Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Justering av bet. 2010/11:AU8 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.
-EMD-

4. Bordlagda frågor om ev. yttrande till FiU över
a) 2011 års ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100)
b) Vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99)
c) Regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010
(skr. 2010/11:101)

5. Bordlagd fråga om ev. yttrande till KU över 2011 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2-11 (Indelning i utgiftsområden m.m.) (prop. 2010/11:100)

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde (tisdagen den 10 maj kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 3 Utkast till bet. 2010/11:AU8
Punkt 4 Underlag utskickat med den förra kallelsen
Punkt 5 -"-
Punkt 7 Protokoll 2010/11:35 (endast elektroniskt)