Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC1D1

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Lennart Hedquist (m), ordförande

Lars Johansson (s), vice ordförande

Annicka Engblom (m)

Laila Bjurling (s)

Ulf Berg (m)

Jörgen Johansson (c)

Raimo Pärssinen (s)

Gunnar Andrén (fp)

Christin Hagberg (s)

Lena Asplund (m)

Fredrik Olovsson (s)

Lennart Sacrédeus (kd)

Fredrik Schulte (m)

Marie Engström (v)

Britta Rådström (s)

Åke Sandström (c)

Helena Leander (mp)


Suppleanter

Jessica Polfjärd (m)

Hans Olsson (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Birgitta Eriksson (s)

Göran Montan (m)

Karin Nilsson (c)

Lars U Granberg (s)

Agneta Berliner (fp)

Jörgen Hellman (s)

Sten Nordin (m), t.o.m. 2008-05-07

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Lars Gustafsson (kd)

Gustav Blix (m)

Peter Pedersen (v)

Karl Gustav Abramsson (s)

Per Åsling (c)

Peter Rådberg (mp)

Christer Nylander (fp), t.o.m. 2007-10-03

Lars Tysklind (fp), fr.o.m. 2007-10-04

Kent Persson (v)

Karin Svensson Smith (mp)

Catharina Bråkenhielm (s)

Lennart Axelsson (s)

Staffan Danielsson (c)

Anna Lilliehöök (m), fr.o.m. 2007-08-23

Tjänstemän vid kansliet

Anna Wallin, kanslichef

Jan-Eric Gutsjö, utskottsråd

Peder Brynolf, utskottsråd

Ann Cathrine Bergman, föredragande

Cecilia Mauritzon, föredragande

Maria Kaiser, föredragande

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent


Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2007/08 höll utskottet 28 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för år 2008 (bet. 2007/08:SkU1 Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tull­verket, m.m.), dels ytterligare 23 propositioner och fyra skrivelser. Vidare behandlade utskottet 20 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 300 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007 samt 80 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver be­handlade utskottet i samband med sina yttranden till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2008 års ekonomiska vårproposition flera skattemotioner (med 91 yrkanden) med budgetanknytning som remitte­rats till finansutskottet.

Sammanlagt lade utskottet fram 32 betänkanden och avlämnade sju yttran­den till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genom­gå­ende av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. Bland ärendena märks bl.a. följande.

·          Betänkande 2008/09:SkU7 Skattelättnader för förmån av hus­hålls­tjänster innebar att skattereduktionen för hushållstjänster ut­vidgades så att skattelättnad kan erhållas också i de fall då en hushållstjänst utgör en löneförmån.

·          Betänkande 2008/09:SkU9 Sänkt kapitalvinstbeskattning för få­mansföretagare åren 2007–2009. Skattereglerna vid försäljning av kvalificerade andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, ändrades så att den före 2007 års taxering gällande hälften­del­ningen av kapitalvinster mellan inkomstslagen tjänst och kapital återinfördes övergångsvis för åren 2008 och 2009. På den skatt­skyldiges begäran ska hälftendelningen även tillämpas på avytt­ringar under 2007.

·          Betänkande 2007/08:SkU10 Reformerad beskattning av bostäder. Den statliga fastighetsskatten på bostäder ersattes med en kom­munal fastighetsavgift. Samtidigt höjdes kapitalvinstskatten vid försäljning av privatbostäder från 20 % till 22 % av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten ge­nom uppskov begränsades och uppskovsbeloppen belades med en uppskovsränta.

·          Betänkande 2007/08:SkU11 Ett förstärkt jobbskatteavdrag inne­bar att jobbskatteavdraget förstärktes med 10,7 miljarder konor i ett andra steg.

·          Betänkande 2007/08:SkU14 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor. Redovisningsperioden för mervärdesskatt för mindre företag förlängdes från en till tre ka­lendermånader.

·          Betänkande 2007/08:SkU15 Slopad förmögenhetsskatt och be­grän­sad avdragsrätt för privat pensionssparande. Förmögen­hets­skatten slopades och åtgärden finansierades delvis genom en be­gränsning av avdragsrätten för privat pensions­sparande.

·          Betänkande 2007/08:SkU18 Allmänna motioner om inkomst­skat­ter där utskottet vid sin behandling av motionsförslag an­gående personalvårdsförmåner ifrågasatte om inte utveck­lingen gått där­hän att det nu är dags att slopa kravet på att det ska vara fråga om motion av s.k. enklare slag och i stället införa en beloppsgräns för hur mycket en skattefri motions- eller frisk­vårdsförmån får kosta. Utskottet förutsatte att regeringen i den fortsatta bered­ningen av andra aktuella skattefrågor beaktar vad utskottet anfört.

