Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-05-03 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (AU5y)
Justering
Skr. 2011/12:75 och följdmotion
Föredragande: LB

2. Sub.prövning, Monti II-förordningen
Justering
KOM(2012) 130
Föredragande: EMD och LD

3. Sub.prövning, Tillämpningsdirektivet
Justering
KOM(2012) 131
Föredragande: EMD och LD

4. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster (AU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:122 och motioner
Föredragande: LF

5. 2012 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU resp. FiU
Prop. 2011/12:100
Föredragande: LD

6. Vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till KU resp. FiU
Prop. 2011/12:99
Föredragande: LB

7. Kanslimeddelanden

8. EU-information från kansliet

9. Avrapporteringar forts.

10. Justering av protokoll

11. Inkomna skrivelser

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Kalendarium
Punkt 1 Utkast till yttr. 2011/12:AU5y (skickas ut senare)
Punkt 2 Utkast till utlåtande 2011/12:AU14 (skickas ut senare)
Punkt 3 Utkast till protokollsutdrag (skickas endast elektroniskt)
Punkt 4 Föredragnings-PM (även utskickat till sammanträde den 26 april)
Punkt 10 Protokoll 2011/12:32 (skickas endast elektroniskt)