Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22
Datum och tid: 2012-02-23 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014 (AU6)
Justering
Skr. 2011/12:3 och motioner
Föredragande: LF

2. Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare (utlåtande) (AU7)
Justering
KOM(2011) 455
Föredragande: LD

3. Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar (utlåtande) (AU10)
Föredragning
KOM(2012) 7
Föredragande: LD

4. Kanslimeddelanden

5. EU-information från kansliet

6. Avrapporteringar

7. Justering av protokoll

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2012 kl. 10.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till betänkande 2011/12:AU6
Punkt 2 KOM(2011) 455 (skickas endast elektroniskt) och
utkast till utlåtande
Punkt 3 KOM(2012) 7, faktapromemoria 2011/12:FPM114 och
föredragnings-PM
Punkt 7 Protokoll 2011/12:21 (skickas endast elektroniskt)