·          Betänkande 2007/08:SkU24 Nya skatteregler för pensions­försäk­ring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hus­hållsarbete. Som en följd av det s.k. Danmarksmålet ändrades de svenska reglerna så att pensions­försäkringar som är meddelade av försäkringsgivare inom hela EES-området godtas som pen­sionsförsäkringar vid beskattningen.

·          Betänkande 2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter.

·          Betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål.

·          Betänkande 2007/08:SkU32 Redovisning av skatteutgifter. Reger­ingens redovisning för de indirekta stöden på statsbud­ge­tens inkomstsida lämnades för första gången i en särskild skri­velse till riksdagen. Tidigare år har skatteutgifterna redovisats i en bilaga till den ekonomiska vårpropositionen.

De flesta motionerna från allmänna motionstiden 2007 och ett tjugotal motio­ner om beskattningen av alkoholdrycker från allmänna motionstiden 2006 behandlade utskottet i sex separata betänkanden under våren 2008 (bet. 2007/08:SkU18–SkU22 och SkU25).

Några förslag från regeringen som inkommit sent på våren 2008 kommer att beredas under nästkommande riksmöte. Det gäller proposition 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner och proposition 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.

Utskottsutfrågningar m.m.

Under beredningen av budgetpropositionen har utskottet på traditionellt vis inhämtat information från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tull­verket. Generaldirektör Mats Sjöstrand, rikskronofogde Eva Liedström Adler samt generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl har lämnat information och besvarat frågor. Utskottet har även, i samband med en resa till Karlskrona och Malmö i september 2007, besökt bl.a. Tullverket och Skatteverket och inhämtat ytterligare information om myndigheternas verk­samhet.

Utskottet har tagit emot information vid en rad uppvaktningar under året. Den 27 september uppvaktades utskottet av Fondbolagens Förening genom dess vd Pia Nilsson och föreningens ordförande Joachim Spetz. Uppvakt­ningen gällde reglerna för beskattning av fondsparande. Vidare har utskottet tagit emot uppvaktningar från Svensk Energi genom dess vd Bo Källstrand och Göran Lagerstedt, ansvarig för skatte- och styrmedelsfrågor, Svemin genom vice vd Thomas From, Svenskt Näringsliv SKGS genom skattejurist Gunnar Rabe (SKGS är en samarbetsorganisation för Skogsindustrierna, Plast- och Kemiföretagen, Svemin och Jernkontoret), Byggbranschen och Avfall Sverige. Som ett led i beredningen av regeringens förslag om beskatt­ning av flygbränsle som förbrukas vid privat användning av luftfartyg (prop. 2007/08:122) uppvaktades utskottet av företrädare för Hjelmco Oil och Mo­torflygförbundet KSAK.

Ett öppet seminarium om attityder till skatter genomfördes den 30 oktober 2007. Tre nationalekonomer och en jurist presenterade sin forskning på om­rådet och besvarade frågor. I seminariet deltog Mats Persson, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Åsa Hansson, lektor vid nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, Katarina Nordblom, forskare vid institutionen för nationalekonomi och statistik, Göteborgs universitet och Kristina Ståhl, professor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet samt Handelshögskolan, Stockholm.

Ett flerårigt arbete med en uppföljning av skogbeskattningen slutfördes genom att utskottets rapport (2007/08:RFR13 Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattningen) presenterades vid ett seminarium den 14 november 2007. Det var professor Lars Lönnstedt, Sveriges lantbruksuniversitet, och agrono­mie doktor Håkan Rosenqvist som föredrog rapporten. I rapporten analyseras hur skogsavdragets konstruktion påverkar avverkningar och skogsvårdande insatser, utbudet av virke och priset på skogsfastigheter m.m. samt om skogs­avdraget fungerar på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till de villkor som gäller för dagens skogsbruk.

Utskottet har inhämtat information om skattekontroll och skattefusk vid två interna utfrågningar. Den 22 november 2008 lämnade generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Erik Bäckman och Tomas Algotsson information om Skatteverkets arbete på området. Ämnet följdes upp genom att finansminister Anders Borg den 29 januari 2008 lämnade information och besvarade frågor om bekämpningen av skattebedrägerier. Med från Finans­departementet var också kanslirådet Nils-Fredrik Carlsson och pressekreterare Anna Johansson.

Finansminister Anders Borg informerade den 15 januari 2008 finans­­utskottet och skatteutskottet om kommande förändringar av innehållet i vårpro­positionen samt svarade på utskottens frågor. Från Finansdepartementet del­tog också statssekreteraren Hans Lindblad, ämnesrådet Helene Rånlund och departementsrådet Robert Boije.

