Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-06-07 11:00
Plats: RÖ 5-38

1. Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd av arbetstagare vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

2. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Direktivförslag om ändring av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Internationella konferenser och inkommande besök
-Återrapport från talmansmöte med Finlands talman den 26 maj 2016
-Återrapport från lunchmöte med tysk-nordiska vänskapsgruppen i
Bundestag den 26 maj 2016
-Återrapport från AU:s och SfU:s gemensamma möte med Finlands
talman den 26 maj 2016
-Återrapport från talmansmöte med Palestinas utrikesminister den
26 maj 2016

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Pm, KOM(2016) 248, KOM(2016) 248 Bilaga
Punkt 2: Dagordning EPSCO-rådet
Punkt 3: Pm, KOM(2016) 248, KOM(2016) 248 Bilaga
Punkt 4: Protokoll nr 27