Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. EU-information från regeringen
- Europeiska terminen
- Övriga dagordningspunkter på Epsco-rådet den 20 juni 2013
- EMU-samarbetet - den sociala dimensionen
Statssekreteraren Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsepartementet

2. Etablering av utrikes födda genom företagande (AU12)
Justering
Skr. 2012/13:146 och motion
Föredragande: AHS

3. Direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare
Subsidiaritetsprövning. Beslut
COM(2013) 236
Föredragande: LB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella möten och inkommande besök

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 11 juni 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 1 Epsco-rådets dagordning skickas separat (endast
elektroniskt)
Punkt 2 Utkast till betänkande AU12
Punkt 4 Protokoll 2012/13:34 (skickas endast elektroniskt)