Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:2271

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Lennart Hedquist (m), ordförande

Lars Johansson (s), vice ordförande

Annicka Engblom (m)

Laila Bjurling (s)

Ulf Berg (m)

Jörgen Johansson (c)

Raimo Pärssinen (s)

Gunnar Andrén (fp)

Christin Hagberg (s)

Lena Asplund (m)

Fredrik Olovsson (s)

Lennart Sacrédeus (kd)

Fredrik Schulte (m)

Marie Engström (v), tjl. 2007-02-16–2007-04-30

Britta Rådström (s)

Åke Sandström (c)

Helena Leander (mp)


Suppleanter

Jessica Polfjärd (m)

Hans Olsson (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Birgitta Eriksson (s)

Göran Montan (m)

Karin Nilsson (c)

Lars U Granberg (s)

Agneta Berliner (fp)

Jörgen Hellman (s)

Sten Nordin (m)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Lars Gustafsson (kd)

Gustav Blix (m)

Jacob Johnson (v), t.o.m. 2007-06-03

Peter Pedersen (v), fr.o.m. 2007-06-04

Karl Gustav Abramsson (s)

Per Åsling (c)

Peter Rådberg (mp)

Christer Nylander (fp), fr.o.m. 2006-10-24

Kent Persson (v), fr.o.m. 2006-10-24

Karin Svensson Smith (mp), fr.o.m. 2006-10-24

Catharina Bråkenhielm (s), fr.o.m. 2007-01-17

Lennart Axelsson (s), fr.o.m. 2007-01-17

Staffan Danielsson (c), fr.o.m. 2007-02-28

Anne-Marie Wallouch (v) 2007-02-16–2007-04-30

Tjänstemän vid kansliet

David Ask, kanslichef

Jan-Eric Gutsjö, utskottsråd

Peder Brynolf, utskottsråd

Ann Cathrine Bergman, föredragande

Olof Åkerrén, föredragande, tjänstledig

Cecilia Mauritzon, föredragande, fr.o.m. 2006-11-15

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent


Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2006/07 höll utskottet 25 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för år 2007 (bet. 2005/06:SkU1 Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tull­verket, m.m.), dels ytterligare elva propositioner, en skrivelse samt en redogö­relse från Riksrevisionen. Vidare behandlade utskottet 185 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 samt 63 yrkanden som väckts i följdmotio­ner till propositioner. Därutöver behandlade utskottet i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2007 års ekonomiska vårproposition flera skattemotioner (172 yrkanden) med budgetanknytning som remitterats till finansutskottet.

Sammanlagt lade utskottet fram 22 betänkanden och avlämnade tre yttran­den till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genom­gående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. Bland ärendena märks bl.a. följande.

·          Betänkande 2006/07:SkU3 Kreditering på skattekonto av stimu­lans till arbetsgivare för nystartsjobb (prop. 2006/07:7). Subven­tionen motsvarar arbetsgivaravgifterna och ges för att öka möj­ligheterna för dem som under mer än ett år inte har arbetat att komma tillbaka till arbete.

·          Betänkande 2006/07:SkU7 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19). De svenska reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad utvidgas till att även omfatta försäljningar och köp av bostäder inom EU och EES (Europeiska ekonomiska sam­arbetsområdet).

·          Betänkande 2006/07:SkU10 Allmänna motioner om inkomst­skatter m.m. där utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2006 om fysiska personers skatteförhållanden. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om att s.k. alkolås monterade i förmånsbilar inte ska påverka värdet av bil­förmånen.

·          Betänkande 2006/07:SkU11 Allmänna motioner om företagsbe­skattning som resulterade i ett tillkännagivande till regeringen om att påskynda arbetet med en tonnageskatt på fartyg.

·          Betänkande 2006/07:SkU14 Tullkontroll av kontanta medel (prop. 2006/07:68). Kontrollen av kontanta medel som flyttas ut och in ur EU skärptes.

·          Betänkande 2006/07:SkU15 Skattelättnader för hushållstjänster (prop. 2006/07:94) där utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om en skattereduktion för utgifter för hushållsarbete.

·          Betänkande 2006/07:SkU17 En fristående kronofogdemyndighet där utskottet tillstyrkte att Kronofogdemyndigheten inte längre ska vara knuten till Skatteverket för administrativ ledning och styrning i strategiska frågor.

·          Betänkande 2006/07:SkU18 Konkurrens på lika villkor i kontant­branschen som behandlar regeringens förslag om en ny lag om kassaregister m.m. (prop. 2006/07:105). Den nya lagen, som antogs av riksdagen, innebär att en företagare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning fr.o.m. den 1 januari 2010 måste registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister.

·          Betänkande 2006/07:SkU19 Införande av trängselskatt i Stockholm (prop. 2006/07:109).

