Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 2 juni 2005

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 2 juni 2005

 

Sjukfrånvaron

Med anledning av att sjukfrånvaron och kostnaderna härför hade ökat kraftigt sedan 1997 har riksdagen fastställt ett nationellt mål för ökad hälsa i arbetslivet. Målet är att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska och hänsyn tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder

Det är viktigt att utskottet även fortsättningsvis noga följer utvecklingen av sjukfrånvaron och hur målet uppfylls.

Utskottet fortsätter att månadsvis följa statistik om sjukfrånvaron och ohälsan avseende utvecklingen av bl.a.:

  • ohälsotal efter ålder, kön och ersättningsslag samt för riket resp. län
  • antal personer som fått sjukpenning och antal sjukpenningdagar netto
  • antal sjukskrivna efter sjukskrivningens längd resp. efter personens ålder
  • deltidssjukskrivning, antal och könsfördelning
  • antal som fått rehabiliteringspenning samt könsfördelning
  • antal personer med aktivitets/sjukersättning, nytillkomna sådana med ålders- och könsfördelning samt föregående sjukfallslängd
  • kostnader för sjukpenning och aktivitets/sjukersättning resp. rehabiliteringspenning

Utskottet har tidigare beslutat att följa utvecklingen av sjukfrånvaron i två län där sjukfrånvaron inte i alltför stor utsträckning avviker från den för landet genomsnittliga. De län som valts är Dalarnas län och Örebro län. Under våren 2004 har utskottet fått särskild information om hur sjukfrånvaron ser ut i dessa län samt vilka åtgärder som vidtas eller planeras för att minska den. Förnyad information om sjukfrånvaron i dessa län har nyligen lämnats. Utskottet avser att fortsätta uppföljningen av sjukfrånvaron genom att i början av 2006 (januari ) besöka Försäkringskassan i Dalarna.

Vid behandlingen av höstens budgetproposition utgiftsområde 10 avser utskottet att be företrädare för Försäkringskassan att - som komplettering till information som lämnas i budgetpropositionen - informera om arbetet för att minska sjukfrånvaron. Informationen bör omfatta

- hur arbetsmetoden för sjukpenningutbetalning fungerar,

- i vilken omfattning och när avstämningsmöten kommer till stånd,

- hur de regionala skillnaderna i sjukfrånvaron utvecklas,

- hur nybeviljandet och omprövningar av sjuk- och aktivitetsersättning utvecklas,

- vilka uppföljnings- och kontrollåtgärder som görs.

Utskottet besöker om möjligt norska stortinget i januari 2006. Under besöket i Norge studeras även det integrerade arbetssättet mellan socialförsäkringsadministrationen och arbetsmarknadsmyndigheterna.

När det gäller sjuk- och aktivitetsersättning kommer utskottet att ta del av Riksrevisionens granskning på området som beräknas vara avslutad i juni 2005. Granskningen avser vad regeringen och RFV gjort för att den del av de nationella ohälsomålen som handlar om att minska antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar skall kunna nås. Frågan om ytterligare uppföljningsåtgärder kan tas upp vid höstens budgetbehandling eller senare.

Arbetsgivarens medfinansieringsansvar

Från och med den 1 januari 2005 har införts ett medfinansieringsansvar för arbetsgivare innebärande att arbetsgivaren skall betala en särskild sjukförsäkringsavgift som utgör 15 % av sjukpenningkostnaderna för anställda som är helt sjukskrivna. Begränsningar i betalningsskyldigheten utgörs av ett fribelopp om 12 000 kr och ett högkostnadsskydd om 4 % av lönesumman för året.

Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder

Under hösten ombeds den utvärderingsgrupp av reformen som tillsatts inom Regeringskansliet att informera om sitt arbete och erfarenheterna hittills. Eventuellt deltar Försäkringskassan m.fl. samtidigt. En större utfrågning om arbetsgivarens kostnadsansvar som belyser alla konsekvenser, även frågan om möjligheterna att få jobb, hålls under våren 2006.

Äldreförsörjningsstöd (ÄFS)

Äldreförsörjningsstödet infördes den 1 januari 2003.

RFV har den 29 oktober 2003 redovisat ett regeringsuppdrag om analys av träffsäkerheten av reglerna om äldreförsörjningsstöd. RFV anser att jämförelsen mellan ÄFS-tagare och socialbidragstagare indikerar att ÄFS träffar avsedd målgrupp. En mer djupgående analys kan inte göras förrän 2004 då statistik på individnivå blir tillgänglig avseende socialbidragstagare. Även en analys av ÄFS eventuella ekonomiska konsekvenser för den enskilde kan göras, liksom bedömning av det fortsatta socialbidragsbehovet hos gruppen. En rapport från Försäkringskassan beräknas komma under sommaren 2005.

Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder

Utskottet angav i sin plan för uppföljning och utvärdering våren 2003 att äldreförsörjningsstödet är en reform som bör vara relativt lätt att avgränsa och utvärdera. Reformen har nära anknytning till målet att halvera antalet socialbidragstagare.

Utskottet anser att Försäkringskassans rapport bör avvaktas.

Försäkringsmedicinskt centrum (FMC)

RFV:s sjukhus avvecklades och FMC startade den 1 januari 2000, först i Tranås och Nynäshamn, sedan i Göteborg och numera även i Västerås och Norrköping.

Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder

Utskottet har i sin plan för uppföljning och utvärdering våren 2002 beslutat att under mandatperioden överväga att skaffa närmare information om verksamheten vid FMC, t.ex. genom muntlig information vid ett utskottssammanträde eller genom ett studiebesök.

Utskottet avser att besöka FMC i Nynäshamn under hösten 2005. Samtidigt görs ett besök hos Nynäshamns kommun.

Socialförsäkringens administration

Den 1 januari 2005 har den nya myndigheten Försäkringskassan ersatt de tidigare allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket.

Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder

Utskottet bör fortsätta att följa den nya organisationen. När det gäller uppföljning av förtroendemannainflytandet i den nya myndigheten avvaktas försäkringsdelegationernas första rapporter våren 2006. Eventuellt ombeds Socialdepartementet redovisa rapporterna vid ett utskottssammanträde. Till sammanträdet bjuds även den ideella föreningen Försäkringskassans förtroendevalda (IFFK) in.

Integration

Uppföljnings- och utvärderingsåtgärder

Under våren 2006 lär utskottet komma att behandla ett flertal ärenden om integration, dels en proposition om introduktion, dels en skrivelse om integrationspolitiken, dels motioner om integrationspolitik från två allmänna motionstider. Vid behandlingen av dessa ärenden finns anledning att hålla en offentlig utfrågning. Den närmare inriktningen diskuteras i anslutning till planeringen av arbetet våren 2006.