver möjliggöra stöd till exempelvis valprocessen och reformerna av den afghanska säkerhetssektorn. Detta skall ske genom avväpning, demobilisering och återintegrering av milisförband och genom att hävda centralregeringens auktoritet.

Utskottet föreslår att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 150 personer till förfogande som ett svenskt bidrag till den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för den internationella säkerhetsstyrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Därmed avstyrker utskottet en motion som avlämnats i ärendet.

Till betänkandet har fogats en reservation och två särskilda yttranden.

 


Bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2004-02-12

Ledamöter

Urban Ahlin (s), vice ordf.

Tone Tingsgård (s)

Gunilla Carlsson i Tyresö (m)

Cecilia Wigström (fp)

Berndt Ekholm (s)

Håkan Juholt (s)

Rosita Runegrund (kd)

Berit Jóhannesson (v)

Carina Hägg (s)

Ola Sundell (m)

Ola Rask (s)

Allan Widman (fp)

Eskil Erlandsson (c), ordf.

Birgitta Ahlqvist (s)

Ewa Björling (m)

Michael Hagberg (s)

Lars Ångström (mp)

 

Suppleanter

Kent Härstedt (s)

Berndt Sköldestig (s)

Göran Lennmarker (m)

Carl B Hamilton (fp)

Anders Sundström (s)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Erling Wälivaara (kd)

Sermin Özürküt (v)

Kenneth G Forslund (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Åsa Lindestam (s)

Heli Berg (fp)

Agne Hansson (c)

Kaj Nordquist (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Peter Jonsson (s)

Lotta N Hedström (mp)

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Thomas Hörberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande

Satu Saariniemi, byråassistent

 


Bilaga 2

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2004-05-13

Ledamöter

Urban Ahlin (s), ordf.

Tone Tingsgård (s)

Ewa Björling (m)

Cecilia Wigström (fp)

Berndt Ekholm (s)

Håkan Juholt (s)

Rosita Runegrund (kd)

Alice Åström (v)

Carina Hägg (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Ola Rask (s)

Allan Widman (fp)

Eskil Erlandsson (c), vice ordf.

Birgitta Ahlqvist (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Michael Hagberg (s)

Lars Ångström (mp)

 

Suppleanter

Kent Härstedt (s)

Berndt Sköldestig (s)

Gunilla Carlsson        i Tyresö (m)

Birgitta Ohlsson (fp)

Anders Sundström (s)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Erling Wälivaara (kd)

Berit Jóhannesson  (v)

Kenneth G Forslund (s)

Åsa Lindestam (s)

Heli Berg (fp)

Claes Västerteg (c)

Veronica Palm (s)

Peter Jonsson (s)

Lotta N Hedström (mp)

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Thomas Hörberg, kanslichef

Eva Kvarfordt, föredragande

Satu Saariniemi, byråassistent

 


Innehållsförteckning

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens arbetsområde...... 1

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens sammansättning m.m.        1

Verksamhetens omfattning och inriktning................................. 1

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens ärendeberedning under riksmötet    1

Bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning 2004-02-12        3

Bilaga 2

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning 2004-05-13        5

 

Elanders Gotab, Stockholm  2004

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.