·          Betänkande 2006/07:SkU22 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling). Efter kammarens beslut om ytterli-gare beredning av regeringens förslag i proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkrings-avgifter tillstyrkte utskottet regeringens förslag som bl.a. innebär att försäkringsbolagen ska betala 32 % i skatt på de trafik-försäkringspremier som de hanterar. Premien för en genom-snittlig privatbil beräknas öka med ca 700 kr per år till följd av skatten. Syftet med skatten är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken och på så sätt styra mot ökad trafiksäkerhet.

De flesta av motionerna från allmänna motionstiden 2006 behandlade utskot­tet i fyra separata betänkanden under våren 2007 (bet. 2006/07:SkU10–SkU13). Som nämnts ovan föreslog utskottet vid två tillfällen tillkännagivan­den till regeringen, vilket riksdagen följde (bet. 2006/07:SkU10 och bet. 2006/07:SkU11).

Behandlingen av ett 20-tal motioner om beskattning av alkoholdrycker sköts upp till det påföljande riksmötet 2007/08. Även behandlingen av några förslag från regeringen sköts upp till det nästkommande riksmötet. Det gällde dels en skrivelse där regeringen aviserade kommande ändringar av skatte­regler för pensionsförsäkring till följd av en dom i EG-domstolen (skr. 2006/07:47), dels ett förslag om skattebefrielse för vissa biologiska oljor m.m. samt biogas som lades fram i proposition 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet. Anledningen till att behand­lingen av det sistnämnda ärendet sköts upp var att statsstödsgodkännande från EG-kommissionen inte förelåg. Regeringens proposition 2006/07:123 Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank fick skjutas upp på grund av att propositionen kom in för sent till riksdagen för att kunna behandlas före sommaruppehållet.

På initiativ av utskottet ändrades folkbokföringslagen den 1 juni 2007 så att statsministerns familjemedlemmar ska kunna vistas i statsministerns tjänstebostad utan att det leder till ändrad bosättning och därmed ändrad folk­bokföring (bet. 2006/07:SkU20). Riksdagen beslutade också efter förslag från utskottet att det efter årsskiftet 2006/07 inte skulle gå att få skattereduk­tion för fack- och a-kasseavgifter som betalades in efter den 8 december 2006 om de gällde för tiden efter den 31 december 2006 (bet. 2006/07:SkU9).

Utskottsutfrågningar, m.m.

Under hösten 2006 anordnade utskottet på traditionellt vis en intern utfråg­ning av Skatteverkets ledning, generaldirektör Mats Sjöstrand och överdirek­tör Katrin Westling Palm, i samband med behandlingen av statsbudgeten såvitt avser skatte- och exekutionsverksamheten. Från Kronofogdemyndig­heten deltog rikskronofogde Eva Liedström Adler. Ett motsvarande möte anordnades också under hösten med Tullverkets ledning. Tullverket represen­terades av generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl.

I slutet av november 2006 lämnade departementsråden Stefan Holgersson och Lena Gustafson samt kanslirådet Nils-Fredrik Carlsson information om genomförandet av de nya reglerna om skyldighet att föra personalliggare för näringsidkare inom restaurang- och frisörbranscherna som riksdagen fattade beslut om i maj 2006 (bet. 2005/06:SkU29).

Som ett led i förberedelserna inför en kommande utskottsresa till bl.a. Luxemburg lämnade departementsrådet Anders Kruse från Utrikesdeparte­mentet information om EG-domstolen och en redogörelse över nyligen avgjorda eller pågående mål av särskilt intresse från svensk synpunkt.

Utskottet deltog i februari 2007 i en av trafikutskottet anordnad utfrågning om trafiklösningar för Stockholmsregionen.

Som ett led i beredningen av regeringens proposition 2006/07:94 Skatte­lättnader för hushållstjänster, m.m. lämnade rättschefen Vilhelm Andersson och rättsliga experten Pia Blank Thörnroos från Skatteverket information om verkets syn på olika delar av förslaget samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Under våren 2007 arrangerade riksdagen och Europaparlamentets infor­mationskontor en serie lunchdiskussioner om vardagsnära EU-frågor. Lars Johansson (s) och Lennart Sacrédeus (kd) medverkade tillsammans med bl.a. ett antal parlamentariker från Europaparlamentet i en lunchdiskussion om EU och våra skatter. Arrangemanget skulle ses som ett led i firandet av EU:s 50-årsjubileum.

Utskottet tog under riksmötet emot uppvaktningar från Pensionärernas Riksorganisation (PRO) angående jobbskatteavdraget och Svenska Taxiför­bundet angående införande av trängselskatt i Stockholm.

I maj deltog utskottet på inbjudan av finansministern och hans närmaste medarbetare i ett informationsmöte med efterföljande middag i Rosenbad.

Studieresor och studiebesök

Två utrikes studieresor genomfördes under riksmötet.

