Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-22 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Information från Konjunkturinstitutet
Prognoschef Jesper Hansson

2. Budgetpropositionen 2017, m.m.
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

3. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Statsrådet Ylva Johansson Arbetsmarknadsdepartementet

4. Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning (AU3)
Justering
Skr. 2015/16:154 och motioner
Föredragande: MB

5. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån och
om upphävande av befintlig förordning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

6. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring
av levnads- och arbetsvillkor och om upphävande av befintlig förordning
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: MS

7. Justering av protokoll

8.
Inbjudan från Europaparlamentet till möte om revideringen av utstationeringsdirektivet
den 12 oktober 2016

Fråga om deltagande. Ev. beslut
Föredragande: MS

9.Kanslimeddelanden
Anmälan reserapport, utskottsresan till Kanada 5-9 september 2016

10. Övriga frågor


11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Bilagor


3. Preliminär dagordning EPSCO
4. Förlag till betänkande 2016/17:AU3
5. KOM (2016) 528, PM och regeringens bedömning
6. KOM (2016) 531, PM och regeringens bedömning
7. Protokoll 2016/17:1
8. Bakgrund, inbjudan, program
9. Reserapport
11. Sammanträdesplanen nr 2