Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-04-16 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Arbetsmiljö (AU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: HF

2. Lagen om behandling av personuppgifter
vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (AU10)
Beredning
Prop. 2014/15:87 och motion
Föredragande: HF

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2014/15:75
Föredragande: MB

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1:
-Föredragnings-PM (AU8)
-Motionshäfte nr 446-2871
Punkt 2:
-Föredragnings-PM (AU10)
-Motion nr 3046
Punkt 3:
-Föredragnings-PM
-Protokollsutdrag 2014/15:32 från KU
Punkt 4: Protokoll 2014/15:25