Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Torsdag 2011-09-22 kl. 10:00

Torsdag 2011-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Subsidiaritetsprövning av förslag om elektromagnetiska fält
Justering
KOM(2011) 348
Föredragande: EMD

2. EU-fråga om Globaliseringsfonden (EGF)
Överläggning
KOM(2011) 336
Statsrådet Hillevi Engström

3. EU-fråga om elektromagnetiska fält (EMF)
Överläggning
KOM(2011) 348
Statsrådet Hillevi Engström

4. EU-fråga om Socialfondens roll i genomförandet av Europa 2020-strategin
Överläggning
Statsrådet Hillevi Engström

5. Information från regeringen
a) Allmän information om
- det aktuella läget på arbetsmarknaden
- budgetpropositionen 2012
- propositionslistan
b) Allmän EU-information
Statsrådet Hillevi Engström

6. Kanslimeddelanden

7. EU-information från kansliet

8. Avrapporteringar

9. Justering av protokoll

10. Inkomna skrivelser forts.

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 KOM(2011) 348, 2010/11:FPM132, underlags-PM och utkast till protokollsutdrag (skickas elektroniskt)
Punkt 2 KOM(2011) 336, 2010/11:FPM133 och PM om EGF
Punkt 3 KOM(2011) 348, 2010/11:FPM132 och PM om EMF
Punkt 4 Underlag kommer under morgondagen (21.9)
Punkt 9 Protokoll 2010/11:42 och 2010/11:43 (skickas elektroniskt)