Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet

3. Bordlagt ärende, justering av bet. 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen
-LD- -LB-

4. Behandling av proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition, yttrande till FiU
(yttr. 2010/11:AU4y)
-LD-

5. Behandling av proposition 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 och justering av yttrande till FiU
(yttr. 2010/11:AU5y)
-LD-

6. Fråga om utskottsinitiativ beträffande jobb- och utvecklingsgarantins fas 3

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (torsdagen den 19 maj kl. 10.00)Bilagor


Kalendarium
forts.


Punkt 3 Utkast till bet. 2010/11:AU9, vid sammanträdet den
14 april anmälda reservationer och särskilda yttranden samt yttrande 2010/11:FiU5y
Punkt 5 Utkast till yttrande 2010/11:AU5y, inklusive avvikande mening
Punkt 6 Text från S, MP, V, "Stoppa nya anvisningar till Fas 3"
Punkt 8 Protokoll 2010/11:36 (endast elektroniskt)