Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6
Datum och tid: 2015-10-22 10:00
Plats: RÖ 5-38

Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet
och nyanlända invandrares etablering och
14 Arbetsmarknad och arbetsliv m.m. (AU1y)

Justering
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: MB

2. Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av
Pekingplattformen: ”Kvinnor och makt och inflytande”
Överläggning med regeringen
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet

3. Mål och myndighet – en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)
Information från utredningen
Landshövding Cecilia Schelin Seidegård

4. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering (AU1)
Beredning
Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 13 och motioner
Föredragande: TP

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2015/16:1860
av Teres Lindberg m.fl. (S) till socialutskottet

6. Justering av protokoll

7. Kanslimeddelanden

8. Internationella konferenser och inkommande besök
Inbjudan att träffa ambassadör William Lacy Swing,
generaldirektör för International Organisation for Migration (IOM)
tisdag den 3 november 2015 kl. 10.00-11.00

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2015 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande 2015/16:AU1y
Punkt 2:
-Överläggnings-PM

-Utkast rådsslutsatser
Punkt 3:
-Betänkande SOU 2015:86
-Forskarrapporter till betänkandet
Punkt 4:
-Föredragnings-PM (AU1)
-Motionshäfte AU1
Punkt 5: Motion 2015/16:1860
Punkt 6: Protokoll 2015/16:5
Punkt 8: Inbjudan