Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Torsdag 2011-10-13 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Överläggning om en europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare
KOM(2011) 455
Statsrådet Erik Ullenhag

2. Information från regeringen
a) Nationella frågor
- Bristande tillgänglighet som diskriminering
- Utökat skydd mot åldersdiskriminering
- Etableringsreformen
- SFI
- Integrationspolitisk strategi
b) EU-information
- Antidiskrimineringsdirektivet
- Romer
Statsrådet Erik Ullenhag

3. Överläggning om rådsslutsatser om åldrande som en möjlighet för arbetsmarknaden (ca kl 10:45)
Statssekreteraren Bettina Kashefi

4. Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och
jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1y)

Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1, ramar för UO13 och UO14, motioner
Föredragande: LD

5. Höständringsbudget (AU2y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:2, Höständringsbudget för 2011, motion
Föredragande: LB

6. Fråga om mottagande av motion
Motion 2010/11:Sf13 yrkande 9 forts.

7. Beslut om uppföljnings- och utvärderingsuppdrag rörande arbetsmarknadspolitik i kommunerna

8. Kanslimeddelanden

9. EU-information från kansliet

10. Avrapporteringar

11. Justering av protokoll

12. Inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober 2011 kl. 11.00

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 KOM(2011) 455 och PM
Punkt 3 Utkast till rådsslutsatser och PM
Punkt 4 PM
Punkt 5 PM
Punkt 6 Motion 2010/11:Sf13 (skickas elektroniskt)
Punkt 11 Protokoll 2011/12:2 (skickas elektroniskt)