Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26
Datum och tid: 2016-05-19 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. (AU10)
Beredning
Prop. 2015/16:135 och motioner
Föredragande: CK

2. Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen
Subsidiaritetsprövning. Fråga om att inhämta regeringens bedömning
Föredragande: MS

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Motionshäfte, Pm
Punkt 2: Pm, KOM(2016) 248, KOM(2016) 248 Bilaga
Punkt 3: Protokoll nr 25