Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-04-23 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Arbetsmiljöverket
Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem m.fl.

2. Lagen om behandling av personuppgifter
vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (AU10)
Justering
Prop. 2014/15:87 och motion
Föredragande: HF

3. Integration (AU9)
Beredning
Skr. 2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten
och det civila samhället i integrationsarbetet
Skr. 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata
och utveckla nyanländas kompetens
Skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
Skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser
för mottagande och bosättning av nyanlända
samt motioner
Föredragande: TP

4. Översyn av utstationeringsdirektivet inom
ramen för EU-kommissonens aviserade förslag om
arbetskraftens rörlighet
(kl. 11.20)
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Internationella konferenser och inkommande besök
Ev. inbjudningar och förfrågningar

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2014/15:AU10
Punkt 3:
-Föredragnings-PM (AU9)
-Motionshäfte Del 1 nr 79-2597
-Motionshäfte Del 2 Följdmotioner
Punkt 5: Protokoll 2014/15:26