Vid riksdagens framstidsdag den 24 januari 2008 var utskottet ett av värd­utskotten för seminariet om klimatförändringar och anpassningar. En rad framstående forskare och experter höll korta anföranden och därefter följde en diskussion. De forskare som deltog var Erland Källén, professor, Stockholms universitet, Christian Azar, professor, Chalmers tekniska högskola, Ing-Marie Odegren, vd, Alingsåshem och Åsa Löfgren, forskare, Göteborgs universitet. Två ledamöter från utskottet deltog i diskussionspanelen.

Inom ramen för Europarådets kampanj mot våld i nära relationer har skatteutskottet den 27 mars 2008 genomfört ett seminarium där folkbok­föringsla­gens regler om skyddad identitet och de våldsutsattas situation belysts av inbjudna deltagare från Skatteverket, Riksorganisationen för kvinnojourer, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, Brottsofferjourernas riksförbund, Riks­polisstyrelsen, Datainspektionen, Brottsoffermyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Seminariet redovisas i en bilaga till betänkande 2007/08:SkU26 Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.

Studieresor och studiebesök

Utskottet besöker regelbundet OECD i Paris för att orientera sig om organi­sationens arbete på skatteområdet. Vid studiebesöket den 26–27 maj 2008 deltog Lena Asplund (m), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s) och Britta Rådström (s). Besöket genomfördes tillsammans med en delegation från finansutskottet.

Utskottet har under året genomfört studieresor. Karlskrona och Malmö besök­tes den 9–11 september 2007 och Helsingfors den 8–10 oktober 2007.

Studiebesök har också genomförts hos Systembolaget den 14 november 2007 och Skatteverket och Kronofogdemyndigheten den 10 april 2008

Den 22 april 2008 besöktes Svenskt Näringsliv.

EU

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år ett flertal möten vid vilka tjänstemän från Finansdepartementet lämnade information om EU-frågor som har beröring med utskottets verksamhetsområde. En särskild pro­memoria om de aktuella frågorna lämnades till utskottet i anslutning till dessa möten. Det första mötet ägde rum den 27 september 2007. Dit kom statssek­reterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus och lämnade information och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområ­det inom EU. Ytterligare möten ägde rum den 6 december 2007 och den 25 mars 2008. Även vid dessa tillfällen var det Ingemar Hansson och Anita Saldén Enérus som lämnade information och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den 1 november 2007 genomförde utskottet en överläggning med reger­ingen (finansministern) om reducerade momssatser m.m. Finansministern biträddes av statssekreteraren Ingemar Hansson, finansrådet Anita Saldén Enérus och ämnesrådet Eva Posjnov. Överläggningen gällde dels kommissio­nens meddelande om andra momssatser än standardsatsen för moms, KOM 2007 (380), dels förslag till ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser, KOM 2007 (381). Resultatet från överläggningarna redovisas i sammanträdes­protokoll 2007/08:6.

Som ett led i förberedelserna för det svenska ordförandeskapet 2008 har från utskottets sida framförts att utskottet är intresserat av att anordna ett möte under ordförandeskapet och att ett lämpligt område skulle kunna vara be­kämpning av skattebedrägerier.

Utländska besök

Ledamöter från skatte- och trafikutskotten deltog den 7 maj vid ett besök från Nederländerna angående trängselskatt. Från skatteutskottet medverkade Laila Bjurling (s), Birgitta Eriksson (s) och Lena Asplund (m).

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisas i det föregående i form av bl.a. utfrågningar, studieresor och studiebesök är ett led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering vid sidan av det informationshämtande som är mera direkt knutet till behandlingen av propositioner, motioner, skrivelser och förslag. Vidare bör nämnas det granskningsarbete som föranleds av regering­ens årliga redogörelse till riksdagen avseende behandlingen av riksdagens tillkännagivanden m.m. till regeringen. De frågor som varit aktuella i det sammanhanget under riksmötet är bl.a. den uteblivna avvecklingen av hela reklamskatten, en förändring av bilförmånsreglerna som syftar till att alkolås inte ska påverka värdet och ett påskyndande av beredningen av en tonnage­skatt för sjöfartsnäringen.

Utskottets fleråriga arbete med en uppföljning av skogsbeskattningen har slutförts (2007/08:RFR13 Skatteutskottets uppföljning av skogsbeskattning­en), liksom en inventering av pågående eller nyligen avslutade forsknings­projekt vid svenska universitet och högskolor inom skatteområdet (2007/08:RFR1 Inventering av skatteforskare 2007).

Utskottet har beslutat föreslå Riksrevisionen att som granskningsärende ta upp frågan om samarbetet mellan Kustbevakningen, Tullverket, polisen och åklagarväsendet är organiserat på ett effektivt sätt.

Övrigt

En ny och uppdaterad utgåva av utskottets årligen återkommande Basfakta om svenska skatter i svensk och engelsk version gavs ut i början av 2008.

I samband med riksdagens veteraners årsmöte i maj anordnade utskottet för tionde året i rad öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.