Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Val av andre vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Vårändringsbudget för 2019 (AU2y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: MB

4. Årsredovisning för staten 2018
Fortsatt beredning. Ev. beslut
Skr 2018/19:101
Föredragande: AHS

5. Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år (AU12)
Beredning
Prop. 2018/19:91 och motion
Föredragande: BL

6. Övergripande ståndpunkter om arbetsmiljö på EU-nivå
Överläggning
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

7. Europeiska socialfonden plus för perioden 2021–2027
Information
Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

8. Informellt ministermöte (EPSCO) i Bukarest 10-11 april 2019
Information
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

9. Antidiskrimineringsdirektivet
Information
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

10. Kommissionens meddelande om effektivare beslutsfattande inom EU på det sociala området
Information
Statsrådet Åsa Lindhagen, Arbetsmarknadsdepartementet

11. Kanslimeddelanden

- Anmälan av nya ärenden på sammanträdesplanen

- EU-information
Arbetsmyndighetens säte
Föredragande: MS

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2018/19:30
3. Förslag till yttrande AU2y
5. Motion 2018/19:3067, Föredragnings-PM
6. Överläggnings-PM
7. PM
8. Rapport från ministermöte
9. PM
10. PM
11. Sammanträdesplan 2018/19:31