Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Yttrande till FöU, Soldatanställningar i Försvarsmakten (AU4y)
Justering
Prop. 2011/12:115 och följdmotion
Föredragande: EMD

2. Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. (AU12)
Föredragning
Prop. 2011/12:107 och följdmotioner
Föredragande: LD

3. Yttrande till KU, Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (AU5y)
Föredragning
Skr. 2011/12:75 och följdmotion
Föredragande: LB

4. Subsidiaritetsprövning, utstationeringspaketet
Föredragning
KOM(2012) 130 och KOM(2012) 131
Föredragande: EMD och LD

5. Kanslimeddelanden

6. EU-information från kansliet

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00 (ev).

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till yttr. 2011/12:AU4y skickas ut under morgondagen
Punkt 2 PM
Punkt 3 KOM(2012) 130, KOM(2012) 131 (skickas endast
elektroniskt) och PM med bilagor
Punkt 4 Protokoll 2011/12:30 (skickas endast elektroniskt)