I februari 2007 reste utskottet till Luxemburg och Bryssel under ledning av utskottets ordförande Lennart Hedquist. I Luxemburg gjordes studiebesök hos bl.a. EG-domstolen och Europeiska revisionsrätten. Utskottet fick också tillfälle att träffa representanter för Europeiska investeringsbanken och Euro­stat i samband med ett besök hos Sveriges ambassadör i Luxemburg. I Bryssel träffade utskottet kommissionären Margot Wallström och kommis­sionären László Kóvacs, som ansvarar för EG-kommissionens generaldirek­torat för skatter och tullagstiftning. Vidare besöktes Europaparlamentet och ordföranden i utskottet för ekonomi och monetära frågor, Pervenche Berès. I programmet ingick även ett möte med ambassadören vid Svenska representa­tionen vid EU, Sven-Olof Petersson. Studieresan avslutades med ett besök på Världstullorganisationen, WCO, där utskottet fick en utförlig presentation om organisationen och dess verksamhet av direktören för kapacitetsuppbygg­nadsdirektoratet, Lars Karlsson.

I början av april 2007 gjorde en delegation inom finansutskottet och skatteutskottet tillsammans en studieresa till Paris och besökte OECD, den franska nationalförsamlingen samt Sveriges ambassad.

Bland de statliga myndigheter som besöktes under året märks studiebesö­ket i januari hos Riksgälden vars uppgift bl.a. är att hantera statsskulden och statliga garantier och lån. I april 2007 gjordes besök dels hos tullen på Arlanda, dels på Skatteverkets huvudkontor i Solna.

I slutet av januari 2007 gjorde utskottet ett studiebesök hos branschorgani­sationen Sveriges Bryggerier i Stockholm.

EU

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år ett flertal möten vid vilka tjänstemän från Finansdepartementet lämnade information om EU-frågor som har beröring med utskottets verksamhetsområde. En särskild promemoria om de aktuella frågorna lämnades till utskottet i anslutning till dessa möten.

Det första mötet ägde rum i november 2006. Dit kom statssekreteraren Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus och lämnade informa­tion om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU. Ytterligare möten ägde rum under januari och mars månad 2007. Även vid dessa tillfällen var det Ingemar Hansson och Anita Saldén Enérus som lämnade information och besvarade frågor från utskottets ledamöter. Mötet i mars var sär­skilt inriktat på skatteharmoniseringsfrågor.

I maj 2007 höll utskottet sitt första saksamråd med regeringen (finans­ministern). Det gällde EG-kommissionens strategi för företagsbeskattning, däribland kommissionens projekt med en gemensam konsoliderad bolags-skattebas. Resultatet från överläggningarna med utskottet redovisas i sammanträdesprotokoll 2006/07:22. Vid samma tillfälle lämnade finans-ministern information om regeringens inställning till kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Utskottet avlämnade ett utlåtande till kammaren i början av juni (2006/07:SkU21).

Utländska besök

Ledamöter från skatte- och trafikutskottet tog den 2 juli 2007 emot en delega­tion från det brittiska parlamentets transportutskott, som önskade få informa­tion om och diskutera utformningen av den svenska trängselskatten. Delega­tionen leddes av utskottsordföranden mrs Gwyneth Dunwoody.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisas i det föregående i form av bl.a. utfrågningar, studieresor och studiebesök är ett led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering vid sidan av det informationshämtande som är mera direkt knutet till behandlingen av propositioner, motioner, skrivelser och förslag. Vidare bör nämnas det granskningsarbete som föranleds av regering­ens årliga redogörelse till riksdagen avseende behandlingen av riksdagens tillkännagivanden m.m. till regeringen. De frågor som varit aktuella i det sammanhanget under riksmötet är den uteblivna avvecklingen av hela reklamskatten, den inte påbörjade utredningen av frågan om folkbokföringen även i fortsättningen bör knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas, den uteblivna översynen av reglerna om skattebefrielse för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer samt översynen av beskattningen av barnpension (skr. 2006/07:75, yttr. 2006/07:SkU2y).

Utskottet har under våren 2007 slutfört en uppföljning av den särskilda skatte­regel som ger möjlighet till att kvitta underskott i en nystartad enskild näringsverksamhet mot löneinkomster. Resultatet av uppföljningen har publi­cerats i rapporten Uppföljning av kvittningsregeln för nystartade företag (2006/07:RFR8).

Arbetet med en hösten 2005 beslutad uppföljning av skogsbeskattningen har fortskridit under året, liksom en inventering av pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt vid svenska universitet och högskolor inom skatteområdet.

Övrigt

En ny och uppdaterad utgåva av utskottets årligen återkommande Basfakta om svenska skatter i svensk och engelsk version gavs ut i början av 2007.

I samband med riksdagens veteraners årsmöte i maj anordnade utskottet för nionde året i rad öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet.

I juni 2007 avtackades utskottets mångårige kanslichef David Ask. Han efterträddes i början av september av Anna Wallin.

En av utskottets föredragande genomförde under hösten 2006 ett vecko­långt studiebesök hos Skatteverkets storföretagsskattekontor i Ludvika och skattekontor i Falun. En annan av utskottets föredragande har under året varit tjänstledig på grund av uppdrag som huvudsekreterare i Rovdjursutredningen (M2006:01).

Elanders Gotab, Stockholm  2007

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.