Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006

 

 

 

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006

 

 

Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation till det nya socialförsäkringsutskottet.

 

 

 

Följande frågor bör särskilt följas upp.

 

 

Sjukfrånvaron

 

Med anledning av att sjukfrånvaron och kostnaderna härför hade ökat kraftigt sedan 1997 har riksdagen fastställt ett nationellt mål för ökad hälsa i arbetslivet. Målet är att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska och hänsyn tas till den demografiska utvecklingen under perioden.

 

Det är viktigt att utskottet även fortsättningsvis noga följer utvecklingen av sjukfrånvaron och hur målet uppfylls. Det gäller bl.a.

- ohälsotalets utveckling vad gäller ålder och kön

- antal sjukskrivna, sjukskrivningsperiodernas längd och summa sjukpenningdagar

- antalet deltidssjukskrivningar

- antalet kvinnor resp. män som får rehabiliteringspenning

- hur de regionala skillnaderna i sjukfrånvaron utvecklas,

- hur nybeviljandet och omprövningar av sjuk- och aktivitetsersättning samt det totala antalet sjuk- och aktivitetsersättningar utvecklas.

 

Utskottet bör även följa

- hur sjukpenningutbetalningen fungerar, särskilt vad gäller handläggningstid fram till utbetalning av sjukpenning alt. beslut att inte bevilja sjukpenning,

- i vilken omfattning och när avstämningsmöten kommer till stånd,

- hur rehabiliteringsverksamheten fungerar.

 

Hanteringen av de medel, upp till 5 % av sjukpenninganslaget, som Försäkringskassan disponerar för samverkan inom rehabiliteringsområdet bör följas, se även nedan under Socialförsäkringens administration.

 

Av intresse kan även vara att följa genomförandet av den norska arbets- och välfärdsförvaltningen med samordning av försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst.

 

 

Arbetsgivarens medfinansieringsansvar

 

Uppföljningen av arbetsgivarens medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader bör fortsätta. Utskottet bör bl.a. följa den utvärdering som inletts av regeringen och som inledningsvis innebär att ett antal institutioner skall granska effekterna av reformen. Uppdraget skall delredovisas sommaren 2006 och en slutrapport lämnas sommaren 2007. En arbetsgrupp har även tillsatts inom Regeringskansliet.

 

 

Socialförsäkringens administration

 

Utskottet bör fortsätta att följa den nya myndigheten Försäkringskassan, särskilt vad gäller handläggningstiderna, rättssäkerheten och förtroendemannainflytandet.

 

Utskottet har tidigare vid flera tillfällen följt upp JO:s granskning av de dåvarande försäkringskassornas verksamhet och det kan nu vara av intresse att följa upp JO:s granskning av den nya myndigheten.

 

Vad gäller förtroendemannainflytandet i den nya myndigheten bör utskottet inhämta information om försäkringsdelegationernas rapporter till regeringen om sina iakttagelser om verksamheten under 2006. Rapporterna skall avges senast den 31 mars 2007. Därvid bör även försäkringsdelegationernas roll när det gäller hanteringen av de medel, upp till 5 % av sjukpenninganslaget, som Försäkringskassan disponerar för samverkan inom rehabiliteringsområdet följas.

 

 

Instans- och processordning i utlänningsärenden

 

Utskottet bör löpande följa effekterna av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden som genomfördes den 31 mars 2006. Regeringen avser att göra en övergripande utvärdering av hela reformen. Utskottet har förutsatt att utvärderingen avseende bestämmelserna om offentligt biträde därvid delredovisas.

 

 

Tillfällig asyllagstiftning

 

Inför den nya utlänningslagens ikraftträdande den 31 mars 2006 beslöt riksdagen om en tillfällig ordning med vidgade möjligheter för Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd. Utskottet bör följa upp effekterna av denna tillfälliga ordning. Se även nedan under Flyktingmottagande om avtalen med kommunerna.

 

 


Flyktingmottagande

 

Utskottet bör fortsätta följa hur systemet med avtal om flyktingmottagande mellan Integrationsverket och kommuner fungerar och hur länge asylsökande som beviljas uppehållstillstånd behöver vänta innan de kan flytta ut i en kommun.

 

Även den nya ordningen för mottagande av ensamkommande barn bör följas. Ordningen införs den 1 juli 2006 och innebär att mottagandet handhas av kommuner som träffat avtal med Migrationsverket.